בקשה לעיכוב גביית ארנונה

המבקש טוען כי יש להקפיא את הליכי הגבייה שננקטים נגדו עד להכרעה בערעור, מאחר שסיכויי הערעור על פסק הדין הינם גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו. לעניין סיכויי הערעור טוען המבקש כי בית המשפט קמא שגה כאשר קבע, בניגוד למסמכים שהיו בפניו, כי הוא לא פעל כיאות לשינוי רישום המחזיק בנכס וכאשר קבע כי המשיבה לא הייתה מודעת לזהות המחזיק.

להלן החלטה בנושא בקשה לעיכוב גביית ארנונה:

החלטה     


זוהי בקשה לעיכוב ביצועו של פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל-אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים (כב' השופטת א' קובו), לפיו נדחתה עתירת המבקש להפסיק את הליכי גבייתם של חובות ארנונה נגדו ולתיקון רישומו כמחזיק בנכס נשוא החובות.

1. המבקש רשום בספרי המשיבה כמחזיק בנכס ברחוב זבולון 12 בתל-אביב-יפו (להלן: הנכס). בחודש יולי 1997 בוטלה הוראת הקבע לתשלום הארנונה עבור הנכס והחלו להצטבר חובות בגינם נפתחו הליכי גבייה נגד המבקש. בחודש אוגוסט 2006 ניתנה למבקש הודעה על מכירת בית מגוריו במסגרת הליכי הגבייה ובחודש אפריל 2007 עוקלו מיטלטלין מביתו. בחודש מאי 2007 עתר המבקש לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו בשבתו כבית משפט לעניינים מנהליים בטענה כי החל מחודש יוני 1998 המחזיקה בנכס הינה אמו, ועל כן אינו חייב בתשלום חובות הארנונה של הנכס מאז חודש יוני 1998 ועד נובמבר 2003.

2. בית המשפט המחוזי דחה את העתירה, הן מחמת השיהוי שבהגשתה והן לגופם של דברים. אשר לשיהוי, בית המשפט קבע כי על אף שהמבקש ידע אודות ההליכים המתנהלים נגדו ואודות רישומו כמחזיק בנכס הוא לא פעל להסדרת התשלום או לשינוי הרישום באופן מיידי ואף לא העלה את הטענה כי אינו מחזיק בנכס כאשר פנתה אליו המשיבה בבקשות לתשלום החוב. בית המשפט הוסיף כי העתירה הוגשה כשנתיים לאחר שנדחתה בקשת המבקש לתיקון רטרואקטיבי של רישום המחזיק בנכס ודינה להידחות מטעם זה. לגופם של דברים, קבע בית המשפט כי יש לראות במסמך כתוב אשר נחתם על-ידי המבקש בשנת 2002 ובו הוא התחייב בהתחייבות אישית לשלם 4,000 ₪ מדי חודש בגין חובות ארנונה (להלן: כתב ההתחייבות), משום הודאת בעל דין המונעת ממנו להעלות את טענותיו נגד חיובו בארנונה. בשולי הדברים הוסיף בית המשפט כי המבקש לא ניצל את ההזדמנות שניתנה לו על-ידי בית המשפט להגיע להסדר עם המשיבה לעניין תשלום החוב.

המבקש הגיש ערעור על פסק הדין לבית משפט זה, ובד בבד הגיש בקשה למתן סעד זמני לתקופת הערעור, לפיו יוקפאו הליכי הגבייה שננקטו נגדו - היא הבקשה שלפניי.

3. המבקש טוען כי יש להקפיא את הליכי הגבייה שננקטים נגדו עד להכרעה בערעור, מאחר שסיכויי הערעור על פסק הדין הינם גבוהים ומאזן הנוחות נוטה לטובתו. לעניין סיכויי הערעור טוען המבקש כי בית המשפט קמא שגה כאשר קבע, בניגוד למסמכים שהיו בפניו, כי הוא לא פעל כיאות לשינוי רישום המחזיק בנכס וכאשר קבע כי המשיבה לא הייתה מודעת לזהות המחזיק. כך למשל, טוען המבקש כי יש לראות את המשיבה כמי שידעה על זהות המחזיק בפועל, וזאת לאור העובדה כי בסמוך למועד בו, לטענתו, הודיע על שינוי המחזיק בנכס, החלו חשבונות הארנונה להיות ממוענים לאמו. כמו כן, טוען המבקש כי שגה בית המשפט כאשר נתן משקל מכריע לכתב ההתחייבות, אשר לטענתו כלל לא נחתם על-ידו ואינו מהווה מסמך רשמי של המשיבה. עוד מוסיף המבקש כי לא היה מיוצג במסגרת ההליכים בפני בית המשפט קמא ועל כן לא עלה בידו להציג את טענותיו ואת המסמכים השונים שהיו ברשותו כיאות. אשר למאזן הנוחות, המבקש טוען כי בעוד שלמשיבה לא ייגרם כל נזק כתוצאה מהקפאת הליכי הגבייה, הרי שהמשך ההליכים עלול לגרום לו נזקים כבדים ובלתי-הפיכים.

4. מנגד, טוענת המשיבה כי במקרה דנן לא מתקיימים התנאים המצדיקים מתן סעד זמני לתקופת הערעור. ראשית, טוענת המשיבה כי סיכויי הערעור הינם קלושים, במיוחד לאור העובדה כי עיקר טענותיו של המבקש מופנות נגד ממצאים עובדתיים שקבע בית המשפט קמא וכי הלה לא הצביע על טעות שנפלה בפסק הדין ואשר מצדיקה את התערבות ערכאת הערעור. כך למשל, טוענת המשיבה כי בצדק קבע בית המשפט קמא כי חל שיהוי ניכר בהגשת העתירה וכי העותר לא הציג כל טעם לשיהוי זה. עוד טוענת המשיבה כי המבקש לא הודיע על שינוי בזהות המחזיק בנכס במסמך כתוב, כנדרש בסעיפים 326-325 לפקודת העיריות, ואף לא הציג כל ראיה לכך שהודעה כזו בוצעה על ידו. המשיבה מדגישה עוד כי חלק ניכר מהטענות שמעלה המבקש - כדוגמת הטענה כי כתב ההתחייבות לא נחתם על ידו - מועלות לראשונה במסגרת הבקשה למתן סעד זמני ועל כן אין לקבל אותן. כמו כן, מוסיפה המבקשת כי אין בעובדה שהמבקש לא היה מיוצג בערכאה הדיונית כדי לשנות את פני הדברים, שכן היה באפשרותו להסדיר את סוגיית הייצוג, אך הוא בחר שלא לעשות כן ואף לא העלה כל טענה בעניין בפני בית המשפט המחוזי. שנית, טוענת המשיבה כי המבקש לא הצליח להראות כי מאזן הנוחות נוטה לטובתו, שכן לא טען כי במידה וייגבה החוב לא יהיה ניתן להשיב את המצב לקדמותו. לעניין זה, מדגישה המשיבה כי הינה רשות מקומית מהגדולות בישראל ומצבה הכלכלי איתן, כך שתוכל להשיב למבקש כספים שייגבו ממנו במידה ויתקבל הערעור.

5. לאחר שעיינתי בבקשה, בתגובה ובפסק דינו של בית המשפט המחוזי מצאתי כי דין הבקשה להידחות. כידוע, כלל הוא שעל מנת שיינתן סעד זמני לתקופת הערעור על המבקש סעד זה להראות כי סיכויי הערעור הינם טובים ומאזן הנוחות נוטה בבירור לטובתו (ראו למשל: עע"מ 9177/01 אחים שרבט יוזמים ובונים 1989 בע"מ נ' עיריית תל-אביב - יפו, פ"ד נו(2) 162, 167-166 (2001); עע"מ 6063/05 עיד נ' מועצה מקומית כפר קרע (לא פורסמה, 26.7.2005)). זאת, בפרט כאשר מדובר בפסק דין כספי, אשר ההנחה היא כי ביצועו אינו גורם לנזק בלתי-הפיך. על פני הדברים, דומה כי סיכויי הערעור אינם גבוהים, שכן עיקר טענותיו של המבקש נוגע לממצאים עובדתיים אותם קבע בית המשפט קמא בהתבסס על מסמכים שהוצגו בפניו, אשר בהם, כידוע, לא תתערב ערכאת הערעור בנקל (ראו למשל: ע"א 3601/96 בראשי נ' עזבון המנוח זלמן בראשי ז"ל, פ"ד נב(2) 582 (1998)). אמנם, המבקש לא היה מיוצג בהליך שהתנהל בפני הערכאה הדיונית, אך לא ברור מדוע בחר המבקש שלא להסדיר את ייצוגו, ומכל מקום בכך בלבד אין כדי לשנות את התרשמותי באשר לסיכויי הערעור. זאת, בהתחשב בכך שלא מצאתי, על פני הדברים, כי בטענות שמעלה המבקש לראשונה בבקשה שלפניי - בפרט אלו הנוגעות לשיהוי אשר נפל בהגשת העתירה ולכתב ההתחייבות - יש כדי לשנות באופן ממשי מהתמונה העובדתית אשר עמדה בפני בית המשפט קמא. עוד אוסיף, בשולי הדברים, כי לזכותה של המשיבה עומדת גם חזקת התקינות המנהלית, המקטינה אף היא את סיכויי הערעור (ראו למשל החלטתי מהעת האחרונה: עע"מ 6881/07 ברגר נ' המועצה האזורית עמק חפר (טרם פורסמה, 24.9.2007)).

כמו כן, לא מצאתי כי בחינת שיקולי מאזן הנוחות במקרה דנן מטה את הכף לטובת קבלת הבקשה. כידוע, במסגרת בחינת שיקולים אלה על בית המשפט לבחון את האפשרות שהמבקש יצליח להיפרע מן המשיבה במידה ויתקבל ערעורו, כמו גם את הנזק שייגרם למבקש כתוצאה מביצוע פסק הדין והנזק שייגרם למשיבה כתוצאה מאי-ביצועו (ראו למשל: ע"א 9784/05 עיריית תל אביב יפו נ' גורן (לא פורסמה, 1.12.2005)). אשר ליכולתו של המבקש להשיב לידיו את הכספים שייגבו ממנו אם יתקבל ערעורו, הרי שהמבקש לא העלה כל טענה לעניין זה, מה גם שהמשיבה הינה רשות מקומית כך שיש להניח שהמשיב יכול לגבות ממנה כספים במידה וערעורו יתקבל (ראו למשל: ע"א 322/98 חיפה כימיקלים דרום בע"מ נ' משרד התעשייה והמסחר (לא פורסמה, 4.3.1998)). בנוסף, אמנם יש להניח כי למבקש ייגרם נזק כלשהו כתוצאה מהמשך הליכי הגבייה, ואולם לא מצאתי כי נזק זה, כשלעצמו, מצדיק את קבלת הבקשה, וזאת גם בהתחשב בדברים שנאמרו לעיל לעניין סיכויי הערעור (לעניין היחס בין סיכויי הערעור לשיקולי מאזן הנוחות ראו למשל: ע"א 9296/03 אהרוני נ' מנשה, פ"ד נח(2) 301, 306 (2003)).

אשר על כן, הבקשה נדחית. בנסיבות העניין - אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון