המבקשים טענו כי דין עילת התביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים להידחות מחמת התיישנות, נוכח תקופת ההתיישנות הקצרה הקבועה בחוק זה.

המבקשים הפנו לסעיף 6 לחוק אחריות למוצרים פגומים המורה:
(א)     תקופת ההתיישנות של תביעה לפי חוק זה תהא שלוש שנים.
(ב)     לא תוגש תובענה לפי חוק זה אלא תוך 10 שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן.

בית המשפט פסק כי יש להחיל את החריג של סעיף 8 לחוק ההתיישנות, גם על חוק למוצרים פגומים, שכן אותו רציונל ביסוד החריג האמור של העדר ידיעה של הניזוק שמנעה הימנו את העובדות הדרושות להגשת תביעה על פי חוק ההתיישנות, המאריך את תקופת ההתיישנות, צריך לחול גם על חוק אחריות למוצרים פגומים.

להלן החלטה בנושא התיישנות אחריות למוצרים פגומים:

החלטה

1.     כללי:
לפני שתי בקשות:
האחת, בש"א 10668/06, להורות למשיבים לגלות בתצהיר ערוך לפי טופס 11 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984 (להלן: "תקנות סדר הדין האזרחי") מהם המסמכים המצויים בידיהם וכן להורות למשיבים להשיב בתצהיר לשאלון שהופנה אליהם.

השניה, בש"א 10669/06, ענייננה סילוק על הסף של תביעת המשיבים 2-5, להורות על מחיקת סעיפים 18 ו-24(א) לכתב התביעה, ולהורות על מחיקת העילה לפי החוק אחריות למוצרים פגומים, תשי"ם - 1980 (להלן: "חוק האחריות למוצרים פגומים").

2.     העובדות הדרושות לעניין

2.1     המשיבים הגישו כנגד המבקשת 2 וכנגד Sony Electronics Inc. תביעה שעילתה נזקי גוף, ביום 22.12.2003.

2.2     משיבים 2- 3 הינם הוריה של משיבה 1, קטינה ילידת 1990, (להלן: "הקטינה"), והמשיבים 4-5 הינם סבה וסבתה.

2.3     אירוע התאונה מתואר בסעיפים 5-6 לכתב התביעה המתוקן כדלקמן:
"5.     בתאריך 25/12/1995 בהיותה (המשיבה 1 - א.א.), כבת 5.5 שנים, שהתה התובעת מספר 1, בזמן חופשת החנוכה בדירת סבה וסבתה ברח' קפלן 35 בפתח תקוה. בסלון הדירה ניצבה על גבי שידה טלביזיה בגודל 29 אינץ' מתוצרתה של הנתבעת 1....

6.     בסמוך לשעה 09:00 לערך, נגשה התובעת מספר 1 להוציא ממגירת השידה קלטת וידאו לצפייה, תוך כדי פתיחה המגירה, התהפך לפתע מכשיר הטלביזיה ונפל על התובעת מספר 1 ופגע בראשה. כתוצאה מכך, התובעת מספר 1 איבדה את הכרתה והובהלה לחדר המיון של בית חולים ע"ש "רבין" בפתח תקוה."

2.4     המשיבים טענו בכתב התביעה כי כתוצאה מהתהפכות מכשיר הטלביזיה נחבלה הקטינה, נגרמו לה נזקים חמורים וכי החבות לפציעה רובצת על כתפי המבקשות.

2.5     המבקשת 1 הינה יצרן הטלביזיות והמבקשת 2 הינה היבואן ונותן השירות בישראל. המשיבה הפורמאלית הינה חברת האם של המבקשת 1.

2.6     הקטינה, הוריה וסביה עתרו לחייב את המבקשות בפיצויים בגין הנזקים שנגרמו בעקבות הפציעה.

2.7     ביום 29.12.2005 הגישו המשיבים כתב תביעה מתוקן כנגד המבקשות, בעקבות הסדר דיוני לפיו מבקשת 1 צורפה לתביעה כנתבעת 1 ואילו Sony Electronics Inc., סומנה כנתבעת 3.

3.     טענות המבקשות

3.1     המבקשות טוענות כי התובענה המקורית הוגשה כשמונה שנים לאחר קרות האירוע וכי כתב התביעה המתוקן הוגש כעשר שנים לאחריו, מכאן שבהתאם ללשון סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות, תשי"ח - 1958 (להלן: "חוק ההתיישנות"), התיישנה תביעתם של משיבים 2-5. עוד נטען כי סעיף 6 לחוק ההתיישנות מורה שמירוץ ההתיישנות מתחיל ביום בו נולדה עילת התביעה, ולאור ההלכה הפסוקה, תקופת ההתיישנות בגין אירוע תאונתי מתחילה ביום בו נגלה הנזק. לדידן, הנזק אירע והתגלה ביום הפציעה, 25.12.1995 ולכן, התובענה התיישנה.

3.2     המבקשות טוענות כי צירופם של משיבים 2-5 וסיבות צירופם לכתב התביעה מעורפלות, ונוגעות להפסד השתכרות של אלה, שאינם רלוונטיים.

3.3     לגבי חוק האחריות למוצרים פגומים, טוענות המבקשות כי בהתאם ללשון סעיף 6 לחוק מוצרים פגומים, מוגבלת תקופת ההתיישנות, ולפיכך דין התביעה ביחס לעילה על פי חוק זה להידחות, הן כי עבר המועד הקבוע בחיקוק והן בהסתמך על חוות דעת מומחה בתחום הבטיחות שצורפה לכתב התביעה, לפיה נטען כי מכשיר הטליביזיה נרכש כ 12 שניה לפני כן.

4.     טענות המשיבים

4.1     המשיבים טוענים כטענה מקדמית כי דין הבקשה להידחות מפאת אי צירוף תצהיר תמיכה לבקשה.

4.2     עוד נטען כי את הטענות העובדתיות הנטענות בקשר להתיישנות יש להוכיח באמצעות ראיות, ואין מקום, בשלב זה, להיזקק להליך של סילוק על הסף, כאשר מקומן של שאלות אלה הוא במסגרת הוכחת התביעה. מכתבי הטענות עולה גם שקיימת מחלוקת בדבר אחריות המבקשות לנזק כמו גם מחלוקת בשאלות עובדתיות אחרות, ובית המשפט ידרש להכריע בהן במסגרת הבאת הראיות.

4.3     טוענים המשיבים כי די שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל פי העובדות המהוות את התובענה יזכה במקש לסעד המבוקש, כדי שלא תסולק התובענה על הסף.

4.4     לגופו של עניין, נטען כי התובענה אינה מתבססת רק על חוק האחריות למוצרים פגומים, אלא על עילות נוספות מפקודת הנזיקין, חוקי החוזים, חוק הגנת הצרכן וחוק המכר, שעילתן לא התיישנה, ויש לדון במכלול העילות כמקשה אחת ולכן יש לדחות את הבקשה לסילוק על הסף. יתרה מכך, טוענים המשיבים כי המבקשות מסתירות את זהותו האמיתית של יצרן מכשיר הטלביזיה ולא הצליחו לחשוף את זהות היצרן מעבר לעובדה שמדובר בתאגיד Sony .

4.5     המשיבים טוענים כי ההתיישנות הקבועה בסעיף 6 לחוק האחריות למוצרים פגומים הינה התיישנות דיונית. המבקשים לא העלו את טענת ההתיישנות במסגרת ההסדר הדיוני, קרי בהזדמנות הראשונה ולכן דין הבקשה להידחות. עוד נטען כי הוראות חוק ההתיישנות גוברות על הוראות ספציפיות בשאלת ההתיישנות המופיעות בחוק האחריות למוצרים פגומים, ולפי חוק ההתיישנות התביעה לא התיישנה. יש לבחון את התובענה גם במשקפי החריגים הקבועים בחוק ההתיישנות, ובעיקר לאור סעיף 8, יש לפרש את הוראות החוק על דרך הצמצום כאשר העיכוב בהגשת התובענה נבע, כך לטענת המשיבים, ממשך הזמן שנדרש לגילוי מידע חיוני באשר לזהות היצרן.

4.6     עוד נטען כי את תקופת ההתיישנות יש למנות ממועד התגבשות הנזק, דבר שנעשה כעבור שנים מאירוע התאונה, ולפיכך לא התיישנה התובענה.

5.     דיון

5.1     לבית המשפט הסמכות להורות על סילוק התובענה על הסף, מקום שאם תתברר התובענה עד תומה, לא יקבל התובע בסופו של יום את הסעד אותו הוא מבקש. הדין החל על דחיית תובענה על הסף קבוע בתקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד- 1984 שזו לשונה:
               "101. דחיה על הסף
(א) בית המשפט או רשם שהוא שופט רשאי, בכל עת, לדחות תובענה נגד הנתבעים, כולם או מקצתם, מאחד הנימוקים האלה:
(1) מעשה בית דין;
(2) חוסר סמכות;
(3) כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע..."

5.2     הלכה פסוקה היא כי בית המשפט ינקוט במשנה זהירות בטרם תידחה תביעה על הסף, ומקום שקיימת אפשרות כי לאחר שמיעת הראיות, תתקבל התביעה, והתובע יזכה בסעד המבוקש, לא יורה בית המשפט על דחיית התובענה.

5.3     בהיות זכות הגישה לערכאות זכות חוקתית, רווחת בפסיקה הדיעה כי יש להיעתר לבקשות לסילוק על הסף במשורה, וליתן לתובע יומו בבית המשפט. ההלכה מכירה בכך שתפקידם של בתי המשפט הוא להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין נועלים את שעריו של בית המשפט בפני תובע המבקש לו סעד, אלא מטעמים כבדי משקל. יפים לעניין זה דברי כב' השופט ריבלין בע"א 2452/01 דרור אורן נ' מגדל חברה לביטוח, פ"ד נח(1) 577:
"סילוק תובענה על סף - בין בדרך של מחיקה ובין בדרך של דחייחתה - הוא אמצעי שאינו ננקט כדבר של מה בכך, ובדרך כלל יעדיף בית המשפט, במידת האפשר, שלא לנקוט באמצעי הדרסטי של שליחת התובע מעל פניו בטרם דיון ענייני בתובענה...מכל מקום, אין בדברים עוצמה מספקת על מנת להביא לשלילת זכות הפנייה לערכאות של המערער. אכן, ההלכה הפסוקה הכירה בזכות לגישה חופשית ויעילה אל בתי המשפט כזכות יסוד, אשר בית המשפט אמור להגן עליה כמו על זכויות יסוד אחרות...תפקידם של בתי המשפט הוא להכריע בסכסוכים, והכלל הוא כי אין לנעול את שערי בית המשפט בפני תובע המבקש סעד, אלא מטעמים כבדי משקל."
(עוד ראה לעניין זה ע"א 733/95, ארפל אלומיניום נ' קליל תעשיות בע"מ, פ"ד נא(3) 577 וכן ספרו של הנשיא אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, תשס"ה, עמ' 138).

6.     התיישנות התביעה

6.1     סעיף 5(1) לחוק ההתיישנות קובע כדלקמן:
"5. הזמן להתיישנות
התקופה שבה מתיישנת תביעה שלא הוגשה עליה תובענה (להלן-תקופת ההתיישנות) היא -
(1)     שאינו מקרקעין - שבע שנים; "

סעיף 6 לחוק ההתישנות קובע כי מירוץ ההתיישנות מתחיל מיום הווצרות העילה:
"6. תחילת ההתיישנות
תקופת ההתיישנות מתחילה ביום שבו נולדה עילת התובענה."

6.2     בפתח הדיון אציין כי אין ממש בטענת המשיבים לפיה דין הבקשה להידחות מחמת היעדר תצהיר התומך בה. עסקינן בטענה של סילוק על הסף כעולה מכתבי הטענות עצמם, ןלפיכך לא נדרש תצהיר מטעם המבקש.

6.3     האירוע התרחש ביום 25.12.1995, ואילו כתב התביעה המקורי הוגש ביום 22.12.2003. מכאן שחלפו 8 שנים, ממועד האירוע ועד להגשת התביעה ולאור לשון סעיפים 5 ו - 6 לחוק ההתיישנות, דין תביעתם של משיבים 2-5 להידחות לכאורה מחמת התיישנות. יחד עם זאת, יש לבחון את טענות המשיבים בדבר העלמת עובדות מסוימות הקושרות מי מהמבקשות לעילת התובענה, ומשך הזמן שנדרש לגילוי מידע חיוני, בהתאם לחריג בדבר "התיישנות שלא מדעת" הקבוע בסעיף 8 לחוק ההתיישנות, לפיו:
"8. התיישנות שלא מדעת
נעלמו מן התובע העובדות המהוות את עילת התובענה, מסיבות שלא היו תלויות בו ושאף בזהירות סבירה לא יכול היה למנוע אותן, תתחיל תקופת ההתיישנות ביום שבו נודעו לתובע עובדות אלה."

6.4     המשיבים טוענים כי העיכוב בהגשת התובענה נבע מהזמן הרב שנדרש להם לשם גילוי מידע חיוני, שהינו זהות יצרן הטלביזיה. לדידם, ברור עובדתי זה דרוש הוכחה ויש לעשותו רק בשלב הראיות, ואין מקום איפוא להורות בשלב מיקדמי זה על סילוק התובענה על הסף.

טענה זו הועלתה בשפה רפה, עמומה ומעורפלת בתגובת המשיבים, וכאמור בסעיף 22 לתגובה. הטענה נטענה ללא כל פירוט ומבלי שהדבר מגובה בתצהיר, ובזאת אין די. שעה, שלכאורה חלפה תקופת ההתיישנות, והתובע טוען כי מחמת נסיבות שלא היו תלויות בו, נעלמו ממנו עובדות, שלא ניתן היה לגלותן, עליו להתכבד ולהבהיר מהן אותן העובדות, ולא ניתן להסתפק בטענה העמומה כי היו נסיבות כאלה. קבלת עמדת המשיבים, משמעה שכל אימת שיהיה קיים חשש לדחיית תביעה מחמת התיישנות, יוכל תובע לטעון בעלמא להחלת סעיף 8 לחוק, ובאופן שיסכל את מטרת חוק ההתיישנות. לטעמי, בנסיבות המקרה, לנוכח הדרך בה נקטו המשיבים בתגובתם, שכאמור לא גובתה בכל תצהיר, להחלת החריג של סעיף 8, המאריך את תקופת ההתיישנות, לא יצאו ידי חובתם. על המשיבים היה לטרוח ולפרט, תוך צירוף תצהיר מטעמם, מהן אותן הנסיבות שמנעו מהם לדעת את העובדות הדרושות להגשת התביעה במועד, ומהן הפעולות שנקטו ב"זהירות סבירה", כלשון הסעיף, לאתר את המידע הדרוש.

בנסיבות אלה שומה היה עלי להורות על קבלת הטענה ולהורות על דחיית התביעה של המשיבים 2-5 מחמת התיישנות. עם זאת, ונוכח ההלכה הפסוקה כמפורט לעיל, לפיה על בית המשפט לפעול במשורה בדחיית תובענות על הסף, אאפשר למשיבים להגיש תצהיר מטעמם, שיפרט את האמור ובעיקר מה נעשה על ידם במהלך השנים, מאז האירוע כדי לברר את זהות יצרן הטלויזיה, ומשך התקופה מאז נודעה להם זהותו ועד להגשת התובענה.

7.     העילה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

7.1     המבקשים טוענים כי דין עילת התביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים להידחות מחמת התיישנות, נוכח תקופת ההתיישנות הקצרה הקבועה בחוק זה. המבקשים מפנים לסעיף 6 לחוק אחריות למוצרים פגומים המורה:
(ג)     תקופת ההתיישנות של תביעה לפי חוק זה תהא שלוש שנים.
(ד)     לא תוגש תובענה לפי חוק זה אלא תוך 10 שנים מתום השנה שבה יצא המוצר משליטת היצרן."

לעניין זה מפנים למועדי האירוע והגשת התובענה לעומת מועד רכישת הטלויזיה כעולה מכתב התביעה כמו גם האמור בחוות הדעת בתחום הבטיחות שצורפה לכתב התביעה. מכל אלה עולה כי הטלביזיה נרכשה כ- 12 שנה לפני קרות האירוע. מכאן לכאורה שדין עילה זו, בכל הנוגע למשיבים 2-5 להמחק, בהבדל מתביעת הקטינה לגביה לא חלה התיישנות, לרבות בקשר עם עילה זו.
עם זאת, לטעמי, יש להחיל את החריג של סעיף 8 לחוק ההתיישנות, גם על חוק למוצרים פגומים, שכן אותו רציונל ביסוד החריג האמור של העדר ידיעה של הניזוק שמנעה הימנו את העובדות הדרושות להגשת תביעה על פי חוק ההתיישנות, המאריך את תקופת ההתיישנות, צריך לחול גם על חוק אחריות למוצרים פגומים.

לא התעלמתי מעמדת המשיבים לפיה דין טענת ההתיישנות להידחות מאחר ולא הועלתה בהזדמנות הראשונה, תוך שמפנים לכך שבמסגרת ההסדר הדיוני אליו הגיעו הצדדים שבעקבותיו הוגש כתב תביעה מתוקן, אין טענה בעניין. עם זאת, הטענה הועלתה במסגרת כתב ההגנה, המוקדם להסדר הדיוני, ולא ראיתי חובה מצד המבקשות לכלול בהסדר הדיוני הסתייגות לעניין ההתיישנות.

8.     התיישנות ביחס לקטינה

למותר לציין כי דין טענת המבקשים ביחס להתיישנות עילות התביעה ביחס לקטינה, להידחות, ובכלל זה, גם לפי חוק האחריות למוצרים פגומים. החוק החריג את תקופת ההתיישנות ביחס לתביעת קטין, רק החל מהיותו בגיר, ואין מקום לסטות

מהוראות הדין גם שעה שקיימת תקופת התיישנות קצרה בחקיקה ספציפית, כגון החוק למוצרים פגומים.

הרציונל ביסוד ההוראה שלגבי קטין תחול התיישנות רק מהפיכתו לבגיר, חלה הן באשר לחוק ההתיישנות והן באשר למגבלות התיישנות קצרות בחוקים מיוחדים, ולא ניתן כל טעם ענייני מדוע יש לקבוע אחרת, שעה שיש תקופות התיישנות מיוחדות, וגם לא הובאה כל אסמכתא לטענה האמורה.


9.     בש"א 10668/06 - גילוי מסמכים ומענה לשאלון

9.1     מעיון בשאלון עולה, שחלק ניכר מהשאלות, הופנו כבר למשיבים 2-5, עליהם ניתן מענה, ואינו רואה צורך לחייב את הקטינה במענה עליהם. במיוחד נכון הדבר ביחס לכל השאלות העוסקות בנושא רכישת השידה עליה הונחה הטלביזיה שנפלה, היכן נרכשה וכדומה.

9.2     השאלות הרלבנטיות לגבי הקטינה הן רק באשר למצבה הרפואי ועל אלה עליה להשיב כדלקמן:     
9.2.1     שאלות 6-20 ככל שהן מתייחסות למצבה הבריאותי מאז התאונה.
9.2.2     לשאלות 27-28, ככל שהן מתייחסות למצבה הנפשי .
9.2.3     לשאלות הנוגעות לפעילויות הגופניות בהן היא עוסקת.

10.     התצהיר המשלים כקבוע בסעיף 6.4 לעיל, והתשובות לשאלון כאמור בסעיף 9.2 לעיל, יומצאו תוך 30 יום מהיום.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צבע פגום

 2. חוק המוצרים הפגומים

 3. אספקת חומרים פגומים

 4. פיצוי על ריצוף פגום

 5. מכירת נעליים מזויפות

 6. תביעה נגד מכון התקנים

 7. ביטול קניית מוצר פגום

 8. פגמים ברצפת פרקט בדירה

 9. סירוב לשלם על סחורה פגומה

 10. קניית רכב פגום לא ניתן לתיקון

 11. התיישנות אחריות למוצרים פגומים

 12. פגם סמוי מהעין - מוצרים פגומים

 13. אחריות לנזקי גוף בגין מוצר פגום

 14. תביעה כספית לפיצוי בגין מוצר פגום

 15. תביעה לפי חוק האחריות למוצרים פגומים

 16. תביעה נגד חברה בחו''ל בגין פגם במוצר

 17. תביעה לפיצוי בגין פגם במוצר ועוגמת נפש

 18. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון