תקנת הציבור

"תקנת הציבור" משקפת את תפיסות היסוד של החברה הישראלית באשר לרמה הראויה של התנהגות ביחסים חוזיים.

היא מבטאת את עמדתו של המשפט הישראלי באשר למותר ולאסור בהתקשרות החוזית. תוכנה של תקנת הציבור משתנה מחברה לחברה, הוא משתנה בחברה נתונה מעת לעת.

על תפיסות היסוד של החברה הישראלית - ועל עמדתו של המשפט הישראלי - באשר למותר ולאסור, לומד השופט ממכלול ערכיה של שיטת המשפט.

הראשונים בערכים אלה הם הערכים החוקתיים של המשפט והמשטר. על כן מהוות זכויות האדם, המעוגנות בחוקי היסוד, מקור מרכזי - אם גם לא יחיד - ממנו שואב השופט את הנתונים הערכיים המגבשים את "תקנת הציבור" הישראלית. ודוק: זכויות האדם שבחוקי היסוד מכוונות כנגד הרשות הציבורית. אין הן מעניקות, כשלעצמן ובמישרין, זכויות לפרט כנגד פרט. עם זאת, זכויות היסוד - ושאר ההוראות החוקתיות המעוגנות בחוקי היסוד - קובעות מערכת ערכים ותפיסות יסוד אשר במסגרתם פועל ומתפתח המשפט.

אין הם המרכיבים היחידים של "תקנת הציבור". תפיסותיה של החברה הישראלית באשר למותר ואסור בהתקשרות החוזית אינם נקבעים אך על פי ערכים המבטאים זכויות אדם. תקנת הציבור משתרעת על ערכים, מטרות ואינטרסים נוספים, המשקפים את מדיניותה של החברה הישראלית (הPublic Policy- שלה). על כן, בטחון המדינה, שלום הציבור, רווחתה ועוצמתה של המדינה - גם הם ערכים ואינטרסים המעצבים את "תקנת הציבור" שלה.

ערכיה של שיטת משפט, תפיסותיה היסודיות והמטרות והאינטרסים שלה, מצויים בהתנגשות מתמדת. כאשר התנגשות זו נערכת במסגרתם של חוקי היסוד עצמם, היא נפתרת על פי האיזונים (האנכים והאופקיים) החלים בסוגיה זו (לעניין האיזון האנכי, ראו פסקת ההגבלה שבסעיף 4 לחוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו ובסעיף 8 לחוק-יסוד: חופש העיסוק). כאשר התנגשות זו מתרחשת בגדריו של המשפט היא נפתרת על פי האיזון הראוי בין הערכים והאינטרסים המתנגשים.

איזון זה נקבע על פי המשקל היחסי של הערכים והאינטרסים המתחרים בגדריו של המשפט הפרטי. ודוק: ערכים ואינטרסים אלה אינם רק ערכים ואינטרסים של פרט מול פרט. אלה הינם גם ובעיקר ערכים ואינטרסים של החברה באשר לתוקפם של החוזים שבין הפרטים. אכן, "תקנת הציבור" משקפת את אינטרס הציבור המתחשב בגדריו גם באינטרסים של הפרטים השונים. היא מהווה, מעצם מהותה, הגבלה על רצונם החופשי של הצדדים. על רקע זה נמקד את מבטנו לעניין תניות המגבילות את חופש העיסוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תקנת הציבור

 2. תקנה 500 לתקסד''א

 3. הפעלת תקנה 15 במלואה

 4. התקנה לקויה של דוד שמש

 5. תקנות להחסנת עצים, 1936

 6. תקנות המלט, תשכ''ו-1966

 7. הפעלת תקנה 15 באופן חלקי

 8. תקנה 64 ג לתקנות התעבורה

 9. מחיקת שם בעל דין - תקנה 24

 10. תקנות השבת אבידה, תשל''ג-1973

 11. תקנות חותם המדינה, תשל''ד-1974

 12. תקנות המוזיאונים, התשמ''ה-1984

 13. תקנות מירשם מילגות, תשל''ז-1977

 14. תקנות כרטיסי חיוב, התשמ''ו-1986

 15. תקנות שימור השפוע של טבריה, 1941

 16. תקנות הדרכים (שילוט), תש''ם-1980

 17. תקנות שמור חיפה (אגף הכרמל), 1943

 18. תקנות הזרעים (מכירה), תשכ''ה-1964

 19. תקנות הטוענים השרעיים, תשכ''ג-1963

 20. תקנות האזרחים הוותיקים, התשנ''א-1991

 21. תקנות ההקדשות לצרכי צדקה, תשל''ד-1974

 22. תקנות האנטומיה והפתולוגיה, תשי''ד-1954

 23. תקנות שירות הציבור (מתנות), תש''ם-1980

 24. תקנות המילוות (פרעון מוקדם), תש''ם-1980

 25. תקנות החניכות (טפסי-הודעות), תשי''ח-1957

 26. תקנות הפיקדון על מכלי משקה, התשס''א-2001

 27. תקנות עזרה משפטית בין מדינות, התשנ''ט-1999

 28. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ד-1984

 29. תקנות בתי דין דתיים (דמי בטלה), תשי''ז-1957

 30. תקנות הקייטנות (רישוי ופיקוח), התשנ''ד-1994

 31. תקנות מניעת מפגעים (שמן משומש), התשנ''ג-1993

 32. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 33. תקנות דוד בן-גוריון (יום הזכרון), תשל''ח-1977

 34. תקנות הספריות הציבוריות (שירותים) תשל''ט-1978

 35. תקנות הדרכים (שילוט) (מתן חסות), התשנ''ט-1999

 36. תקנות למניעת מפגעים (איכות אויר), התשנ''ב-1992

 37. תקנות ההגנה על אריסים (סדרי הדין), תשי''ב-1952

 38. הסתמכות על מוצג שלא נכלל בתיק המוצגים - תקנה 444

 39. תקנות הזרעים (גידול שתילים ומכירתם), תשכ''ד-1964

 40. תקנות הספריות הציבוריות (שעות פתיחה), תשל''ט-1978

 41. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 3), התשמ''ב-1982

 42. תקנות רמת הגולן (הוראות מעבר) (מס' 2), התשמ''ב-1982

 43. תקנות לעידוד טוהר המידות בשירות הציבור, התשנ''ד-1994

 44. תקנות הספרים (חובת מסירה וציון הפרטים), התשס''ד-2004

 45. תקנות הזרעים (רשימת הזנים המורשים למכירה), תש''ם-1980

 46. תקנות הזרעים (גידול זרעים מושבחים ומכירתם), תש''ך-1960

 47. תקנות שמירת הסביבה החופית (הכשרת מפקחים), התשס''ט-2009

 48. תקנות הדרכים (שילוט) (שלטים בנתיבי איילון), התש''ע-2009

 49. תקנות העדות הדתיות (ארגונן) (העדה הדרוזית), התשנ''ו-1996

 50. תקנות החניכות (העבדת נער והצגת תמצית החוק), התשנ''ו-1996

 51. תקנות למניעת הונאה בתפילין ובמזוזות (סימון), תשל''ה-1975

 52. תקנות הארכיונים (מסירת חומר ארכיוני למשמרת), תשי''ח-1958

 53. תקנות רמת הגולן (הליכי משפט) (הוראות מעבר), התשמ''ב-1981

 54. תקנות למניעת מפגעים (פליטת חומר חלקיקי לאויר), תשל''ג-1972

 55. תקנות לניהול מוסדות (מקרים מיוחדים) (סדרי דין), תשל''ו-1976

 56. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי תות-שדה ומכירתו), התשמ''ח-1988

 57. תקנות הזרעים (גידול חומר ריבוי של צפורן ומכירתו), תשל''ח-1978

 58. תקנות הדיינים (עניינים שניתן לדון בהם בדיין אחד), התש''ן-1990

 59. תקנות יום ירושלים (עבודות ושירותים שאין להפסיקם), התשנ''ח-1998

 60. תקנות המילוות (העברת מילווה ופרעון מוקדם של מילווה מרצון), תשל''ח-1977

 61. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (מתן שירות שוויוני), התשס''ז-2007

 62. תקנות כינויי מקור (סדרי רישום של כינויי מקור שארץ מקורם היא ישראל), תשכ''ו-1966

 63. תקנות הספריות הציבוריות (דרכי פעולתן של ספריות של ארגונים ציבוריים), תשל''ט-1979

 64. תקנות כינויי-מקור (סדרי-רישום של כינויי-מקור שארץ-מקורם היא ארץ-חוץ), תשכ''ז-1967

 65. תקנות עזרה משפטית למדינות חוץ (הסכם עם אוסטריה בדבר סדר הדין האזרחי), התשמ''ג-1982

 66. תקנות תכנון משק החלב בישראל (קביעת היקף הייצור המקומי השנתי לשנת 2010), התש''ע-2010

 67. תקנות הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (אמות מידה לקביעת מחיר מכל נייח), התשס''ט-2008

 68. תקנות ההסכם בדבר מעמדם של אנשי סגל ארצות הברית של אמריקה (סדרי הגשת תביעות), התשנ''ז-1996

 69. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון