צו הריסה לבית כנסת
צו הריסה לבית כנסת

להלן החלטה בנושא צו הריסה לבית כנסת:

החלטה

1.     המבקשים, מוסדות בית הכנסת ישיבה וכולל 'אבן חיים' והרב רפאל בובליל (להלן יחד- "אבן חיים") עתרו לביטול צו הריסה מינהלי שהוצא לתוספות בניה על מבנה ברחוב השלדג בפרדס חנה (להלן- "המבנה"). הצו הוצא על ידי הועדה המקומית לתכנון ולבניה שומרון (להלן- "הועדה המקומית") ביום 20.9.05 והודבק על המבנה ביום 21.9.05.

     ניתן צו זמני לעיכוב ביצוע הצו עד לאחר סיום הדיון בבקשה. הוגשה תגובה בכתב על ידי המשיבים והתקיים דיון בעניין ביום 29.9.05 אשר במהלכו נחקרו נציגי הצדדים.

רקע עובדתי

2.     המבנה נרכש על ידי אבן חיים בשנות התשעים ומשמש כבית כנסת ומתקיימים בו כיתות לימוד וגן ילדים בניהולו של המבקש 2. לדבריו, לומדים עשרות ילדים במבנה. לחלק מהמבנה קיים היתר בניה כבית מגורים. ביחס לתוספות הבניה הוגשו תכניות לאישור הועדה המקומית, אולם הדיון בבקשות השונות שהוגשו לא הסתיים עד היום במתן היתר בניה.

3.     בצו ההריסה נכתב שיש להרוס:
"את התוספות בקומת הקרקע ובקומה א' למבנה ... שנבנה במקרקעין הידועים כגוש: 10119 חלקה 78 בתחום התכנון של הועדה ובסטיה מהוראות ת.ב.ע. ש/648.
...
(ו) צו הריסה זה מתייחס לתוספת בקומת קרקע ובקומה א' שהוקמו ... ללא היתר..."
(נספח א' לבקשה)

4.     אבן חיים טען כי במהלך החורף האחרון היו חדירות מים לחלק מהמבנה "ונתעורר צורך בשיפוץ גג המבנה, וכן חלק מקירות המבנה התומכים בגג... כל מטרתו של השיפוץ היא לשמור על בריאותם של המתפללים, ושל ילדי הגן הרכים הלומדים במבנה בית הכנסת..."
(סעיפים 11 ו- 13 לבקשה)

5.     לאבן חיים טענות רבות כנגד הצו. בתמצית, נטען כי תוספות הבניה לא זוהו כראוי בצו, כי המבנה היה מאוכלס בכל תקופת הבניה, כי לא היה צורך במתן היתר בניה כיוון שמבוצע שיפוץ בלבד, כי ניתנו התחייבויות לאבן חיים באשר לעזרה שתינתן לה בהוצאת היתרי בניה, וכי אבן חיים ומבקש 2 הינם קורבן של רדיפה פוליטית על ידי ראש המועצה המקומית. בתמיכה לטענה זו הוגשו פסק דין שניתן בה"פ (חי') 30326/97, 30372/97 דהן דוד ו-91 אח' נ' מוסדות אבן חיים פרדס חנה ואח' והחלטה בש"א 1802/98 מוסדות אבן חיים ואח' נ' דהן דוד ו-91 אח'.

6.     הועדה המקומית דחתה את טענות המבקשים. לטענתה, הצו מפורט דיו, העבודות חייבו הוצאת היתר בניה טרם ביצוען, אין רלוונטיות לעובדה שהוגשה בקשה לקבל היתר עבור הבניה וכי תוספות הבניה נעשו שלא על פי תקני הבטיחות המחייבים ומסכנות את מי שנמצא במבנה, במקרה דנן ילדים רבים.

דיון

7.     סעיף 238א. לחוק התכנון והבניה, תשכ"ה- 1965 קובע:
"(א) הוקם בנין חורג, לרבות ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, או הוחל בהקמתו של בנין כאמור, רשאי יושב ראש הועדה המקומית לצוות בכתב שהבנין, או אותו חלק ממנו שהוקם או הוחל בהקמתו ללא היתר או בסטיה מהיתר או מתכנית, ייהרס, יפורק או יסולק, ובלבד שהוגש לו תצהיר חתום ביד מהנדס הועדה המקומית או מהנדס הרשות המקומית או מהנדס אחר או אדריכל, שאחד מהם הסמיכו לכך, המציין כי -

(1) לפי ידיעתו הוקם הבנין ללא היתר או שהבנין חורג ובמה הוא חורג;
(2) לפי ידיעתו לא נסתיימה הקמת הבנין או שנסתיימה לא יותר משישים ימים לפני יום הגשת התצהיר;
(3) ביום הגשת התצהיר, אין הבנין שלגביו מבוקש הצו מאוכלס או שהוא מאוכלס תקופה שאינה עולה על שלושים ימים; לצו כאמור ייקרא "צו הריסה מינהלי".
...
(ג) צו הריסה מינהלי יחול גם על כל תוספת בניה ללא היתר שנתווספה לבנין אחרי מתן הצו, ולא יהא צורך במתן צו נוסף לגבי תוספת בניה כאמור."

8.     צו הריסה מינהלי נועד לתת בידי מוסדות התכנון אמצעי יעיל למניעות עבירות בניה ולאכיפת החוק. צו הריסה מינהלי עומד על בסיס משולש: ראשית, שהצו יהיה מכוון נגד בנין (לעניין זה ראו: ע"פ (חי') 2770/01 הועדה המחוזית לתכנון ולבניה חיפה ואח נ' מוסטפא אבו חלאל ואח', תק-מח 2002(3) 8242); שנית, שננקטו כל הצעדים המפורטים בסעיף 238א' לחוק על ידי הרשויות האחראיות; ושלישית, שביצוע הצו מוצדק בנסיבות ולא נגוע בפגם המצדיק ביטול מעשה מינהלי- כגון חוסר תום-לב, שרירותיות, או אי-צדק אחר (ראו: עע"מ 3518/02 רמזי יוסף רג'בי נ' יו"ר הועדה המקומית לתכנון ולבניה ירושלים, תק-על 2002(3) 709) . קיום כל שלוש הצלעות חיוני להוצאת הצו וביצועו. בהעדר צלע אחת, או במידה והינו פגום, מתמוטט הבסיס עליו נסמך הצו.

9.     ייחודו של צו הריסה מינהלי לעומת אמצעי אכיפה אחרים בארסנל הכלים למניעת בניה בלתי חוקית הינו שצווים מעין אלה נועדו להתמודד עם עבירות טריות, כעולה מסעיפי משנה 238א.(א)(2) ו- (ט) לחוק, ולאפשר תגובה מהירה לבניה בלתי חוקית לצורך החזרת המצב לקדמותו.

10.     במקרה דנן, אין ממש בטענות הרבות שהועלו על ידי אבן חיים. שורת הטענות שהועלתה נועדה כפי הנראה ליצור את הרושם כי פעולת הרשות חרגה מכל אמת-מידה סבירה, אך בפעול אין הדברים כך- וזאת בלשון המעטה. ראשית, לאור היקף העבודות ומהותן כפי שעולה מחקירת נציגי הצדדים מוטב היה אילו לא הועלתה הטענה כי לא מדובר בבניה אלא בעבודות שיפוץ אשר אינן מצריכות היתר (ראו התמונות א-ג שצורפו לתצהיר הפקח מטעם הועדה המקומית). באשר לטענה כי לא התקיימה חובת ההיוועצות, עיון בצו מעלה כי על פניו הצו אינו פגום וכי הוא ממלא אחר התנאים המפורטים בחוק. אבן חיים נמנעה מהעלאת דרישה לחקור את ראש המועצה המקומית או את יושב ראש הועדה המקומית בעניין זה, למרות שנקבע דיון לצורך בירור טענותיה והיא לא הוגבלה בנושא זה. ללא דרישה וחקירה כאמור נהנית הרשות מחזקת תקינות המעשה המינהלי ואין יסוד להניח כי הנאמר בצו פגום ( ראו: רע"פ 1088/86 סברי חסן מחמוד נ' הועדה המקומית לתכנון ולבניה הגליל המזרחי, פ"ד מד(2)204).

11.     הבניה אליה מכוון הצו תוארה ככל תוספת בניה בחלקה אשר אין לגביה היתר כדין. מובן כי על הועדה המבצעת את ההריסה להקפיד שלא להרוס חלקים של המבנה אשר לגביהם קיים היתר והיא נושאת באחריות לכך. על מנת להמחיש את שניתן לראות בשטח, לקראת הדיון הוגשו תצהירים על ידי פקח הבניה, שרון אידל, ומהנדס המועצה המקומית, מר דניאל ארז. התצלומים שצורפו לתצהיר הפקח (א'-ג') מראים בבירור כי אין קושי לאבחן בין הבניה הישנה והחדשה ולאילו תוספות בניה מכוונן צו ההריסה. זאת, למעלה מהצורך, שהרי הזיהוי בצו היה מספיק ומדוייק בציינו שיש להרוס את תוספות הבניה שלגביהן אין היתר. עמדת הועדה המקומית שמדובר בבניה חדשה קיבלה חיזוק מחקירתו הנגדית של מהנדס המועצה המקומית שציין כי ביקר מספר פעמים בשטח בחודשי הקיץ וצפה בבניה (עמ' 5-6 לפרוטוקול הדיון מיום 29.9.05).

12.     הטענות באשר לרדיפה פוליטית כסיבה להוצאת הצו נסתרו בעדותו של מהנדס המועצה שאישר שהצו עולה בקנה אחד עם מדיניות האכיפה הננקטת בתחום המועצה מזה כשנה מאז הגעתו לתפקיד ויש בה כדי לסתור טענה של אפליה או אכיפה סלקטיבית פסולה הננקטת, כביכול, כנגד אבן חיים (עמ' 7 לפרוטוקול הדיון). כמו כן, טענות אבן חיים עומדות בסתירה לאמור בהחלטת מליאת הועדה המקומית מיום 29.8.05 (צורף כנספח ב' לבקשה). החלטה מליאת הועדה גם עונה על טענות אבן חיים כי אין מקום למתן צו ההריסה לתוספות הבניה לאור העובדה כי מתקיימים הליכי לגילזציה לפעולות הבניה.

13.     יתר על כן, במקרה דנן יש מקום להדגיש את ההיבט של שמירה על שלום ציבור הילדים הלומדים במסגרת אבן חיים. בחקירתו העיד המהנדס כי עמודי הבטון אשר נועדו לתמוך בגג המבנה נבנו בניגוד לתקן המחייב ומעמידים את ציבור הילדים הלומד באבן חיים בסכנה:
"... אני מציין שיש בעיות עם רוחב העמודים הם לא תקניים וזה לא בטיחותי... עמוד תקני הוא 20 על 30 והעמוד במבנה הוא 20 על 20."
(עמ' 8-9 לפרוטוקול הדיון)

14.     אין מחלוקת בין הצדדים כי המבנה משמש ככולל וגן ילדים למספר לא מבוטל של ילדים. בשימוש כאמור יש מקום להקפיד הקפדה יתרה על קיום כללי הבטיחות במבנים, מעבר למידת החלתם לגבי מבני מגורים והרשות נושאת באחריות מוגברת באשר לכך (ראו: ועדת החקירה הממלכתית לעניין בטיחות מבנים ומקומות המשמשים ציבור, דו"ח ביניים,ירושלים, אלול התשס"ב (אוגוסט 2002), סע' 7.6-7.12,). שיקול זה מתווסף לשיקוים האחרים אשר מצדיקים דחיית הבקשה.

16.     כתוצאה מכל האמור לעיל, הבקשה נדחית.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהו צו הריסה ?

 2. צו הריסה מנהלי

 3. צו הפסקת הריסה

 4. צו הריסה שיפוטי

 5. התליית צו הריסה

 6. צו הריסה צימרים

 7. עורך דין צו הריסה

 8. צו הריסה בהתנחלות

 9. צו הריסה לבית כנסת

 10. צו הריסה נגד הנאשם

 11. צו הריסה גן אירועים

 12. צו הריסה מבנה מאוכלס

 13. הריסת מבנה ללא התראה

 14. הריסת מבנה ללא הסכמה

 15. מי צריך לבצע צו הריסה

 16. איחור בביצוע צו הריסה

 17. אכיפת צו הריסה בשטחים

 18. מי יכול להתנגד לצו הריסה ?

 19. תאונה במהלך עבודות הריסה

 20. דחיית מועד ביצוע צו הריסה

 21. הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 22. החלטה בבקשה למתן צו הריסה

 23. הקמת אוהל על הגג - צו הריסה

 24. אי קיום צו הריסה של בית משפט

 25. עיכוב הריסת מבנים בלתי חוקיים

 26. צו הריסה מנהלי - חובת התייעצות

 27. נזקים לבית אחר בעקבות הריסת בית

 28. ערעור הארכת מועד ביצוע צו הריסה

 29. הארכת מועד ביצוע צו הריסה שיפוטי

 30. בקשה להארכת מועד לביצוע צו הריסה

 31. הריסת בניה בלתי חוקית במגזר הערבי

 32. עיכוב צו הריסה לצורך השלמת הליכים

 33. מניעת ביצוע צו הריסה למבנה ללא היתר

 34. הרואה עצמו נפגע על ידי צו הריסה מינהלי

 35. מעמד בבקשה לביטול ו/או עיכוב צו הריסה מינהלי

 36. בקשה להריסת מחסן בנוי, בניית משטח עץ וסוכך עונתי

 37. חוק עזר לדוגמה לעיריות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 38. אם פקע תוקפו של צו הריסה מנהלי, ניתן ליתן על צו הריסה מנהלי חדש

 39. התנגדות השכנים לפינוי והריסת בית ישן תוך בניית בניין חדש (גבוה)

 40. נטען כי לא זומן לשימוע וצו צו הריסה מנהלי ניתן והודבק בהיעדר שימוע

 41. חוק עזר לדוגמה למועצות מקומיות (הריסת מבנים מסוכנים), תשל"ב-1972

 42. היתר בנייה להריסת בית דו משפחתי ובניית בנין מעל קומת עמודים מפולשת

 43. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון