המשיבים טוענים כי על פי הפסיקה, המבחן אימתי ההפניה למסמך יש בה בכדי להוות תשובה בתצהיר תשובות לשאלון, הוא אם יש בכך כדי לקצר ולייעל את ההליכים, על מנת שלא להטריד ולהכביד יתר על המידה (ת.א 2369/99 בש"א 557/03, בש"א 7466/03, מיס אל אופנה עלית לנשים (1992) בע"מ נ' OUISET ואח', מיום 2.6.2003 מפי כב' השופטת שרה גדות).

המבקשים מצידם, טוענים כי הפנייה למסמך איננה מהווה תשובה "תקינה" ויש להורות על השלמת תצהיר תשובות לשאלון.

להלן החלטה בנושא השלמת תצהיר תשובות לשאלון:

החלטה

1.     בהתאם לפסק הדין שניתן בהסכמה בע"א 1781/06 צורפה המשיבה 1 כתובעת מס' 1 בתיק העיקרי ביום 8.1.2007.

2.     זו בקשה נוספת של המבקשים להורות למשיבים להשלים וליתן תצהיר גילוי מסמכים ספציפי. הבקשה הוגשה לאחר צירופה מחדש של עירית רמת גן, התובעת 1.

3.     עיינתי בבקשה, בתגובה ובתשובה, על נספחיהם.

4.     בתשובתם מצמצמים המבקשים את דרישתם לעומת הבקשה, ועל כן בהחלטה זו אתייחס אך לאותם עניינים שנותרו "פתוחים" בין הצדדים, והם אלה המאוזכרים בתשובת המבקשים מיום 28.03.2007. הנחת העבודה היא כי עניינים שהועלו בבקשה ולא הועלו בתשובה - באו על פתרונם ואינם מצריכים עוד התייחסותו של בית המשפט.

תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים מאת מר צבי בר

5.     ביום 22.05.2006 נמסר למבקשים תצהיר גילוי מסמכים כללי ותצהיר גילוי מסמכים ספציפי מאת צבי בר. (נספח א' (4) לתגובת המשיבים).
     התצהיר מכיל את רשימת המסמכים הכללית שהופיעה בתצהיר גילוי המסמכים הכללי מטעם המשיבים. (נספח א' (1) לתגובה), את רשימת המסמכים הספציפיים שהופיעו בתצהיר גילוי מסמכים ספציפי מטעם צבי בר (נספח א' (2) לתגובה, והן את המסכים הנוספים שגולו, על פי החלטת בית המשפט.

6.     בתצהיר גילוי המסמכים הספציפי מטעם צבי בר, מפנה מר צבי בר בעניין גילוי מסמכים הנזכרים בסעיף 9.16 אל תצהירי גילוי מסמכים קודמים.
     טוענים המבקשים כי לא ברור להם לאיזה "תצהיר קודם" מפנה מר צבי בר ובאילו מסמכים מדובר.
     על מנת להסיר כל ספק, יצרף מר צבי בר תצהיר גילוי מסמכים ספציפי בנוסח הקבוע בטופס 12 לתקנות סדר הדין האזרחי ובו יפרט ויגלה המסמכים הנדרשים בסעיף 9.16, וללא הפנייה למסמכים אחרים, זאת בתוך 21 ימים.
תצהיר גילוי מסמכים ספציפיים מטעם עיריית רמת גן וממי פאר

7.     בתצהיר גילוי מסמכים ספציפיים מטעם ממי פאר, לא צויין בבירור האם תצהירו מוגש גם מטעם עיריית רמת גן. בישיבת קדם המשפט מיום 22.03.2007 הצהירה ב"כ המשיבים כי תצהירו של מר ממי פאר מוגש גם בשם עיריית רמת גן.

8.     על כן אני קובעת כי על יסוד הצהרה זו, המקובלת אף על המבקשים כאמור בסעיף 7.6 לתשובתם לבקשה - תצהיר גילוי מסמכים כללי ותצהיר גילוי מסמכים ספציפי אשר נחתם בידי מר ממי פאר, הם מוגשים אף מטעם עיריית רמת - גן.

9.     בתצהיר גילוי מסמכים מטעם ממי פאר, מגלה הוא כי ביחס למסמכים הנזכרים בדרישה בסעיף 9.5, ברשותו "עמודים רלוונטיים מפרוטוקול ישיבת מועצת העיר מיום 30.05.2005".
     הדרישה המקורית היתה לגילויו של פרוטוקול ישיבת 30.05.200, משלא היתה התייחסות בתצהיר גילוי מסמכים ספציפי לפרוטוקול המלא - מן הראוי להשלים ולעשת כן.

10.     אשר על כן, אני מחייבת את ממי פאר למסור תצהיר גילוי מסמכים ספציפי, בתוך 21 ימם מהיום ובו פרוטוקול ישיבת יום 30.05.2005 על פי דרישה 9.5 לדרישת גילוי מסמכים ספציפית.

11.     ביחס למסמכים הנזכרים בסעיף 9.16 - מפנה מר ממי פאר בתצהיר גילוי מסמכים ספציפיים מטעמו, (נספח ב') אל תצהירי גילוי מסמכים קודמים.
     בתגובתם, (סעיף 27) טוענים המשיבים כי ההפניה היא לתצהירי גילוי מסמכים קודמים מטעם המשיב בתיק אשר ניתנו על ידי מר ממי פאר, וכי לא הופנתה אליהם כל דרישה מקדימה בעניין זה, עובר להגשת הבקשה. אלא שהחלטת בית המשפט מיום 2.5.2006 מחייבת את המשיבים לגלת באופן ספציפי המסמכים המנויים בסעיף 9.16.
הפניית המבקשים אל תצהיר גילוי מסמכים קודם אשר נשלח עוד טרם החלטת בית המשפט מיום 2.5.2006, יש בו כדי לגרום לאי בהירות אצל המבקשים.
     לפיכך, בתוך 21 ימים ימסור הנתבע 3 תצהיר גילוי מסמכים ספציפי ובו יגלה המסמכים המוזכרים בסעיף 9.16 לדרישה.
     
מענה לשאלונים

12.     הסוגיה הראשונה בנושא מענה לשאלונים בה חלוקים הצדדים היא בשאלה האם רשאים המשיבים להפנות למסמך בתשובה לשאלה בשאלון, כאשר המסמך גולה בתצהיר גילוי מסמכים והאם יש בהפניה כזו משום מתן תשובה הולמת לשאלה.

13.     המשיבים טוענים כי על פי הפסיקה, המבחן אימתי ההפניה למסמך יש בה בכדי להוות תשובה לשאלה, הוא אם יש בכך כדי לקצר ולייעל את ההליכים, על מנת שלא להטריד ולהכביד יתר על המידה (ת.א 2369/99 בש"א 557/03, בש"א 7466/03, מיס אל אופנה עלית לנשים (1992) בע"מ נ' OUISET ואח', מיום 2.6.2003 מפי כב' השופטת שרה גדות).
     המבקשים מצידם, טוענים כי הפנייה למסמך איננה מהווה תשובה לשאלות.

14.     מסכימה אני עם עמדתם של המשיבים כי אכן, ישנן נסיבות בהן ההפניה למסמכים המופיעים בתצהיר גילוי מסמכים מהווה תשובה הולמת לשאלה. הנסיבות הן - כאשר ברור כי המסמכים אכן עמדו לנגד עיניהם של המבקשים טרם קבלת המענה על השאלון.
     על כן, כל אימת שמסמך אף גולה לצד שכנגד ואולם הוא טרם עיין בו, אין בהפנייה שכזו מתן תשובה הולמת לשאלה.
     מבחן המהות והיעילות דורש כי אם אכן ההפנייה היא למסמך אשר הצד שכנגד עיין בו, עובר למועד מתן התשובה, לשאלון, כי אז, ורק אז, ההפנייה למסמך יש בה כדי להוות תשובה לשאלה, ורק בתנאי זה יש כדי לקצר ולייעל את ההליכים.

15.     בענייננו, בעת הצגת השאלון, המסמכים לא היו מונחים בפני המבקשים, המבקשים לא ראו את המסמכים אליהם מפנים המשיבים בתשובותיהם, ובנסיבות אלה לא ברור כלל אם יש באמור במסמכים כדי להוות תשובות הולמות לשאלות הספציפיות בהן מדובר.

16.     החלטת בית המשפט מיום 2.5.2006 חייבה את המשיבים במענה נוסף, לשאלות אשר בתשובה אליהן, הפנו המשיבים את המבקשים למסמכים בתצהיר גילוי המסמכים. אשר על כן, ובנסיבות אלה, על המשיבים להשיב ובאופן מלא לכל השאלות אשר המענה עליהן הוא בדרך של הפנייה למסמכים וזאת בתצהיר מענה שיוגש למבקשים בתוך 21 ימים.

מענה לשאלון - לצבי בר

17.     המחלוקת השנייה שבין הצדדים מתייחסת לשאלה אם צבי בר אכן מילא אחר החלטת בית המשפט והשיב כדבעי על השאלון שנמסר לו על ידי המבקשים.

שאלות 80.5 - 80.10; 81.4 - 81.5 ; 102.7.5.1 - 102.7.5.2

18.     המשיבים אינם טוענים כי השאלות אינן רלוונטיות למחלוקות שבין הצדדים. לדעתם המענה שניתן לשאלות 80 ו-81 כולל בחובו אף את המענה לתתי הסעיפים בשאלות 80.5 - 80.10; 81.4 - 81.5;
     זו אף טענתם בהתייחס לשאלה 102.07.5. הכוללת בחובה אף את המענה לתתי הסעיפים בשאלות 102.7.5.1 - 102.7.5.2.
     בתשובתם אין המבקשים טוענים אחרת, ואינם מנמקים מדוע המענה שינתן כאמור אין בו כדי להפטיר את המשיבים ממתן מענה נוסף.
אשר על כן, אני פוטרת את צבי בר להוסיף ולהשיב לשאלות 80.5 - 80.10; 81.4 - 81.5; 102.7.5.1 - 102.7.5.2.
אני מחייבת את צבי בר להשיב תשובה מלאה לשאלה 85, לאחר שבתגובתו הודיע כי זו לא נענתה מתוך שגגה. המענה יהיה בתצהיר שיימסר למבקשים בתוך 21 ימים.

שאלות 46; 44.2.2 - 44.2.5 ; 49.4 ; 49.5

שאלה 46

19.     בשאלה זו נשאל צבי בר לסיבת שליחת מכתב התלונה למקום העבודה של הגב' ישועה, והתשובה שניתנה היתה הפנייה למכתב עצמו: אין בכך משום מענה כדבעי. המשיבים אינם חולקים כי עניין זה הוא במחלוקת, ואני קובעת כי בענייננו: את ציון הסיבה - יש להשיב בתשובה מלאה ולא על דרך של הפנייה לתוכנו של מכתב.
בתוך 21 ימים על צבי בר להשלים מענה לשום ומפורט לשאלה 46.

שאלות 44.2.2; 44.2.5

20.     עיריית רמת גן שיגרה מכתבי תלונה רשמיים למקום עבודה או ללשכת עורכי הדין או למשטרה, בעניין תושבי העיר המנהלים, לטענתם, מאבק ציבורי ברחבי העיר. צבי בר נשאל, כנגד מי נשלחו מכתבי התלונה (שאלה 44.2.2) וכן מדוע נשלחו מכתבי התלונה (44.2.5).
     תשובתו כי יש במכתבים המצורפים לתצהיר גילוי המסמכים תשובות מלאות לשאלות אלו, תוך הפנייה לתשובות בשאלות 8.3.4 - 8.3.5 - לא סיפק צבי בר תשובות לשאלות שחוייב כבר במענה עליהן - והן כנגד מי נשלחו מכתבי התלונה ומדוע.
     השאלות הן שאלות ראויות במסגרת שאלון שכן היו נוגעות לעניינים במחלוקת, ואין לומר כי בניסוחן זה הן מתאימות אך לחקירה נגדית, על כן בתוך 21 ימים ימסור צבי בר תצהיר מענה שלם ומפורט לשאלות 44.2.2; 44.2.5.

שאלות 49.4 ו-49.5

21.     בשאלות אלה נשאל צבי בר מה היתה הסיבה בגינה שלחה העירייה והעומדים בראשה, מכתב תלונה נגד עו"ד תורג'מן לוועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין והאם נכון כי במכתב התלונה הלינו המלינים כי עו"ד תורג'מן מסלף עובדות, ומשקר במסגרת מאבקו הציבורי. בתשובותיו שוב מפנה צבי בר למכתבים עצמם. אין בהפנייה למכתבים הכלולים בתצהיר גילוי מסמכים משום מענה לשאלות אלה.
על כן, צבי בר ימסור תצהיר מענה שלם ומפורט תוך 21 מים ובו יפרט תשובותיו לשאלות 49.4 ו-49.5.

שאלה 83.5

22.     שאלה זו מטרתה הוא זיהוי האנשים בעיריית רמת גן אשר הורתה על הגשת התלונה במשטרה כנגד תושב שכונת מרום נווה שמחה על הרחבת בריכת שחייה בשכונה. מענה מסוג של "הפורום הפנימי" שדן בנושא החליט על כך, אינו יכול להוות מענה לשאלה המתייחסת לזהותם של האנשים העומדים מאחורי ההחלטה ויש להשיב עליה במענה שלם ומפורט. על כן צבי בר ישיב בתצהיר תשובה ובתוך 21 ימים על שאלה 83.5 ליתן מענה מפורט לגבי זהותם של האנשים.

שאלות 54.5 ; 56 ; 102.7 - 102.7.5 ; 102.7.11

23.     בשאלה 54.5 - נשאל צבי בר אם אישור התקנת האנטנות בדרך רבין על ידי עיריית רמת גן נעשה באופן גלוי, והאם התקיימה ישיבה פומבית בנושא. צבי בר השיב כי לגבי אנטנה אחת רשות הרישוי ולגבי אנטנה שנייה ועדת המשנה. התשובות הללו יש בהן משום מענה בדבר הגילוי וקיום ישיבה פומבית ואני פוטרת את צבי בר מלהשלים מענה לשאלה 54.5.

24.     בשאלה 56 - בשאלה זו נשאל צבי בר אם אישור התקנת האנטנות בדרך רבין לא נעשה באמצעות דיון של הועדה המקומית לתכנון ולבנייה. השאלה מתייחסת לקיום דיון בוועדה המקומית לתכנון ולבנייה והמענה שניתן לפיו "לגבי אנטנה אחת רשות רישוי ושנייה ועדת משנה" איננה מהווה תשובה לשאלה - ואני מחייבת את צבי בר ובתוך 21 ימים להשלים מענה ובתצהיר לשאלה 56.

25.     שאלות 102.7.3 - 102.7 - בשאלות אלה נשאל צבי בר האם נכון שלישיבת מועצת העיר עליה דווח בכתבה נשוא התביעה, הוזמנו עובדי עירייה רבים, יותר מתמיד, ואם כן מדוע.
     התשובה שניתנה היא כי העובדים הוזמנו בהתאם לצורך בהתחשב בנושאים שנידונו ואיני רואה מקום לחייב במענה נוסף, שכן ראוי שהשאלות אם הוזמנו יותר עובדים מתמיד ומדוע - יוצגו בחקירה הנגדית ולא בשאלון. השאלות 102.7.3 - ו-102.7 נענו על ידי צבי בר, ואין עליו להוסיף ולהשיב עליהן.

26.     שאלה 102.7.11 - בשאלה זו נשאל צבי בר האם הוזמנו לישיבת מועצת העיר עליה דווח בכתבה נשוא התביעה, נושאי משרה נוספים מלבד ראשי המחלקות מן העירייה ואם כן מי, וכמה הוזמנו. המשיבים אינם חולקים על הרלוונטיות של שאלה זו. עם זאת המענה שניתן - "הוזמנו נושאי משרה על פי אותם פרמטרים" - אין בה משום מענה על השאלה אם הוזמנו נושאי משרה ואם כן מי וכמה.
     אני מחייבת את צבי בר, ובתוך 21 ימים ליתן בתצהיר מענה לשאלה 102.7.11 ולציין אם הוזמנו נושאי משרה, מי הוזמן וכמה הוזמנו.

שאלות 102.20.4 - 102.20

27.     השאלות עוסקות בפנייה של הנתבעת 4 לתובע 3 ומשכך ראוי כי שאלה זו היתה מופנית לתובע 3 בלבד. אני פוטרת את צבי בר מלהשלים כל מענה לשאלות 102.20.4 - 102.20.

שאלות 104.10.5.3, 104.10.5.4, 104.10.5.6

28.     שאלות 104.10.5.3 - ו-104.10.5.4 - נשאל צבי בר באשר להפגנה שהתקיימה ברחבת בניין העירייה באותו ערב בו התקיימה ישיבת מועצת העיר, עליה דווח בכתבה נשוא התביעה. צבי בר נשאל אם נכון כי ההפגנה שהתקיימה היתה מכוונת נגד העירייה ו/או העומדים בראשה, בעקבות התקנת האנטנות בדרך רבין. תשובת צבי בר כי יש לשאול את מארגני ההפגנה איננה מענה לשאלה 104.10.5.3, בתוך 21 ימים צבי בר ישיב מענה שלם מידיעתו לאור נוכחותו באירוע על שאלה 104.10.5.3 אם ההפגנה היתה מכוונת נגד העירייה ו/או העובדים בראשה ובתצהיר. צבי בר פטור מלהשיב על שאלה 104.10.5.4 לאחר שהשיב על עילת ההפגנה.

29.     שאלה 104.10.5.6 - בשאלה זו נשאל צבי בר כמה שוטרים ואנשי יחידת היס"מ נכחו במקום ההפגנה מול העירייה. בתשובתו מפנה צבי בר למשטרה. הגם שהתשובה היא תשובה חמקנית ואינה משיבה על השאלה, אין לצפות לתשובה מספרית מדויקת לאור ניסוחה של השאלה, צבי בר פטור מלהוסיף ולהשיב על שאלה 104.10.5.6.

שאלון לממי פאר

30.     המחלוקת השלישית בבקשה זו מתייחסת לשאלה אם ממי פאר השיב כדבעי על השאלון אשר הופנה אליו.

שאלות 87.10 - 87.5 ; 88.4 - 88.5 ; ו-109.7.5.1 - 109.7.5.2

31     109.7.5.2 - המבקשים מלינים כי על שאלות אלה לא השיב ממי פאר כלל חרף החלטת בית המשפט המחייבת מענה עליהן, בהחלטת יום2.5.2006.
     המשיבים אינם טוענים כי השאלות אינן רלוונטיות, למחלוקות שבתיק. לטענתם, המענה שניתן לשאלות 87 ו-88 כולל בחובן אף את המענה לתתי הסעיפים בשאלות 87.5 - 87.10 ; וכן88.4 - 88.
     בהתאם, טוענים המשיבים כי התשובות שניתנו לשאלה 107.7.5 כוללת בחובה אף את המענה לתתי הסעיפים בשאלה 109.5.1 - 109.5.2.
     בתשובתם, אין המבקשים טוענים אחרת.
     אין המבקשים מנמקים מדוע המענה שניתן כאמור - אין די בו כדי להפטיר את ממי פאר ממתן מענה נוסף.
     אשר על כן, אני פוטרת את ממי פאר מלהוסיף ולהשיב לשאלות 87.5 - 87.10; 88.4 - 88.5; 109.7.5.1 - 109.7.5.2.

32.     אני מחייבת את ממי פאר להשיב תשובה מלאה לשאלה 92, לאחר שבתגובת המשיבים נאמר כי שאלה זו לא נענתה מתוך שגגה. המענה יהיה בתצהיר ממי פאר שיימסר למבקשים בתוך 21 ימים.

שאלות 45.8.5 - 45.2

33.     ממי פאר נשאל שאלות בנושא ישיבת מועצת העיר בה הועלתה הדרישה לדיון בסוגית הכספים שהוציאה עיריית רמת גן על חשבון הקופה הציבורית בגין תביעה זו, וכן נשאל ממי פאר האם נכח בישיבה, האם במהלך הישיבה דרש צבי בר להסיר את ההצעה לדיון בסוגיית כספים מסדר היום, אם כן מדוע דרש זאת והאם הנושא אכן ירד מסדר היום.
     תשובת ממי פאר היא על דרך ההפנייה לתצהיר גילוי המסמכים, לעמודים הרלוונטיים מפרוטוקול ישיבת מוצעת העיר 30.10.2005. אין בכך משום מענה כדבעי, לאחר שהתברר כי הפרוטוקול הרלוונטי לא היה מונח בפני המבקשים בטרם הוצגה השאלה על ידם. המשיבים אינם חולקים כי עניין זה הוא במחלוקת. על כן אני קובעת כי בענייננו על ממי פאר להשיב תשובות מלאות אף על דרך הציטוט אם ברצונו, בתוך 21 יום בתצהיר לשאלות 45.8.5 - 45.2

שאלות 45.10 ו-46

34.     בשאלה 45.10 נשאל ממי פאר האם התקיימו דיונים נוספים בנושא מימון התביעה על חשבון הקופה הציבורית בישיבת מועצת העיר. אם כן מתי ומי נכח בהם. גם לשאלה זו השיב תשובה חיובית ועל דרך ההפנייה לתצהיר גילוי המסמכים.
     שאלה 46 מתייחסת לבדיקת מבקר העירייה את הטענות שהועלו בנושא מימון התביעה מהקופה הציבורית, אם נערכה בדיקה שכזו - אם לא מדוע לא נעשתה בדיקה, האם התקבלה החלטה מפורשת האומרת שאין לבדוק את הטענות והאם הטענות אמרות להיבדק. ממי פאר השיב כי לא זכורה לו דרישה לבדיקה של מבקר העירייה וכן הפנה לתצהיר גילוי המסמכים. בתגובתם לבקשה מציינים המשיבים כי כיום אין כל רלוונטיות לשאלות אלה העוסקות במימון התביעה על ידי כספי העירייה שכן אישורים הנדרשים ממשרד הפנים התקבלו על פי הודעת המשיבים מים 8.1.2007 ועל כן אין מדובר בעניינים שהם במחלוקת.
אייני מקבלת את הטענה. הצהרת המשיבים בפני בית המשפט המחוזי הובילה למתן פסק דין בהסכמה ולצירופה של עיריית רמת גן. אין פסק הדין בהסכמה משנה את הפלוגתאות. כל עוד לא תוקן כתב ההגנה בסעיפים 8 - 9 שבו, הרי שנושא מימון התביעה ואופן התנהלות המשיבה רלוונטי למחלוקת ויש בהם אף רלוונטיות לשאלות תום ליבם של המשיבים, אופן התנהלותם, תום לבם בניהול המשפט ושמם הטוב של התובעים.
לפיכך, על ממי פאר להשלים מענה לשאלות 45.10 ו-46, בתצהיר ובתוך 21 ימים.

שאלה 48
35.     שאלה זו עוסקת בתלונות אשר הגיעו מתושבי העיר רמת גן על טענתם בדבר יחס בלתי הולם לו זכו לטענתם לאחר ותוך שניהלו מאבק ציבורי בתחומי העיר. בשאלה 48.2 נשאל ממי פאר מתי התקבלו תלונות כאלה, ממי התקבלו התלונות (שאלה 48.4) כנגד מי בעירייה ופנו התלונות (שאלה 48.5), מי הוא אותו גוף או אדם בעירייה אשר אמור לטפל בתלונות אלה (שאלה 48.3), האם התלונות נבדקו, מה היו ממצאי הבדיקה (שאלות 48.7 ו-48.6).

36.     אין המשיבים טוענים כי שאלה זו על סעיפיה איננה שאלה רלוונטית. האמירה כי התלונות הגיעו רק בנוגע לגבי פאני ישועה, וכל מסמך בקשר לכך גולה בתצהיר גילוי מסמכים, איננה תשובה מספקת ואין לראות בה כמתן תשובה מלאה. ממי פאר ימסור מענה שלם ומפורט בתצהיר בתוך 21 ימים לשאה 4 על כל סעיפי המשנה שלה.

שאלה 51

37.     שאלה זו עניינה במכתבי תלונה רשמיים שנשלחו על ידי עיריית רמת גן וראשיה, למקום עבודה או ללשכת עורכי הדין ולמשטרה בעניין תושבי העיר המנהלים מאבק ציבורי ברחבי העיר.      ממי פאר נשאל כנגד מי נשלחו מכתבי התלונה, מתי ומדוע נשלחו, משלא ניתנה תשובה לשאלות כנגד מי נשלחו מכתבי התלונה ומדוע, על ממי פאר להשלים מענה לשאלה 51 בתצהיר ובתוך 21 ימים.

שאלה 53.4

38.     בשאלה זו נשאל ממי פאר - מה היתה הסיבה לשליחת מכתב התלונה למקום העבודה של הגב' ישועה. תשובת ממי פאר היא כי הסיבה מוסברת בגוף המכתב. אין בהפניה לגוף המכתב הכלול בתצהיר גילוי מסמכים משום מענה לשאלה, לאחר שלא הוברר כי הליך העין במסמך הסתיים בטרם נשלח השאלון לממי פאר. על כן ממי פאר ימסור תצהיר מענה שלם ומפורט לשאלה 53.4 ובתוך 21 ימים.

שאלה 56.4 ; 56.5

39.     בשאלות אלה נשאל ממי פאר - מה היתה הסיבה בגינה שלחה עיריית רמת גן מכתב תלונה נגד עו"ד תורג'מן לועדת האתיקה של לשכת עורכי הדין ובו הלינה כי סילף עובדות ושיקר במסגרת מאבק ציבורי. המענה שניתן היה על דרך של הפנייה לגוף המכתב שגולה בתצהיר גילוי מסמכים.
     אין בהפניה למסמך הכלול בתצהיר גילוי המסמכים משום מענה לשאלות אלה. המסמכים לא היו מונחים בפני המשיבים עובר למשלוח השאלון. על כן ממי פאר, ימסור בתצהיר מענה שלם ומפורט לשאלות 56.4 ו- 56.5 ובתוך 21 ימים.
שאלה 90.5

40.     בשאלה זו נשאל ממי פאר מי אצל עיריית רמת גן או מטעמה הורה על הגשת התלונה במשטרה כנגד תושב שכונת נווה מרום שמחה, על הרחבת בריכת השחייה בשכונה. התשובה שניתנה על ידי ממי פאר "פורום פנימי" איננה יכולה להיות מענה לשאלה מתייחסת לזהותם הספציפית של האנשים שעמדו מאחרי ההחלטה. על כן יש להשיב על השאלה במענה שלם ומפורט.
     
על כן ממי פאר, ישיב בתצהיר תשובה ובתוך 21 ימים על שאלה 90.5 ובה יינתן מענה מפורט לגבי זהותם של האנשים השייכים לפורום הפנימי ואת תפקידם.      

שאלה 61.5

41.     בשאלה זו נשאל ממי פאר אם אישור התקנת האנטנות בדרך רבין על ידי עיריית רמת גן נעשה באופן גלוי , אם התקיימה ישיבה פומבית בנושא, מתי ובאיזה פורום של העירייה. התשובה שהשיב - ועדת משנה על פי הוראות הדין לגב' אנטנה אחת ולגבי השנייה רשות הרישוי איננה מהווה תשובה לשאלה על סעיפיה. השאלה רלוונטית למחלוקת על כן ממי פאר ישיב בתשובה מלאה ומפורטת בתצהיר תוך 21 ימים על שאלה 61.5

שאלה 63
42.     בתשובתו לשאלה 63 שבה נשאל אם נכון שאישור התקנת האנטנות בדרך רבין לא נעשה באמצעות דיון של הוועדה המקומית לתכנון ובנייה מפנה ממי פאר לתשובתו בשאלה 61.5. גם בזה אין משום מענה שלם וברור לשאלה זו. על כן, ממי פאר ישיב תשובה מלאה ומפורטת בתצהיר תוך 21 ימים על שאלה 63.

שאלות 109.7.3 - 109.7

43.     בשאלות אלה נשאל ממי פאר אם לישיבת מועצת העיר עליה דווח בכתב נשוא התביעה הוזמנו עובדי עירייה רבים ואם כן מדוע, משיב הוא כי העובדים זומנו בהתאם לצורך בהתחשב בנושאים שנידונו וכן מפנה הוא לתצהיר גילוי מסמכים.
     אינני רואה מקום לחייב במענה נוסף שכן ראוי שהשאלה אם הוזמנו יותר עובדים מתמיד, ומדוע - תוצג בחקירה הנגדית ולא בשאלון. על כן ממי פאר פטור מלהוסיף ולהשיב לשאלות 109.7.3 - 109.7.

שאלה 109.7.11

44.     בשאלה זו נשאל ממי פאר אם הוזמנו לישיבת מועצת העיר, עליה דווח בכתב הנושא התביעה נושאי משרה נוספים מן העירייה ואם כן מי, וכמה הוזמנו. המענה שניתן הוא כי הוזמנו נושאי משרה על פי פרמטרים כבכל ישיבה. המשיבים אינם חולקים על הרלוונטיות שבשאלה ואולם אינם משיבים עליה כדבעי. ממי פאר ישיב ובתצהיר בתוך 21 ימים אם הוזמנו נושאי משרה ואם כן מי וכמה, כמענה לשאלה .

שאלה 111.10.5.3 - 111.10.5.4

45.     עניינן של שאלות אלה בהפגנה שהתקיימה ברחבת בניין העירייה באותו הערב בו התקיימה ישיבת מועצת העיר ועליה דווח בכתבה נשוא התביעה.
     ממי פאר נשאל אם נכון כי ההפגנה שהתקיימה היתה מכוונת נגד העירייה או גם מכוונת כלפי העומדים בראשה והאם נכון כי ההפגנה נגדם היתה בעקבות התקנת האנטנות בדרך רבין. בתשובה ניתנה הפניה למארגני ההפגנה וזו איננה תשובה לשאלה. על כן ממי פאר ישיב ובתצהיר לשאלות 111.10.5.3 - 111.10.5.4 ובפרוטרוט ובתוך 21 ימים.

שאלה 111.10.5.6

46.     ממי פאר נשאל למספר השוטרים ואנשי יחידת היס"מ שנכחו באותו ערב במקום ההפגנה מול בניין העירייה. בתשובתו מפנה ממי פאר למשטרה. הגם שהתשובה היא תשובה חמקנית שכן המשיב יכול היה לברור בין מענה של "אינני יודע" או מתן הערכה אישית שלו וכדו', ואולם, אין לצפות לתשובה מספרית מדוייקת ולאור ניסוחה של השאלה, ממי פאר פטור מלהוסיף ולהשיב על שאלה 111.10.5.6.

הוצאות הבקשה

47.     המשיבים טוענים כי עם צירופה מחדש של עיריית רמת גן לתיק, היה על המבקשים לפנות תחילה למשיבים בדרישה כי יומצא להם תצהיר גילוי מסמכים ותצהיר תשובות לשאלונים, ובהתאם לתקנה 110 ומשלא עשו כן ובחרו לפנות בבקשה זו לבית המשפט, לחייבם בהוצאות לדוגמא אשר ישקפו את הטרחה הרבה בהכנת התגובה.

48.     ודוק. כתב תביעתם של המשיבים מפרט לא פחות מעשרים פרסומים לכאורה של הצאת דיבה, היקף רחב זה של כתב התביעה, מטבע הדברים מעלה פלוגתאות רבות. על המבקשים לא מוטלת כל חובה לשוב ולפנות למבקשים/למשיבים?? בדרישה למענה לשאלונים, גילוי מסמכים ספציפי ועיון בהם לאחר שבית המשפט נתן את החלטתו ביום 2.5.2006, ולאחר שהמשיבה 1 צורפה מחדש להליכים, ועל כן הטענה - נדחית.


49.     המשיבים ישאו בהוצאות הבקשה בשים לב לתוצאותיה, כולל שכ"ט עו"ד בסך של 5,500 ₪ + מע"מ צמוד ונושא ריבית כחוק.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון