עתירה נגד צו סגירה משטרתי

להלן פסק דין בנושא עתירה נגד צו סגירה משטרתי:

פסק דין

בפני עתירה המופנית כנגד צו סגירה אשר הוצא לפי סעיף 78א' לפקודת המשטרה [נוסח חדש] התשל"א-1971, וסעיף 8 לחוק הבטיחות במקומות ציבוריים, שעניינו מגרש כדורגל בטמרה.

העותרת, קבוצת מכבי טמרה, טוענת כי צו סגירה שהוצא ביום 18/3/08, הוצא שלא כדין, כאשר לטענתה מדובר בצו שהוצא ערב משחק כדורגל בעל חשיבות מרכזית להכרעת האליפות בליגה ב' לכדורגל. לטענתה, נפלו פגמים בצו וזאת לאחר שלא קוים שימוע כדין במעמד ראש העיר וכן לא נשקלו שיקולים ראויים.

בטרם אתייחס לצו, יש להעיר בכל הנוגע לסמכותו העניינית של בית משפט זה, לדון בעתירה. צו הסגירה הוצא מכוח הוראות סעיף 78 לפקודת המשטרה. סעיף 7 לתוספת הראשונה לחוק בתי משפט לעניינים מנהליים התש"ס-2000, קובע כי בית משפט לעניינים מנהליים מוסמך לדון בענייני רישוי עסקים, בקביעת תנאים לפי חוק רישוי עסקים, וכן בצו לסגירת מקום לפי סעיף 229 לחוק העונשין. לכאורה, צו סגירה אשר מוצא מכוח הוראות פקודת המשטרה אינו מצוי בסמכותו העניינית של בית המשפט לעניינים מנהליים.

עם זאת, נדונים עניינים של סגירת עסקים ומקומות בידור כאלה ואחרים, כענין שבשיגרה, הן בבית משפט השלום והן בבית המשפט לעניינים מנהליים, כאמור, כאשר צו הסגירה הוא מכוח הוראות חוק רישוי עסקים או חוק העונשין, וכן כאשר נדונים צווי סגירה המוצאים כצו להפסקת שימוש במקרקעין, מכוח הוראות חוק התכנון והבניה. נראה, כי השמטת האפשרות לדון בצו סגירה המוצא מכוח הוראות פקודת המשטרה, היא בעיקר תקלה חקיקתית.

בנסיבות הענין, כאשר בית משפט מוסמך לדון באותה מסכת עובדות, באותן עילות להוצאת צו סגירה, לו היה מוצא הצו מכוח הוראת חוק שונה, לא מצאתי לנכון לדחות את העתירה על הסף מהטעם של העדר סמכות עניינית, על אף שסבור אני כי יש ממש בטענת המשיבה. עם זאת, סבור אני כי יש לדחות את העתירה לגופו של ענין.

עוד אני מוצא לנכון להעיר, בטרם אתייחס לגוף העתירה, כי כלל לא ברור מנוסח הצו כי הוא עדיין בתוקף. מעיון בצו הסגירה שהוצא ביום 18/3/08 על-ידי סנ"צ חיים רחמים, מפקד תחנת שפרעם, עולה כי הצו התייחס למשחק כדורגל אשר אמור היה להערך ביום 22/3/08 שעה 15:00 במגרש הכדורגל בטמרה, כך על פי סעיף 1 לצו. אמנם, בסעיף 5 נרשם כי צו הסגירה למגרש הכדורגל בעיר טמרה מופנה "למשחק בין מכבי טמרה לאחווה עראבה". ואולם, לא ברור מנוסח הצו האם כוון הצו למשחק ביום 22/3/08, מועד שחלף לאחר שהמשחק נדחה, או שהוא חל בנוגע לכל משחק בין הקבוצות הנ"ל. מצאתי לנכון להבהיר ענין זה, וראוי הוא שהמשטרה תוציא צו מתוקן וברור בנוסחו, כדי למנוע תקלות.

מכאן אתייחס לגוף העתירה.

הלכה היא שבית משפט לעניינים מנהליים אינו שם עצמו במקום הרשות המנהלית, האמונה על בדיקת העובדות וקבלת החלטות בנוהל ראוי. בית משפט יתערב בהחלטה רק אם לא ננקטו ההליכים הדיוניים הנדרשים לקבלת ההחלטה או אם לא נשקלו שיקולים רלוונטיים, או במקרים בהם נתקבלה החלטה משיקולים פסולים, תוך חריגה מסמכות.

אין חולק כי בסמכותה של משטרת ישראל להוציא צו סגירה, אם סבורה היא כי קיומו של משחק כדורגל מסכן את שלום הציבור ולא ניתן לאיין את הסכנה על-פי הנתונים שבידי המשטרה. אלא, שעל המשטרה לשקול את כל השיקולים וכן עליה לקיים הליך ראוי.

ב"כ העותרת טוען, שלא התקיים שימוע כחוק מאחר וראש עיריית טמרה לא נכח בשימוע. מעיון בחומר שהוצג לעיוני עולה, כי התקיים שימוע בתחנת משטרת שפרעם, בהשתתפותו של מנהל מגרש בטמרה ומנהל קבוצת מכבי טמרה. נציגי קבוצת טמרה יכולים היו לזמן את ראש העיר, לו סברו כי יש צורך בהשתתפותו. העובדה שבחרו לא לעשות כן ובסופו של דבר השתתפו בשימוע הנציגים המוסמכים של הקבוצה, אין בה כדי לפגום בקיומו של השימוע. אוסיף עוד, כי הנתונים המקצועיים הרלוונטיים הוצגו על-ידי נציגי הקבוצה במהלך השימוע ונראה כי ראש העיר לא היה מוסיף על הנתונים המקצועיים אשר על המשטרה לשקול.

מכאן אני קובע שהטענה שלא התקיים שימוע כדין, אינה טענה מבוססת. השימוע שערכה המשטרה הוא שימוע כדין.

מעיון בגליון השימוע עולה, כי אנשי קבוצת טמרה הודיעו למשטרה כי אין אפשרות לתחם בגדר יציעים. לא ניתן לבצע פעולות נוספות שעניינן הפרדה בין אוהדים, בין אם בתוך המגרש ובין אם באזור החנייה. הקבוצה הודיעה למשטרה, בניגוד להודעתה בבית המשפט, כי לא תוכל לממן מבחינה כלכלית את כמות הסדרנים הנדרשת. עוד אמר מנהל הקבוצה כי הקהל של הקבוצה היריבה מעראבה הוא בעייתי וכי הקבוצה היריבה מחממת את האווירה. בנסיבות אלו, לא ברורות טענות העותרת בפני, כי בפועל אין מתיחות בין הקבוצות ואין חשש להתלהטות האווירה. עוד לא מובנות הטענות בפני בדבר האפשרות לצמצם את מספר האוהדים ולדאוג לבטיחות כנדרש, בהתאם להנחיות המשטרה (עמ' 2, שורה 22 ואילך לפרוטוקול). למעשה, בשימוע במשטרה הודיעו אנשי טמרה כי הם אינם מסוגלים לעמוד בדרישות המשטרה ובפני הם טוענים טענה הפוכה, ואף מסכימים לקיום המשחק ללא קהל בכלל. טענות סותרות אלו בפני הרשות המנהלית ובפני בית המשפט, די בהן כדי שהעתירה תדחה.

מעיון בפרוטוקול הדיונים שהיו בתחנת המשטרה בשפרעם, קודם להוצאת צו הסגירה, עולה כי קיים רקע של התנהגות בעייתית, קטטות ועימותים, בין שתי קבוצות הכדורגל הנ"ל והאוהדים. החלטת המשטרה התבססה על הערכה מודיעינית המבוססת הן על מודיעין עדכני והן על נסיון העבר. בסופו של יום, ולאחר שאנשי טמרה הודיעו כי לא יוכלו לעמוד בדרישות האבטחה של המשטרה, הוצא צו הסגירה וזאת בשים לב למסוכנות שבקיום המשחק, בין היתר, בהתבסס על דברי אנשי טמרה בשימוע.

אוסיף עוד, כי ביום 16/3/08 התקיים דיון בתחנת שפרעם גם בנוכחות נציגי קבוצת טמרה וכן בנוכחות נציגי הקבוצה היריבה מעראבה. באותו דיון הדגישו אנשי טמרה את רצונם לקיים את המשחק ברוח ספורטיבית. אנשי עראבה הודיעו כי אין באפשרותם לשלוט על כל קהל האוהדים וכי הם מצפים ל- 2,000 אוהדים שיגיעו גם ללא כרטיסים וגם יהיו חסימות כבישים. הקבוצה אמנם הבטיחה לעשות מאמץ למנוע את התלהטות היצרים, ואולם צוין כי בעבר היו אכן עימותים.

בסיכומו של דבר, על בסיס כל הנתונים הנ"ל, ולאחר שאנשי טמרה הודיעו כי לא ניתן יהיה להציב כמות מספיקה של סדרנים, לא ניתן יהיה לנקוט באמצעי בטחון כפי שנדרשה הקבוצה לעשות על-ידי המשטרה, התקבלה ההחלטה לאסור את קיומו של המשחק.

בנסיבות אלו, לא ניתן לומר כי מדובר בהחלטה שהתקבלה בחוסר סמכות, משיקולים בלתי עניניים ובלתי סבירים. ההחלטה היא החלטה סבירה ועניינית, המבוססת על בדיקה של כל הנתונים, לאחר שנשקלו חלופות ולאחר שהוצגו דרישות שעניינם שמירה על בטיחות לאנשי טמרה ואלו השיבו כי אין באפשרותם לעמוד בדרישות.

אשר על כן, העתירה נדחית.

עם זאת יצוין, כי במהלך הדיון בפני נטען כי אנשי טמרה מוכנים לקיים משחק ללא קהל כלל וכן כי יש באפשרותם, בניגוד לדברים שאמרו במהלך השימוע במשטרה, לפעול ולהבטיח את צמצום הקהל במגרש, כאמור, עד לכדי קיום משחק ללא קהל. נתונים אלו אשר נטענו לראשונה בפני לא היו בפני מפקד תחנת שפרעם בעת שהתקיים הדיון שם. ממילא, לא נשקלו אפשרויות אלו על-ידי המשטרה.

אשר על כן, בד בבד עם דחיית העתירה, אני מורה כי המשטרה תקיים עוד היום דיון מחודש בכל הנוגע לעריכת המשחק באצטדיון טמרה, כאשר לדיון זה יבהירו אנשי טמרה, ביחד עם ההתאחדות לכדורגל, האם אכן יתקיים המשחק ללא קהל, והאם מוכנה קבוצת טמרה להעמיד את כמות הסדרנים הנדרשת ולהגביל את כמות הצופים במגרש, כפי שטענה בפני (כאמור, בניגוד לטענותיה בדיון במשטרה).


מפקד תחנת שפרעם ישקול אם אכן יש בפניו נתונים חדשים ויתן את החלטתו בהתאם לסמכותו, לאחר שיוצגו בפניו כל אותם נתונים אשר כאמור לא הובאו בפניו, אלא הועלו לראשונה בבית המשפט.

בנסיבות הענין, אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון