צו מניעה הזרמת מים
צו מניעה הזרמת מים

במקביל להגשת התביעה הגישה המבקשת בקשה לסעדים זמניים, בבקשה זו נטען, כי המשיבה מזרימה מים מחוץ למערכת הביוב, וכי מים אלה מציפים שטחי מתחם הסמוכים למושכר, המושכרים לשוכרים אחרים.

להלן החלטה בנושא צו מניעה הזרמת מים:

החלטה

1.     המשיבה 1 (להלן: "דולפין"), שכרה מהמבקשת (בשלבים שונים), חלקים ממתחם מקרקעין הנמצא במפרץ חיפה, סמוך ל"מחלף הזרע" (להלהן: "המתחם"), והידוע כחלקות 15, 16, 17, 18, 20, 21 ו- 36 (החלקים ששכרה דולפין ייקראו להלן: "המושכר"). בשאר חלקי המתחם מחזיקים שוכרים אחרים. המשיבים 2 ו- 3 הינם בעלי המניות של דולפין ומנהליה, אשר ערבו, בערבות אישית, לחובות דולפין כלפי המבקשת.
דולפין מפעילה במקום מפעל תעשיות אקריל, אשר מייצר, בין היתר, אמבטיות ובריכות (להלן: "המפעל").
בתביעתה העיקרית, אשר הוגשה בסדר דין מקוצר, טוענת המבקשת, שדולפין הפרה את הסכמי השכירות עימה, הפרה יסודית בין היתר, בכך שמאז חודש נובמבר 2006, אין היא משלמת דמי שכירות ותשלומי ארנונה ומים, למרות התראות שנשלחו אליה.
בתביעה עותרת המבקשת לחיוב המשיבים בתשלום החובות הנ"ל, וכן עותרת היא לפינוי דולפין מהמושכר.

2.     במקביל להגשת התביעה הגישה המבקשת בקשה לסעדים זמניים, היא הבקשה דנן. בבקשה זו נטען, כי דולפין מזרימה מים מחוץ למערכת הביוב, וכי מים אלה מציפים שטחי מתחם הסמוכים למושכר, המושכרים לשוכרים אחרים.
כן נטען, כי דולפין הציבה, בשטח המתחם, מחוץ למושכר, שתי מכולות.

3.     המבקשת עותרת לסעדים זמניים דלקמן:
א.     צו האוסר על המשיבים, או מי מטעמם, להזרים מים מחוץ למערכת הביוב.
ב.     צו המורה למשיבה לסלק את שתי המכולות.
ג.     צו המתיר למבקשת לנתק את המים למושכר.

4.     ביום 6.2.07 ניתן על ידי צו זמני, במעמד צד אחד, אשר נעתר לבקשה שבסעיף א' לעיל. לשאר חלקי הבקשה לא נעתרתי במעמד צד אחד, וביום 14.2.07 התקיים דיון במעמד הצדדים.

5.     מתשובת המשיבה ונספחיה התברר, כי בפי המשיבה טענות רבות כנגד דולפין, הן טענות בדבר הפרות ההסכמים בין הצדדים, ע"י דולפין, והן טענות בדבר מעשים הפוגעים ביכולת המשיבה להפעיל את המפעל. במסגרת הדיון אשר בפני, אין, כמובן, מקום לדון בטענות אלה, הצריכות בירור עובדתי, והן יידונו במסגרת התיק העיקרי.

6.     מטרת סעד זמני, הנלווה לתביעה, הינה שמירה על המצב הקיים, ו/או מניעת נזקים, מבלי שתהיה בכך משום קביעה כלשהי (עובדתית או אחרת), באשר לנכונות טענות מי מהצדדים.

כמצוות תקנה 362 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, במסגרת דיון זה יש לבחון, האם קיימות ראיות מהימנות לקיומה של עילת תביעה, וכן:
את "הנזק שייגרם למבקש אם לא יינתן הסעד הזמני לעומת הנזק שייגרם למשיב אם יינתן הסעד הזמני, וכן נזק שעלול להיגרם למחזיק או לאדם אחר" [ס"ק (1)] וכן: "האם הבקשה הוגשה בתום לב ומתן הסעד צודק וראוי בנסיבות הענין, ואינו פוגע במידה העולה על הנדרש" [ס"ק (2].

המשיבים אינם מכחישים את טענת המבקשת, לפיה הופסק תשלום דמי השכירות על ידם, אלא, שלטענתם, זכאים הם לעשות כן בשל הפרת הסכמי השכירות ע"י המבקשת.

כאמור - טענות אלה יידונו בהליך העיקרי, אולם, בשלב זה, לאור כך שאין מחלוקת כי דמי השכירות והארנונה אינם משולמים, אין לומר שלא קיימות ראיות מהימנות להוכחת התביעה, והתמלא, איפוא, התנאי הבסיסי והראשון.

7.     אומר מייד, כי לא שוכנעתי, שהגשת הבקשה נגועה בחוסר תום לב. בדיון הוברר (בניגוד לנטען בתצהירו של המשיב 2, אשר צורף לתגובת המשיבים), כי המשיבה אכן שופכת מים, המשמשים לבדיקת בריכות הג'קוזי, בכמויות לא מבוטלות (שאינן נובעות רק משטיפת חצריה), לשטח הפתוח (ולא למערכת הביוב, או מערכת ניקוז), וכי, בשל שיפועי הקרקע, מגיעים מים אלה אל מחוץ לשטח המושכר, דהיינו - אל שטח המתחם המושכר לשוכרים אחרים.

המבקשת צירפה לבקשתה מכתבים משוכרים אחרים, המתלוננים, כי שפיכת המים ע"י דולפין גורמת להם מטרד ומפריעה לניהול עסקיהם. טענות אלה, אשר לא נסתרו, מטות את הכף לטובת מתן צו זמני אשר יאסור פעילות זו, הן מבחינת הנזק הצפוי למבקשת (עקב טענות של השוכרים כלפיה), והן לאור תקנה 362(ב)(1), המחייבת את ביהמ"ש לשקול גם נזק אשר ייגרם לאדם אחר.
המשיבים לא טענו כי צו האוסר עליהם לשפוך את המים למתחם יגרום להם נזק ובוודאי שלא הבהירו מהו שיעור הנזק שייגרם להם.

בנסיבות אלה מחייב, איפוא, מאזן הנזקים, היענות לבקשה אשר בסעף א' לעיל.

8.     אשר למכולות - אין חולק ששתי מכולות מוצבות בשטח המתחם, מחוץ לשטח המושכר, סמוך לשער המושכר, כפי שגם ניתן לראות בתמונות אשר צורפו לבקשה.
מדובר במכולות אשפה אשר בחלק מהתמונות מצולמות כשהן עולות על גדותיהן.

הצדדים חלוקים בשאלה מתי הוצבו המכולות במקום זה, כאשר המבקשת טוענת, כי הן הוצבו שם רק לאחרונה, ואילו המשיבים טוענים שהן הוצבו שם לפני שלוש שנים, בהסכמת המבקשת.

ממכתבי המבקשת עולה כי ניתנה לדולפין רשות להציב מכולה למספר ימים, אולם המכולה נשארה בשטח מספר חודשים ונוספה לה עוד מכולה (מכתבי המבקשת מתאריכים 30.1.07 ו- 31.1.07, אשר צורפו לבקשתה). המשיבה לא השיבה למכתבים אלה, עד למכתבה מיום 7.2.07, אשר צורף לבקשה, ואשר נכתב יום לאחר מתן הצו הזמני, ובו מצויה הכחשה גורפת של כל טענות המבקשת.
לפיכך, ומאחר שאין חולק שהמכולות מוצבות מחוץ לשטח המושכר, וכי מדובר במכולות אשפה, העלולות, לכאורה, לגרום למטרד, אני נעתרת גם למבוקש בס"ק (2) לבקשה.

9.     אשר לתשלום חשבון המים - המשיבה הצהירה, כי היא תשלם את חוב המים וכן את התשלומים השוטפים, כנגד חשבונות שיוגשו לה ע"י המבקשת. בנסיבות אלה אין צורך שאדרש לעתירה השלישית.

10.     לאור כל האמור לעיל, אני מורה, איפוא, כדלקמן:
א.     ניתן בזה צו מניעה זמני, האוסר על המשיבים ו/או מי מהם צו האוסר על המשיבים, או מי מטעמם, להזרים מים אל מחוץ לשטח המושכר.
ב.     ניתן בזה צו המורה למשיבים, וכל אחד מהם, לסלק את שתי המכולות המוצבות מחוץ לשטח המושכר.

בנסיבות הענין, אינני מוצאת מקום לחייב את המבקשת בהפקדת ערבון או ערובה, ודי בהתחייבות ובערבות, אשר הוגשה על ידה לתיק ביהמ"ש, עם הגשת בקשה זו.

11.     המשיבה תשלם למבקשת הוצאות בקשה זו, ללא קשר להליך העיקרי, בסך של 3,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק. ההוצאות ישולמו בתוך 30 ימים מהיום.

12.     בקשת רשות להתגונן בתיק העיקרי, תוגש בתוך 30 ימים מהיום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ערעור על צו מניעה

 2. צו מניעה - אי תחרות

 3. צו מניעה - הפצת מוצר

 4. צו מניעה - הזרמת מים

 5. הרחבת צו מניעה ארעי

 6. צו מניעה מסיבת רחוב

 7. צו מניעה נגד גן ילדים

 8. צו מניעה להקפאת מכרז

 9. צו מניעה להיכנס לדירה

 10. חיקוי בגדים - צו מניעה

 11. צו מניעה נגד שימוש בשם

 12. ראש הסדאנים - צו מניעה

 13. קבלת ערעור על צו מניעה

 14. חיקוי נעליים - צו מניעה

 15. צו מניעה נגד בניית פארק

 16. צו מניעה איסור שימוש בשם

 17. צו מניעה בחירות להסתדרות

 18. חוזה התיישבות - צו מניעה

 19. בקשה חוזרת למתן צו מניעה

 20. תביעה למתן צו מניעה קבוע

 21. צו מניעה נגד שביתת עובדים

 22. צו מניעה קבוע להפסקת בניה

 23. צו מניעת פתיחת מעטפות מכרז

 24. בקשת צו מניעה להיכנס לדירה

 25. צו מניעה קבוע לשימוש במבנה

 26. מכירת דירה שיש עליה צו מניעה

 27. צו מניעה כנגד הקמת גן ילדים

 28. נוהל הטיפול בבקשות לצו מניעה

 29. ניקיון כפיים בבקשה לצו מניעה

 30. צו מניעה האוסר להפעיל מוניות

 31. אכיפת צו מניעה זכויות יוצרים

 32. צו מניעה איסור לייבא או לשווק

 33. צו מניעה אשר יאסור להפעיל מגרסה

 34. צו מניעה כדי למנוע הברחת נכסים

 35. צו מניעה נגד פתיחת אולם אירועים

 36. מהו צו מניעה ומתי יינתן צו מניעה

 37. ביטול העברה מבית ספר - צו מניעה

 38. צו מניעה לפני חתימה על הסכם בוררות

 39. עורך דין צו מניעה - הפרת צו מניעה

 40. צו מניעה להרחבת דירה על גג בית משותף

 41. צו מניעה להפסקת מעקב של חוקרים פרטיים

 42. צו מניעה נגד שידור כתבת תחקיר בטלויזיה

 43. פיצויים בגין נזקים שנגרמו בגלל צו מניעה

 44. צו מניעה במעמד צד אחד לאסור פינוי בית ספר

 45. צו מניעה במסגרת בקשה לאישור תביעה ייצוגית

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון