עתירה בנושא בחירות לאגודת הסטודנטים

להלן פסק דין בנושא עתירה בנושא בחירות לאגודת הסטודנטים:

פסק דין

1.     בפניי בקשה שהוגשה בדרך של המרצת פתיחה למתן סעדים הצהרתיים הנוגעים למועד הבחירות לאגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה (להלן: "האגודה") ובנוגע להרכב ועדת הבחירות של אגודת הסטודנטים (להלן: "ועדת הבחירות").

     המבקש 2 הנו סטודנט, חבר באגודת הסטודנטים באוניברסיטת חיפה העומד בראש תא סטודנטים המבקש להתמודד בבחירות למועצת אגודת הסטודנטים באוניברסיטה.

2.     כמדי שנה מתקיימות באגודה בחירות לגופים הנבחרים, והם הוועידה והמועצה. שנת הלימודים הנוכחית נפתחה ביום 30.10.05. מיד למחרת, ביום 31.10.2005, נערכה ישיבה מועצת אגודת הסטודנטים היוצאת, כשעל סדר יומה בחירת נציגים לועדת הבחירות לקראת קיומן של בחירות בשנת הלימודים הקרובה. נציגי ועדת הבחירות נבחרו באותה ישיבה, וביום 6.11.2005 החליטה ועדת הבחירות כי הבחירות למועצת אגודת הסטודנטים ייערכו ביום 7.12.2005.

3.     בבקשה שבפניי טוענים המבקשים כי החלטה זו בדבר קיום הבחירות למועצה ביום 7.12.2005 הנה החלטה פגומה ובטלה. טענתם הראשונה הנה כי על פי תקנון האגודה (סעיף 24), הסמכות לקבוע את מועד הבחירות הנה אך ורק של המועצה היוצאת ולא של ועדת הבחירות. עוד טוענים המבקשים כי בהחלטת המועצה לבחירת נציגי ועדת הבחירות נפלו פגמים, כשהעיקרי ביניהם הנו כי בניגוד לדרישת סעיף 28(ב) לתקנון, לא נבחר לוועדת הבחירות אף מועמד מטעם האופוזיציה. בשל טעמים אלה סבורים המבקשים כי יש ליתן פסק דין הצהרתי המורה על בטלות ההחלטה בדבר מינוי ועדת הבחירות, על פיזור ועדת הבחירות וכן להורות על ביטול ההחלטה לפיה ייערכו הבחירות למועצה ביום 7.12.2005.

4.     מתשובת המשיבים עולה כי המשיבים אינם חולקים כי הסמכות לקבוע את מועד הבחירות נתונה למועצה ולא לוועדת הבחירות. עם זאת טוענים המשיבים כי כאשר התגלתה הטעות, נקראה ועדת הביקורת של האגודה לבחון את הטענה, וכי זו הגיעה למסקנה שניתן להכשיר את החלטת ועדת הבחירות. ועדת הביקורת החליטה ביום 17.11.2005 לאשר את החלטת ועדת הבחירות בדבר מועד קיום הבחירות לאגודה, וזאת בהתאם לסעיף 208ז לתקנון האגודה (סעיף זה לא הובא לעיוני).

עוד טוענים המשיבים כי על מנת להפיס את דעתם של המבקשים זומנה המועצה לדיון נוסף שייערך מחר, 29.11.2005, ובו תתבקש המועצה לאשרר את החלטת ועדת הבחירות. לטענת המשיבים, אם תאושרר ההחלטה לגבי המועד, הדבר יכשיר כל פגם שנפל, אם נפל, בקביעת מועד הבחירות.

     המשיבים מוסיפים וטוענים כי לא נפל כל פגם בבחירת נציגי ועדת הבחירות. לטענתם, פורסמה הודעה לפיה יש להגיש מועמדות לוועדת הבחירות עד ליום 31.10.2005, שעה 14:00. נציגי האופוזיציה אשר ביקשו לצרף מועמד נוסף, לא עשו כן במועד הנ"ל אלא טענו במהלך הדיון במועצה כי ברצונם להציע מועמד מטעמם. בשל האיחור בהצגת המועמד, כך נטען על ידי המשיבים, לא נפל כל פגם בקביעת חברי ועדת הבחירות. המשיבים מדגישים גם כי לפחות אחד מהחברים שנבחר לוועדת הבחירות מזוהה עם תא "קמפוס", אשר היה במועצה הקודמת חלק מהאופוזציה, ומכאן שגם דרישת סעיף 28 לתקנון התמלאה.

5.     המשיבים מוסיפים וטוענים כי אין כל מקום לדון בטענות המבקשים לגופן בשל השיהוי הרב בהגשת הבקשה לבית המשפט. המשיבים מדגישים כי מועד הבחירות פורסם כבר ביום 6.11.2005. עוד טוענים הם כי המבקשים הגישו ערעורים שונים לגבי נוהלי הבחירות, חלקם בנוגע לקביעת אזורי הבחירה, ומכאן שידעו על הבחירות, ידעו על מועדן, והשתהו בעתירה לבית המשפט. המשיבים מדגישים כי מועד הבחירות כבר פורסם, הדבר גרר תשלומים רבים על ידי כל המתמודדים, ודחיית המועד כעת תגרום נזק כספי מיותר לאגודה ולמתמודדים.

6.     בד בבד עם הגשת הבקשה בהמרצת הפתיחה הגישו המבקשים גם עתירה למתן סעד זמני (16207/05). שני הצדדים הסכימו כי הדיון ייערך במסגרת התיק העיקרי, וכי לא יהיה צורך לקיים דיון נפרד בצו הזמני.

7.     כפי שניתן לראות, ההכרעה במחלוקות שבין הצדדים מחייבת התייחסות לשני נושאים נפרדים; האחד - כשרות ההחלטות בדבר מינוי נציגי ועדת הבחירות; והשני - קביעת מועד הבחירות על ידי ועדת הבחירות.

8.     לעניין השאלה הראשונה, הטענה העיקרית הנה כי הרכב ועדת הבחירות אינו כולל נציג האופוזיציה. המבקשים מפנים לסעיף 28ב, הקובע:

     "בבחירת ועדת הבחירות תדאג המועצה לשריין מקום אחד לפחות בועדה למועמד מטעם האופוזיציה כהגדרתה בתקנון זה וזאת באופן שלהלן:
(1)      עם פרסום תוצאות הבחירות לועדת הבחירות, ובאין נציג נבחר אחד לפחות לאופוזיציה, תמנה הועדה את ארבעת המועמדים הראשונים אשר זכו במרבית הקולות כחברי ועדה ואילו במקום החמישי תמנה את המועמד מטעם האופוזיציה אשר זכה במרבית הקולות מבין מועמדי האופוזיציה.
(2)     באין כל מועמד מטעם האופוזיציה לתפקיד חבר ועדת הבחירות, יבחרו כל חברי ועדת הבחירות מבין המועמדים הקיימים לתפקיד זה."

     דומני כי טענות אלה של המבקשים דינן להידחות ולו מהטעם כי אף אחד מהמבקשים אינו חבר באופוזיציה כהגדרתה על פי התקנון. אמנם נטען כי אחד מחברי תא "קמפוס", שהיה חבר אופוזיציה במועצה היוצאת, הצטרף כעת לתא "סלע", אך אותו חבר אינו מבקש בהליך שבפניי, ואין כל ראיה לכך כי אכן הנו חבר בתא "סלע". יש לזכור כי חבר אחר בתא קמפוס נבחר כחבר ועדת הבחירות.

דומני כי מקום שחברי האופוזיציה אינם טוענים כנגד זהות חברי ועדת הבחירות וכנג בחירתם, אין מקום לאפשר לגורם אחר לטעון כי הופרה הוראת סעיף 28 לתקנון לכאורה שתיקת חברי האופוזיציה מלמדת על הסכמתם לזהות הנציגים בוועדת הבחירות. בעניין זה אזכיר כי אף אחד מהמבקשים אינו נמנה עם חברי האופוזיציה כהגדרתה בתקנון.

לפיכך אין לי גם צורך לבחון האם מר חננאל ומר לוי מזוהים עם רשימת "קמפוס" שהייתה אחת מרשימות האופוזיציה, אם לאו.

9.     לעומת זאת יש ממש בטענות המבקשים בנוגע למועד הבחירות. סעיף 24 לתקנון קובע כדלקמן:

"הבחירות למועצה תיערכנה מדי שנה ומועד קיומן ייקבע על ידי המועצה בכפוף לתנאים שלהלן:
א.      הבחירות תיערכנה בחודש השני של הסמסטר הראשון           בשנת הלימודים.
ב.      לא תיערכנה בחירות בימי מנוחה, שבתון, חופשים וימים           שאינם ימי לימוד רגילים ולא ביום שלפני או אחרי אחד           הימים הללו."
רואים אנו כי הסמכות לקבוע את מועד הבחירות הנה של המועצה בלבד, ולא של שום גוף אחר. המועצה מוסמכת להחילט על המועד במסגרת צרה של מועדים אפשריים.

ועדת הבחירות אחראית על פי סעיף 25 לתקנון לפרסם את המועד שקבעה המועצה, אך אינה מוסמכת לקבוע בעצמה את המועד.

צריך לזכור שוועדת הבחירות מורכבת ממועמדים שנבחרו על ידי המועצה, אך היא אינה משקפת את כלל הדעות ואת כל הגורמים החברים במועצה, ולכן דומה שהמועצה גם אינה יכולה להסמיך את ועדת הבחירות לקבוע במקומה את המועד.

עוד נזכיר כי למועד הבחירות עשויה להיות חשיבות לגבי השתתפותם של תאי סטודנטים חדשים שכן אלו זקוקים בדרך כלל לזמן התארגנות ארוך יותר מאשר התאים הקיימים שהינם חברי המועצה היוצאת.

10.     כפי שראינו לעיל, גם המשיבות מבינות כי נפלה טעות בהעברת הסמכות לקביעת המועד לוועדת הבחירות, ולכן זומנה ישיבת מועצה למחר כדי לאשרר את המועד שנקבע. בנסיבות שכאלה אין כל צורך להורות על ביטול הבחירות, שהרי המועד ייבחן שוב על ידי המועצה, ודי בקביעה כי כל עוד לא תאשר המועצה את המועד, לא יהיה מקום לקיים את הבחירות במועד שקבעה ועדת הבחירות.

     מטיעוני הצדדים עולה כי המבקשים סבורים שהמועצה אינה יכולה לאשרר את המועד שנקבע ליום 7.12.2005, שכן לפי סעיף 25 לתקנון, על ועדת הבחירות לפרסם את המועד בו יתקיימו הבחירות לפחות 30 יום מראש. משמעות הדבר, כך נטען, הנה כי רק לאחר שהמועצה תקבע את המועד, ניתן יהיה לבצע את הפרסום, ולכן על הבחירות להיערך לפחות בעוד 30 יום. לעומתם טוענים המשיבים כי אין כל מניעה לאשרר בדיעבד את המועד, וכל עוד פורסם המועד 30 יום לפני יום הבחירות, הדבר ממלא את דרישת התקנון.

11.     הסוגיה של אישור בדיעבד לפעולת ועדת הבחירות ולקביעת המועד אינה מחייבת הכרעה בשלב זה, שהרי ייתכן שהמועצה כלל לא תאשרר את המועד, אלא תקבע מועד חדש.

עם זאת ראוי כי בטרם תחליט המועצה האם לאשרר את המועד אם לאו, יעמדו בפניה הטיעונים השונים של הצדדים בעניין סמכות האישרור. המועצה כמובן יכולה להיזקק לחוות דעת משפטית של היועץ המשפטי, אשר ידאג לפרט את הטענות לכאן ולכאן.

     איני סבור כי בשלב זה ראוי שאביע דעתי בעניין תקפות ההחלטה שטרם ניתנה, וכמובן, אם זו תינתן, יוכל כל צד הסבור שנפל בהחלטה פגם, לנקוט בהליכים מתאימים על פי כל דין.

12.     לאור כל האמור, אני דוחה את טענות המבקשים לעניין הרכב ועדת הבחירות. כמו כן אני מורה ומבהיר כי כל עוד לא תאשר המועצה את המועד שנקבע, או תקבע מועד בחירות אחר, אין מקום לערוך את הבחירות ביום 7.12.2005 כפי שהורתה ועדת הבחירות.

     בנסיבות העניין אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סיוע לסטודנטים עולים

 2. חופשה שנתית לסטודנט

 3. הנחה מארנונה לסטודנטים

 4. הצעת חוק זכויות הסטודנט

 5. הצעת חוק הצבעת סטודנטים

 6. פטור משכר לימוד לסטודנטים

 7. היתר כניסה לסטודנט פלסטיני

 8. השוואת זכויות סטודנט לאברך

 9. פטור מתשלום ארנונה לסטודנטים

 10. הצעת חוק סיוע לסטודנטים עולים

 11. סטודנט למשפטים - עבירות תעבורה

 12. חוק זכויות הסטודנט התשס"ז-2007

 13. מעורבות סטודנטים ביום לימודים ארוך

 14. עתירה בנושא בחירות לאגודת הסטודנטים

 15. הארכת תוקף דרכון לסטודנט רפואה בארה''ב

 16. חוק שילוב סטודנטים במערכת החינוך, התשס"ה-2005

 17. תקנות זכויות הסטודנט (הצמדת דמי רישום), התש''ע-2010

 18. חוק עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס"א-2000

 19. תקנות עידוד מעורבות סטודנטים ביום חינוך ארוך, התשס''ה-2005

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון