חוות דעת הממונה על עבודות שירות
חוות דעת הממונה על עבודות שירות

ב"כ המערער טען, ועל כך אין חולק, כי הסמכות להחליט האם יש להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודות שירות נתון לבית המשפט ולא לממונה על עבודות שירות, ולפי טיעוניו, קביעתו בנוגע לאי התאמת המערער לבצע עבודות כאלה איננה יכולה לעמוד בסתירה להחלטת בית המשפט, הסבור כי יש מקום לריצוי המאסר בדרך זו.

בית המשפט ציין כי לא ניתן לקבל את טענת ב"כ המערער כאילו עמדת הממונה עומדת בסתירה להחלטת בית המשפט. ראשית, משום שבית המשפט קמא קבע מפורשות בגזר הדין כי הוא מבקש לקבל חוות דעתו של הממונה בכדי לשקול אפשרות להמיר את המאסר בעבודות שירות. שנית, כבר נקבע כי מומלץ שבית המשפט יקבל חוות דעת הממונה בטרם יגזר דינו של הנאשם.

אם קבע בית המשפט, כי נאשם ירצה עונש של מאסר בעבודות שירות בטרם התקבלה חוות דעת הממונה, יש לראות את הקביעה כעומדת "בכפוף לקבלת חוות הדעת הנדרשת".

להלן פסק דין בנושא חוות דעת הממונה על עבודות שירות:

פסק דין

1.     המערער הורשע על פי הודאתו בבית משפט השלום בטבריה (פ' 2805/06) ובמסגרת הסדר טיעון, בעבירה של החזקת סכין למטרה לא כשרה.

2.     בית המשפט קמא (כב' השופט ד. פורת) אימץ את הסדר הטיעון וגזר על המערער עונש של 2 חודשי מאסר בפועל, 6 חודשי מאסר על תנאי, התחייבות על סך 1,000 ₪ להמנע מביצוע עבירה וקנס בגובה של 500 ₪.

3.     בהתאם להסדר הטיעון, ביקש בית המשפט קמא לקבל את חוות דעתו של הממונה על עבודות השירות (להלן: "הממונה"), על מנת לשקול המרת המאסר בפועל בעבודות שירות.

4.     בסופו של יום, ולאחר שהממונה חווה דעתו כי המערער איננו מתאים לבצע עבודות שירות (אף שהוא כשיר מבחינה רפואית לבצע עבודות כאלה), דחה בית המשפט קמא את הבקשה להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודות שירות, וקבע כי המערער ירצה אותן מאחורי סורג ובריח.

5.     הערעור מכוון כנגד גזר הדין, ומצומצם לשאלת אופן ריצוי המאסר, כאשר ב"כ המערער מיקד טענותיו בהעדר סמכותו של הממונה לחוות דעתו באשר להתאמת הנידון לעבודות שירות, על סמך שיקולים שאינם רפואיים.

ב"כ המערער טוען, ועל כך אין חולק, כי הסמכות להחליט האם יש להמיר את עונש המאסר בפועל בעבודות שירות נתון לבית המשפט ולא לממונה, ולפי טיעוניו, קביעתו בנוגע לאי התאמת המערער לבצע עבודות כאלה איננה יכולה לעמוד בסתירה להחלטת בית המשפט, הסבור כי יש מקום לריצוי המאסר בדרך זו.

6.     ב"כ המשיבה מבקשת לדחות את הערעור, וטוענת כי הממונה שקל בגדר סמכותו שיקולים רלבנטיים לבחינת התאמתו של המערער לבצע את עבודות השירות, וגזר הדין תואם את הסדר הטיעון שהושג בין הצדדים.

7.     שוכנענו כי דין הערעור להדחות.

8.     במסגרת הסדר הטיעון, אשר הושג בעת שהמערער היה מיוצג על ידי עורך דין, הוצהר במפורש כי התביעה תבקש עונש מאסר בפועל של חודשיים, אשר ירוצו בעבודות שירות, בכפוף לחוות דעת הממונה.

המערער היה מודע לכך שבית המשפט איננו כפוף להסדר הטיעון, וכי הוא עלול לרצות את עונשו בדרך של מאסר בפועל מאחורי סורג ובריח, באם בית המשפט יחליט שלא לאמץ את ההסדר, או שלא תהא חוות דעת חיובית של הממונה.

לא ניתן לקבל את טענת ב"כ המערער כאילו עמדת הממונה עומדת בסתירה להחלטת בית המשפט. ראשית, משום שבית המשפט קמא קבע מפורשות בגזר הדין כי הוא מבקש לקבל חוות דעתו של הממונה בכדי לשקול אפשרות להמיר את המאסר בעבודות שירות. שנית, כבר נקבע כי מומלץ שבית המשפט יקבל חוות דעת הממונה בטרם יגזר דינו של הנאשם, "ואולם, אם קבע בית המשפט, כי נאשם ירצה עונש של מאסר בעבודות שירות בטרם התקבלה חוות דעת הממונה, יש לראות את הקביעה כעומדת "בכפוף לקבלת חוות הדעת הנדרשת" (רע"פ 935/06 - עלי מנסור נ' מדינת ישראל . תק-על 2006(2), 2675 ,עמ' 2676).

9.     עמדת הממונה באשר לאי התאמת המערער לבצע את עבודות השירות נסמכה על מס' נימוקים, "המועמד ריצה שמונה מאסרים בכלא עד מרץ 2005 בגין עבירות שונות. בכלא נפתחו תיקי סמים ונרשמו דיונים משמעתיים לא מעטים, חלקם בגין סרוב לצאת לעבודה בכמה פעמים. טען בפני שאין תיקים פתוחים נוספים ואחר כך תיקן ואמר שחושב שנחקר בגין נהיגה בפסילה.
מברור עם משטרת ישראל עולה כי לחובתו שני תיקי סמים מחודש אוגוסט 2006 הרשומים כמב"ד. האחד בגין אחזקת סמים שלא לצריכה עצמית והשני לצריכה עצמית. כמו כן מב"ד בגין נהיגה בפסילה ממועד מאוחר יותר. כך שמועמד זה הינו עבריין מועד וממשיך לבצע עבירות, כנראה ללא הפוגה ולכן אינו מתאים לרצות מאסר בע.ש.".


10.      אין חולק כי שיקול הדעת האם יומר עונש המאסר בפועל בעבודות שירות נתון לבית המשפט, וההחלטה הסופית הינה בידיו. עם זאת, לבית המשפט אין כלים לבחון התאמתו של הנידון לבצע עבודות שרות ולשם כך הוא נעזר בממונה, אשר נהנה ככלל מאימונו של בית המשפט כמי שמבצע תפקידו במקצועיות.

"ראוי לציין, כי בית-המשפט אכן איננו כבול להמלצה זו של הממונה וההסתמכות הרחבה על המלצתו נובעת מאמונו בהתנהלותו ובשיקוליו המקצועיים". (רע"פ 2994/06 - אשרף אחמד חביב אללה נ' מדינת ישראל . תק-על 2006(2), 560 ,עמ' 561).

11.     טענות ב"כ המערער באשר לחריגה מסמכות הממונה בכך ששקל שיקולים מעבר לשיקול הרפואי והתאמת הנידון לבצע עבודות שירות מבחינה פיזית, דינן להידחות.

כבר נקבע כי לממונה סמכות רחבה יותר לשקול שיקולים הנוגעים להתאמת הנידון לבצע עבודות שירות, שאינם מתמצים במצבו ברפואי, כשהשיקול העיקרי הוא אופן תפקודו בעבר.

"לממונה זכות על-פי חוק סעיף 51ב' לחוק העונשין, תשל"ז-1977 להמליץ על התאמתו של נידון למאסר לביצועו בעבודות שירות, ובאיזה עבודה. המלצה זו לא הוגבלה בחוק לתחום מסוים, רפואי או אחר ועל-כן לממונה זכות מלאה לשקלל גם נתונים אחרים, כמו התנהגותו בעבר של הנידון. ראוי לציין, כי בית-המשפט אכן איננו כבול להמלצה זו של הממונה וההסתמכות הרחבה על המלצתו נובעת מאמונו בהתנהלותו ובשיקוליו המקצועיים" (רע"פ 2994/06 - אשרף אחמד חביב אללה נ' מדינת ישראל . תק-על 2006(2), 560 ,עמ' 561).


וברע"פ 935/06 - עלי מנסור נ' מדינת ישראל ( תק-על 2006(2), 2675 ,עמ' 2676), שם נקבע כי:

"אופן ריצוי עבודות השירות בעבר הינו שיקול ראוי במערך השיקולים של הממונה לעניין התאמתו של מועמד לריצוי עבודות שירות מבחינה תעסוקתית. אף ביתר הנימוקים שמנה הממונה לא מצאתי, כי חרג מסמכותו במתן חוות הדעת או כי הפעיל שיקול דעת במקום בית המשפט במערך שיקוליו, שיש בהם כדי להשליך על מידת התאמתו של המבקש לשאת עונשו בעבודות שירות".

בית המשפט נעזר בממונה כדי לקבוע מידת התאמתו של הנידון לבצע עבודות שירות, שכן אין בידיו כלים לבחון את מידת ההתאמה ולפקח על ביצוע העבודות.

"בידי בית המשפט אין את הכלים לקבוע אם נידון יכול לבצע עבודות שירות, כפי שאין בידו כלים לפקח על ביצוען. לצורך כך הוא נעזר בממונה על העבודות, ומטבע הדברים חוות דעתו היא בבחינת המלצה בלבד, ולבית המשפט נתונה הסמכות לאמצה או לדחותה, בצד סמכותו לקבל הסברים מהממונה. מטבע הדברים, השיקולים על פיהם נבחנת התאמתו של נידון לשאת בעונש מאסר בדרך של עבודות שירות מגוונים הם, אולם אין כלל ספק כי התנהגות הנידון במקרים קודמים בהם חויב לבצע עבודות, הוא שיקול מרכזי" (רע"פ 1650/07 - ירמיהו גלב נ' מדינת ישראל, (תק-על 2007(1), 2771 (2007).

12.     בין נימוקיו של הממונה בחוות דעתו ביחס למערער נאמר כי נפתחו למערער תיקי מב"ד בגין עבירות סמים ונהיגה בפסילה. ספק אם מדובר בשיקול לגיטימי, כאשר מדובר בחשדות בלבד שלא הבשילו אף לכדי כתב אישום.

מכל מקום, זהו איננו השיקול הבלעדי לעמדת הממונה. בידי הממונה על עבודות השירות קיים מידע הנוגע להתנהגותו של נידון במסגרת עבודות השירות שביצע בעבר ובמסגרת ריצוי מאסרים קודמים.

במקרה שלפנינו, הסתמך הממונה על התנהגותו השלילית של המערער, אשר ריצה בעבר שמונה תקופות מאסר שונות, כאסיר. לפי חוות הדעת למערער דיונים משמעתיים לא מעטים מתקופת מאסרו, חלקם בגין סרוב לצאת לעבודה. המערער גם נשאל ע"י הממונה האם יש לו תיקי חקירה פתוחים, בתחילה השיב בשלילה, ורק בהמשך תיקן והשיב כי הוא חושב שנפתח כנגדו תיק חקירה בגין נהיגה בפסילה.

מכל האמור, הסיק הממונה כי קיים קושי להעסיק את המערער בעבודות שירות.

מדובר בשיקולים המצויים בתחום סמכותו של הממונה, ועמדתו נתקבלה על סמך מידע שלממונה מתוקף תפקידו ישנה גישה אליו, והיכולת לפקח ולעקוב אחר התנהגות הנידון במסגרת עבודות שירות או מאסרים קודמים.

13.     בית המשפט קמא בחן את עמדת הממונה ומצא, ובצדק, כי אין עילה שלא לאמץ אותה, וכך פעל. לא מצאנו כל סיבה להתערב בהחלטתו זו.

14.     גזר הדין ניתן בהתאם להסדר הטיעון בין הצדדים, אשר קבע מפורשות כי עונש המאסר ירוצה בעבודות שירות בכפוף לחוות דעתו של הממונה, ומשנמצא כי חוות דעתו של הממונה ניתנה משיקולים רלוונטיים, ואין מקום לדחותה, הרי אין כל עילה לקבלת הערעור, ודינו להידחות.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון