העברת בורר מתפקידו

על-פי סעיף 11 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968

בית-המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים האלה:
(1) נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;
(2) התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי-דין;
(3) נבצר מהבורר למלא את תפקידו.

לגבי העילה להעברת בורר מתפקידו המעוגנת בסעיף 11(1) לחוק, נפסק לא פעם כי אין להתבסס עליה, אלא כאשר הדבר שבגינו נטען כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים נתגלה לאחר מינויו.

כמו כן נפסק, כי השאלה אם אמנם ראוי הבורר לאמון הצדדים צריכה להיבחן על-ידי בית המשפט במדדים אובייקטיביים, ולא רק במדדים הסובייקטיביים של הצדדים לבוררות.

להלן החלטה בנושא העברת בורר מתפקידו:

החלטה

רקע עובדתי וטענות הצדדים

1.     המבקשת היא חברה קבלנית, שהתקשרה עם המשיבים 3-6 (להלן: "המשיבים") בהסכם למכירת דירות בבניין ברחוב חפץ חיים 79 בפתח תקוה (להלן: "ההסכם"). בסעיף 32 להסכם נאמר כי:

"כל סכסוך או חילוקי דעות בין הצדדים בקשר עם הסכם זה, ביצועו, הפרתו, פירושו תחולתו או תוקפו, יימסרו להכרעת בורר יחיד שיתמנה ע"י יו"ר ארגון הקבלנים בפ"ת. סעיף זה ייחשב כהסכם בוררות לכל עניין ודבר".

2.     בעקבות מחלוקות שנתעוררו עם המבקשת, פנו המשיבים בהתאם לאמור בסעיף 32 הנ"ל אל המשיב 2, אשר ביום 9/10/05 מינה לתפקיד הבורר את המשיב 1, מהנדס בניין ושמאי מקרקעין במקצועו (להלן: "הבורר").

3.     בסמוך למועד שנקבע לקיום ישיבת הבוררות הראשונה, הודיעה המבקשת כי היא מסרבת להכיר בסמכותו של הבורר ולהתדיין בפניו. בהחלטתו מיום 29/11/05 קבע הבורר כי סעיף 32 להסכם מהווה הסכם בוררות לכל דבר ועניין וכי מינויו נעשה כדין. יחד עם זאת, קבע הבורר כי "על-מנת שלא ליצור הרגשה בלתי נוחה אצל הנתבעת, הנני סבור כי יש מקום לתת לה אורכה כדי שתוכל לפנות לבית המשפט בבקשה מתאימה", ולפיכך דחה את ישיבת הבוררות שנקבעה. מטעם זה, דחה הבורר שתי ישיבות נוספות.

4.     בבקשה שלפניי, עותרת המבקשת להעביר את הבורר מתפקידו ולהורות על ביטול הבוררות, או למנות בורר חליף. עיקר טענותיה נוגעות ליריבות אישית, עסקית ופוליטית בין מנהלה של המבקשת לבין המשיב 2, אשר הלכה והחריפה עקב התמודדותם זה מול זה בבחירות לראשות ארגון הקבלנים בפתח תקוה. בשל כך, סבורה המבקשת, כי לא יהיה זה ראוי וצודק לקיים את הבוררות בפני בורר אותו מינה המשיב 2, מפאת ניגוד העניינים בו הוא נתון. כן סבורה המבקשת כי בשלב המוקדם בו נמצאת הבוררות, לא ייגרם למשיבים כל נזק אם תתקבל הבקשה.

5.     מנגד, טוענים המשיבים כי יש לדחות הבקשה מכמה נימוקים. ראשית, סומכים המשיבים ידם על החלטת הבורר, לפיה הסכם הבוררות שריר וקיים. שנית, סוברים המשיבים כי הטענה בדבר ניגוד עניינים במינוי הבורר משוללת כל יסוד ואף יש בהעלאתה משום חוסר תום-לב, נוכח העובדה שהבחירות לראשות ארגון הקבלנים בהן התמודדו מנהל המבקשת והמשיב 2 התקיימו בשנת 2002, קרי, כשנתיים לפני שנחתם ההסכם עם המשיבים 3-4 וכשלוש שנים לפני שנחתם ההסכם עם המשיבים 5-6. שלישית, טוענים המשיבים כי קבלת הבקשה תגרום לעיכוב נוסף בבירור הסכסוך, ולעינוי-דין ונזקים רבים כתוצאה מכך, וממילא, אפילו יחליט בית המשפט להעביר את הבורר מתפקידו, הרי שהסמכות למנות בורר חליף מוקנית על-פי ההסכם למשיב 2.

דיון והכרעה

6.     על-פי סעיף 11 לחוק הבוררות, תשכ"ח-1968 (להלן: "החוק"),

"בית-המשפט רשאי להעביר בורר מתפקידו באחד המקרים האלה:
(1) נתגלה שהבורר אינו ראוי לאמון הצדדים;
(2) התנהגותו של הבורר במהלך הבוררות גורמת לעינוי-דין;
(3) נבצר מהבורר למלא את תפקידו."

7.     לגבי העילה להעברת בורר מתפקידו המעוגנת בסעיף 11(1) לחוק, נפסק לא פעם כי אין להתבסס עליה, אלא כאשר הדבר שבגינו נטען כי הבורר אינו ראוי לאמון הצדדים נתגלה לאחר מינויו (ראו והשוו: ע"א 84 /107 איליט בע"מ ואח' נ' אלקו חרושת אלקטרו מכנית בע"מ ואח', פ"ד מב(1) 298; רע"א 01 /5445 רחל זקס ואח' נ' אינדיגו טכנולוגיות בע"מ, פ"ד נו(4) 598; המ' (ת"א) 3984/80 אחים רחמה, חברה לעבודות עפר פיתוח וכבישים בע"מ נ' המועצה המקומית קרית עקרון (לא פורסם); המ' (ת"א) 1005/96 קנול נ' גרוס (לא פורסם); ס' אוטולנגי בוררות דין ונוהל, כרך א' (מהדורה רביעית מיוחדת, תשס"ה) 502-503). כמו כן נפסק, כי השאלה אם אמנם ראוי הבורר לאמון הצדדים צריכה להיבחן על-ידי בית המשפט במדדים אובייקטיביים, ולא רק במדדים הסובייקטיביים של הצדדים לבוררות (ראו: רע"א 82 /21 אירג' כהן ציון נ' רפאל אראל, פ"ד לו(4) 70; רע"א 4974/01 אליעזר קפלנסקי ואח' נ' גולדסיל בע"מ, פ"ד נו(3) 859; אוטולנגי, בעמוד 508).

בעניינו, נראה כי הנסיבות שבעטיין טוענת המבקשת כי אין לתת אמון בבורר היו ידועות לה זה זמן רב, טרם כריתת ההסכם עם המשיבים. מעבר לכך, אף לגופם של דברים, לא שוכנעתי מן החומר שהוצג בפניי כי אכן עולה חשש כזה.

8.     כך גם לא מתקיימת בענייננו העילה שבסעיף 11(2) לחוק, שכן העיכוב שחל בהליך הבוררות דנן נבע מסירובה של המבקשת לעמוד בהתחייבותה ולקיים את הבוררות, מחד-גיסא, ומהימנעותה כל אותה עת לנקוט הליכים מתאימים להפסקת הבוררות, מאידך-גיסא.

9.     לבסוף, לא נותר אלא לדחות את העילה השלישית להעברת הבורר מתפקידו, הקבועה בסעיף 11(3) לחוק. עילה זו נועדה למקרים בהם חל שינוי במעמדו או במצבו של הבורר, המשליך על כשירותו או על יכולתו למלא את התפקיד, מה שלא כן במקרה שלפנינו (ראו: המ' 39/49 החברה הא"י לגז בע"מ נ' דב זינגר, פ"ד ד 49; אוטולנגי, בעמוד 515).

10.     לאור כל המפורט לעיל, איני רואה מקום להעביר את הבורר מתפקידו, ועל כן, הבקשה נדחית.

11.     המבקשת תישא בהוצאות המשיבים בהליך זה בסך 10,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. בורר שנפטר

 2. התפטרות בורר

 3. ביטול פסק בורר

 4. בקשה למינוי בורר

 5. פרשנות שתיקת בורר

 6. העברת בורר מתפקידו

 7. ביטול פסק בורר חלקי

 8. פסק בורר בניגוד לדין

 9. סמכות מהותית של הבורר

 10. תביעה לביטול פסק בורר

 11. בקשה לביטול מינוי בורר

 12. ערעור על פסק דין של בורר

 13. העדר הנמקה בפסק דין בורר

 14. בקשה להעביר בורר מתפקידו

 15. מינוי בורר ע''י בית משפט

 16. סמכות הבורר ליתן סעד זמני

 17. בקשה לביטול פסק בורר תצהיר

 18. מינוי בורר על ידי צד שלישי

 19. בקשה לקבוע חוסר סמכות בורר

 20. בקשה נוספת לביטול פסק בורר

 21. סמכות בית המשפט למנות בורר

 22. סמכות הבורר לדון בשאלת סמכותו

 23. ביטול פסק בורר עקב התנהגות הבורר

 24. אי הסכמה למתווה שהוצע על ידי בורר

 25. ביטול פסק בורר בטענה כי מנוגד לחוקי המגן

 26. סמכות הבורר לדון בשאלת תוקף סעיף בוררות

 27. האם בורר יכול לייצג בעל דין בהליך משפטי אחר

 28. הבורר לא הכריע בכל העניינים שנמסרו להכרעתו

 29. ביטול פסק בורר - סעיף 24 [10] לחוק הבוררות

 30. תביעה נגד בורר בגין שתי בוררויות שנוהלו על ידו בעילת הפרת חובת הנאמנות

 31. נטען כי חתימת הבוררים על הדוח הראשון זויפה, וכן כי הדוח השני לא הוגש מעולם

 32. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון