צו איסור שיווק מוצרים

המבקשת עתרה לצווים זמנייים שיאסרו על המשיבה לייבא ו/או לשווק מוצרים הנושאים את סימן המסחרINFINITY ו/או כל סימן אחר הדומה לו, יורו למשיבה לאסוף את המוצרים המפרים וחומר פרסומי הקשור למוצרים אלה ולהעבירם לכונס נכסים זמני שימונה לשם כך.


להלן החלטה בנושא צו איסור שיווק מוצרים:

החלטה

רקע

המבקשת, חברה שהתאגדה במדינת דלאוור בארה"ב, עוסקת בפיתוח וייצור מוצרי אלקטרוניקה, בין היתר תחת הסימן INFINITY, והיא משווקת את מוצריה בישראל באמצעות אלמור אודיו בע"מ.

בבעלות המבקשת סימן מסחר רשום מס' 157601 "INFINITY" בסוג 9 רכיבי ניווט קולי לרכב הכולל דיסק אופטי, נגן דיסקים, מערכות קול לרכב כולל רדיו, רמקולים, מגברים ומעגלי הצלבה לרכב, שנרשם ביום 4.11.03.

המשיבה עוסקת בייבוא ושיווק מוצרי חשמל ואלקטרוניקה בהם מכשירי וידאו וטלויזיה תחת השם "INFINITY", ובבעלותה סימן מסחר מס' 175594 "INFINITY" בסוג 9 טלויזיות, מקרנים, מסכי טלויזיה ומערכות לקולנוע ביתי (הכל לא לרכב), שנרשם ביום 5.4.06.

המבקשת מעוניינת למנוע מהמשיבה לשווק מוצרים הנושאים את סימן המסחר "INFINITY", והיא אף פנתה בבקשה לרשם סימני המסחר בבקשה למחוק את סימנה של המשיבה מפנקס סימני המסחר.

בת.א 2684/06 תבעה המבקשת לאסור על המשיבה לייבא ו/או לשווק מוצרים הנושאים את סימן המסחרINFINITY ו/או כל סימן אחר הדומה לו, להורות למשיבה לאסוף את המוצרים המפרים, להעבירם לכונס נכסים שימונה לשם כך, ליתן דין וחשבון שיכלול פרטים אודות שיווק המוצרים המפרים ולשלם למבקשת פיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לצווים זמנייים שיאסרו על המשיבה לייבא ו/או לשווק מוצרים הנושאים את סימן המסחרINFINITY ו/או כל סימן אחר הדומה לו, יורו למשיבה לאסוף את המוצרים המפרים וחומר פרסומי הקשור למוצרים אלה ולהעבירם לכונס נכסים זמני שימונה לשם כך.


דיון

א.     המבקשת מבססת את תביעתה על עילות של הפרת סימן מסחר וסימן מסחר מוכר היטב, גניבת עין, עשיית עושר ולא במשפט, תיאור כוזב, רשלנות, התערבות בלתי הוגנת במסחר, דילול מוניטין והטעיית ציבור הצרכנים.

סימן המסחר

ב.     אין חולק, שהמשיבה בעלת סימן מסחר רשום "INFINITY" ועל כן, זכאית היא להשתמש באופן ייחודי בסימן המסחר שבבעלותה בקשר עם שיווק המוצרים המנויים בתעודת הרישום של סימן המסחר, כהוראת סעיף 46 (א) לפקודת סימני מסחר [נוסח חדש], תשל"ב-1972 (להלן: "פקודת סימני מסחר").

ועוד. גם אם אניח כטענת המבקשת, שהטובין לגביהם נרשמו סימני המסחר הם זהים, אין בכך שלמבקשת סימן מסחר זהה כדי לשלול מהמשיבה לעשות שימוש ייחודי בסימן המסחר, ראה סעיף 46 (ב) לפקודת סימני מסחר.

ג.     אמנם המבקשת הגישה בקשה למחיקת סימן המסחר, אולם בקשה זו טרם הוכרעה על ידי רשם סימני המסחר ובשלב זה נקודת המוצא היא שהסימן שבבעלות המשיבה, תקף.

טענת המבקשת, לפיה הסימן INFINITY הוא סימן רשום המהווה גם סימן מוכר היטב, מחייבת בחינה עובדתית הכרוכה בבירור המידה בה הסימן מוכר ומזוהה עם המבקשת בחוגי הציבור הנוגע לענין כתוצאה ממאמצי השיווק של המבקשת. זאת, בהתחשב בכך שבישראל קיימים שלושה סימני מסחר רשומים בשם INFINITY בסוג 9 ביחס למוצרים מתחום המוזיקה, הוידאו והאלקטרוניקה (נספח ד לתשובת המשיבה).
אוסיף, כי המבקשת עצמה הופתעה לגלות שהסימן INFINITY משמש עוסקים נוספים המשווקים מוצרי אלקטרוניקה (סעיף 47 לתשובת המבקשת), ובכך יש כדי ללמד על הקושי בקביעת ממצאים באשר לזיהוי המבקשת עם הסימן INFINITY על ידי ציבור הצרכנים הרלבנטי.
מטעמים אלה, איני סבור שהדיון בבקשה לסעד זמני הוא המסגרת הראויה לבירור עניין זה.

זאת ועוד, אפילו אניח שהסימן הרשום INFINITY הוא גם סימן מוכר היטב בבעלות המבקשת והשימוש שלכאורה עושה המשיבה בסימן INFINITY עלול לקשר בין המוצרים שהיא משווקת לבין המבקשת באופן הפוגע במבקשת, ספק אם בכוחו של הסימן המוכר היטב לשלול מהמשיבה את הזכות לעשות שימוש בסימן המסחר הרשום שבבעלותה.

בנסיבות אלה, סיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של הפרת סימן מסחר רשום ו/או מוכר היטב, אינם ברורים.

עוולות מסחריות

ד.     סיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילות של גניבת עין והתערבות לא הוגנת המנויות בחוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999 (להלן: "חוק עוולות מסחריות"), אף הם אינם ברורים, מאחר והמבקשת מבססת את אפשרות ההטעיה על הזהות בין סימני המסחר (סעיפים 52 - 54 לבקשה), ואין באמור בחוק עוולות מסחריות כדי לגרוע מהוראות פקודת סימני מסחר המכשירות שימוש בסימן זהה שנרשם, ראה סעיף 24 לחוק עוולות מסחריות.

עשיית עושר ולא במשפט

ה.     ככל שהמשיבה התעשרה מהשימוש בסימן INFINITY מדובר בשימוש שנעשה מכוח הוראות פקודת סימני מסחר, ועל כן נראה שסיכויי המבקשת לזכות בתביעתה בעילה של עשיית עושר ולא במשפט מסופקים.

מאזן הנוחות

ו.     אפשרות השימוש בסימן INFINITY בקשר עם המוצרים שמשווקת המשיבה, נבחנה על ידי רשם סימני המסחר אשר מצא שבהתחשב בהגבלת תחום המוצרים שבהם רשאית המשיבה לעשות שימוש בסימן המסחר, לא יפגעו זכויותיה של המבקשת מהשימוש שתעשה המשיבה בסימן INFINITY.

בשלב זה, גם המבקשת וגם המשיבה זכאיות לעשות שימוש בסימן INFINITY, ולמעט טענתה בדבר הפגיעה בסימן המסחר שבבעלותה, לא צירפה המבקשת ראיות אודות הנזק העשוי להיגרם לה מאי מתן הסעד הזמני המבוקש. מנגד, המבקשת עצמה ציינה בבקשתה שהמשיבים התקשרו בהסכמים לייבוא מסכי טלוויזיה (סעיף 35) וממילא אם יינתן הסעד הזמני צפויה המשיבה להינזק.

בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות נגד מתן הסעד הזמני המבוקש.

סוף דבר

החלטתי לדחות את הבקשה מהטעמים שפורטו לעיל.

הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך 30,000 ₪ לפי התוצאות בהליך העיקרי.


קדם המשפט בתיק העיקרי יקבע לאחר החלטת רשם סימני המסחר בבקשה למחיקת סימן המסחר הרשום שבבעלות המשיבה.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון