הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

סעיף 10 לחוק העזר ק. אתא [מודעות ושלטים] התשס"ח-2008 קובע שהצגת שלוט הנושא אופי פוליטי או שיש בו משום תעמולת בחירות יעשה בהתאם לחוק הבחירות.

נפסק כי פעולת העירייה לסילוק שלט בחירות ממקומו תוך שימוש בכוחותיה השילטוניים היתה פעולה שנעדרה ממנה המידתיות שניתן היה לצפות כי העירייה תגלה.

להלן החלטה בנושא הסרת שלט בחירות ע''י העירייה:

החלטה

לאחר שמיעת טענות ב"כ הצדדים נראה הדבר שהשלט המופיע במרכז התמונה נספח ז' לבקשה בתיק בש"א 1648/08 (בקשה לביטול ההחלטה שניתנה בבש"א 1641/08) שהוא השלט נשוא העתירה ("השלט"), אינו ממלא אחר כל התנאים שנקבעו בסעיף 10(א1)(1) לחוק הבחירות (דרכי תעמולה) התשי"ט-1959 ("חוק הבחירות"). טעמו של הדבר הוא שהוראת סעיף 10(א1)(1) של חוק הבחירות מוציאה מכלל הסייגים הקבועים ביחס למודעות בחירות מודעה או שלט המוצגים "על גבי דירת מגורים או משרדיה או מועדוניה של מפלגה או רשימת מועמדים...".

השלט, כמוראה בתמונה, אינו מוצג על גבי משרדו של העותר, אשר נטען שהוא ברחוב זבולון 3, שהוא הבניין הנראה בצד שמאל של התמונה, ואשר עליו ישנה מודעה אחרת של העותר. יתכן אמנם שניתן היה לאמץ פרשנות מרחיבה של חוק הבחירות וכפי שהציע ב"כ העותר לראות בעובדה שהשלט תלוי בין הבניין שברחוב זבולון 3 (שבו כנטען מצויים משרדיו של העותר) לבין הבניין זבולון 5, כמילוי התנאי הקבוע בסעיף 10(א1)(1) לחוק הבחירות. בשלב זה של הדיון בבקשה לסעד זמני לא אקבע מסמרות בעניין, אולם דעתי היא שלכאורה אין לאפשר פרשנות מהסוג שאותה הציג ב"כ העותר, ולו מן הטעם שיתכן ותהיה בכך פגיעה במועמדים אחרים, שהרי הסייג מן המגבלות המותרות על מודעות כפי שנקבעו בסעיף 10 לחוק הבחירות, מאפשר חריגה ממגבלות אלה ועל מנת שיקויים שוויון בין כל המועמדים צריך שהחריג יקויים וייושם באופן שווה כלפי הכל. פירוש שמציע ב"כ העותר יכול לעורר קושי מפני שהוא אינו מציע גבול או אמת מידה שלפיהם נפרש את המלים "על גבי דירת מגורים או על משרדיה או מועדוניה של מפלגה".

מן העבר האחר, מטענותיה של המשיבה ("העירייה"), כפי שנטענו היום, למדתי כי סוגיית העמידה בתנאי של סעיף 10(א1)(1) לחוק הבחירות התעוררה בעיקרה רק היום, וכי היא סבורה שבכל מקרה על העותר להגיש בקשה להיתר להציג את השלט.

דומני שבעניין זה הצדק עם ב"כ העותר והפרשנות הנכונה של סעיף 10(א1)(1) לחוק הבחירות אינה תומכת בעמדת העיריה. במיוחד כך הדבר כאשר ב"כ העירייה לא יכול היה להראות תנאים או הגבלות שקבעה העירייה לעניין שילוט של תעמולת בחירות.

סעיף 10 לחוק העזר ק. אתא [מודעות ושלטים] התשס"ח-2008 קובע שהצגת שלוט הנושא אופי פוליטי או שיש בו משום תעמולת בחירות יעשה בהתאם לחוק הבחירות. נכון הדבר שהוראת אותו סעיף 10 כפופה לסעיף 11 של אותו חוק עזר, הקובע שורה של מקרים אשר בהתקיימם חל איסור לפרסם ולהציג שלט. בין המקרים האלה אפשר למנות הפרעה לתנועת כלי רכב, מטרד לרבים, חסימת מעברים ועוד. לא מצאתי בכל כתבי הטענות שהוגשו מטעם העירייה, כל טענה רצינית שניתן היה לבסס עליה איסור להציג את השלט.

משום כך נראה לי כי פעולת העירייה לסילוק השלט ממקומו תוך שיטמוש בכוחותיה השילטוניים היתה פעולה שנעדרה ממנה המידתיות שניתן היה לצפות כי העירייה תגלה הן מפני שמידתיות היא חובה שעל כל רשות מינהלית לנהוג על פיה, והן מפני שמדובר בענין של בחירות שלגביו אוי שהרשות השלטונית תנהג באיפוק ובריסון מירבי.

התוצאה היא, אפוא, שאף אם העותר לא יוכל להציב את השלט בין הבניינים שברחוב זבולון 3 ו-5, בק. אתא, הוא יוכל להציב אותו על הבניין שברחוב זבולון 3, ששם, על פי הטענה, מצויים משרדי הרשימה שמטעמה הוא מתמודד.

העירייה תשלם לעותר שכ"ט עו"ד בסכום של 3,500 ₪ בצירוף מע"מ.

הבקשות בבש"אות 1660/08 ו-1668/08 נדחות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. דרכי תעמולה

 2. הצבעה בפתק ריק

 3. חברות בגוף בוחר

 4. בקשה לדחיית בחירות

 5. הנחיות מבקר המדינה

 6. פסילת תוצאות בחירות

 7. חופש בחירת שם משפחה

 8. הצבעה במעטפות כפולות

 9. פסילת מילים בפתק הצבעה

 10. ביטול בחירות לועד הורים

 11. הצעת חוק בחירות מוקדמות

 12. ייצוג הולם לנשים בבחירות

 13. איסור מתנות בחוק הבחירות

 14. בקשה לביטול תוצאות בחירות

 15. דחיית מועד הבחירות במפלגה

 16. עתירה להכרזה כזוכה בבחירות

 17. ניכוי הוצאות קמפיין בחירות

 18. התפטרות מנכ"ל אחרי הבחירות

 19. חוק הבחירות לגופים ציבוריים

 20. בחירת נשיא המדינה ברוב רגיל

 21. חוק הבחירות דרכי תעמולה 1959

 22. הסרת שלט בחירות ע''י העירייה

 23. הצבעה על ידי אזרחים בחוץ לארץ

 24. עיכוב בחירות למזכיר סניף במפלגה

 25. נייר ממוחזר בפתקי הצבעה בבחירות

 26. סכסוך בין שכנים בבחירות לועד בית

 27. מחלוקת בין רשימות לבחירות בעירייה

 28. הצבעה בבחירות על ידי אזרחים בחו"ל

 29. הזכות להציע מועמד בבחירות מיוחדות

 30. העברת שר מכהונתו סמוך למועד הצבעה

 31. ביטול בחירות חשאיות לנשיאות המדינה

 32. סילוק שלט שהותקן ללא היתר בתקופת בחירות

 33. ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות

 34. תקנות העיריות (בחירות חברי ועדה חקלאית), תשכ''ד-1964

 35. הנחיות המפלגות (ניהול מערכת החשבונות ודיווח בבחירות מקדימות), התשס"ז-2007

 36. תקנות החברות הממשלתיות (כללים בדבר אופן בחירת פקידים בכירים), התשס''ה-2005

 37. קביעת המפלגות (המועד להגשת הדו"ח המסכם על בחירות מקדימות ואופן פרסומו), התשנ"ו-1996

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון