התחייבות להימנע מעבירה

מהי התחייבות להימנע מעבירה ?

סעיף 72 לחוק העונשין, תשל"ז-1977 הדן בעניין התחייבות להימנע מעבירה, הוא הסעיף המסמיך את בית המשפט להטיל על אדם שהורשע "התחייבות להמנע מעבירה תוך תקופה שיקבע בית המשפט". וכך קובע סעיף 72 לחוק:

"בית-המשפט שהרשיע אדם רשאי, נוסף על העונש שהטיל, לצוות שהנידון יתן התחייבות להימנע מעבירה תוך תקופה שיקבע בית-המשפט ושלא תעלה על שלוש שנים; ההתחייבות תהיה בסכום שלא יעלה על סכום הקנס שמותר להטיל בשל העבירה שבה הורשע הנידון, ותהיה בערבים או בלי ערבים, הכל כפי שיצווה בית-המשפט".

על מהותה של ה"התחייבות להמנע מעבירה" כאמור בסעיף 72 לחוק עמד פרופ' ש"ז פלר בספרו "יסודות בדיני עונשין", כרך ג עמ' 338, לאמור:

"זהו ביטוי אחר של ריבוי עבירות, המתואר בהוראת סעיף 72 לחוק העונשין. הורשע אדם בעבירה, ניתן לצוות עליו, בנוסף לעונש שנגזר לו, להתחייב להמנע מעבירה תוך תקופה שלא תעלה על שלוש שנים; לפי רוח ההוראות של סעיף 76 לחוק העונשין, ניתן להבין כי מדובר בעבירה מסוג מסויים שעל הנידון להתחייב להמנע ממנה. ההתחייבות היא בסכום כסף נתון, אשר על הנידון לשלמו אם התחייבותו תופר, כאילו היה זה קנס שהוטל כעונש נוסף בשל העבירה הקודמת. לאמיתו של דבר, מדובר בקנס על תנאי כאמור, שהופך לקנס בפועל, במקרה של היווצרות ריבוי עבירות, תוך הצמדתו הפורמלית לעבירה הקודמת, אך גם תוך כפיית מימושו עקב ביצוע העבירה החדשה, הנוספת. אלא שהקנס על תנאי - בהבדל ממאסר על תנאי - צריך להיות נוסף על כל עונש אחר, ואינו יכול לעמוד ברשות עצמו. מכל הבחינות הנותרות הוא עונש מותנה לכל דבר - ההופך לעונש בפועל עם היווצרות ריבוי העבירות, בתקופת ההתחייבות, שהיא בעצם תקופת התנאי. והרי זו דוגמה נוספת של ריבוי עבירות במצב של מעין-מועדות, בעל השלכות משפטיות משלו".


בית המשפט מבחין בין 4 שלבים שונים הנוגעים להתחייבות להמנע מעבירה:

השלב הראשון, הוא שלב הטלת ההתחייבות על המורשע בבית המשפט הראשון שדן בעניינו, על פי סמכותו מכוח סעיף 72 לחוק.

השלב השני הוא השלב שבו מתקיים משפטו השני של המורשע, בבית המשפט השני, הדן בעבירה הנוספת שנעברה ע"י המורשע למרות התחייבותו מן המשפט הראשון, ובתוך התקופה שנקבעה ע"י בית המשפט הראשון.

בשלב זה מתחוור לבית המשפט השני כי המורשע הפר את התחייבותו מן המשפט הראשון. לאור מהות העונש של התחייבות להמנע מעבירה, ועובדת היותו של העונש "קנס על תנאי"; ולאור תכלית החקיקה שנועדה להרתיע את האדם שהורשע במשפט הראשון מלשוב ולעבור עבירה שנקבעה ע"י בית המשפט; ומאחר והמורשע לא עמד ב"תנאי" ושב והורשע בעבירה נוספת שאליה התייחס "התנאי", הרי שמן הדין שבית המשפט השני, הדן בעבירה הנוספת, "יפעיל" את התנאי ויורה על מימוש ההתחייבות אם ביקשה זאת התביעה.

השלב השלישי, הוא השלב שבו המורשע שבעניינו החליט בית המשפט על מימוש ההתחייבות, נמנע מלשלם את סכום ההתחייבות.

השלב הרביעי, הוא שלב "ההוצאה לפועל" ועניינו גביית סכום ההתחייבות מן המורשע. הוראת החוק הנוגעת לשלב הזה היא הוראת סעיף 76(א) לחוק הקובעת לאמור:
               
"(א)      הורשע אדם בעבירה שהתחייב לפי סעיף 72 להמנע ממנה ולא שילם סכום ההתחייבות, יהא דינו של סכום זה, לעניין גבייתו מן המורשע ולענין מאסר במקום תשלום, כאילו היה קנס שהטיל בית המשפט שציווה על מתן ההתחייבות; היתה ההתחייבות בערבים, ייגבה מן הערבים כל סכום שלא שילם המורשע, כאילו היה חוב המגיע למדינה".

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עבירת הפקרה

 2. מבצע בצוותא

 3. עבירת שבל''ר

 4. הבעת חרטה כנה

 5. הגבלת עבירות

 6. התעללות בפעוט

 7. שותפות לעבירה

 8. התקהלות אסורה

 9. הסעה שלא כדין

 10. סיוע לאחר מעשה

 11. קשירת קשר לעוון

 12. היזק לרכוש במזיד

 13. פשע בגלל מצב כלכלי

 14. סיוע לאחר מעשה פשע

 15. התיישנות עבירת עוון

 16. עבירת נסיעה אחורנית

 17. קשירת קשר לביצוע פשע

 18. זכויות קורבנות עבירה

 19. עבירת העלבת עובד ציבור

 20. התחייבות להימנע מעבירה

 21. עבירות מע"מ של עורך דין

 22. מרשם עבירות כלפי קטינים

 23. ביטול עבירה לאחר עשייתה

 24. עבירת שימוש במאגרי מידע

 25. עבירת יריות באזור מגורים

 26. העובדות אינן מקימות עבירה

 27. רישום פלילי עבירות בנייה

 28. ערעור על עבירות ביטחוניות

 29. עבירה על חוק שמירת הניקיון

 30. כניסה בתחבולה למקום מגורים

 31. עבירות על חוק הכניסה לישראל

 32. ביטול עבירת העלבת עובד ציבור

 33. עבירת נסיעה לאחור באי זהירות

 34. חיוב ליידע נפגע עבירה פלילית

 35. הצעת חוק עבירות שיש עמן קלון

 36. סדרי דין מיוחדים בעבירות קלות

 37. חטיפה לצורך דרישת כופר מהמשפחה

 38. ערעור בעבירת קשירת קשר לביצוע פשע

 39. שלילת כושר התנגדות לשם ביצוע עבירה

 40. חוק זכויות נפגעי עבירה, התשס"א-2001

 41. תקנות זכויות נפגעי עבירה, התשס''ב-2002

 42. דחיית פגישת עצור בעבירות בטחון עם עורך דין

 43. חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות, התשס"ה - 2005

 44. צו אזורים חופשיים לייצור בישראל (עבירה על בטחון המדינה), התשנ"ה-1995

 45. תקנות שעת חירום (שיפוט בעבירות שבוצעו בלבנון על-ידי מבקרים מישראל), התשמ''ב-1982

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון