תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

לטענת העירייה, חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, קובע סמכות ייחודית למנהל הארנונה ולוועדת הערר לדיון במחלוקות לענין חיוב הארנונה, לרבות בגין השימוש בנכס.

בנושאים אלו הנישום אינו רשאי לפנות ישירות לבתי המשפט האזרחי כמסלול חלופי, שלא על דרך של ערעור על החלטת ועדת ערר לבית המשפט לעניינים מנהליים.

משלא פנה האזרח לעירייה במועדים ובאופן הקבועים בחוק, הפכה השומה, בגין כל שנה מהשנים נשוא התביעה, לסופית ומוחלטת על-פי חוק הערר.

בית המשפט פסק כי בחוק אין כל הוראה החוסמת את דרך הפניה לבית המשפט בתביעה רגילה, כאשר הדיון בבית המשפט הרגיל כולל, בין היתר, טענות של התרשלות הרשות המקומית.

להלן החלטה בנושא תביעה לבית משפט בנושא ארנונה:

החלטה

 1.      עניינה של תובענה זו השבת תשלומי ארנונה שנגבו ביתר, בגין נכס ברחוב ראשית חכמה 7 בתל-אביב (להלן: "הנכס").
 2.      המשיב מנהל בנכס, אותו רכש בשנת 1989, בית מלאכה לייצור כלי כסף ועיבוד מתכות.
 3.      במהלך השנים נשלחו למשיב דרישות לתשלום ארנונה בהתאם לסיווג "מסחר קמעוני".
 4.      בשנת 2002 ערכה המבקשת ביקור בנכס לשם מדידתו, ובעקבותיו הודיעה לו, כי הוחלט לשנות את סיווג הנכס מ"מסחר קמעוני" ל"תעשיה ומלאכה".
 5.      ביום 6.9.2005 הגיש המשיב תביעה כנגד המבקשת להשבת הסכומים אותם גבתה ביתר, בין השנים 1989-2002, וזאת, מכוח עילה של עשיית עושר ולא במשפט.

לטענת המשיב, הודיע למבקשת בעת שרכש את עסקו, כי הוא מנהל בו בית מלאכה לעיבוד מתכות ואולם, חרף האמור לעיל, סיווגה אותו המבקשת כ"מסחר קמעונאי" וחייבה אותו בהתאם. לטענתו,שילם במשך כ-13 שנים תשלומי ארנונה בסכום הגבוה בהרבה מהסכום אותו אמור היה לשלם על-פי החוק, וזאת, בשל התרשלותה בקביעת הסיווג הנכון של הנכס.
6.      המבקשת עותרת לדחיית התביעה על הסף מחמת העדר סמכות עניינית.
     לטענתה, חוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית), תשל"ו-1976, קובע סמכות ייחודית למנהל הארנונה ולוועדת הערר לדיון במחלוקות לענין חיוב הארנונה, לרבות בגין השימוש בנכס. בנושאים אלו הנישום אינו רשאי לפנות ישירות לבתי המשפט האזרחי כמסלול חלופי, שלא על דרך של ערעור על החלטת ועדת ערר לבית המשפט לעניינים מנהליים. משלא פנה המשיב למבקשת במועדים ובאופן הקבועים בחוק, הפכה השומה, בגין כל שנה מהשנים נשוא התביעה, לסופית ומוחלטת על-פי חוק הערר.
עוד טוענת המבקשת, כי דיון בתובענה דנן ירוקן, למעשה, את הוראת סעיף 3 לחוק הערר מתוכן, שכן הדבר יביא לתוצאה אבסורדית, לפיה, בידי הנישום קיימות שתי אפשרויות מקבילות לתקיפת חיוב הארנונה על-פי סעיף 3 לחוק הערר: ירצה - יגיש השגה ובמידת הצורך ערר, ירצה - יפנה לבית המשפט האזרחי. תוצאה זו מנוגדת להוראות חוק הערר ואיננה סבירה.
7.     בנוסף, טוענת המבקשת להתיישנות התביעה, לפי חוק ההתיישנות, התשי"ח-1958.
8.     המשיב טוען, כי בית המשפט מוסמך לדון בתביעה להשבת כספים ששולמו ביתר, כאשר החייב מעלה טענה של רשלנות מצד העירייה, בין היתר, בכך שסיווגה נכס בצורה שגויה. העובדה שלא פנה בעבר למנהל הארנונה בהשגה, אינה שוללת סמכות זו.

דיון
9.     סעיף 3 לחוק הרשויות המקומיות (ערר על קביעת ארנונה כללית) תשל"ו-1976 (להלן: "חוק הערר") קובע כהאי לישנא:
"3. (א) מי שחוייב בתשלום ארנונה כללית רשאי תוך תשעים ימים מיום קבלת הודעת התשלום להשיג עליה לפני מנהל הארנונה על יסוד טענה מטענות אלה:
(1) הנכס שבשלו נדרש התשלום אינו מצוי באזור כפי שנקבע בהודעת התשלום;
(2) נפלה בהודעת התשלום שמשיגים עליה טעות בציון סוג הנכס, גדלו או השימוש בו.
(3) הוא אינו מחזיק בנכס כמשמעותו בסעיפים 1 ו-269 לפקודת העיריות;
(4) היה הנכס עסק כמשמעותו בסעיף 8(ג) לחוק הסדרים התשנ"ג - שהוא אינו בעל שליטה או שחוב הארנונה הכללית בשל אותו הנכס נפרע בידי המחזיק בנכס.
(ב) אין באמור בחוק זה כדי להסמיך את מנהל הארנונה או את ועדת הערר לדון או להחליט בטענה שמעשה המועצה של הרשות המקומית בהטלת הארנונה או בקביעת סכומיה היה נגוע באי-חוקיות שלא כאמור בפסקאות (1) עד (3) של סעיף קטן (א).
(ג) על אף האמור בסעיפים קטנים (א) ו-(ב), מי שחויב בתשלום ארנונה כללית ולא השיג תוך המועד הקבוע על יסוד טענה לפי סעיף קטן (א)(3), רשאי בכל הליך משפטי, ברשות בית המשפט, להעלות טענה כאמור כפי שהיה רשאי להעלותה אילולא חוק זה."
בנוסף, קובע סעיף 6 לחוק הערר כי:
"6. (א) הרואה עצמו מקופח בתשובת מנהל הארנונה על השגתו רשאי, תוך שלושים יום מיום שנמסרה לו התשובה, לערור עליה לפני ועדת ערר.
(ב)     על החלטת ועדת ערר רשאים העורר ומנהל הארנונה לערער לפני בית משפט לענינים מינהליים; הערעור יוגש תוך שלושים יום מיום מסירת ההחלטה למערער.
(ג) (בוטל)
10. הנה כי כן, קיימים בחוק הערר הליכים למיצוי זכויות הנישומים בדרך של השגה וערר על חיובי ארנונה. לפיכך, אין כל מקום לדון בתביעה במסגרת ערכאות המשפט הרגילות, בטרם מיצה אדם את זכויותיו על-פי חוק זה (בר"ע 2676/03 (ת"א) עיריית אור יהודה נ' הגרעין בע"מ, דינים מחוזי, כרך לה(2) 419, ה"פ 11/93 עיריית אשדוד נ' מפעלי רכב אשדוד בע"מ, דינים מחוזי, כרך א, 895).
11.     מן האמור לעיל עולה, לכאורה, כי טענת המשיב בדבר הטעות שנפלה בסיווג הנכס, נכללת בגדר העניינים המנויים בסעיף 3(א)(2) לחוק הערר, ומשכך, ראוי היה לבררה באמצעות הליכי השגה וערר בפני מנהל הארנונה, לרבות הגשת ערעור לבית משפט לעניינים מנהליים, ולא על-ידי הגשת תביעה בערכאה שיפוטית רגילה.
12.     חרף זאת, אני סבורה, כי נסיבות המקרה מאפשרות את בירור התביעה בבית המשפט, על אף קיומו של מסלול מיוחד להשגה וערר על שומת הארנונה.
     במה דברים אמורים:
13.     המשיב טוען, וטענתו איננה מוכחשת, כי לפני כעשר שנים הגיעו לנכס מודדים מטעם המבקשת על-מנת למדוד את גודלו של הנכס, ועל אף שידעו, כי בנכס מנוהל בית מלאכה לעיבוד מתכת, אשר מסווג כ"עסקים", התעלמו המודדים משאלת הסיוג והתייחסו רק לגודל הנכס. לכאורה, עצימת עיניים זו הינה התרשלות, אשר הסבה נזק כלכלי למשיב.
14.     בחוק הערר אין כל הוראה החוסמת את דרך הפניה לבית המשפט בתביעה רגילה, כאשר הדיון בבית המשפט הרגיל כולל, בין היתר, טענות של התרשלות הרשות המקומית (בר"ע 2824/91 עיריית חיפה נ' לה נסיונל חברה ישראלית לביטוח בע"מ, דינים עליון, כרך כב, 445, רע"א 7669/96 עירית נהריה נ' נתן קזס, פ"ד נב(2) 214, ה"פ 177223/98 (ת"א) פרץ אברהם בע"מ נ' עיריית חולון, דינים מחוזי, כרך לב(5), 49).
יפים לענין זה דבריה של כב' השופטת סלוטקי בבש"א 5613/04, ת"א (מח' ב"ש) 3272/04 תעשיות פלוטקס נ' עיריית קרית מלאכי, דינים מחוזי, כרך לד(8), 681, כי "בענייננו, המדובר, בין היתר, בטענת רשלנות כנגד העירייה נוכח גביית יתר על ידה. המדובר בסוגיה משפטית ועובדתית ויש לאפשר את העלאתה בערכאה שיפוטית...".
ראה גם: בש"א 1464/04, ת"א (של' ק.גת) 1356/03 עיריית אשקלון נ' קופ"ח לעובדים הלאומיים של הסתדרות העובדים הלאומית בארץ ישראל, דינים שלום, כרך מד, 639.
15.     בנסיבות הענין, לנוכח הטענה בדבר סיווג מוטעה הנובע, לכאורה, מרשלנות המבקשת, ולנוכח זאת שאין חולק, כי המשיב חויב בארנונה על-פי סיווג זה, דעתי היא כי אין הצדקה להורות על דחיית התביעה על הסף בשל חוסר סמכות עניינית.
16.     לא נעלמה מעיני טענת המבקשת, כפי שהובאה בכתב ההגנה, בדבר התרשלות המשיב. וזאת, בשל מחדלו, כביכול, באי הגשת השגות וערעורים על שומות הארנונה שהוצאו לו במהלך השנים. טענה זו נכונה היא, בכל הנוגע לשנים שמעבר לתקופת ההתישנות. המשיב איננו יכול לישון על זכויותיו במשך שנים ולהתעורר בכל עת שנוחה לו, כאילו לא הוגבלו הזכויות מכוח הדין .

התוצאה
17.     לאור האמור לעיל, הנני דוחה הבקשה לדחיה על הסף בכל הנוגע לשבע השנים שלפני הגשת התביעה ומקבלת את טענת ההתישנות בכל הנוגע לשנים רחוקות יותר.
הבקשה לחוסר סמכות עניינית נדחית.

בנסיבות העניין אין צו להוצאות

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון