מחיקת תביעה על הסף

המבקשת ביקשה לדחות את כתב התביעה או למחוק אותו על הסף בטענה שכתב התביעה אינו מגלה עילה, מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים, הינו כתב תביעה קנטרני וטורדני, וכן ביקשה לסלקו על הסף בשל העדר יריבות.

מחיקת תביעה על הסף אפשרית, לפי תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, אם כתב התביעה אינו מגלה עילת תביעה או אם נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית.

תובענה היא נעדרת עילה, כאשר גם אם יוכיח התובע את כל העובדות המפורטות בה, הוא לא יהיה זכאי לסעד המבוקש.


להלן החלטה בנושא מחיקת תביעה על הסף:

החלטה

ההליך

1.     זוהי בקשה לדחייה או למחיקה על הסף של כתב התביעה שהגיש המשיב (התובע) נגד המבקשת (הנתבעת), ובו ביקש המשיב סעד הצהרתי, לפיו יקבע בית המשפט, כי המבקשת הפרה הסכם שהשתכלל עמו לבצע עסקה במקרקעין, וכן סעד של אכיפה על המבקשת למכור לו את הדירה נשוא התביעה, ובנוסף או לחילופין ביקש המשיב לחייב את המבקשת לפצותו בגין הפרת ההסכם ו/או ניהול משא ומתן בחוסר תום לב ו/או בשל הטעייתו ו/או הצגת מצגי שווא על ידה בכוונה להטעותו ו/או בגין עוגמת הנפש שגרמה לו המבקשת.

2.     המבקשת ביקשה לדחות את כתב התביעה או למחוק אותו על הסף בטענה שכתב התביעה אינו מגלה עילה, מהווה שימוש לרעה בהליכי משפט בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים, הינו כתב תביעה קנטרני וטורדני, וכן ביקשה לסלקו על הסף בשל העדר יריבות.

העובדות המוסכמות
3.     התובע הוא אזרח ותושב צרפת, שביקש לרכוש דירה באילת, ולשם כך יפה את כוחו של מר דואיב מיכאל, תושב אילת והצד השלישי בתובענה, שנפגש לצורך זה עם נציגת המבקשת ביום 20.11.03 וביום 26.11.03.

4.     ביום 26.11.03 חתם מר דואיב, בשם המשיב, על טופס אחיד של המבקשת שנשא את הכותרת "בקשה להרשמה לרכישת דירה" ומולא על ידי נציגת המבקשת, ובו פירוט זיהוי הדירה בבניין שעתיד היה להיבנות, מחירה, תנאי התשלום וההצמדה, תאריך המסירה המשוער והוצאות שונות.

5.     במעמד החתימה מסר מר דואיב למבקשת שיק של המשיב ע"ס 44,688 ₪ כמוסכם בבקשה להרשמה לרכישת הדירה וקיבל לידיו קבלה מאת המבקשת (העתקי השיק והקבלה צורפו כנספחים ג' ו-ד' לכתב ההגנה).

6.     כאשר הגיע מר דואיב למשרדי הנתבעת במועד בו אמור היה לשלם את התשלום השני לפי תנאי התשלום המפורטים בבקשה להרשמה לרכישת דירה, התגלעו חילוקי דעות בין הצדדים: המבקשת גרסה כי הדירה נשוא העניין הינה בת שלושה חדרים, בעוד המשיב גרס כי המדובר במכר דירה בת ארבעה חדרים.

7.     בהמשך סירבה המבקשת לקבל את התשלום השני ע"ס 178,752 ₪ שביקש המשיב לשלם ע"ח הדירה בת ארבעת החדרים.


טענות הצדדים
8.     לטענת המבקשת, פרטי הדירה שהמבקשת התחייבה למכור למשיב לשיטתו, כדירה בת ארבעה חדרים במחיר הנקוב בבקשה להרשמה לרכישת דירה (נספח א' לכתב התביעה), אינם תואמים לדירה בת ארבעה חדרים, אלא הם פרטי דירה בת שלושה חדרים בלבד באותו מחיר נקוב. מאחר שלא קיימת ולא הייתה קיימת בתכנון דירה בת ארבעה חדרים בכתובת המצוינת בבקשה להרשמה לרכישת דירה, המבקשת טוענת כי אין בסיס לתביעתו של המשיב והיא חסרת עילה, ובהעדר זיהוי של הנכס לא מתקיימת גם, לטענת המבקשת, דרישת גמירות הדעת בקשר למכירת דירה בת ארבעה חדרים במחיר של דירה בת שלושה חדרים, וכן לא מתקיימת, לטענת המבקשת, דרישת המסוימות, בהעדר זיהוי הנכס, שהוא פרט חיוני.

9.     כמו כן טוענת המבקשת כי בידי המשיב טופס הרשמה לרכישת דירה שאיננו מחייב לפי לשונו, ולכן גם לא קיימת יריבות בין הצדדים, המשיב עושה שימוש לרעה בהליכי משפט, נוהג בחוסר תום לב ובהעדר ניקיון כפיים, והתובענה היא טורדנית וקנטרנית, ועל כן יש להורות על דחייתה או מחיקתה על הסף.

10.     לטענת המשיב, יש לדחות את הבקשה לסילוק התביעה על הסף, מאחר שכתב התביעה מגלה עילה, קיימת יריבות בין הצדדים ולא נעשה שימוש לרעה בהליכי משפט.

דיון
11.     המדיניות השיפוטית היא כי דחייתה של תובענה על הסף או מחיקתה הן בגדר אמצעים הננקטים בלית ברירה. די בכך שקיימת אפשרות, אפילו קלושה, שעל-פי העובדות המהוות את עילת התביעה יזכה התובע בסעד המבוקש, כדי שהתביעה לא תסולק על הסף [אורי גורן, סוגיות בסדר דין אזרחי (מהדורה שביעית, תשס"ג), בע' 138, וראו גם ע"א 693/83 שמש נ' רשם המקרקעין תל-אביב - יפו ואח', פ"ד מ(2) 668, בע' 671, וכן ע"א 35/83 חסין ואח' נ' פלדמן ואח', פ"ד לז(4) 721].

12.     המקרה שלפנינו אינו מקרה מתאים כלל ועיקר לדחייה על הסף או למחיקה על הסף ואינו מצריך נקיטת אמצעים הננקטים בלית ברירה כאמור. בכתב התביעה ובכתב ההגנה שטחו הצדדים שתי גרסאות עובדתיות שונות, שדרך המלך לבחינתן היא באמצעות ניהול הליך רגיל, המצריך הגשת תצהירים וחקירות נגדיות.

13.     מחיקת תובענה על הסף אפשרית, לפי תקנה 100 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מאחד מהנימוקים הבאים, להם טענה המבקשת: הכתב אינו מגלה עילת תביעה; נראה לבית המשפט או לרשם מתוך הכתב שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית.

14.     תובענה היא נעדרת עילה, כאשר גם אם יוכיח התובע את כל העובדות המפורטות בה, הוא לא יהיה זכאי לסעד המבוקש (אורי גורן, בע' 137). בענייננו טוען המשיב כי הדירה שביקש לרכוש ועליה נשא ונתן מיופה כוחו היא בת ארבעה חדרים והוא אף צירף לכתב התביעה טופס של המבקשת שכותרתו "בקשה להרשמה לרכישת דירה בת 4 חדרים" (נספח א' לכתב התביעה), שמולא על ידי נציגת המבקשת ונחתם על ידי מיופה כוחו. לטענת המשיב רק עת הופיע מיופה כוחו במשרדי המבקשת לצורך ביצוע התשלום השני, טענה המבקשת כי חלה טעות והמדובר בדירה בת שלושה חדרים בלבד, כאשר כל יתר פרטי העסקה נכונים.

15.     במקרה זה לא ניתן לומר, כי אם יעלה בידי המשיב להוכיח את כל העובדות המפורטות בכתב התביעה, הוא לא יהיה זכאי לסעד. מטענת המשיב עולה שאלה עובדתית מובהקת, המחייבת שמיעת ראיות. רק על פי הראיות יכול בית המשפט לקבוע את ממצאיו העובדתיים ועל פיהם לגבש מסקנותיו המשפטיות.

16.     בהקשר זה יש לדחות גם את טענות המבקשת להעדר גמירות דעת ומסוימות ולהיותו של הטופס האחיד בלתי מחייב, כעילה למחיקה על הסף, מאחר שההלכה המקובלת בפסיקה היא שניתן להסתפק בנסיבות המתאימות לכך בזיכרון דברים ואף במסמך אחר בכתב שאינו מהווה הסכם מכר, ו/או בפרטים חלקיים, כדי ללמד על חיובם של הצדדים. כמו כן אינני סבור שהתובענה היא טרדנית או קנטרנית, בוודאי בשלב מקדמי זה, שבו טרם ניתנה למשיב האפשרות להוכיח את תביעתו.

17.     דחייה על הסף אפשרית, לפי תקנה 101 לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984, מאחד מהנימוקים הבאים: מעשה בית דין; חוסר סמכות; כל נימוק אחר שעל פיו הוא סבור שניתן לדחות מלכתחילה את התובענה בנוגע לאותו נתבע. המבקשת טענה לדחייה על הסף עקב שימוש לרעה בהליכי משפט או חוסר יריבויות, הנגזרים מהחלופה השלישית שלעיל.

18.     לאחר שהטענה כי כתב התביעה אינו מגלה עילה נדחתה כאמור, יש לדחות גם את טענות המבקשת לשימוש לרעה בהליכי משפט ולחוסר יריבות. בשלב זה לא ניתן לומר כי המשיב עושה שימוש לרעה בהליכי משפט, והמבקשת, המשיב ומר דואיב כצד שלישי, הם הצדדים הנכונים והרלוונטיים לבירור התביעה.

19.     לאור האמור, הבקשה נדחית. הנני מחייב את המבקשת לשלם למשיב הוצאות משפט ושכר טרחת עו"ד בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מחיקה על הסף

 2. קבלת תביעה על הסף

 3. סילוק תביעה על הסף

 4. ביטול דחייה על הסף

 5. מחיקת תביעה על הסף

 6. דחיית התביעה על הסף

 7. סילוק תובענה על הסף

 8. קבלת ערעור מס על הסף

 9. מחיקת כתב תביעה על הסף

 10. בקשה לסילוק עתירה על הסף

 11. מחיקה על הסף העדר יריבות

 12. סילוק תביעת ביטוח על הסף

 13. בקשה למחיקת ערעור על הסף

 14. מחיקה על הסף בהעדר יריבות

 15. העדר עילת תביעה - מחיקה על הסף

 16. פסיקה בנושא דחיית התביעה על הסף

 17. בקשה לדחייה על הסף בתביעת ביטוח

 18. דחיית התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 19. דחייה על הסף של ערעור שהוגש באיחור

 20. בקשה למחיקה או דחיית התביעה על הסף

 21. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת התיישנותה

 22. בקשה לדחות תביעה למתן פסק דין הצהרתי על הסף

 23. בקשה לסילוק התביעה על הסף מחמת אי תשלום אגרה

 24. בקשה לסילוק תביעה על הסף, בשל העדר כשרות משפטית

 25. בקשה לדחיית התביעה על הסף בבית משפט לענייני משפחה

 26. הגשת בקשה לסילוק התביעה על הסף יום לפני מועד דיון ההוכחות

 27. הערר הוגש באיחור של 10 ימים. המשיבה מבקשת משום כך לדחותו על הסף

 28. סילוק התביעה על הסף בהתאם לאמור בתקנות 100 ו/או 101 לתקנות סדר הדין האזרחי

 29. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון