אחריות רשות ציבורית בנזיקין
אחריות רשות ציבורית בנזיקין


גישת המשפט הישראלי בסוגיית אחריותה של רשות ציבורית או אורגן בתוכה, ניסתה לאזן בין פעולת הרשות על האורגנים שבה, לבין הנזק שנגרם לפרט ופיצויו. מחד ניתנה חסינות רחבה לרשות ולעובדי הציבור, בין היתר משיקולי חשש מהרתעת יתר בהפעלת שיקול דעת באכיפת החוק ומנהל תקין ומשיקולים כלכליים.


מנגד, נקבעה בעניין אחריות רשות ציבורית בנזיקין כי חובת אחריות בדבר נזקו של הפרט ופיצויו, ע"י הטלת חובת זהירות על הרשות בצפיית הנזק, וחבות, כאשר זו התרשלה במילוי תפקידה. ביהמ"ש קבע שסעיף 7(א) לפקודת הנזיקין, הוציא מתוכו הגנה כאשר העוולה הנה רשלנות, וכן נשללה הגנה זו כאשר נתגלתה רשלנות של עובד הציבור בכל עוולה כלשהי.


עצם היותו של אדם עובד ציבור, אינה פוטרת אותו מאחריות ישירה בנזיקין, תחת מעטה הרשות. כלל זה מתאים למעשה למבנה של תאגיד אשר אינו פוטר את האורגנים שבו מכלל אחריות תחת מעטה התאגיד.


הגדרת אחריותו של עובד ציבור בנזיקין מוגדרת בחוק לתיקון פקודת הנזיקין (תיקון מספר 10), התשס"ה -2005, הקובע בסעיף 7א (א):
"לא תוגש תובענה נגד עובד ציבור על מעשה שעשה תוך כדי מילוי תפקידו השלטוני כעובד ציבור, המקים אחריות בנזיקין; הוראה זו לא תחול על מעשה כאמור שנעשה ביודעין מתוך כוונה לגרום נזק או בשיוויון נפש לאפשרות גרימתו במעשה כאמור".


סעיף 7ג (א) לאותו חוק קובע:
הוגשה תובענה נגד עובד רשות ציבורית על מעשה שנעשה בעת מילוי תפקידו כעובד הרשות הציבורית, רשאים הרשות הציבורית או העובד לבקש, בתוך תקופה שתיקבע בתקנות, כי בית המשפט יקבע שמתקיימים תנאי החסינות לפי סעיף 7 א לגבי מעשי העובד, אם נעשה המעשה; הוגשה בקשה כאמור, תצורף הרשות הציבורית להליך, אם לא צורפה אליו כנתבעת, ובית המשפט יקבע האם התקיימו תנאי החסינות לפי סעיף 7א לפקודת הנזיקין".


דברי ההסבר להצעת החוק לתיקון פקודת הנזיקין (מס' 10) (אחריות עובדי הציבור), התשס"ג - 2002 מבהירים את תכליתו, כהכרה במעמדם המיוחד של עובדי הציבור ורצון להרחיב את ההגנה עליהם, על מנת שלא יבצעו את תפקידם כאשר מעליהם רובצת דאגה של תביעות כנגדם, דבר היכול לשבש את תפקודם ואת תפקוד המנהל התקין. כמו כן, שיקול נוסף הוא כלכלי, היינו להטיל את חובת הפיצוי על הגוף בעל היכולת הכספית והמנגנון ואשר לו היכולת למנוע את הנזק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ברירת הדין בנזיקין

 2. עורך דין נזיקין רכוש

 3. אחריות מזמין בנזיקין

 4. ניזוק עקיף - ניזוק משני

 5. דבר מסוכן פקודת הנזיקין

 6. אחריות בעל מקרקעין בנזיקין

 7. אחריות רשות ציבורית בנזיקין

 8. תביעת נזיקין נגד עיריית חיפה

 9. פיצויים עונשיים בדיני נזיקין

 10. דחיית תביעת נזיקין נגד המעביד

 11. מע"מ על פיצויים בתביעת נזיקין ?

 12. תביעת נזיקין בגין ירידה בשמיעה

 13. אחריות הורים כלפי ילדיהם בנזיקין

 14. תביעת נזיקין בגין 4 תאונות עבודה

 15. התמוטטות גג - התיישנות תביעת נזיקין

 16. פקודת הנזיקין (נוסח חדש), תשכ"ח-1968

 17. תביעה על בגידה / תביעת נזיקין על ניאוף

 18. ערעור על גובה הפיצויים בתביעת נזיקין

 19. תביעת נזיקין נגד עובדים של ביטוח לאומי

 20. בקשה לאישור הגשת תביעת נזיקין מחברה בפירוק

 21. אחריות מקום העבודה בנזיקין למנוע נפילה של עובד

 22. תקנות הנזיקין (אחריות עובדי ציבור), התשס''ו-2006

 23. מתקן שטיפה הינו נכס מסוכן לפי סעיף 38 לפקודת הנזיקין

 24. חוק לתיקון דיני הנזיקין האזרחיים (הטבת נזקי-גוף), תשכ"ד-1964

 25. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון