תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה
תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה

המבקש ביקש שיותר לו לשמש כיועץ בשכר לחברה פרטית ללא צורך בתקופת צינון לפי סעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969.

להלן החלטה בנושא תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה:

החלטה

1.     המבקש, שמעון טל, כיהן כנציב המים במשרד התשתיות הלאומיות מיום 10.7.2000 ועד ליום 30.6.2006, מועד בו פרש משירות המדינה (להלן: המבקש). חוק המים, התשי"ט-1959, קובע כי נציב המים אחראי על ענייני משק המים של ישראל ומעניק לו סמכויות. כמו כן, נציב המים עומד בראש נציבות המים, שהינה יחידת סמך במשרד התשתיות.

2.     המבקש חפץ שיותר לו לשמש כיועץ בשכר לחברה פרטית אמריקאית בכל הנוגע לקידום פרויקט תעלת הימים לחיבור ים המלח עם ים סוף, וזאת ללא צורך בתקופת צינון לפי סעיף 4 לחוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), התשכ"ט-1969 (להלן: חוק הצינון).
החברה האמריקאית היא חברה בשם MONTGOMERY WATSON HARZA - MWH (להלן: החברה) המבצעת תכנון, הקמה ומימון של פרויקטים הנדסיים ביותר מ-36 מדינות בעולם, ובין היתר מגלה עניין בקידום פרויקט תעלת הימים בין ים סוף לים המלח. החברה פנתה למבקש לצורך קבלת ייעוץ בעניין זה.

3.     פרויקט תעלת הימים הוא פרויקט בין-לאומי חשוב, המשותף לממשלות ירדן, ישראל והרשות הפלסטינאית. פרויקט זה עלה לאחרונה שוב על הפרק, בין השאר בשל נחישות הירדנים לקדם את הנושא.
הפרויקט אומץ ומנוהל על ידי הבנק העולמי, המסייע בגיוס הכספים לצורך מימון השלבים השונים שהוגדרו לו, וזאת בשל החשיבות שרואה הבנק העולמי בהצלת ים המלח, שהוכרז כאתר מורשת עולמי על ידי UNESCO.

4.     בישראל המשרד הממשלתי המוביל את הפרויקט הוא משרד התשתיות, שלצורך העניין הקים בשנת 2003, בתקופת כהונתו של השר פריצקי, וועדת היגוי בראשות המדען הראשי של המשרד. בוועדה היה חבר גם נציג של נציבות המים. לצורך קידום הפרויקט ובכל הקשור להיבט המדיני של הפרויקט נעזר משרד התשתיות גם במשרד לאיכות הסביבה, משרד הבריאות ומשרד החוץ.

5.     משרד התשתיות טיפל מול הבנק העולמי ומול ממשלת ירדן בהכנת ה- OF Reference Terms T.O.R -, הנחיות לביצוע עבודה עבור הבנק העולמי.משרדי הממשלה האחרים אשר היו מעורבים בפרויקט, כאמור לעיל, הגיבו ל - T.O.R והעירו את הערותיהם לגביו, ובכלל זה התקבלו בשנת 2003 הערות נציבות המים באמצעות המבקש. כמו כן, שניים מעובדי המבקש נטלו חלק במגעים מול הירדנים בנושא T.O.R, כדי לוודא שה- T.O.R יעסוק רק בים המלח ולא באגן ההיקוות של הירדן ובנהר עצמו.

6.     המשיבה סבורה כי, על מעבר של המבקש לאחר פרישתו ממשרד התשתיות לשמש כיועץ בשכר לחברת MWH לא חלים הסייגים הקבועים בחוק, מהטעמים הבאים:
א.     החברה האמריקאית בה מבקש המבקש לשמש כיועץ בשכר לא היתה מעורבת בפעילות מול נציבות המים בתקופת כהונתו של המבקש כנציב המים, ובכלל זה לא היתה מעורבת בכל הנוגע לפרויקט תעלת הימים שהוזכר לעיל, ועל כן לא ניתן להצביע על זכות כלשהי כמשמעותה בסעיף 4 לחוק הצינון, שהמבקש העניק לחברה או היה מוסמך להעניק לה או להמליץ על הענקתה.

ב.     אחת מהחברות שמוזגו לתוך חברת MWH - חברת HARZA היתה מעורבת בעבר בהכנת קדם סקר היתכנות להובלת מים - מים סוף לים המלח - עבור ממשלת ישראל, אך מדובר בסקר שנערך לפני עשר שנים, טרם כניסתו של המבקש לתפקיד נציב המים וטרם מיזוגה של חברת HARZA לתוך חברת MWH.
ג.     הגורם הדומיננטי והאחראי מטעם ממשלת ישראל על ביצוע הפרויקט הוא משרד התשתיות, ומעורבות נציבות המים בפרויקט תעלת הימים מוגבלת הרבה יותר. על פי המידע שנמסר למשיבה, בכל שלבי המעורבות של נציבות המים בפרויקט לא היו לנציבות המים או למבקש קשרי עבודה עם חברת MWH.

7.     ב"כ המשיבה מוסיף כי חוק הצינון לא בא להגביל עובד מדינה הפורש משירות המדינה מלהשתמש בקשרים מקצועיים או בידע מקצועי שרכש במסגרת עיסוקו בשירות המדינה לצורך קידום ענייניו הפרטיים, אלא במסגרת המגבלות הקבועות בחוק. מאחר שחברת MWH לא פעלה מול נציבות המים או מול המבקש בכל תקופת כהונתו בשום נושא או תחום שנמצא בטיפולה של נציבות המים, לרבות לא בתחום פרויקט תעלת הימים, טוען ב"כ המשיבה שהחשש אותו ביקש המחוקק למנוע מעובד הציבור לנצל את מעמדו לקידום עניינו האישיים לאחר פרישתו אצל הגורם בעניינו הוא החליט לא מתקיים במקרה דנן, ומכאן מובן שאין גם כל חשש לפגיעה בטוהר המידות.

דא עקא, בשל מעמדו הבכיר של המבקש כנציב המים ובשל מעורבות נציבות המים בתקופת כהונתו של המבקש בפרויקט תעלת הימים כאמור לעיל, מסכים ב"כ המשיבה כי למען הזהירות ועל מנת למנוע לזות שפתיים, על המבקש לקבל היתר הוועדה.

8.     לגוף העניין, לאור האמור לעיל, המשיבה אינה מתנגדת לבקשת המבקש לשמש מייד לאחר פרישתו כיועץ בשכר לחברה בכל הנוגע לפרויקט תעלת הימים, מהטעמים שצוינו לעיל, שעיקרם:
א.     לא ניתן להצביע על זכות מסוימת שהמבקש העניק לחברה או המליץ על הענקתה או שהיה בסמכותו להעניק לה או להמליץ עליה.
ב.     אין חשש לפגיעה בטוהר המידות באישור הבקשה.

ב"כ המשיבה מדגיש כי המבקש פרש משירות המדינה ביום 30.6.2006 לאחר שש שנות שירות, ואם כך, מאז פרישתו ועד למתן החלטה סופית בעניין יחלפו יותר משלושה חודשים, כך שהתקופה שחלפה מאז פרישתו מהווה תקופת צינון מספיקה. בנוסף, מפנה ב"כ המשיבה לכך שהמבקש הצהיר כי ידועות לו המגבלות הקבועות בסעיפים 2 ו-3 לחוק הצינון, והוא מתחייב לפעול על פיהן.

9.     לאור הנתונים שסיפקה המשיבה, אנו סומכים ידינו על כלל טעמיה למתן ההיתר כמבוקש. הנתונים האמורים מסירים כל חשש לפגיעה בטוהר המידות על ידי ההעסקה האמורה, מה גם שבפועל מדובר כבר בתקופת צינון בת שלושה חודשים לפחות.

לאור האמור, אנו מתירים למבקש לעבוד בשירות החברה מייד כבקשתו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול הסכם פרישה

 2. קצבת פרישה מצה"ל

 3. היוון קצבת פרישה

 4. גיל פרישה מעבודה

 5. הגבלות לאחר פרישה

 6. החלפת מסלול פרישה

 7. פרישה מוקדמת מבזק

 8. פיטורים בגיל פרישה

 9. מענק פרישה לקצינים

 10. פרישה מוקדמת תנובה

 11. מענק פרישה מס הכנסה

 12. חוק גיל פרישה 2004

 13. תנאי פרישה מהמשטרה

 14. ביטול פרישה בגיל 67

 15. פיטורים אחרי גיל פרישה

 16. מענק פרישה לרופא מומחה

 17. תנאי פרישה לעובדי מע''צ

 18. גיל פרישה בשירות הכבאות

 19. הצעת חוק קצבת פרישה מצה"ל

 20. תנאי פרישת עובד איגוד ערים

 21. הפסקת עבודה שנה לפני פרישה

 22. הפסקת עבודה אחרי גיל פרישה

 23. זכאות לתוספת דרגה עם פרישה

 24. תביעה בגין הפרת הסכם פרישה

 25. תוקף ערבות לאחר פרישה מחברה

 26. פיטורי צמצום לפני גיל פרישה

 27. תנאי פרישה של עובד בבית ספר

 28. תנאי פרישה מהסוכנות היהודית

 29. פיטורי עובד עם הגיעו לגיל פרישה

 30. הגבלות על הענקת דרגת פרישה לעובד

 31. מועדי פרישה לפנסיית זקנה במבטחים

 32. פרישה ממפלגה והצטרפות למפלגה חדשה

 33. פרישה מוקדמת מרצון של עובד עירייה

 34. תשלום עבור שעות נוספות לאחר פרישה

 35. חזרה לעבודה עקב אי אישור הסכם פרישה

 36. תנאי הפרישה של עובדי רשויות מקומיות

 37. כפיית פרישה מוקדמת במסגרת הסכם קיבוצי

 38. תקופת צינון לאחר פרישה משירות המדינה

 39. פרישה מעבודה עקב תסמונת התעלה הקרפלית

 40. פרישה מוקדמת במסגרת תכנית הבראה אשר הנהיגה הכללית

 41. חוק שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה), תשכ"ט-1969

 42. פיטורים מכוח הסכם קיבוצי מבלי להחיל את תנאי פרישה

 43. מענק פרישה לפי חוקת העבודה לעובדי מוסדות ההסתדרות

 44. תקנות הדיינים (פרישה לקיצבה וגימלאות), תשי''ט-1959

 45. בקשה לקבלת היתר לפי חוק שירות הציבור הגבלות לאחר פרישה

 46. תקנות הביטוח הלאומי (קביעת סוגים נוספים לפרישה), תשכ''ה-1965

 47. תקנות גיל פרישה שווה לעובדת ולעובד (מסירת הודעות), התשמ''ז-1987

 48. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (איסור ייצוג), תשל''ו-1975

 49. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (סדרי דין בועדה), תשל''א-1971

 50. הודעה על החלטת ממשלה בדבר מדיניות פרישה במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר

 51. תקנות שירות הציבור (הגבלות לאחר פרישה) (תחולה על חיילים ושוטרים), תשל''ו-1976

 52. תקנות הנכים (תוספת מיוחדת עקב פרישה מוקדמת לנכה בתפקודי היציבה וההליכה), התשמ''ד-1984

 53. תקנות שירות המדינה (גימלאות) (החזרת הטבות פרישה על ידי זכאי לגימלה לפי החוק ולפי חוקי השיקום), תשכ''ט-1968

 54. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון