ליקויי בניה בשוהם
ליקויי בניה בשוהם

להלן פסק דין בנושא ליקויי בניה בשוהם:

פסק - דין

מבוא ורקע
1.     זוהי תביעה שמקורה בליקויי בנייה שנתגלו בדירת מגורים בת 5 חדרים ביישוב שוהם (להלן: "הדירה") , אותה רכשו התובעים מהנתבעות, על פי חוזה מכר מיום 24.1.96 (להלן: "חוזה המכר" או "החוזה").

2.     בתביעה שבכאן טענו התובעים, כי למן מועד מסירת החזקה בדירה ואילך - 6.10.97 - נתגלו בה ליקויים נוספים, על אלה אשר צויינו בפרוטוקול המסירה, כאלה הניתנים לתיקון וכאלה אשר תיקונם אינו אפשרי-מעשית.

חרף ההזדמנויות הרבות שניתנו לנתבעות לתקן הליקויים - כך לתובעים - לא השכילו אלה האחרונים לתקנם, משך שנים. במיוחד אמורים הדברים באשר לליקויי הרטיבות שנתגלו בדירה, אשר בגינם לא ניתנו פתרונות הולמים,עד עצם היום הזה.
לטענת התובעים, לבד מקיומם של הליקויים, כאמור, הם ומשפחתם סבלו, משך השנים, סבל רב מעוגמת נפש רבה, אובדן הנאה מדירתם אותה רכשו במיטב כספם, הכל בגין התנהגותם המזלזלת והבלתי מקצועית של הנתבעים.

3.     בשל אלה הטענות, עתרו התובעים לחייב הנתבעות - יחד ולחוד - לשפותם בגין תיקון הליקויים (67,647 ₪), ירידת ערך הדירה (239,700 ₪), שכ"ט המהנדסים (8,500 ₪) דיור חילופי (7,000 ₪) טרחה ועוגמת נפש (50,000 ₪) - ובסה"כ סך של 372,847 ₪, נכון ליום הגשת התביעה.

4.     הנתבעות, מנגד, טענו בכתב הגנתן, כי יש לדחות התביעה כנגדן על כל הסעדים שבה. הנתבעות הכחישו אמיתות חוות-הדעת מטעם התובעים וטענו כי הליקויים הנטענים והסכומים הנקובים בהן מופרזים ובלתי סבירים.
עוד טענו הנתבעות להגנתן, כי אין הן חבות בתיקון הליקויים שהודעה על קיומן נמסרה בתום תקופת הבדק והאחריות הקבועים בחוזה ובדין, כמו גם אלה אשר נגרמו בעטיים של התובעים ו/או עקב שינויים אשר בוצעו על ידם בדירה.
עוד ובנוסף טענו הנתבעות כי, כך או כך, האחריות לשיפוי התובעים בגין נזקיהם מוטלת על צידי ג' - הקבלן אשר בנה את הבניין (צד ג' 1) והמתכנן (צד ג' 2).

לבסוף טענו הנתבעות כי הן היו נכונות, והינן נכונות אף עתה, לתקן הליקויים הקיימים בדירה, כפי זכותן על פי החוזה והדין.
הנתבעות הכחישו זכותם של התובעים לשיפוי בגין הוצאות, טרחה ועוגמת נפש.

מומחה בית המשפט
5.     בהעדר התנגדות, מינה בית המשפט מומחה מטעמו, את מר ברמן יצחק (להלן: "המומחה") לבדיקת ליקויי הבנייה הנטענים.
     לאחר ביקור במקום ושמיעת טענות הצדדים, הוציא המומחה מתחת ידו חוות דעת מיום 14.10.03 (להלן: "חווה"ד") וחוות דעת משלימה מיום 17.5.05 (להלן: "חווה"ד המשלימה") .
     בחווה"ד קבע המומחה, כי עלות תיקון הליקויים, הניתנים לתיקון, הינם בסך 12,200 ₪ (לפני מע"מ), וירידת ערך הדירה בסך 2000 $ (9200 ₪ נכון למועד חווה"ד).
     המומחה הטעים בחוות דעתו, כי עלות ביצוע התיקונים באמצעות התובעים, גבוה בשיעור של 25% מזה הנקוב בחווה"ד - קרי; 17,766 ₪.

6.     בחווה"ד המשלימה קבע המומחה כי עלות תיקוני הרטיבות מגעת לכדי סך של 6,300 ₪ לנתבעות, וסך של 8,200 ₪, במקרה של ביצוע התיקונים ע"י התובעים - הכול בתוספת מע"מ כחוק.

ההסדר הדיוני וטענות הצדדים
7.     בהמלצת בית המשפט הגיעו הצדדים לידי הסדר דיוני ביום 27.4.06, אשר קיבל תוקף של החלטה שיפוטית בו ביום, לפיו הוסמך ביהמ"ש להכריע בתובענה על פי שיקול דעתו, על דרך הפשרה, מכח הוראת סעיף 79 א' לחוק בתי המשפט - בתחום שבין 10,000 ₪ לבין 90,000 ₪.

8.     בסיכומי טענותיו טען ב"כ התובעים כי על ביהמ"ש לפסוק את הפיצוי המירבי שהוסמך לפוסקו (90,000 ₪).
לטענתו, על ביהמ"ש לבכר את חוות דעתו של השמאי מר גיל, על פני חוות דעת המומחה, בכל הקשור לליקויי הרטיבות ולירידת ערך הדירה.
לדבריו, הסכומים אותם נקב המומחה בחווה"ד, אינם משקפים את עלויות התיקון בפועל בכל הקשור לליקויי הרטיבות, ואין צריך לומר באשר לשאלת ירידת הערך בגין קיומם של הליקויים, שאינם ברי תיקון.
עוד טען ב"כ התובעים כי בכל מקרה, יש לפסוק לתובעים הסכום שנקבע על ידי המומחה לביצוע על ידי התובעים.

9.     לדעת ב"כ הנתבעות אל לו לביהמ"ש לפסוק סכום כלשהוא מעבר לסך של 10,000 ₪ (הוא הסף התחתון).
לדבריו, משניתנה חוו"ד של מומחה מטעם ביהמ"ש, אין לסטות הימנה בכל הקשור בנושאים שבתחום מומחיותו, להוציא נושאים שהינם בגדר שיקול דעת והגיון (שאלת הממ"ד והמזחילות).
כן טען ב"כ הנתבעות, כי בנסיבות מקרה דנן יש לפסוק לתובעים אך את עלות התיקונים לקבלן, להבדיל מעלות התיקון לתובעים.
ב"כ הנתבעות שב וטען בסיכומיו, כי יש להטיל את מלוא החבות - או חלקה - על צידי ג', מתכנני ובוני הבניין בפועל.

ההכרעה
10.     בחנתי, בחון היטב, את טענות הצדדים בסיכומי טענותיהם, על רקע כתבי הטענות וחוות-הדעת ולהלן מסקנותי -
א.     הנני מחייב הנתבעות - יחד ולחוד -לשלם לתובעים סך של 49,000 ₪ (ארבעים ותשעה אלף), בתוספת הצמדה וריבית חוקית, מהיום ועד התשלום המלא בפועל.
הסכום האמור אינו כולל מע"מ, אשר יתווסף לו כנגד המצאת חשבוניות מס כדין.
ב.     הנתבעות - יחד ולחוד - תשאנה בהוצאות התובעים ושכ"ט עו"ד בסכום כולל של 6,000 ₪ בתוספת מע"מ כחוק ובצירוף ריבית והצמדה מהיום ועד התשלום בפועל.
ג.     לא מצאתי כי יש להטיל על צידי ג' חבות כלשהי, הואיל ולא היו צד להסדר הדיוני, שעל בסיסו ניתן פסק דין זה.
ההודעה לצידי ג' נמחקת בזה בלא לעשות צו להוצאות.

11.     נוכח ההסדר שהתקבל והואיל ולא נתקיימה ישיבת הוכחות, הנני מורה על החזר המחצית השנייה של האגרה לידי ב"כ התובעים, ככל שזו שולמה.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סוגי ליקויי בניה

 2. ליקויי בניה בשוהם

 3. ליקויי בניה באלעד

 4. ליקויי בניה בעתלית

 5. ליקויי בניה בחולון

 6. ליקויי בניה - צימר

 7. ליקויי בניה בשדרות

 8. ליקויי בניה בכרמיאל

 9. ליקויי בניה מסוכנים

 10. ליקויים בדירה שכורה

 11. ליקויי בניה בדירת קוטג

 12. ליקויי בניה בהוד השרון

 13. ליקויי בניה בצפת - תביעה

 14. ליקויי בניה בטירת הכרמל

 15. ליקויי בניה ברמת בית שמש

 16. ליקויי בניה חיפוי מדרגות

 17. ליקויי בניה בקרית מוצקין

 18. ליקויי בניה ביקנעם עילית

 19. ליקויי בעבודות ציפוי רצפה

 20. ליקויי בניה בדירת 5 חדרים

 21. ליקויי בניה ואיחור במסירה

 22. עורך דין ליקוי בניה

 23. שקיעת יסודות - ליקויי בניה

 24. ליקויי בניה בבית דו משפחתי

 25. ליקוי בנייה בבניין חדש בחיפה

 26. תביעת פיצויים על ליקויי בניה

 27. פיצוי על ליקויים בדירה שכורה

 28. ליקויי בניה לפני כניסה לדירה

 29. פיצויים מהקבלן על ליקויי בניה

 30. אפשרות הקבלן לתקן ליקויי בניה

 31. טענת התקנה לקויה של תריסי גלילה

 32. ליקויי בנייה בדירות - פסק דין

 33. תביעה נגד קבלן על ליקויי בניה

 34. תיקון חלקי בלבד של ליקויי בניה

 35. אחריות מפקח בניה על ליקויי בניה

 36. עבודות אלומיניום - ליקויי בניה

 37. תעלות ניקוז מי גשם - ליקויי בניה

 38. ליקויי בניה - שטח מרחב מוגן קומתי

 39. זכות הקבלן לתקן ליקויי בניה בעצמו

 40. תביעה כספית בגין ליקויי בניה בדירות

 41. ליקויי בניה בדירות על חוף הים הרצליה

 42. העדר רישום תיקון ליקויי בניה אצל הקבלן

 43. תביעה לפיצוי בגין ליקויי בנייה שהתגלו בדירה

 44. תיקון ליקויי בנייה על ידי הקבלן ללא תיאום מראש

 45. טענה כי במהלך השנים התגלו ליקויים חמורים באיכות בניית הדירה

 46. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון