מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים
מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

להלן פסק דין בנושא מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים:

פסק דין

1.     בעקבות ביטול מכרז שפרסמה המשיבה 1 (להלן: "המשיבה") לאספקת תאי שרותים ניידים בהשכרה, פנתה המשיבה למספר ספקים של שרותים אלה לשם קבלת הצעות וניהול מו"מ לגביהן, לפי הוראות תקנה 17(א) ו-8(ז) לתקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון) 1993.
הפניה נעשתה למשיבות 2 ו-3 וכן לעותרת. צוין בפניה לספקים כי ההצעות המבוקשות ותנאי ההתקשרות שייקבעו יהיו "על בסיס המפרט והתנאים שנכללו במכרז".
הליך המשא ומתן הביא את ועדת המכרזים לקבוע כ"זוכות" באספקת תאי השרותים, את המשיבות 2 ו-3 (על פי חלוקה ביניהן).

2.     העותרת שלא זכתה "לנתח" מההזמנה לא "קיבלה את הדין" ועתרה כנגד זכיית המשיבות. בעתירתה מבקשת העותרת הצהרה בדבר ביטול זכיית המשיבות ובדבר זכייתה היא בכל העבודה או שרותי האספקה שהוזמנו.

לטענתה נפלו במהלך המו"מ פגמים וליקויים המצדיקים מתן ההצהרות המבוקשות.
את עיקר חיציה מפנה העותרת לעבר "זכייתה" של המשיבה 3, אשר לא עמדה, לטענתה, בתנאי הסף של המכרז שהיוו, על פי הודעת המשיבה עצמה בפנייתה למציעים, את הבסיס לניהול המו"מ.
כך נמנעה המשיבה 3 מצרוף ערבות בנקאית (ע"ס -.100,000 ₪) להצעתה, כמו גם אישורים ומסמכים המעידים על היותה עוסק מורשה (למעט אישור זמני) ועל קיומו של רשיון בר תוקף לניהול עיסקה, כפי שנדרש ע"י המשיבה במסמכי המכרז. משכך, משלא עמדה משיבה זו "בתנאים שנכללו במכרז", יש לבטל את "זכייתה".

3.     העותרת אישרה כי נמסר לה, כמו גם למשיבות 2 ו-3, כי עם ביטול המכרז ותחילת המו"מ עם המציעות, רשאית היתה לקבל לידיה בחזרה את הערבות הבנקאית שהפקידה עם הגשת הצעתה למכרז (ראה סעיף 2 לתצהירו של שרון נגר). עם זאת טוענת היא כי הודעה זו התקבלה לאחר הגשת הצעתה במסגרת הליך המו"מ.
אף אם כך הוא, אין לייחס חשיבות רבה לעובדה זו משום שעל אף קבלת הפניה החליטה העותרת להשאיר את הערבות הבנקאית במקומה ולא לבטלה בסברה כי על אף ההודעה, אין היא פטורה מהחובה להמציא, יחד עם הצעתה בהליך המו"מ ערבות בנקאית (ראה סעיף 13 לסיכומי העותרת).
אי קבלת הודעת המשיבה בדבר התייתרות הצורך בערבות בנקאית, "שומטת את הקרקע" מטענתה כי נפל פגם בהליך המו"מ בשל העובדה כי המשיבה 3 לא צרפה להצעתה ערבות בנקאית. הויתור על הדרישה להצגת ערבות בנקאית יחד עם הצגת הצעה במסגרת הליך המו"מ הודע, כאמור, לעותרת, כמו גם לשאר המציעות. מה לה, איפוא, כי תלין על המשיבה 3 אשר פעלה על פי "דרישתה" המתוקנת של ועדת המכרזים.

משהיתה העותרת מודעת "לתיקון" תנאי זה של המכרז ומשהיתה אף היא רשאית לפעול על פי תיקון או שינוי זה של תנאי המכרז, אין לאפשר לה "להתלות" עליו ולראות בו פגם שנפל בהליכי המו"מ. ודאי שאין מקום לראות ב"פגם" זה משום פגיעה בעקרון השוויון, אשר לאורו יש להתנהל גם במסגרת הליכי המו"מ שמנהלת רשות ציבורית, על פי הוראות הדין כאשר משתתפים בהם מספר מציעים.
סברתה כי היה מקום להותיר את הערבות הבנקאית בתוקף אף במהלך המו"מ שהתנהל לאחר ביטול הליכי המכרז, אינה מחייבת את שאר המציעות ובודאי לא את בעלת המכרז - המשיבה - אשר, כאמור, הבהירה לעותרת, כמו גם לשאר המשתתפות במו"מ, כי מבחינתה הדרישה להפקדת ערבות בנקאית, התייתרה לאחר ביטול הליכי המכרז.

4.     לציין כי יש הגיון בביטול דרישה זו בשלב זה, שהרי הפקדת ערבות בנקאית ע"י מגיש הצעה בהליכי מכרז נועדה, בדרך כלל, להבטיח את ביצוע העבודה ו/או ההתחייבויות שנטל על עצמו המציע למקרה בו הוא יוכרז כזוכה. עם ביטולו של המכרז משוחררים מגישי ההצעות מהצעותיהם במסגרת המכרז וממילא פוקעת התחייבותם לעמוד מאחוריהן ולבצען - התחייבויות שמימושן הובטח בהפקדת ערבות בנקאית. משפקעה ההתחייבות ועברה מן העולם, התייתר הצורך להבטיח את ביצועה בהפקדת ערבות בנקאית.
בשלב המו"מ אין נדרשת הבטחת ביצוע התחייבות (בניגוד להתחייבות הניתנת עם הגשת ההצעה במסגרת הליכי מכרז), שהרי כזו טרם באה לעולם בטרם הבשיל המו"מ עם אחד המציעים לכלל הסכם משפטי ומחייב על פי התנאים שהוסכם עליהם.

5.     ממשיכה וטוענת העותרת כי המשיבה 3 לא עמדה אף בשאר תנאי הסף שנכללו במכרז ובמיוחד לא עמדה בתנאי הדורש הצגת רשיון עסק ראוי.
המשיבה 3 אינה מכחישה עובדה זו, אך מבהירה כי בהיותה "ספק מוכר" של משרד הבטחון, נמסר לה ע"י נציגתו כי אין צורך בהצגת מסמכים שיצביעו על קיום תנאי הסף שנדרשו במכרז, משום שמדובר במו"מ עם מציעות אליהן פנתה המשיבה עצמה.
ב"כ המשיבה אינה כופרת, אף היא, בעובדה זו אך טוענת כי רשיון לעסק ראוי ותואם את העסק אותו הן מנהלות, לא הוצג אף ע"י המשיבות 2 ו-3 ולפיכך ניתן לומר כי אף הן לא עמדו בתנאי סף אלה. בכל מקרה, עסק לאספקת שרותים כימיים ניידים אינו טעון, לטענתה, רשיון לעסק על פי חוק רישוי עסקים.

לא שוכנעתי כי המשיבות 2 ו-3 אכן קיימו את כל תנאי הסף אותם נדרשו לקיים על פי תנאי המכרז. המשיבה 3 לא השתתפה, אמנם, במכרז, אך משנענתה לפניית המשיב להגיש הצעה במסגרת הליך המו"מ, על בסיס תנאי המכרז, היה עליה להציג במסגרת הצעתה רשיון עסק ראוי.
אין בעובדה כי משיבה זו "מוכרת" כספק של משרד הבטחון וכי סיפקה היא בעבר את האישורים והמסמכים הראויים שנדרשו, אין בכך כדי לפטור אותה מדרישה, או תנאי כזה או אחר, הנדרש בהליך תחרותי ספציפי, המתנהל בין מספר מציעים, בין שמדובר במכרז ובין אם מדובר בהליך של מו"מ.
אם לא תגרוס כך, תימצא פוגע בעיקרון השוויון שהוא עקרון יסוד עליו מושתתים דיני המכרזים. עקרון זה הוחל אף על הליכים של "מעין מכרזים" ועל כל הליך מו"מ המקיימת רשות ציבורית בין מספר מועמדים פוטנציאליים אליהם היא פונה.
(ראה ע"א 6926/93 מספנות ישראל - חברת חשמל פד"י מ"ח(3) 749).

עם זאת אין לשלול את טענת המשיבה לפיה אף העותרת לא עמדה כראוי בתנאי הסף ולא צרפה להצעתה רשיון עסק מתאים העונה לדרישה, כפי שפורטה במסגרת תנאי המכרז.
כך לאור העובדה כי הרשיון שצורף ע"י העותרת הוא לעסק של אחסנה בלבד וכי הוא הוצא ע"י רשות שבתחומה אינו מצוי מרכז העסק של העותרת.

6.     בנסיבות אלה, ועל אף המסקנות אליהן הגעתי, אשר חלקן מאמץ את טענות העותרת וחלקן דוחה אותן, ועל מנת "להשיב" לעקרון השוויון, אשר לא זכה "לעדנה" במסגרת התנהלות המשיבה בהליכי המו"מ, את "כבודו האבוד", ואת תוקפו, כמתחייב מהפסיקה וההלכה על פיה נוהגים במקומותינו, במקרים כגון אלה, יש לקבל את הצעת ב"כ המשיבה (בסעיף 10 לסיכומיה).

על פי הצעה זו, אותה אני מאמץ, אני מורה למשיבה לערוך מכרז חדש לאספקת תאי שרותים ניידים (בשכירות) לגבי העתיד, היינו לגבי התקופה שלאחר תום התקופה החוזית האחרונה לגביה היא התחייבה בהסכם מחייב.

לאור המסקנות והתוצאות אליהן הגעתי, כל צד ישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצול מכרז

 2. פיצול מכרזים

 3. מכרז של המשטרה

 4. "תנאי סף" במכרז

 5. מצג כוזב במכרז

 6. פטור מחובת מכרז

 7. הצעות זהות במכרז

 8. ביטול מכרז משותף

 9. קריסת זוכה במכרז

 10. פיצול זכיה במכרז

 11. ביטול מכרז פנימי

 12. תיקון הצעה במכרז

 13. הצעות פגומות במכרז

 14. עתירה לביטול מכרז

 15. מכרז הסעות עובדים

 16. דרישת ניסיון במכרז

 17. פסק דין זכיה במכרז

 18. הימנעות מביטול מכרז

 19. מכרז להפעלת מדחנים

 20. השכלה כתנאי סף במכרז

 21. בחירת מועמדים במכרז

 22. תיחור בין זוכי מכרז

 23. דמי היתר זוכה במכרז

 24. ביטול מכרז בשלב השני

 25. דיני מכרזים ציבוריים

 26. תכסיסנות פסולה במכרז

 27. עורך דין דיני מכרזים

 28. פטור מחובת מכרז פומבי

 29. כרייה וחציבה ללא מכרז

 30. ביקורת שיפוטית מכרזים

 31. מכרז פנימי למשרת מנהל

 32. פגם בניסוח מסמכי המכרז

 33. ביטול מכרז חניה מוסדרת

 34. נוסח ערבות מחייב במכרז

 35. מכרזים משותפים - עתירה

 36. מכרז לניהול מחלקת גביה

 37. מכרז שמירה נמל תל אביב

 38. מכרז מנהל בית ספר חרדי

 39. תנאי סף במכרז מיקור חוץ

 40. מכרז מינוי קצינים במשטרה

 41. אי עמידה בתנאי סף במכרז

 42. דרישת ניסיון קודם במכרז

 43. חובת השוויון במכרז פרטי

 44. ביטול החלטת ועדת המכרזים

 45. פיטורים לאחר מכרז חיצוני

 46. קרבה משפחתית בהליכי מכרז

 47. טענת ניגוד עניינים במכרז

 48. ביטול הדחה מועדת המכרזים

 49. העדפת תוצרת הארץ במכרזים

 50. עתירה לביטול זכייה במכרז

 51. סמכות ראש העיר לבטל מכרז

 52. הגבלת מספר המשתתפים במכרז

 53. תנאי סף מונע השתתפות המכרז

 54. קרבה משפחתית למועמדים במכרז

 55. גזר דין נגד המכרז של המדינה

 56. ביטול מכרז מיחזור אשפה ביתית

 57. פיצוי בגין אי קבלת הצע במכרז

 58. עתירה לבטל החלטת ועדת מכרזים

 59. איחור של 15 דקות בהצעה למכרז

 60. ועדת מכרז פנימי להעסקת עובדים

 61. חוק חובת המכרזים, התשנ"ב-1992

 62. סמכות דיון בתביעה שעילתה מכרז

 63. מכרז לאספקת תאי שירותים ניידים

 64. מכרז להפעלת מרכז לטיפול בילדים

 65. בחירת נציגי ציבור לועדת המכרזים

 66. השתתפות במכרזים של חברה ממשלתית

 67. מכרז פנימי לתפקיד מנהל קול ישראל

 68. תקנות חובת המכרזים, התשנ''ג-1993

 69. דחיית מועד הגשת הצעות למכרז פומבי

 70. ראש העיר חייב להפעיל שיקול דעת מכרז

 71. תקנות העיריות (מכרזים), התשמ''ח-1987

 72. פגם בהחלטת ועדת המכרזים על ביטול מכרז

 73. עתירה כנגד תנאי סף המגביל השתתפות במכרז

 74. פגם במכרז לקבלת עובד רשות ציבורית לעבודה

 75. עתירה לביטול החלטת ועדת המכרזים של המינהל

 76. האינטרס הציבורי מול האינטרס הכלכלי במכרז

 77. תביעה מנהלית לפיצויים בשל ביטול זכיה במכרז

 78. תקנות מילווה המדינה (מכרזים), התשמ''ד-1984

 79. סעיף בהסכם הקובע במפורש מה יחשב "הפרה יסודית"

 80. פטור ממכרז למחזיק במקרקעין באופן רצוף 10 שנים

 81. תקנות העיריות (מכרזים לקבלת עובדים), תש''ם-1979

 82. קצאת קרקע ע''י העירייה לגוף פרטי ללא מכרז וללא תמורה

 83. מחזיק במקרקעין מעל 10 שנים בהסכמת המינהל - פטור ממכרז

 84. תקנות חובת המכרזים (התקשרויות מערכת הבטחון), התשנ''ג-1993

 85. הודעה על החלטה בדבר מגרשי בנייה בכפרי מיעוטים - פטור ממכרז

 86. נטען כי פרסום המכרז, כפי שנעשה, היה בו כדי להטעות וליצור מצג כוזב

 87. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ה-1995

 88. תקנות חובת המכרזים (העדפת תוצרת מאזורי עדיפות לאומית), התשנ''ח-1998

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון