סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

העותרים הביעו חשש, כי העותר עלול להיות מגורש מהארץ. לטענתם גירושו של העותר עלול לסכנו לנוכח תרומת בני משפחתו לביטחון המדינה.

להלן פסק דין בנושא סכנת חיים עקב גירוש מהארץ:

פסק דין

1.     בקשת העותרים היא כי יוענק לעותר 2 (להלן: "העותר") מעמד של תושב קבע בישראל, או לחילופין תוענק לו אשרה מסוג א' 5. עוד עתרו העותרים לצו האוסר על הרחקתו מהארץ של העותר.

2.     המשיב ביקש כי העתירה תידחה.
א.     העובדות

1.     העותר והעותרת, נישאו זה לזו לפני כ - 6 שנים.

2.     עוד בטרם היו העותרים מיוצגים על ידי בא כוחם, פנתה העותרת לשר הפנים בבקשה לאיחוד משפחות. ביום 04/05/00 השיב לעותרת מנהל מינהל האוכלוסין, בעקבות מכתבה לשר הפנים, כי עליה לפנות בבקשה ללשכת מינהל האוכלוסין.

3.     ביום 16/07/00 - פנו העותרים למשרדי מינהל האוכלוסין בבאר שבע בבקשה ל"אישור איחוד משפחות בישראל לתושב האזור" בקשה זו אושרה ביום 29/08/01.

4.     ביום 12/05/02 - החליטה הממשלה להימנע ממתן רישיונות לישיבת קבע בישראל לתושבי יהודה ושומרון וחבל עזה. העותר התגורר, טרם בואו לישראל באזור יהודה. בחודש אוגוסט 2003, חוקקה הכנסת את חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה), התשס"ג - 2003 (להלן: "הוראת השעה"). על פי הוראות סעיף 2 להוראת השעה "בתקופת תוקפו של חוק זה, על אף האמור בכל דין לרבות סעיף 7 לחוק האזרחות, שר הפנים לא יעניק לתושב אזור אזרחות לפי חוק האזרחות ולא ייתן לו רישיון לישיבה בישראל לפי חוק הכניסה לישראל, ומפקד האזור לא ייתן תושב כאמור היתר לשהייה בישראל לפי תחיקת הביטחון באזור". מלכתחילה תוקף הוראת השעה היה לשנה ולאחר מכן הוארך בחצי שנה נוספת ובסוף ינואר 2005 הוארך תוקפה של הוראת השעה בארבעה חודשים נוספים. כיום תוקפה של ההוראה שבסעיף 2 להוראת השעה עד יום 31/05/05.

5.     על פי סעיף 4 להוראת השעה האמורה, רשאי שר הפנים או מפקד האזור " ... להאריך את תוקפו של רישיון לישיבה בישראל או של היתר לשהייה בישראל, שהיו בידי תושב אזור ערב תחילתו של חוק זה".

ב.     דיון:

6.     נטען על ידי העותרים, כי לא הייתה כל מניעה, הקשורה בהם, ושבעטיה בקשתם לאיחוד משפחות לא אושרר עוד בתחילת שנת 2000. עוד נטען על ידי העותרים, כי הטיפול בבקשתם לאיחוד משפחות ערך מעבר לזמן הסביר ובשל כך נגרם להם עוול. קבלת טענת המשיב, כי יש להשהות את הטיפול בבקשתם של העותרים, מכוח החוק מנוגדת, לטענתם, לעקרונות הצדק האלמנטאריים.

7.     דין העתירה להדחות, אף מבלי להיכנס לשאלה אם פרק הזמן שחלף מיום הגשת הבקשה לאיחוד משפחות ועד שאושרה הינו סביר אם לאו. עשרים ושבעה החודשים, אשר רק בסיומם נעשה שדרוג של מעמדו של בן משפחה כאשר המזמין - כמו בענייננו - הוא תושב קבע, טרם חלף מיום הגשת הבקשה על ידי העותרים לאיחוד משפחות, ועד להחלטת הממשלה.

8.     אוסיף, כי כלל לא שוכנעתי שהטיפול בבקשת העותרים עד אשר אושרה, היינו, טיפול שארך כשלושה עשר חודשים, היה מעבר לזמן הסביר.

9.     העותרים ביקשו להסתמך על שני מקרים בהם הסכים המשיב, לפנים משורת הדין, לדון בענייני עותרים, אשר עתרו לבג"צ ובקשו רישיון ישיבה מסוג א5, למרות קיומן של הוראות השעה. בשני המקרים צוין, כי היענות המשיב הינה "בנסיבות העניין המיוחדות ולפנים משורת הדין" לא עולה מהמסמכים שהגישו העותרים מה היו הנסיבות המיוחדות באותם מקרים אשר בהם הסכים המשיב לפעול "לפנים משורת הדין".

10.     העותרים הביעו חשש, כי העותר עלול להיות מגורש מהארץ. לטענתם גירושו של העותר עלול לסכנו לנוכח תרומת בני משפחתו לביטחון המדינה. לא מצאתי גהתייחסות בתגובת המשיב לבקשת העותרים ליתן צו האוסר על הרחקתו מהארץ של העותר. דחיית העתירה עלולה להביא לביטול הצו האוסר את הרחקת העותר. לנוכח הנסיבות שפורטו בעתירה ובתגובה, ראוי לאפשר לעותר פניה לבית המשפט תוך 30 יום מיום שתתקבל החלטה לגירושו מהארץ, היה ותתקבל החלטה שכזו.
לכן ההחלטה האוסרת את גירושו מהארץ של העותר, שניתנה ביום 23/11/04 בתיק בש"א 726/04, תעמוד בעינה, אך תשונה באופן שאין לבצע את גירושו של העותר מהארץ, אלא לאחר חלוף 30 יום מיום מתן ההודעה לעותר על החלטת הגירוש.

11.     אשר על כן, העתירה נדחית.
העותרים ישלמו למשיב הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד כולל בסכום של 1,800 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. ביטול צו גירוש

 2. מניעת הרחקה מהארץ

 3. הכרה כאזרח אריתראי

 4. אישור שהייה בישראל

 5. גירוש עובד זר שיכור

 6. זכויות בת זוג של פליט

 7. ויזת פליט - עורך דין

 8. פליטים מניגריה בישראל

 9. הגנה קבוצתית חוף השנהב

 10. זכויות מסתננים מניגריה

 11. הסעת שוהים בלתי חוקיים

 12. דחיית בקשה למקלט מדיני

 13. זכויות עובדים אריתראים

 14. פליטים מאתיופיה בישראל

 15. שהייה בלתי חוקית בישראל

 16. זכויות עובד אריתראי במסעדה

 17. זכויות סוציאליות לפליטים

 18. פליטים מחוף השנהב בישראל

 19. שחרור ממתקן כליאה בנתב''ג

 20. גירוש מסתננים מגבול מצרים

 21. אישור מיוחד לכניסה לישראל

 22. סכנת חיים עקב גירוש מהארץ

 23. מסורבי כניסה לישראל בנתב''ג

 24. דחיית בקשה למעמד פליט בישראל

 25. חוק הכניסה לישראל, תשי"ב-1952

 26. הסתננות לישראל דרך גבול מצרים

 27. עתירה מנהלית להכיר כפליט מניגריה

 28. עבירות תעבורה של שוהה בלתי חוקי

 29. שהייה בישראל מטעמים הומניטאריים

 30. גירוש עובד זר שהתחתן עם ישראלית

 31. תקנות הכניסה לישראל, תשל''ד-1974

 32. קבלת מעמד פליט בישראל - הכרה כפליט

 33. מעצר שוהה בלתי חוקי עד תום ההליכים

 34. צו הכניסה לישראל (פטור), תשט"ז-1956

 35. זיהוי על ידי נציגת יחידת המסתננים באלמ"ר

 36. עתירה מנהלית בקשת העותרת להכיר בה כפליטה

 37. בסיום התשאול נקבע, כי העותר זוהה כאתיופי

 38. עתירה נגד גירוש שוהים בלתי חוקיים בישראל

 39. המלחמה בין אריתראה לאתיופיה פרצה בשנת 1998

 40. גירוש עובד ישראלי בחו''ל ע''י משטרת ההגירה

 41. מדיניות אי ההרחקה הנוהגת באשר ליוצאי אריתראה

 42. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול), התשמ"ז-1987

 43. פניה לנציבות האו"ם ולאחר תשאול של נתין אריתראי

 44. עתירה מנהלית בקשת העותר להעניק לו מעמד של פליט

 45. חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט), תשי"ד-1954

 46. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ג-2002

 47. הוכחת נתינות של מדינה בלי לדעת את השפהשל אותה מדינה

 48. העותר אינו אריתראי אלא שמירב הזיקות שלו הן לאתיופיה

 49. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ז-2007

 50. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ח 2007

 51. צו הכניסה לישראל (מקום משמורת מיוחד), התשס"ד-2003

 52. צו הכניסה לישראל (פטור נציגי מדינות חוץ), התשמ"ח-1988

 53. טענת מסתנן לישראל בראיון זיהוי שהוא משתייך לשבט טגריניה

 54. עתירה נגד החלטת משרד הפנים הדוחה בקשה למעמד פליט בישראל

 55. צו הכניסה לישראל (תקנות גבול) (מעבר נבטים), התשס"ט-2009

 56. נערך לו ראיון על ידי האו"ם שבסיומו נקבע שהעותר אינו סודני

 57. מסתנן לישראל טען כי הוא אריתראי אולם, התברר שנולד באתיופיה

 58. חוק שהייה שלא כדין (איסור סיוע) (הוראות שעה), התשנ"ו-1996

 59. תקנות הכניסה לישראל (דרכי גביית הוצאות גירוש), התשמ''ו-1985

 60. עתירה לקבלת מקלט מדיני בישראל - נוהל הטיפול במבקשי מקלט מדיני

 61. לטענת העותר, הוא נולד באריתריאה אך את מרבית שנותיו חי באתיופיה

 62. הוכחת זיקה למדינה ברמה המקובלת במשפט הפלילי, מעבר לכל ספק סביר

 63. צו הכניסה לישראל (תחנות גבול) (חידוש מעבר צופר), התשנ"ז-1997

 64. תקנות מס הכנסה (קביעת דין פליט ויטנאם כדין עולה), תשמ''א-1980

 65. עתירה נגד החלטה שלא להכיר בעותר כנתין הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו

 66. האם ניתן לדחות בקשת מקלט מכוח אמנת הפליטים על הסף על סמך ראיון בסיסי ?

 67. קביעה כי מבקשת המקלט היא אתיופית ולא אריתראית ואינה זכאית למקלט בישראל

 68. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון