עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

הוגשה עתירה נגד שינוי שטח חניון והגדלת שיעור הארנונה המוטל על החניון.

להלן פסק דין בנושא עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה:

פסק דין


1.     העותרת, העוסקת בניהול חניונים, מלינה על הפרת הסכם שנכרת בינה לבין המשיבה, באשר לחיובי ארנונה לגבי החניון המנוהל על ידה, הידוע כ"חניון הארבעה" בתל-אביב. הסכם בענין זה נחתם ביום 11.1.00, לאחר סדרת פגישות במהלכן יושבו שורה של מחלוקות שהתגלעו בין הצדדים לגבי חובות העבר של מספר חניונים המנוהלים ע"י העותרת בתל-אביב ולגבי שטחם בר החיוב בארנונה. לגבי חניון הארבעה נקבע בסעיף א'(1) להסכם:

"1.1. החיוב עד 31.12.94 ישאר כפי שהיה ולא ישונה. אם יש חובות בגינו, ישולמו.
1.2. החיוב לגבי השנים 95-96 יהיה לפי -.7,500 מ"ר (לפי המלצת השופט הומינר).
1.3 החיוב מיום 1.1.97 ואילך יהיה על פי 5,450 מ"ר (בהתאם למפה מ-5-1984)."

טוענת העותרת כי בדצמבר 2002 התקבלה ע"י המשיבה החלטה בלתי מנומקת ושרירותית לפיה, חרף ההסכמות הנ"ל, לפיהן שילמה העותרת את הארנונה עד אז, הוגדל החיוב לגבי חניון הארבעה, תוך כדי הגדלת שטחו לצורך החיוב ל-9,161 מ"ר.
זאת על אף שבפועל לא חל כל שינוי בשטחו ומאז ינואר 2000, עת נחתם ההסכם ועל אף המוסכם, לפיו החל מיום 1.1.97 ואילך, החיוב בארנונה יעשה על יסוד הסכמה לפיה שטח החניון לחיוב בארנונה עומד על 5,450 מ"ר.

על שינוי זה והגדלת שיעור הארנונה המוטל על חניון הארבעה מלינה, כאמור, העותרת.

המשיבה דוחה טענות העותרת ומעלה שורה של טענות המצדיקות לדעתה דחיית העתירה.

2.     אדון בטענות המשיבה כסדרן:

א.     שיהוי

עתירת העותרת מתייחסת לחיובה בארנונה החל מ-1.4.02 עד שחדלה להחזיק בנכס באפריל 2007. העתירה הוגשה ב-11.1.07.
בנסיבות אלה, כך לטענת המשיבה, הוגשה עתירה זו תוך שיהוי ניכר ודי בכך כדי להביא לדחייתה.

אין בידי לקבל טענה זו.
העתירה הוגשה כ-44 יום לאחר שניתן פסק דינה של כב' השופטת רובינשטיין (ביום 21.11.06) בעתירה דומה אחרת שהוגשה לידה, לגבי שנת המס 2004 (עמ"נ 148/05). בפסק הדין נקבע כי טענותיה של העותרת בדבר קציבת מועד לסיום תוקפו של ההסכם בינה לבין העיריה טעונות בירור בבית המשפט המינהלי וכי ועדת הערר נעדרת סמכות לדון ולהכריע בהן. ואכן בתוך התקופה הקבועה בתקנה 3 לתקנות בתי המשפט המינהליים, הוגשה עתירה המינהלית שבפני המתייחסת לכל שנות המס החל מ-2002 ואילן (ולא רק לגבי שנת המס 2004 אליה התייחס הערעור המנהלי הנ"ל).
אף אם לא העלתה המשיבה במסגרת הערעור המנהלי הנ"ל ו/או במסגרת ערעורים מנהליים אחרים (ביחס לשנים 7-2006) טענות באשר לשטח החניון, אין בכך כדי להביא לדחיית העתירה שבפני מחמת שיהוי. משנדחה ערעורה ע"י השופטת רובינשטיין בשל חוסר סמכותה העניינית של ועדת הערר לדון בתוקף ההסכם, "אצה" היא לבית המשפט (בתוך התקופה הקצובה בתקנות) ועתרה ל"אכיפת" ההסכם שנכרת בינה לבין המשיבה לגבי חיובי ארנונה לשנים הרלונטיות ולא רק לגבי שנת המס 2004 אליה התייחס ערעורה המנהלי שנדחה.
אין לראות בהגשת העתירה במועד שהוגשה, בנסיבות אלה, משום שיהוי.

ב.     העותרת פסקה מלהחזיק ולנהל את חניון הארבעה לפרק זמן קצר (ביוני 2001). בפרק זמן זה ניהלה את החניון חברה עירונית בשם אחוזת החוף בע"מ. לאחר זמן קצר הוחזרה החזקת החניון וניהולו לידי העותרת.
בתקופה בה החזיקה אחוזת החוף בחניון ואף בתקופה שלאחר מכן, עת הוחזרה החזקה לעותרת, המשיכה המשיבה לחייב את מחזיקי החניון (הן את אחוזת החוף והן את העותרת) בארנונה בשיעור שנקבע בהסכם בין הצדדים (מיום 11.1.00).
עובדה זו מלמדת כי טענת המשיב בדבר פקיעת ההסכם בשל הפסקת החזקתו ע"י העותרת לתקופה קצרה, טענה זו אין לה על מה שתסמוך.
העובדה כי המשיבה המשיכה לחייב בארנונה בשיעור שנקבע לפי ההסכם, אשר התייחס לחניונים ונכסים נוספים שהוחזקו ע"י העותרת ולא רק לחניון הארבעה, מצביע כי אף היא לא ראתה בהפסקה הזמנית והקצרה של החזקתו על ידה משום פקיעת ההסכם.
עובדה כי כל הודעה באשר לפקיעת ההסכם לגבי חניון הארבעה (ולגביו בלבד) לא נשלחה לעותרת ו/או לאחוזת החוף.
יתירה מכך: העובדה כי המשיבה המשיכה לגבות הארנונה מהעותרת לאחר שחידשה את אחזקתה בחניון, באותו שיעור ועל יסוד שטח חניון שנקבע בהסכם מצביעה על כוונתה הברורה להמשיך לחייב בהתאם למוסכם, ולא על כוונה או רצון "להפקיע" או לבטל את תוקפו באשר לחניון הארבעה.

ג.     אף אם שטח החניון שנקבע בהסכם לצורך חיוב בארנונה לא כלל שטחי מעבר ותמרון שלא כדין כטענתה, לא קמה למשיבה, בשל כך, הזכות לבטל באופן חד צדדי ושרירותי וללא הנמקה הסכם עליו חתמה, המסדיר את שיעורי וחיובי הארנונה שיוטלו על העותרת בגין מספר חניונים בהם היא מחזיקה בתל-אביב.
אף הזכות לבטל חלק מתנאי ההסכם, היינו התנאי המסדיר את חיובי הארנונה בחניון הארבעה בלבד, לא קמה לה.
לציין, כי בטרם חתמה על ההסכם בו נקבע כי שטח החניון לחיוב בארנונה עומד על 5,450 מ"ר, ערכה היא בדיקות ומדידות ופעלה על פי שיקול דעתה לאור נסיבותיו המיוחדות ויחודיותו של חניון זה.
אין טענה מצד המשיבה כי התגלו לה עובדות או נתונים חדשים לגבי שטח החניון ואופיו המצדיקים הגדלת השטח לצורך החיוב בשיעור כה ניכר ולפיכך - אין מקום, כאמור, לשנות באופן חד צדדי וללא הסכמת העותרת, את ההסכם בו נקבע במפורש כי החל מ-1.1.97 ואילך, ללא הגבלת זמן, יחויב החניון לפי שטח של 5,450 מ"ר.

ד.     אמנם קיימת למשיבה כרשות ציבורית הזכות להתנער מהסכם או להשתחרר מהחיובים המוטלים עליה על פיו, אך בנסיבות מסוימות בלבד, אשר לא הוכחו במקרה זה, ובמיוחד כי ההשתחררות מהחוזה פועלת לטובת הציבור.

בענין זה נקבע כי אם ברצונה לעשות כן, עליה לפנות בהליך משפטי ראוי לבית המשפט, אשר יבחן את הנסיבות והטענות ויקבע אם בנסיבות הענין, תוקפו של ההסכם עליו חתמה פקע, אם לאו.

אין לה למשיבה זכות לבטל באופן חד צדדי שרירותי ופתאומי, ללא כל הסבר או הנמקה ראויה, את תוקף ההסכם ולהגדיל בכך בשיעור ניכר ביותר את חיובי הארנונה שהושתו על העותרת לגבי חניון הארבעה, וזאת בניגוד מפורש למוסכם.
(ראה פסק הדין שניתן בעת"מ 3061/06 רכבת ישראל בע"מ - עיריית חדרה - ).

3.     לאור כל האמור לעיל, הגעתי למסקנה כי עתירה זו, בדין יסודה.

מוצהר בזאת כי על המשיבה להתאים את חיובי הארנונה של העותרת לגבי חניון הארבעה משנת 2002 ואיל, על פי המוסכם בהסכם בין הצדדים מיום 11.1.00, היינו על בסיס שטח חניון לחיוב של 450 מ"ר.

המשיבה תשלם למבקשת הוצאות משפט ושכ"טי עו"ד בסך -.10,000 ₪ בצרוף מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון