היטל ביוב לצורך היתר בניה

להלן פסק דין בנושא היטל ביוב לצורך היתר בניה:

פסק דין

טענות העוררת

1.     העוררת טוענת כי שילמה תחת מחאה היטל ביוב בסך כ - 93,000 ₪ בשנת 2001 וזאת לצורך הוצאת היתר בניה.

לאחר התשלום, התברר כי המשיבה הפחיתה את תעריפי הביוב אצלה בכשליש.

עוד נטען כי לצורך הבניה נאלצה להעתיק קו ביוב שעבר במגרש, קו שלא שרת את המגרש והיה שייך לעירייה, ומגיע לעוררת החזר ההוצאות בגין העתקת הקו.

לטענת העוררת, אין מקום לדרוש היטל ביוב בגין קווי ביוב שהותקנו לפני שנים רבות, כל עוד לא הותקנו קווים חדשים במועדים רלוונטיים לבניה.
טענות המשיבה

2.     המשיבה טוענת כי לגבי טענות להחזר הוצאות שהוציאה העוררת להעתקת קו ביוב עירוני שעבר במגרשה, אין לוועדה סמכות עניינית לדון, לא בתביעת השבה ולא בתביעת פיצויים וכן נטען כי עצם ההוצאה הכספית לא הוכחה.

3.     באשר להיטל הביוב, נטען כי הבניה היא בניה חדשה, המגרש הוא מגרש שהיה ריק, לא שולם בגין המגרש היטל ביוב בעבר, ומכאן שהתשלום הוא תשלום ראשון ולא תשלום שני. לא שולמו בעבר דמי השתתפות ומכאן שאין תשלומי כפל, רק לאחר הקמת הבניין החדש חובר לראשונה לרשת הביוב. לפי הטענה בניין חדש חייב לשלם היטל ביוב, אם לא שולם בעבר.

באשר לטענה להפחתת תעריפי הביוב בשליש, נטען כי המדובר בהרחבת חזית אסורה.

דיון

4.     באשר לטענה בדבר פיצוי או תשלום בגין העתקת קו ביוב: טענה זו אינה בסמכות ועדת ערר זו. אמנם בעת עריכת התחשבנות בין הצדדים, לכאורה יש מקום להתחשב בהוצאות שהוצאו, אם הוצאו, על ידי העוררת עבור העירייה, יחד עם זאת עניין זה אינו נתון לוועדה.
לשם השוואה, בעניין מנחמי נ' עיריית רמת גן, בגלגולו השלישי והאחרון בינתיים, בפני וועדה זו, עניין שנדון אף הוא על ידי ב"כ אנגלסמן ואורן ובו ניתנה החלטה ביוני השנה, נדון עניין העתקת קו ביוב אל מחוץ למגרש, ושם על פי סיכום בין הצדדים, העירייה היתה אמורה לשאת בהוצאות.
כמובן שעניין זה הוא עניין אחר, ואין הוועדה קובעת כל ממצאים בסוגיה זו. יתכן שהעוררת רשאית לקזז את עלויות העתקת הקו מול חיובי הביוב. אין הועדה מביעה עמדה לעניין זה.

5.     לעניין השאלה האם יש לשלם היטל ביוב, התשובה היא בחיוב.
חובת התשלום במקרים מסוג זה נדונה בהרחבה בעניין מנחמי הנ"ל, בגלגוליו השונים וגם על ידי וועדה זו. כשנדון עניין מנחמי בבית המשפט העליון, קבע הנשיא ברק כי, אפילו שולמו דמי השתתפות בעבר, אין הדבר משחרר אוטומטית מתשלום הוצאות במקרים מסוימים, ובלבד שאין תשלום כפל. יחד עם זאת "לגבי שלבים חדשים בהתקנת הביוב ובבניה בנכס" יש צורך לשלם.

6.     במקרה זה, אין חשש לכפל תשלומים, היות שלא שולם בעבר. כאשר התשלום הוא לפי שיטת ההיטל, ולא לפי שיטת ההשתתפות, רשאית העירייה לגבות תשלום בעת הבניה למימון הוצאותיה בעבר ובעתיד הקרוב. הדבר עולה מפסק דין מנחמי הנ"ל.
בעניין מנחמי השני, קבעה כב' השופטת חיות כי כשמוקם בניין חדש נוצר שלב חדש החייב בהיטל, אפילו שולמו תשלומי השתתפות בעבר.
אין צורך להיכנס לניתוח מעמיק של הדין, היות שניתן למצא פירוט של הדין בהחלטה הקודמת של ועדה זו בעניין מנחמי המצויה אצל הצדדים. באותו עניין פורטו ההלכות הרלוונטיות. באותו עניין אמנם, לפי הנסיבות הספציפיות נתקבל הערר, אולם במקרה זה שבפנינו כעת לא מתקיימות נסיבות אשר יצדיקו אי תשלום היטל ביוב. הבניין הוא בניין חדש, לא שולמה השתתפות בעבר, הבניה היא חדשה יחסית על מגרש ריק ולכן לפי פסיקת בית המשפט העליון, יש צורך לשלם היטל.

7.     סוגיה אחרונה שיש לדון בה היא הפחתת השליש. בעניין זה נטענה טענה ולא הושמעה טענה נגדית לסתור. הטענה היחידה של העירייה היא טענה להרחבת חזית. מכאן שאין לעירייה תשובה עניינית. רשות ציבורית נדרשת להתנהלות הוגנת וכן נדרשת לתום לב ברמה מוגברת, ובוודאי ברמה רגילה. אם התעריפים הרגילים נמוכים בכשליש, או אם נעשתה הפחתה בתעריפים, זמן קצר לאחר התשלום (במקרה זה נעשה תשלום חלקי היות שהעירייה לא הגישה את השיקים לפירעון), או אם גבתה העירייה בטעות יותר מהסכומים שנהגה לגבות במקרים דומים. בכל המקרים הנ"ל, על העירייה להסתפק בתעריף הרגיל, דהיינו, אין לשלם שליש נוסף.

8.     באשר לטענת הרחבת חזית. הועדה אינה מקבלת טענה זו. ראשית, מדובר בוועדת ערר, ומכאן שהדרישות הפרוצדוראליות אינן קפדניות ואינן קשיחות. מטרת הוועדה לקבוע את התוצאה ההוגנת המתבקשת מהנסיבות, ובלבד שלא קופחה זכות הטיעון של הצדדים. במקרה זה, טענו שני הצדדים. לא היתה בפי העירייה תשובה עניינית ומכאן שלכאורה יש ממש בטענה.
טעם נוסף לקבלת הטענה הוא שטענה מסוג כזה אינה בבחינת הרחבת חזית מפתיעה, אלא טענה הבאה במסגרת הטענות הכלליות בעניין היטל הביוב. כאשר טענו העוררים כי לא היו חייבים לשלם ומכאן שהטענה שהיו חייבים לשלם פחות אינה בבחינת הפתעה, וכאמור ניתנה הזדמנות להשיב לטענה, אולם תשובה עניינית אין.

התוצאה היא לפי האמור בהחלטה זו. הצדדים יערכו ביניהם את ההתחשבנות הדרושה, היות שאין בפני הוועדה נתונים לקבוע קביעות מעבר לקביעות העקרוניות הנ"ל.

בנסיבות אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תשלום ביוב

 2. חוק מים וביוב

 3. העתקת קו ביוב

 4. ערר היטל ביוב

 5. החזר היטל ביוב

 6. נפילה לבור ביוב

 7. ניתוק צינור ביוב

 8. נזקי ביוב לחקלאות

 9. קו ביוב בשטח פרטי

 10. ערעור על היטל ביוב

 11. סמכות ועדת ערר ביוב

 12. חישוב היטל ביוב לפי שטח

 13. התיישנות חוב שירותי ביוב

 14. היטל ביוב לצורך היתר בניה

 15. איחור בהגשת ערר היטל ביוב

 16. היטל ביוב משק גידול חזירים

 17. צינורות ביוב בחלקות מקרקעין

 18. סמכות העירייה לדרוש היטל ביוב

 19. מי צריך לשאת בחיבור נכס לביוב ?

 20. ביטוח נזק לביוב במהלך חילוץ משאית

 21. ועדת הערר לענייני ביוב - ערעור על החלטה

 22. ניתן להעביר ביוב ואפילו ציבורי דרך חלקות פרטיות

 23. טענת אי קיום פסק דין המורה להעתיק קו הולכת ביוב

 24. הודעות תאגידי מים וביוב (עדכון תעריפי הגיחון), התשס"ה-2005

 25. כללי תאגידי מים וביוב (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ע-2010

 26. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב), התשמ"ב-1981

 27. תקנות יסודות התקציב (המחאה או שעבוד של זכות בידי תאגיד מים וביוב), התשס''ה-2005

 28. חוק עזר לדוגמה לרשויות מקומיות (הזרמת שפכי תעשיה למערכת ביוב) (ביטול), התשס"ד-2004

 29. כללי תאגידי מים וביוב (תעריפים לשירותי מים וביוב והקמת מערכות מים או ביוב), התש"ע-2009

 30. כללי תאגידי מים וביוב (חישוב עלות שירותי מים וביוב והקמת מערכת מים או ביוב), התש"ע-2009

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון