שימוש בשם מסחרי מטעה

בית המשפט ציין כי אין ספק שצלילו של הסימן "אשכולות" דומה במיוחד לסימן "אסכולות" ומכיוון שחלק משיווק בית הספר של המבקשת נעשה בדרך של שיחות טלפון אל לקוחות,


להלן החלטה בנושא איסור שימוש בשם מסחרי מטעה:

החלטה

רקע

המבקשת מפעילה בית ספר לתרבות ודעת המציע קורסי העשרה ופנאי תחת השם "אסכולות".

המשיבות הקימו לאחרונה מרכז ללימודי פנאי במתחם הסינימה סיטי תחת השם "זמן אשכולות". המבקשת טוענת שיש בכך כדי להטעות את ציבור הלקוחות לחשוב שהקורסים המוצעים על ידי המשיבים הם של המבקשת או קשורים אליה.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לאסור על המשיבות לעשות שימוש בסימנים "אשכולות" ו/או בכל סימן הדומה לסימן "אסכולות" החל מהסמסטר השני של שנת הלימודים הנוכחית, לאסור על המשיבות לעשות שימוש באופן בו הן עושות שימוש בתוכן העניינים, טופס ההרשמה, נהלי ההרשמה ומבנה תיאור הקורסים שבידיעון אותו הן מפיצות, ולהורות להן ליתן דין וחשבון אודות מספר הנרשמים למרכז ללימודי פנאי של המשיבות.דיון

א.     המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

גניבת עין

ב.     כדי לזכות בתביעתה בעילה של גניבת עין על המבקשת להראות שהקורסים בבית הספר לתרבות ודעת "אסכולות" רכשו מוניטין וקיים חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהקורסים במרכז ללימודי פנאי "זמן אשכולות" של המשיבות הם של המבקשת או קשורים אליה.

מוניטין

ג.     מערך הקורסים בבית הספר לתרבות ודעת "אסכולות" של המבקשת פועל מזה כ - 15 שנה ובמסגרתו לומדים 12,000 תלמידים. בנתונים אלה די כדי לבסס את המוניטין הדרוש בגניבת עין.

הטעיה

ד.     אין ספק שצלילו של הסימן "אשכולות" דומה במיוחד לסימן "אסכולות" ומכיוון שחלק משיווק בית הספר של המבקשת נעשה בדרך של שיחות טלפון אל לקוחות, כאמור בסעיפים 39 ו - 40 לתצהירה של גלית דבי מרץ המצהירה מטעם המבקשת שלא הוכחש על ידי המשיבות (ראה סעיף 10 לתשובת משיבות 2 ו - 3) יש ליתן משקל רב לדמיון בצליל שבין שני השמות האמורים, ראה רע"א 5454/02 טעם טבע (1988) טיבולי בע"מ נ' אמברוזיה סופהרב בע"מ ואח', פ"ד נז (2), 438 בע' 452. משכך, אין בתוספת של המילה "זמן" בסימן של המשיבות ו/או באופן עיצוב הסימן כדי לשלול אפשרות של טעות מצד לקוחות המסמכים על שיחות טלפוניות.

בכך שונה המקרה כאן מהנסיבות שתוארו בפסק הדין בע"א 1123/04 Canali S.P.A ואח' נ' Canal Jean CO (פורסם בתקדין), במסגרתו בחן בית המשפט את החשש להטעייה לגבי סימנים המופיעים על בגדים שם יש ליתן לחוזי של הסימן משקל גדול, בשל העובדה שהלקוחות רוכשים את הבגדים רק לאחר שהם נחשפים לבגדים ולסימן המסחרי שעליהם.

ה.     לנוכח האמור עד כאן, נראה שהמבקשת עמדה בנטל להראות סיכויי זכייה בתביעתה בעילות של גניבת עין ועשיית עושר ולא במשפט.

מאזן הנוחות

ו.     המבקשת זכאית להינות מהמוניטין שרכש בית הספר לתרבות ודעת שבניהולה וקיים חשש שתלמידים יטעו וירשמו למרכז ללימודי הפנאי של המשיבות במקום לבית הספר של המבקשת. מנגד, המשיבות רק החלו בפעילותן ואיני סבור ששינוי הסימן "אשכולות" יגרום להם נזק העולה על הנזק שייגרם למבקשת. בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן צו שימנע מהמשיבות לעשות שימוש בסימן "אשכולות" בקשר עם פעילות המרכז ללימודי הפנאי שבניהולן.

ז.     מעיון והשוואה בין המידעון שמפיצות המשיבות למידעון של המבקשת לא מצאתי שהמידעון שמפיצות המשיבות דומה או מעורר חשש שציבור הלקוחות יטעה לחשוב שהמידעון ללא הסימן "אשכולות" ו/או חלקים ממנו הם של המבקשת או קשורים בה.

ח.     התלמידים שנרשמו למרכז ללימודי הפנאי שבניהול המשיבות אינם צד לבקשה כאן, והמבקשת אינה זכאית לקבל פרטים אודותיהם. לפיכך, איני רואה לנכון ליתן למבקשת את הסעד המבוקש בסעיף 6 לבקשה.
ט.      המשיבה העלתה כנגד המבקשת טענת שיהוי.
איני רואה בפרק הזמן שחלף מאת נודע למבקשת על השימוש בסימן "זמן אשכולות" ועד לפנייתה לבית המשפט שיהוי, כשבתווך פנתה המבקשת למשיבה וקיוותה להגיע עמה להסכמה מחוץ לכתלי בית המשפט.


סוף דבר

ניתן בזה צו מניעה זמני האוסר על המשיבות ו/או מי מהן לעשות שימוש בסימן "אשכולות" בנפרד ו/או כחלק מסימן בקשר עם שיווק הקורסים במרכז ללימודי הפנאי שלהן.

תוקף הצו מותנה בהפקדת התחייבות עצמית כאמור בתקנה 365 (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, תשמ"ד - 1984 והפקדת ערבון בסך 50,000 ₪.

המשיבות, בנפרד ובמאוחד, תשלמנה למבקשת הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.

מוצע למשיבות להסכים, כי בכפוף לזכותן לבקש רשות ערעור על החלטתי ולתוצאות הליך כזה אם ינקט, תתקבל עתירת המבקשת ללא צו נוסף להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. שם מסחרי

 2. גזל סוד מסחרי

 3. החוק המסחרי העותומני

 4. שימוש בשם מסחרי מטעה

 5. המרת שטח ממגורים למסחר

 6. נתוני תפוצה סוד מסחרי

 7. סוד מסחרי בהליך פלילי

 8. זכות העיון בסוד מסחרי

 9. רשימת לקוחות סוד מסחרי

 10. גילוי מסמכים סוד מסחרי

 11. בקשה לעיון בהסכם מסחרי

 12. חוזה שכירות מבנה מסחרי

 13. שימוש בסימן מסחרי רשום

 14. צו חיסיון על סוד מסחרי

 15. הפרת סימן מסחר של אדידס

 16. תביעה בגין גזל סוד מסחרי

 17. הפרת סימני מסחר של בגדים

 18. פקודת המסחר עם האויב, 1939

 19. דמי תיווך שכירות נכס מסחרי

 20. שינוי יעוד נכס חקלאי למסחרי

 21. רשימת ספקים מהווה סוד מסחרי

 22. צו מניעה בגין גזל סוד מסחרי

 23. נכס מסחרי - הפרת חוזה שכירות

 24. דמי שכירות ראויים שימוש מסחרי

 25. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 26. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 27. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 28. עוולות מסחריות בין עובד למעביד

 29. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 30. תביעה בגין העברת סודות מסחריים

 31. סמכות ייחודית רישום סימני מסחר

 32. שימוש בשם של אדם לצרכים מסחריים

 33. איחוד שידורי הטלוויזיה המסחריים

 34. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 35. חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט-1999

 36. שינוי ייעוד מסחרי לייעוד תעשייה

 37. חוק איסור פעילות מסחרית בבתי ספר

 38. האם רשימת משקיעים מהווה סוד מסחרי

 39. האם רשימת משקיעים נחשבת סוד מסחרי

 40. פיצויים בגין שימוש בסודות מסחריים

 41. סמכות עניינית בתביעת גזל סוד מסחרי

 42. צו מניעה האוסר על שימוש בסודות מסחריים

 43. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 44. סעד זמני בעניין רשימת לקוחות וסוד מסחרי

 45. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 46. תיקון חוק החברות התאמות לצורך מסחר באירופה

 47. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 48. יחסי מסחר - החזרת סחורה שאינה נמכרת כנגד זיכוי

 49. תקנות עוולות מסחריות (סעדים וסדרי דין), התש''ס-1999

 50. כללי המועצה לייצור ולשיווק של אגוזי-אדמה (פיקוח על הסחר באגוזי-אדמה), תשכ"ב-1962

 51. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון