בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

בבקשה להלן, עתרו המבקשים להורות למשיבה להשלים את תצהיר גילוי המסמכים שהועבר אליהם מטעמה של האחרונה, וכן להוסיף ולהשיב על השאלון שהופנה אליה, שכן לטענתם, הליכים אלה לא הושלמו במלואם.

להלן החלטה בנושא בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים:

החלטה

1.     חברת ר.מ. תקשורת בע"מ (להלן: "המשיבה") הגישה ביום 6/12/04 תביעה כנגד חברת כספיט מערכות תשלום אוטומטיות בע"מ, מר אורן שביט וגב' שרה שרון (להלן: "המבקשים") וכנגד מפעל הפיס (כנתבע פורמלי).
בכתב התביעה נטען, כי המשיבה והמבקשים ערכו ביום 18/4/04 הסכם עם מפעל הפיס בדבר פעילות במיזם משותף, במסגרתו המשיבה תספק מתג תקשורת להטענת מכשירי טלפון סלולריים בזמן אוויר (המוכר בשמו הגנרי "Top Up"), אשר יופעל באמצעות תשתית שתוקם על ידי המבקשים בנקודות המכירה של מפעל הפיס, ותקשר בין המסופים לבין שלוש חברות התקשורת הסלולריות (נספח ב' לכתב התביעה)
המשיבה טוענת, כי להסכם עם מפעל הפיס קדם הסכם נפרד מיום 29/3/04,
שנערך בין המבקשים והמשיבה ובו נקבע, בין היתר, כי המבקשת מס' 1 לא תציע למפעל הפיס כל מערכת הפעלה אחרת שאינה של המשיבה, אלא אם כן מפעל הפיס ידרוש זאת מיוזמתו (נספח א' לכתב התביעה).
המשיבה טוענת, כי בניגוד לאמור בהסכם, המבקשים פיתחו מערכת הפעלה עצמאית המבוססת על סודות מסחריים אותם גזלו מהמשיבה, אשר כביכול נועדה להוות תחליף לתוכנה המשווקת באמצעותה.
המשיבה עותרת להורות על אכיפת ההסכם מיום 29/3/04 וכן למתן צו מניעה קבוע האוסר על המבקשים מלעשות כל שימוש מפר ובלתי מורשה בסודותיה המסחריים. לחילופין, עותרת המשיבה לחייב את המבקשים בתשלום פיצויים בסכום של 2,250,000 ₪ .
2.     בבקשה שלפני, עותרים המבקשים להורות למשיבה להשלים את תצהיר גילוי המסמכים שהועבר אליהם מטעמה של האחרונה, וכן להוסיף ולהשיב על השאלון שהופנה אליה, שכן לטענתם, הליכים אלה לא הושלמו במלואם.
לטענתם, במכתב הדרישה לגילוי מסמכים, נדרשה המשיבה לגלות את כל ההסכמים שבינה לבין חברת BWYZ, הסכמים העוסקים בעניינים מסויימים, שנערכו בינה לבין כל אחת מארבע חברות התקשורת הסלולרית וכן הסכם שנערך בינה לבין חברת דובק, אך בתצהיר מטעמה טענה המשיבה באופן לקוני כי הינם חסויים. בתגובתה, מסכימה המשיבה להציג את המסמכים לפני בית המשפט, על מנת שייקבע האם יש להמציאם למבקשים. בתשובתם לתגובה, מסכימים המבקשים להצעה זו.
לפיכך, אני מורה למשיבה להגיש למזכירות בית המשפט, תוך 30 ימים מהיום, את העתקי המסמכים המופיעים בסעיפים 2(א), 2(ג) ו-2(ו) למכתב הדרישה מיום 9/8/05, וזאת במעטפה סגורה.
אציין, כי המבקשים קַבלו גם על תוכן המענה של המשיבה לדרישה לגילוי ההסכם שבינה לבין חברת פלפוט, אך בתגובתה הבהירה המשיבה נושא זה, ועל פי תשובת המבקשים, נראה כי הדיון בנושא זה מתייתר.

לעניין תצהיר תשובות לשאלון, נאמר בספרו של א' גורן כי: "מאחר שמדובר בהחלטה שיפוטית, יש להפעיל שיקול דעת, שבנושא זה הוא רחב ביותר. מצד אחד, השאלון כפוף לתנאי שהשאלות תהיינה נוגעות לעניינים השנויים במחלוקת, אולם, מצד שני, יש להראות כי השאלות אינן מכבידות מדי על הצד שכנגד".
(א' גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי, מהדורה שמינית, עמ' 176).
בהתאם לעקרון זה, יש לבחון את השאלות השונות שהופנו למשיבה, ושלטענת המבקשים, לא נענו כראוי.
שאלות מס' 1-6:
שאלות אלה, על פי תוכנן, נועדו לקבלת מידע עסקי על המשיבה, כגון: מתי היא הוקמה, מיהם בעלי המניות בה, שיעורי אחזקותיה במניות של תאגידים שונים וזהות תאגידים אלה ושיעורי האחזקות של תאגידים מסויימים במניותיה. לגבי שאלות אלה טענה המשיבה בתצהיר התשובה מטעמה כי הן בלתי רלבנטיות.
המבקשים טוענים, כי שאלות אלו רלבנטיות לבירור התביעה, שכן הן מתייחסות למסגרת פעילותה העסקית של המשיבה בשוק מוצרי "זמן האוויר" וכן לקשריה העסקיים עם אותם תאגידים המאוזכרים בשאלות אלה, ותומכים זאת בכך שהמשיבה עצמה הזכירה את קיומם של אותם תאגידים בכתב התשובה.
ואכן, בסעיפים 21-23 לכתב ההגנה טוענים המבקשים, כי קיים חוסר בהירות לגבי זהות הגורמים המשפטיים עימם ערכו המבקשים את ההסכם, שכן במסמכים שונים הקשורים להתקשרות מאוזכרים שמות שונים של חברות מלבד המשיבה, וביניהם- "פלאcall”’ "קבוצת פלאcall (bwyz ישראל) בע"מ ו"טופ-אפ תקשורת בע"מ.
בסעיף 23 לכתב התשובה טוענת המשיבה, כי זוהי טענה חסרת בסיס, ולמעשה המשיבה בלבד היא שהתקשרה בהסכם עם המבקשים. לטענתה, השם "פלאcall" הינו שם מסחרי לשימוש המשיבה. בעלי המניות של המשיבה הקימו חברה נוספת בשם ר.מ. טלקום אחזקות בע"מ, וחברה זו יחד עם המשיבה מהווים את קבוצת ר.מ. .
בנוסף, המשיבה הקימה חברה בשם טופ-אפ תקשורת בע"מ (לשעבר BWYZ ישראל בע"מ), וזאת לצורך מיזם משותף של חברת BWYZ דרום אפריקה ושל המשיבה שמטרתו מכירת מוצרי זמן אוויר בישראל. המשיבה טוענת, כי היא התקשרה עם המבקשת מס' 1 מתוך כוונה להעביר את הפעילות לחברת טופ-אפ תקשורת בע"מ, כאשר ההתקשרות תצא אל הפועל.
אני סבור, כי מאחר שהמשיבה עצמה התייחסה בכתב התשובה אל הסוגיות המהוות את מוקד ההתעניינות של המבקשים בשאלות מס' 1-6, הרי שאין לקבל את טענתה בדבר העדר הרלבנטיות של שאלות אלה לתביעה.
בנוסף, בהתאם לנאמר בכתבי הטענות נראה כי הקשרים העסקיים בין המשיבה לבין חברות אלה מהווה פרמטר המעיד, מבחינה מהותית, על זהות המתקשרים בהסכם נשוא התביעה, ולכן אין ספק כי מתן מענה לשאלות אלה עשוי לתרום במידה רבה לבירור הענייני של המחלוקת.
מעבר לכך, אציין כי שאלות אלה הינן טריוויאליות יחסית. אין המדובר בנתונים המהווים סוד מסחרי של המשיבה או העשויים לפגוע באינטרסים כלשהם של צדדים שלישיים. המענה על שאלות אלה אינו עלול להכביד יתר על המידה על המשיבה אלא להיפך, מדובר בשאלות שהתשובות עליהן אמורות להיות בידיעתה, כך שהמענה עליהן פשוט ביותר.שאלה 7:
שאלה זו מתייחסת לזכויותיה של המשיבה בתוכנת bwyz ולהיבטים אחרים הקשורים בהרשאה לגבי תוכנה זו. בתצהיר התשובה, טענה המשיבה כי סוגייה זו אינה רלבנטית, למעט העובדה שהיו לה מלוא הזכויות להתקשר בהסכם עם מפעל הפיס, ובמסגרתו להציע את השימוש בתוכנה.
עם זאת, נראה כי בסופו של דבר, למעט סעיפים 7(א) 7(ו) ו-7(ז), המשיבה ענתה על תתי השאלות, אמנם לא בפירוט ניכר, אך באופן סביר למדי, ובניגוד לטענת המבקשים, איני סבור כי מדובר בתשובות מתחמקות.
בסעיף 7(א) נשאלה המשיבה לגבי סוג הזכות השייכת לה בתוכנה, אך טענה כי שאלה זו אינה רלבנטית. מעיון בכתבי הטענות, נראה כי זוהי התוכנה המקורית שנועדה להפעיל את מתג התקשורת לגביו טענה המשיבה כי סודותיה המסחריים נגזלו (ר' סעיף 18 לכתב התביעה, בו נטען גם כי הגרסה העדכנית יותר של תוכנה זו היא תוכנת TOP1). לפיכך, הרלבנטיות של זכויות המבקשת בתוכנה זו לבירור התביעה, אינה אמורה להיות שנויה במחלוקת.
בסעיף 7(ו) שאלו המבקשים האם מצויים בידי המשיבה רישיון או הרשאה מאת בעלי התוכנה לערוך בה שינויים, והמשיבה ענתה כי היא יכולה לבצע כל שינוי הנדרש על ידי הלקוח, וזאת בתיאום עם חברת BWYZ Distribution LTD.. כפי שטוענים המבקשים בתשובתם לתגובת המשיבה, אני סבור כי יכולת לבצע משהו אין משמעותה בהכרח הקניית הרשאה לכך, ולכן רצוי כי יינתן הסבר נוסף באשר לכך (אם כי הטענה לפיה יכולת זו מותנית בתיאום האמור, מעיד במידה מסויימת על טיב ההרשאה).

במאובחן מן האמור לעיל, לגבי שאלה 7(ז), מקובל עלי רצונה של המשיבה לשמור את פירוט השדרוגים והעדכונים של התוכנה כמידע מסחרי חסוי. לדעתי, מדובר במידע טכנולוגי שהקשר בינו לבין ההסכם שנערך בין הצדדים אינו כה מובהק, ומנגד, קיימת סבירות גבוהה כי חשיפתו תפגע באינטרסים המסחריים של המשיבה.
בבקשתם, עותרים המבקשים להורות גם על מתן מענה מחודש לשאלות 8, 19, 21 ו-22, אך בתשובתם לתגובת המשיבה, הם חוזרים בהם מבקשה זו (וזאת לאור תוכן התגובה).
לסיכום רכיב זה בבקשה, אני מורה למשיבה להעביר למבקשים, בתוך 30 ימים מהיום, תצהיר משלים בו תינתנה התשובות לשאלות 1-6, 7(א) ו-7(ו).                

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו לגילוי מסמכים

 2. הליך גילוי מסמכים

 3. גילוי מסמכים מוקדם

 4. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 5. גילוי מסמכי זוכה במכרז

 6. גילוי מסמכים בהליך ערר

 7. דוגמא לצו לגילוי מסמכים

 8. גילוי מסמכים בבית המשפט

 9. דחיית בקשה לגילוי מסמכים

 10. בקשה למתן צו גילוי מסמכים

 11. בקשה לגילוי מסמכים ספציפי

 12. גילוי מסמכים בדיון הוכחות

 13. גילוי מסמכים לא רלוונטיים

 14. גילוי מסמכים בסדר דין מהיר

 15. גילוי מסמכים ספציפי - צה''ל

 16. התנגדות לבקשה לגילוי מסמכים

 17. גילוי מסמכים לפני הגשת תביעה

 18. בקשת מתן צו תצהיר גילוי מסמכים

 19. בקשה להשלמת תצהיר גילוי מסמכים

 20. צו גילוי מסמכים תכתובות פנימיות

 21. גילוי מסמכים מוקדם בסדר דין מהיר

 22. בקשה למתן צו גילוי מסמכים ספציפי

 23. חיסיון בנק לקוח מול גילוי מסמכים

 24. מסמך שלא גולה בהליך גילוי מסמכים

 25. אי גילוי מסמכים בקשת רשות להתגונן

 26. גילוי מסמכים של מי שאינו בעל דין

 27. מחיקת כתב ההגנה בשל אי גילוי מסמכים

 28. גילוי מסמכים הקלטות לפני חקירה נגדית

 29. גילוי מסמכים חדשים לאחר פסק דין חלוט

 30. תצהיר גילוי מסמכים ספציפי - דוח שמאי

 31. מחיקת ראיות שלא מופיעות בגילוי מסמכים

 32. גילוי מסמכים לפני אישור תביעה ייצוגית

 33. צו גילוי מסמכים במסגרת תביעת לשון הרע

 34. אי קיום צו גילוי מסמכים בבית הדין לעבודה

 35. חיסיון מטעמי דת במסגרת הליכי הגילוי מסמכים

 36. צו גילוי מסמכים מחייב צדדים שלישיים שאינם בעלי דין

 37. מסמכים שצורפו לתצהיר עדות ראשית אך לא גולו בהליך גילוי המסמכים

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון