ביטול פסק דין לפנים משורת הדין
ביטול פסק דין לפנים משורת הדין

בית המשפט ציין כי מאחר ונענה לבקשה לביטול פסק דין בהעדר הגנה לפנים משורת הדין למעשה ולאור סיכויי הגנה קלושים ועל מנת לאפשר למבקשים, לפנים משורת הדין יומם בבית המשפט, הגם שלא התגוננו במועד - יש לחייב את המבקשים ביחד ולחוד בהוצאות המשיב בסך של 7000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

להלן החלטה בנושא ביטול פסק דין לפנים משורת הדין:

החלטה

1.
בפני בקשה לביטול פסק דין שניתן בהעדר הגנה ביום 19.2.2004 כנגד המבקשים - עמי ברד- הנתבע 4 בתביעה העיקרית וקטרין ג'קלין ברד- הנתבעת מס' 5 בתביעה העיקרית ,ביום 19.2.2004.
הבקשה לביטול פסק דין הוגשה ב-4.5.2006.
לטענת המבקשים - נודע להם על התביעה העיקרית ועל פסק הדין נשוא בקשתם , בעקבות קבלת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל שבכותרת.

2.      התביעה העיקרית
התביעה העיקרית הוגשה מלכתחילה נגד 5 נתבעים . נתבעת 1 - חברת סופה שירותים ימיים (1998) בע"מ, רונית שהינו - נתבעת 2 , שאול שי שהינו - נתבע 3 .
הנתבעים 2 ו-3 נתבעו כערבים לחברת סופה על פי ערבותם מיום 1.1.99 בערבות ללא הגבלה בסכום , והמבקשים דכאן - נתבעים 4 ו-5, נתבעו מתקף ערבותם עליה חתמו כערבים לפרעון הלוואה שנטלה חברת סופה ביום 2.4.2003, , הלוואה שניטלה לפריסת חובה לבנק בסכום של 725,000 ₪ לתקופה של 48 חודשים.

3.     זאת לציין כי במסגרת התביעה העיקרית הוגשה על ידי התובע בקשה לצו מניעה זמני שנגד כל הנתבעים "להימנע מכל פעולה שהיא שתכליתה המחאה .....באופן שזכויות וחובות המשיבה 1 עפי' ההסכמים ...ישונו".
עוד יוער כי כנגד הנתבעים 1-3 ניתן פסק דין בהסכמה אשר אישר הסכם פשרה בינם לבין המשיב בספט 2003, ולאחר הגשת ומסירת התביעה העיקרית.

4.      פסק הדין כנגד עמי ברד ניתן בהסתמך על אישור מסירת כתב התביעה לידי המבקש ביום 26.8.2003, אישור המסירה הנושא את שמו של המבקש לא נחתם על ידי המבקש.
     נסיבות המסירה נתמכו בתצהירו של מבצע המסירה , על פי מסר התביעה שיועדה ל"סופה שירותים ימיים בע"מ" לידי עמי ברד עובד החברה ביום 26.8.2003, ברחוב טירן 10 הרצליה וזה סירב לחתום.

על פי תצהיר מבצע המסירה מסר כתב התביעה העיקרית שיועד ל"סופה שירותים ימיים בע"מ לידי עמי ברד עובד החברה ברחוב טירן 10 בהרצליה, ביום 26.8.2003- וזה - סירב לחתום.
זאת לציין כי על פי מש/3 מכתבו של עו"ד שלום גולדבלט מיום 23.9.2003, שהנידון בו "ת.א.51176/03 עמי ברד נ בנק מזרחי ברל"ה" - הודה עו"ד גולדברלט לבא כח המשיבה על הסכמתם האדיבה למתן אורכה להגשת בר"ל עד 15.10.2003.- מכתב המעיד כאלף עדים כי כתב התביעה כנגד המבקש עמי ברד היה בידיעת בא כוחו - ומשכך , ומכוח דיני השליחות גם בידיעתו שלו.

המבקש ביקש בעדותו להכחיש ידיעתו את תוכן התביעה , וכי מסר אותה לבא כוחו. עוד טען בעניין זה בע'7 לפרטיכל ש' 22,23-" אם הייתה מוגשת נגדי תביעה , עו"ד גולדבלט היה מתגונן". אלא שטענה זו עומדת בסתירה לעדותו של עו"ד גולדבלט , כפי שהיא מצוטטת להלן, כי היחסים בין השניים נותקו על רקע אי הבנות בעניין שכר טרחתו של עו"ד גולדבלט שמסבירה את הפסקת הייצוג על ידי עו"ד גולדבלט אלא שאינה מסבירה את הימנעות המבקש מלהתגונן, אם בעצמו ואם באמצעות עורך דין אחר!.


5.     המבקשת 2 קטרין ג'קלין ברד
פסק הדין כנגד קטרין ג'קלין ברד ניתן בהסתמך על אישור מסירת כתב התביעה שיועד אליה , "לידי בעלה עמי ברד" אשר קיבל המסמכים וחתם על אישור המסירה ביום 26.8.2003, ברחוב טירן 10 הרצליה. אישור מסירה זה, נחזה להיות חתום על ידי עמי ברד!.

6.      ביום 14.9.2003 נחתם בין בנק המזרחי לבין הנתבעים 1,2,3, הסכם פשרה שקיבל תוקף פסק דין, לסילוק חוב התביעה הכולל- סעיף 1 להסכם הפשרה. . עוד יוער כי בנוסף הוסכם בין הצדדים כי אין בהסכם הפשרה ביניהם כדי לפגוע בזכות הבנק להמשיך בהליכים משפטיים לרבות הליכי הוצאה לפועל כנגד המבקשים דכאן - הנתבעים 4 ו-5 בתביעה העיקרית.

בקשה לביטול פסק דין מחובת הצדק
7.     טענות המבקש עמי ברד:
לטענת המבקש בסעיף 2 לתצהירו , כתב התביעה לא נמסר לו, זאת בניגוד לאישור מסירת התביעה ובניגוד לתצהירי מבצע המסירה.
לדבריו נודע לו על פסק הדין שניתן בהיעדרו , רק עקב מסירת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל שניפתח לביצוע פסק דין זה ביום 22.3.2006.
זאת לציין כי הבקשה לביטול פסק דין הוגשה ביום 30.4.2006.

פקיד המסירה עודד טל בר נחקר על תצהירו. - עדותו הייתה בהחלט אמינה עלי!.
בעדותו העיד נחרצות כי ביצע את המסירות הנטענות בכתובת הרשומה בהן - טירן 10 הרצליה .
המצהיר העיד כי מסר לידי עמי ברד 2 מעטפות . על אישור מסירה אחד חתם , ועל האחר סירב לחתום.
כן העיד כי ביקר פעם נוספת בבית בני הזוג המבקשים ופגש את אשת המבקש.
8.     המבקש עמי ברד נחקר על תצהירו.
המבקש אישר כי שהה במשרדי בא כח התובע בשנת 2003, אלא שלא זכר תאריכים מדוייקים.
כן אישר כי מכיר את עו"ד גולדבלט אליו פנה בעבר על מנת שייצג אותו בבוררות בינו לבין שהינו.
בחקירתו הנגדית הציג בא כח המשיב למבקש את מכתב עו"ד גולדבלט - מש/2 מיום     18.9.2003. בגוף מכתב זה נרשם על ידי בא כח המבקש בזו הלשון:
"הנדון סופה שירותים ימיים (1998)בע"מ בנק מזרחי המאוחד בע"מ.
מרשי - מר עמי ברד מילא את ידי לפנות אליך בעניין שבנדון....
בסעיף 3 למכתב זה נרשם :"ואכן נוכח המידע אשר העביר מרשי לבנק , הגיש הבנק תביעה בת.א. 51176/03......" במכתב זה מלין בא כח המבקש על המשיב שהגיע להסכם עם שהינו לסילוק "חלק מחוב החברה לבנק"
בסעיף 6 למסמך זה מבהיר בא כח המבקש את עניינו של המבקש וטוען : "...ומאחר ומרשי היא מחד ערב לחוב החברה ..ומאידך צד שיכול להיפגע באופן ישיר מההסדר...".

בהמשך חקירתו הנגדית של המבקש, הציג בא כח התובע למבקש מכתב בחתימת עו"ד גולדבלט מיום 23.9.2003,- מש/3 - המציין את מספר תיק התביעה העיקרית. בגוף המכתב נרשם על ידו בזו הלשון :"אני מודה לך על התחשבותך בעומס משרדנו, ונוכח העובדה כי המועד להגיש את הבקשה שבנדון חל בימי החג הבאים עלינו לטובה. אשר על כן הנני מעלה על הכתב את הסכמתך האדיבה למתן אורכה להגשת הבקשה שבנדון עד ליום 15.10.2003."- על פי כותרת המכתב :"הנדון - עמי ברד -מזרחי- ברל"ה".
המבקש לא נתן כל הסבר מניח את הדעת לסתירה העולה ממש/2 ומש/3 אל מול גירסתו     כי לא קיבל את כתב התביעה.
כל שהעיד הוא "יכול להיות שעורך דין לוזון העביר את המסמך הזה שהוא עוד טיפל בי ואני לא ידעתי מזה " לא למותר להעיר כי על פי עדותו של המבקש, לאחר שהשלים עו"ד גולדבלט טיפול בנושא אחר מטעמו, הפסיק זה לייצגו.

עו"ד גולדבלט זומן לעדות על מנת לבחון משקלו של המכתב מש/3
במהלך עדותו הציג את יפוי הכוח מ-1.9.2003 - 4 ימים לאחר המסירה הנטענת של כתב התביעה, על פיו ייצג את המבקש אישית "לרבות בעניין שהינו - סופה שירותים ימיים (1998) בע"מ.

עו"ד גולדבלט לא זכר בעדותו בפני , האם כתב התביעה היה בידיו בעת שכתב את מש/3. יחד עם זאת העיד "אני רק יודע שידעתי את מספר התיק וידעתי שהוגש דבר כזה, שכן כך צויין בנדון". מאחר ועם סיום קשרי העבודה עם המבקש, מסר לו את כל תיקו המשרדי, מסר עדותו מבלי שיכול היה להסתמך על תרשומת משרדית.
ובשורה 24 לע2' לפרטיכל מ12.7.2006 העיד, "אני רחוק מלומר שלא קיבלתי את כתב התביעה מידי עמי ברד. אני ממש לא זוכר. אני גם מכיר את מספר התיק , וזה קצת תמוה לא?!"
זאת ועוד, בע' 3 לפרטיכל העיד "אין לי ספק, רק ממקרא מש/3 הרי שאם אני מבקש ארכה עד 15/10 סביר להניח כי לפחות שבועיים לכן היה מועד ההגשה כי אחרת אין לי עניין להגיש כמה ימים ספורים. אני מניח שהייתה ידיעה על איזה שהוא תאריך אחרת לא הייתי מבקש ארכה" את מש/3 כתבתי בעקבות ניהול שיחה אישית עם עו"ד דורון עצמון.
לעניין המשך ייצוגו של המבקש עמי ברד על ידי עו"ד גולדבלט העיד עו"ד גולדבלט בע' 2 לפרטיכל מ12.7.2006, "אני יודע שהוא עזב את משרדי כי לא הגענו להסדר שכ"ט".
ובהמשך:"...הוא הגיע אליי בעקבות חבר והתחייב על התיק הזה, והביא ערמה של חומר....וכאשר הוא לא עמד בהתחייבות שלו כלפיי קראתי לו ואמרתי לו שאין לי עניין לטפל בו ופשוט שייקח את כל מה שהביא ".
לטענת בא כח המבקש, לא פעל עו"ד גולדבלט כבא כוחו של המבקש לעניין הסכסוך בינו לבין המשיב דכאן ומכאן יש לשלול את משקלו של מש/3. יודגש כי המבקש לא ידע להסביר כיצד מתיישבת גרסתו עם העובדה שעו"ד גולדבלט רשם בפירוש במש/3 את מספר תיק התביעה העיקרית דכאן , ואף ביקש ארכה להגשת בר"ל - בקשת ארכה שהייתה בהחלט סבירה בנסיבות המסירה הנטענת , ותקופת חגי תשרי, כך שלמעשה נתבקשה ארכה להגשת הבר"ל לאחר תקופת חגים זו.


זאת לציין כי בנוסף ובאותם ימים ממש , נפתח תיק בש"א 176150/03 כבקשה לצו מניעה זמני זמני שהגיש התובע - המשיב דכאן להורות למשיבים - בכללם המבקש עמי ברד - המשיב מספר 3 "להימנע מכל פעולה שהיא שתכליתה המחאה ו/או הסבה ו/או שינוי בהסכמים שבין המשיבה 1 (-סופה שירותים ימיים (1998) בע"מ למשיבה 4- מנופי אבי תובלה ושירותים (1991) בע"מ והמשיבה 5 - חברת קו צינור אילת אשקלון בע"מ.

כפי שתואר בסעיף 6 לתצהיר התומך בבקשה זו , המבקש עמי ברד אחד ממנהלי חברת סופה.
כפי העולה מסעיף 12 לתצהיר זה, מסר המבקש דכאן עמי ברד למשיב פרטים על פיהם פועל "שהינו" - מנהלה הנוסף של סופה לשנות מערכת הסכמית עם המשיבה 5 באופן שהסכמים אלה יוסבו לחברה אחרת , על דרך הברחת נכסה העיקרי של סופה , זאת על מנת להותיר את חברת סופה ככלי ריק שלא יפרע חובותיו לתובע דכאן.

9.     המבקשת : זקלין ברד:
המבקשת בתצהירה התומך בבקשתה טענה גם היא לביטול פסק הדין מחובת הצדק.
     לטענתה נודע לה על פסק הדין שניתן נגדה רק בעקבות מסירת האזהרה בתיק ההוצאה לפועל ב-22.3.2006.
עוד טענה כי חתימת בעלה על אישור המסירה שיועד אליה מזוייפת., טענה דומה בהתייחס לחתימתו על אישור המסירה הנושא את שמה , טען גם הבעל - המבקש 1 בתצהירו בסעיף 3.

המבקשת נחקרה בפני גם היא .בעדותה אישרה את חתימתה על אישור מסירה של מסמכים שיועדו לבעלה עמי ברד - מסירה מיום 31.8.2003,- מסמכי בשא" 176019/03, - בקשה לעיקול זמני שהוגשה בתיק אזרחי 51176/03 הוא תיק התביעה העיקרית בגידרה ניתן פסק הדין נשוא הבקשה כאן בצירוף ההחלטה בבקשה לעיקול זמני. כן אישרה כי היא אשתו של עמי ברד ומתגוררת עימו.
טענות המבקשת 2 לעניין סיכויי הגנתה - הנוספות על הטענות המפורטות להלן שהן משותפות לה ולמבקש 1:
לטענת המבקשת חתמה כערבה להלוואה שנטלה חברת סופה , לבקשת בעלה ועל מנת לסייע לקידומה של חברה שהעסיקה את בעלה ועל מנת שחתימה זו תחזק את מקום עבודתו של בעלה. היא לא עבדה כלל בחברה!.
עוד טענה כי איש מאנשי הבנק לא הפנה את תשומת ליבה לתניות כתב הערבות , שמשמעם שחרור הבנק מחובתו לממש בטוחות לטובת הבנק ולהיפרע ראשית מהלווה . לטענתה בעת החתימה על כתב הערבות הייתה עולה חדשה , לא קראה עברית , חתמה תוך כדי שפקיד הבנק שוחח איתה במשך כדקה באנגלית רצוצה - סעיף 7 לתצהירה .


10.     טענותיהם המשותפות של המבקשים לעניין סיכויי הגנתם:
לטענת המבקשים בתצהיריהם , חתמו כערבים לחברה סופה שירותים ימיים (1998) בע"מ "נוכח מצג השווא של פקיד הבנק לפיו רק אם הבנק לא יצליח להיפרע ממשפחת שהינו ומנכסי החברה , רק אז יוכל הבנק לתבעם כערבים."
לטענתם לא היפנה איש מטעם המשיב תשומת ליבם להוראות כתב הערבות המשחררות את הבנק ממימוש בטוחות טרם דרישת פירעון מהם כערבים. בהקשר זה טוענים הם לחתימה על תנאים מקפחים בחוזה אחיד בכתב הערבות וחתימה שלא מדעת.

כפי שהרחיב המבקש עמי ברד בתצהירו לעניין סיכויי הגנתו, הוא התפטר מסופה - הנתבעת מספר 1 ב-16.8.2003, עקב סכסוך עם שהינו - הנתבע מספר 3 בתביעה העיקרית - ולדבריו - מנהל חברת סופה. (יוער כי התפטרות זו הוגשה כ-10 ימים לפני הגשת התביעה העיקרית דכאן.)

כפי שהצהיר המבקש , עוד בטרם הוגשה התביעה, ולאחר שהבין כי שהינו פועל לשנות את המערכת ההסכמית בין החברה לצדדים שלישיים באופן שירוקן אותה מנכסיה, פנה אל הבנק, התריע , ובעקבות התרעותיו ניתן צו מניעה למניעת דיספוזיציות . בהקשר זה מוצאת לנכון להעיר לעניין זה אין להתעלם מהעובדה כי בין המשיבים לצו המניעה היו המבקשים בעצמם.
עוד טען כי במסגרת הסכם הפשרה בין התובע לסופה ושהינו,אליו הגיעו הצדדים ביום 14.9.2003     , ולאחר הגשת כתב התביעה הסכימו הצדדים לאפשר לסופה ושהינו, לשחרר חלק מכספי סופה לרבות הסרת משכון על אחת הבטוחות שעמדו לתובע - אחת מהספינות בבעלות החברה.- אעיר כי טענה זו נטענה כללית ובאופן מטעה!.
הסכמת הצדדים לעניין זה שונה למעשה . ועניינה כי לכשיפחת סכום החוב המוסכם ל-300,000     ₪ "יחול המשכון רק על אחת הספינות"- סעיף 2.6 סיפא להסכם הפשרה. בהעדר נתונים לעניין שווי הספינה הנותרת משועבדת עד לסילוק החוב המלא - אין בכך לא טענת הגנה ולא שמץ של הגנה!.

בנוסף טען, כי בפועל נודע לו באקראי כי חברת מנופי אבי שילמה סכום העולה על 2.7 מליון ₪ לחברת סופה על ידי חברת "מנופי אבי תובלה ושירותים (1991) בע"מ . לראיה מצרף הוא את ניספח ז לתצהירו ."תשלום" שלמקרה והיה נזקף לזכות החוב למשיבה כאן, הרי היה נפרע החוב המלא למשיבה , והייתה פוקעת הערבות נשוא ההליך כאן.
לעניין זה מפנה כנראה לשיעבוד שעשתה החברה לטובת המשיב כאן , והרשום בתמצית רשם החברות כשיעבוד מספר 8 לאמור :משכון מדרגה ראשונה לזכות בנק המזרחי לקבלת כספים מאת מנופי אבי תובלה ושירותים 1991 המגיעים לחברה על פי חוזה מיום 27.12.00..."- אלא שבטענה זו מתעלם הוא מהעובדה שהאישור המצורף מתייחס לתשלומים על ידי חברה אחרת "תובלה מנופי אבי 2004 בע"מ" - חברה שאינה בהכרח קשורה להמחאת זכות שעשתה חברת סופה לטובת הבנק של כספים המגיעים לה מחברת מאת מנופי אבי תובלה ושירותים 1991 , ועליה הסתמכו המבקשים בחותמם על כתב הערבות בגינו נתבעו!- כך לפחות לטענתם.

11.     מסקנות לעניין סיכויי הגנה:
המבקש לא המציא לעניין זה אסמכתא שתעיד על מהות ושווי הבטחונות שעמדו למשיבה , לגרסתו כערובה לפרעון ההלוואה שנטלה סופה- נשוא התביעה ,בעת חתמו הוא ואשתו על כתב הערבות ובאופן שיתמוך בגרסתם כי הסכם הפשרה בא לשחרר ערובות שאמורות היו להביא לפרעון הלוואה זו אלמלא שוחררו, לרבות לא ההסכמים שהיו לכאורה לנתבעת 1 עם חברת מנופי אבי , עליהם הסתמך לגרסתו בחתימתו על כתב הערבות. אעיר כאמור כי ערבותם נחתמה ב-2.4.2003, ואילו על פי תמצית רשם החברות שצורף לבקשה כניספח ד - השיעבוד על ניכסי החברה לטובת המשיב בנק מזרחי נרשם באוקטובר 2003, משכון הספינות ושיעבוד כספים המגיעים מחברת ממנופי אבי תובלה ושירותים 1991 נרשם ב2.10.2003, - שיעבודים אלה נרשמו כולם לאחר ובהתאמה להסכם הפשרה אליו הגיעו המשיב מחד והנתבעים 1-3 לאחר הגשת התביעה כאמור!.
אלא שנמנע מלצרף כל אסמכתא לערבויות ובטחונות שהעמידו סופה והנתבעים 2 ו-3 למועד שחתמו המבקשים על ערבותם - 5 חודשים קודם לכן!.

כן לא נוכחתי כי הספינה ששיעבודה הוסר לטענת המבקשים, הייתה משועבדת לבנק ערב חתימתם על כתב הערבות לפרעון ההלוואה כאמור, או כי הוסר בפועל.

עוד יודגש כי המבקשים לא צירפו את מערכת ההסכמים בינם לבין שהינו שבהסתמך עליהם חתמו על ערבות לסכום כה נכבד!
ויתרה מכך, לא צירפו תמצית רשם החברות שתעיד על מעמדו של המבקש 1 בסופה עת חתם על כתב הערבות, ועל מצב ושווי הבטחונות, שמסרה סופה לבנק , כך לטענתם, כבטוחה לסילוק ההלוואה הנטענת..
כל שטען לעניין זה בעדותו כי בין הצדדים התנהל הליך בוררות!.
יתרה מכך לא נוכחתי כי הבנק לא נקט בהליכי הוצאה לפועל נגד סופה ונגד שהינו. הליכים שייתכן וגם לגרסת המבקשים מקימים עילה למשיב להיפרע מהערבים הנוספים.
יחד עם זאת יועד כי בהחלט נוכחתי מעיון בהסכם הפשרה כי הצדדים לו, הסכימו מפורשות על פריסת החוב בתשלומים , ובד בבד הסכימו כי למקרה ויופקדו בחשבונות סופה סכומים העולים על הסכומים החודשיים לתשלום , תהא רשאית סופה למשוך אותם- הסכם שיש בו בהחלט להרע את מצבם של הערבים - המבקשים 1 ו-2.

12.      הכרעה
דין הבקשה לביטול מחובת הצדק להידחות!.
אינני מאמינה למבקש 1 כי לא קיבל בפועל כתב התביעה בעבורו ובעבור אשתו!.
מקובלת עלי לעניין זה עדותו של מבצע המסירה!.
מסקנה זו נתמכת כאמור במש/3 המעיד כי בא כוחו של המבקש 1 - 4 ימים לאחר ביצוע המסירה ביקש ארכה להגשת בר"ל בתיק עיקרי זה, בהסתמך עליה בהחלט נוכחתי בידיעה ממשית אודות כתב התביעה העיקרית , לפחות על ידי בא כוחו של המבקש 1,- ובהתייחס לתביעה העיקרית כאן - שמספרה מופיע בנדון של מש/3 ולא כפי שביקש המבקש לטעון - בהתייחס לתיק שונה- וכפועל יוצא מכך, גם של המבקש 1 בעצמו.
ממצא זה בצירוף עדותו של מבצע המסירה כי מסר התביעה למבקשת 2 - לידי המבקש 1 מאחר ומסירה לבעלה של המבקשת 2 המתגורר עימה היא מסירה כדין ,המסקנה היא כי דין הבקשה לביטול מחובת הצדק שהגישו המבקשים 1ו-2 להידחות!.

בהתייחס לסוגיית סיכויי הגנה :
אינני סבורה כי טענותיה של המבקשת 2 לאמור כי לא הבינה או לא קראה את סעיפי כתב הערבות בטרם חתמה ,שהועלתה סתמית לחלוטין וללא תימוכין נוספים ,יש מה להועיל לה כטענה המקימה לה סיכויי הגנה לכאורה. לעניין זה אתבסס על הלכת זהבה לופו לאמור :

"10.     זאת ועוד: הנטל להוכחת טענת "לא נעשה דבר" הוא כבד מן הנטל הנדרש להוכחת טענות אחרות במשפטים אזרחיים. שכן, "בדרך-כלל דין הוא, שאדם החותם על מסמך בלא לדעת תכנו, לא ישמע בטענה שלא קרא את המסמך ולא ידע על מה חתם ובמה התחייב. חזקה עליו שחתם לאות הסכמתו, יהא תוכן המסמך אשר יהא" (השופט זוסמן בע"א 467/64 שוויץ נ' סנדור (להלן - ע"א שוויץ [6]), בעמ' 117). על המעלים טענת אפסות לסתור חזקה זו, ולהוכיח את גירסתם בראיות פוזיטיביות כאפשרות קרובה. ראו והשוו: ע"א 84/80 קאסם נ' קאסם [7], בעמ' 91-92; ע"א 624/88 גולד נ' מעוז [8], בעמ' 503."
ערעור אזרחי 96 / 1548בנק איגוד לישראל בע"מ נגד 1. זהבה לופו 2. יעקב לופו פדי נד 2 בע 570.

יחד עם זאת , כפי שפורט לעיל ובכל הקשור למבקשים נוכחתי בסיכויי הגנה קלושים ביותר , זאת בעיקר נוכח התנאים המיטיבים בהסכם הפשרה עם החברה הנערבת, שאמורים לכל הפחות לעמוד לזכותם של המבקשים לפחות באותה מידה!, ולהפחית גם את סכום ערבותם בהקבלה!

בנסיבות אלה מורה על ביטול פסק הדין בכפוף להפקדת ערובה במזומן או ערבות בנקאית צמודת מדד על ידי המבקשים 1ו-2 ביחד ולחוד בסך של 100,000 ₪ עד ולא יאוחר מ-15.10.2007, זאת בנוסף על הערובה שהפקידו כתנאי לעיכוב הליכים.
לא תופקד ערובה או ערבות בנקאית צמודת מדד בסכום הנ"ל עד למועד כאמור - תידחה הבקשה לביטול פסק דין.

מאחר ונעניתי לבקשה לפנים משורת הדין למעשה ולאור סיכויי הגנה קלושים ועל מנת לאפשר למבקשים, לפנים משורת הדין יומם בבית המשפט, הגם שלא התגוננו במועד - מחייבת המבקשים ביחד ולחוד בהוצאות המשיב בסך של 7000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בקשה לביטול פסק דין

 2. ביטול פסק דין משמעתי

 3. ביטול פסק דין משוחזר

 4. ביטול פסק דין מחמת טעות

 5. ביטול פסק דין מחובת הצדק

 6. בקשה נוספת לביטול פסק דין

 7. ביטול פסק דין משיקולי צדק

 8. בקשת צד ג' לביטול פסק דין

 9. בקשה דחופה לביטול פסק דין

 10. ביטול פסק דין במעמד צד אחד

 11. ביטול פסק דין בהסכמת הצדדים

 12. בקשה לביטול פסק דין נגד קטין

 13. ביטול פסק דין בפשרה - בהסכמה

 14. ביטול פסק הדין מפאת שיקול דעת

 15. ביטול פסק דין - סיכויי הצלחה

 16. ביטול פסק דין כנגד הפקדה כספית

 17. ביטול פסק דין לפנים משורת הדין

 18. בקשה לביטול פסק דין בבית משפט אחר

 19. ביטול פסק דין בגין ערבות להלוואה

 20. ערעור על דחיית בקשה לביטול פסק דין

 21. ביטול פסק דין משיקול דעת בית המשפט

 22. ביטול פסק דין בפשרה - סמכות עניינית

 23. ביטול פסק דין בית הדין הארצי לעבודה

 24. ביטול פסק דין בשל גילוי ראיות חדשות

 25. הארכת מועד להגשת בקשה לביטול פסק דין

 26. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 27. ביטול פסק דין עיכוב הליכי הוצאה לפועל

 28. ביטול פסק דין - המבקש לא ידע שהוא נתבע בתיק

 29. ביטול פסק דין בגלל תקלה במזכירות בית המשפט

 30. ביטול פסק דין הדוחה תביעה להצהיר על פירעון חוב הלוואה בטענה שהושג בתרמית

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון