מכרז שמירה נמל תל אביב

להלן החלטה בנושא מכרז שמירה נמל תל אביב:

החלטה

זו בקשה למתן צו ביניים להורות למשיבה, אוצר מפעלי ים בע"מ (להלן: "אוצר ים"), להימנע מהתקשרות עם כל גורם שהוא לביצוע מכרז 4/06, שעניינו שרותי שמירה ואבטחה בנמל תל אביב (להלן: "המכרז").

המבקשת, כח עצמה בע"מ (להלן: "כח עצמה" או "המבקשת"), הגישה הצעה למכרז וביום 28.11.06 התבשרה בדבר זכייתה במכרז. עם קבלת הודעת הזכייה, החלה כח עצמה להתארגן לביצוע המכרז, והוא אף על פי שלא צוין בהודעת אוצר ים מועד מסוים לתחילת אספקת השירותים על פי המכרז.

ביום 20.12.06 התקבל אצל כח עצמה מכתב מאת אוצר ים, המורה לכח עצמה להשלים עד 27.12.06 את כל המסמכים החסרים לקראת התקשרות לביצוע המכרז. בכלל זה, נדרשה כח עצמה להמציא אישור ביטוח כנדרש במסמכי המכרז. עוד נאמר במכתב, שאם לא יומצא אישור הביטוח, תבוטל זכיית הזוכה במכרז ואוצר ים תהא רשאית להתקשר עם חברה או חברות אחרות בקשר למכרז.

כח עצמה פעלה מול נציגי אוצר ים במגמה להגיע להסכמה על נוסח נספח הביטוח, אולם ביום 28.12.06 התקבל במשרדיה מכתב של אוצר ים, האומר שכיוון שהמבקשת לא המציאה את נספח הביטוח למועד שבו נדרשה, מבוטלת זכייתה במכרז ואוצר ים רואה עצמה חופשית להתקשר עם חברה אחרת לשם ביצוע תכלית המכרז. נערך ניסיון מצד מנהל המבקשת להפגש עם המנהלת של אוצר ים, אך הדבר לא צלח. ביום 3.1.07 שלח ב"כ המבקשת מכתב לאוצר ים, האומר שביום 31.12.06 הסתיימו הליכי האישור של נספח הביטוח ואישור הביטוח הומצא בו ביום למשרדי אוצר ים. אין לראות בפרק הזמן שחלף מיום קבלת תוצאות המכרז ובפרק הזמן שחלף מיום 27.12.06, משום הפרה של תנאי המכרז, שכן במסמכי המכרז לא נקבע כל מועד להמצאת אישור הביטוח ולא נקבע מועד לתחילת ההתקשרות.

בימים הבאים עד להגשת העתירה ובקשה זו, התנהלו חילופי דברים ומכתבים בין המבקשת לבין אוצר ים באמצעות ב"כ אוצר ים. עיקרם הוא טענה של אוצר ים שמסמך אישור הביטוח הגיע לאחר שתוצאות המכרז כבר בוטלו.

למבקשת נודע ערב הגשת העתירה כי אוצר ים פנתה לחברת פירסט עוז אבטחה בע"מ (להלן: "עוז אבטחה"), מתוך כוונה להתקשר עמה בחוזה לביצוע המכרז. המבקשת חוששת שמאחורי ביטול זכייתה במכרז וההתקשרות או כוונת ההתקשרות עם עוז אבטחה, עומדים שיקולים המונעים על ידי אינטרסים זרים.

בתגובתה מאשרת אוצר ים את עובדת הזכייה של כח עצמה במכרז. היא מפנה אל סעיף 9.2 לחוזה אספקת שירותי שמירה, שהוא חלק ממסמכי המכרז, שבו נאמר בין היתר:

"עם חתימת חוזה זה וכתנאי לאספקת השירותים תמציא חברת השמירה את טופס האישור על קיום ביטוחים כשהוא חתום על ידי חברת הביטוח מטעמה ומאושר על ידי המזמין... קיומו של סעיף זה מהווה תנאי מהותי".

ביום 28.11.06 שלחה אוצר ים למבקשת מכתב המבשר על זכייתה במכרז וכולל דרישה לפעול בהתאם להוראות המכרז, לחתום על מסמכי ההתקשרות ולהמציא את כל האישורים הנדרשים. ביום 5.12.06 שלחה אוצר ים למבקשת מכתב נוסף, שבו פרטה מהם המסמכים החסרים וציינה כי יש להמציא את המסמכים הללו עד 12.12.06.

מאחר שהמבקשת שלחה לאוצר ים מכתב נוסף שבו היא ביקשה לדעת מהו מועד תחילת העבודה, השיבה אוצר ים ביום 11.12.06 כי המבקשת נדרשת להשלים עד יום 12.12.06 את כל הבטוחות והביטוחים שהיא צריכה להמציא ולחתום על מסמכי ההתקשרות. אחרי ביצוע הדברים הללו, תחתום גם אוצר ים על ההסכם וההתקשרות תיכנס לתוקפה.

תחילה נראה היה שכח עצמה אכן עסוקה בקיום מחויבותיה להמציא מסמכים כפי שנדרשה. כך הומצאו ערבות בנקאית (11.12.06) ומכתב אישור זכויות חתימה (10.12.06). אלא שהמצאת אישור הביטוח לא נעשתה. חרף זה שלחה אוצר ים למבקשת ביום 20.12.06 מכתב נוסף שהניח בידה הזדמנות אחרונה להמצאת אישור הביטוח עד ליום 27.12.06. באותו מכתב הוזהרה המבקשת כי הזכייה במכרז תבוטל אם לא תעמוד בלוח הזמנים הנדרש.

כיוון שהמבקשת לא עמדה בלוח הזמנים שהוצב לה, הודיעה לה אוצר ים ביום 28.12.06 על ביטול הזכייה במכרז ועל החופש שאוצר ים נוטלת לעצמה להתקשר עם חברה אחרת.

אישור הביטוח שהגיע ביום 31.12.06 אינו הולם את הנדרש במסמכי המכרז ומשהדבר התבהר לאוצר ים, פנתה זו ביום 1.1.07 אל עוז אבטחה (שהגישה את ההצעה השניה בטיבה במכרז), והודיעה לה על קבלת הצעתה לאחר שנכשל ניסיון ההתקשרות עם כח עצמה. עוז אבטחה נדרשה להמציא את האישורים הדרושים עד 5.1.07. עוז אבטחה העבירה בזמן את המסמכים הנדרשים, אלא שהתברר כי בהקשר לאישור הביטוח אין התאמה לדרישות המכרז. ניתנה לעוז אבטחה ארכה להמצאת אישור ביטוח תקין עד 14.1.07.

ביני לביני התקבלו אצל אוצר ים מכתבים והשגות מאת המבקשת. אוצר ים דיווחה על טענות המבקשת לעוז אבטחה ושאלה אותה אם היא מעוניינת, למרות אותן השגות, להתקשר עמה בחוזה. עוז אבטחה השיבה שהיא מעוניינת בהתקשרות.

כיוון שהחלטת בית המשפט, שנתנה ביד המבקשת צו מניעה ארעי, התקבלה אצל אוצר ים לפני שהושלמו הליכי ההתקשרות עם עוז אבטחה, נעצרה ההתקדמות של הליכי ההתקשרות והחוזה עם עוז אבטחה טרם נחתם.

אין חולק על כך כי שאלת הענקת סעד ביניים לעיכוב התקשרות בעקבות מכרז עד למתן פסק דין בעתירה בהקשר למכרז, מותנה בשני תנאים: האחד, מידת ההסתברות שהעתירה תשיג את תכליתה והשני הוא, כיוון הנטייה של "מאזן הנוחות".

דומה בעיני שההסתברות להצלחת העתירה קטנה ואפילו קטנה ביותר. ככל הנראה ממסמכי העתירה והבקשה וממסמכי התגובה, ניתנו ביד המבקשת ארכות מספיקות די הצורך כדי לעמוד במחויבות להמצאת כל האישורים הנדרשים על מנת שתוכל להתבצע עמה התקשרות לביצוע המכרז. סעיף 9.2 להסכם המצורף למכרז מורה כאמור לזוכה במכרז להמציא את המסמכים הדרושים "עם חתימת חוזה זה". אמנם לא מצוין מועד מוגדר, אך בהעדר מועד מוגדר כזה, מתבקש שהמסמכים יומצאו במהירות האפשרית בתוך מסגרת זמן סבירה. על פני הדברים מסגרת הזמן שניתנה למבקשת נראית כמסגרת סבירה ביותר (זו עובדה שעוז אבטחה עמדה בדרישת המצאת המסמכים בתוך מסגרת זמן קצרה הרבה יותר).

בענין מאזן הנוחות נראה לי שהכף נוטה דווקא לזכות המבקשת. הטעם לכך הוא שגם היום ניתנים שירותי אבטחה לאוצר ים (השירותים ניתנים בידי המבקשת). אין נפקא מינה גדול לכך שבמקום שהחלפת החברה המספקת את שירותי השמירה תתבצע לאלתר, תהיה ההחלפה בעוד שבועות אחדים. אני מניח שככל שהדברים נדחים, נגרם נזק מסוים לזוכה החדשה ואולי גם לאוצר ים. המבקשת תצטרך להתחייב לשפות את המשיבות בנזקן אם העתירה לא תצלח.

הנה כי כן, אני מוכן להורות שצו המניעה הארעי יישאר על כנו עד למתן פסק דין בעתירה, כפוף לכך שהמבקשת תפקיד סך 100,000 ₪ להבטחת שיפוי ההוצאות וכן תפקיד כתב התחייבות להשלמת שיפוי בכל סכום אחר שייקבע על ידי בית המשפט.


ארכה ביד המבקשת להפקדת הערובות עד 5.2.07 בשעה 13:00. אם לא תהיה ההפקדה עד אז, יתבטל תוקף הצו מאליו.

נוכח הערותיי בענין סיכויי העתירה, מוצע למבקשת לשוב ולשקול את ענין העתירה. שאם אתבקש למחוק את העתירה בשלב הנוכחי, אעשה כן בלי לחייב את המבקשת בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון