סמכות ייחודית רישום סימני מסחר

האם סמכות רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר להחליט על רישום סימן מסחר הינה סמכות ייחודית ?

בית המשפט ציין כי יש להבדיל בין מקרה של סמכות מקבילה בה מוכרת זכותו של בעל סימן מסחר רשום או מוכר לעתור לביהמ"ש הכללי לקבלת סעד שימנע הפרת זכויותיו, לבין זכותו של המפר לעתור לביהמ"ש הכללי לקבל סעד שמטרתו "לחסן" אותו בפני תביעה עתידית שיכולה להיות מוגשת כנגדו על ידי בעליו של בעל הסימן המסחר הרשום או המוכר, "זכות" המוטלת בספק במקרה של הליך מקביל לרישום.

להלן החלטה בנושא סמכות ייחודית רישום סימני מסחר:

החלטה

בפני בקשה לסילוק התובענה על הסף, ולחילופין, להעברת הדיון למסלול תובענה רגילה.

1.     בתיק העיקרי עותרת המשיבה למתן הסעדים המצהירים כי:
א. מכתבי האזהרה שנשלחו על ידי המבקשות - חסרי כל נפקות משפטית.
ב.     המשיבה רכשה זכויות בסימן WALLA FASHION והיא זכאית לעשות בו על פי דין שימוש יחודי בכל הנוגע לתחום דברי ההלבשה.
ג.     למשיבה מוקנית הזכות לעשות כל שימוש לרבות פירסום, שיווק וכו' בסימן WALLA FASHION על גבי מוצרי הלבשה, הלבשה תחתונה, אריזות, שקיות, קבלות, חשבוניות וכו'.
ד.     למשיבה מוקנית הזכות לעשות שימוש בסימן המסחרי המקורי שלה אשר צורף לבקשה וסומן באות א/3 (האות W בהגדלה, בתוספת המילים WALLA ו- FASHION).

2.     המבקשות הגישו תגובה להמרצת הפתיחה בה כפרו מכל וכל בזכותה של המשיבה לעשות שימוש שהוא בסימן WALLA או WALLA FASHION ומדגישות בפני ביהמ"ש כי למשיבה אין כל סימן מסחר רשום, כפי שניתן להבין בטעות מן התובענה, שכן לעת עתה היא מצוייה רק בשלב הראשוני של הגשת בקשה לרישום סימן המסחר.
לגופו של עניין, נטען כי המבקשת מס' 1 הינה חברה מובילה בתחום האינטרנט הידועה כפורטל "וואלה", האתר המרכזי והמוביל בישראל בתחום האינטרנט וכי המבקשת מס' 2, אשר 50 אחוז ממניותיה הינן בבעלות המבקשת מס' 1, מפעילה את קניון הסחר האלקטרוני המוביל בישראל בתחום האינטרנט.
לטעמן, השם "וואלה" הינו מותג המשוייך רק להן והוא תוצר של השקעה מתמשכת על פני שנים ולפיכך הינו סימן מסחר מוכר, כמשמעותו בסעיף 1 לפקודת סימני המסחר (נוסח חדש) תשל"ב-1972. יתרה מכך, השם "וואלה" נרשם ביום 5/12/04 בפנקס סימני המסחר, כסימן לא מעוצב הנושא מס' 164457, סוג 38.
המבקשות טוענות כי המשיבה מבקשת לפגוע ברגל גסה בקניינן ובזכויותיהן, להתעשר שלא כדין על חשבונן ולנצל את המוניטין שצברו במשך שנים, תוך הטעיית הציבור אשר יסבור כי השם WALLA FASHION קשור לפורטל "וואלה" או ל"וואלה שופמיינד".

3.     במקביל הוגשה על ידי המבקשות הבקשה דנן לסילוק התובענה על הסף.
בבקשה זו נטען כי ביום 23/2/05 הגישה המשיבה לרשם סימני המסחר בקשה לרישום סימן מסחר מעוצב WALLA FASHION, כי המבקשות הגישו התנגדותן לבקשה וכי ההליך מצוי בשלביו הראשוניים. המבקשות טוענות כי המשיבה מנסה לעקוף בדרכים פסולות באמצעות התובענה שבפניי את ההליך המתנהל בפני רשם סימני המסחר ואשר על כן יש לדחות התובענה על הסף.
המשיבה טוענת כי לא ניתן לנעול בפניה את שערי ביהמ"ש וכי אין מדובר כלל בהליך תלוי ועומד, שכן עסקינן בעילות שונות, הגם שחלק מן הסעדים המבוקשים בתובענה העיקרית אינם נמצאים כלל בסמכותו של רשם סימני המסחר.

4.     ממקרא כתבי הטענות ונספחיהם עולה כי הצדק עם המבקשות.
מהות הסעדים המתבקשים בהמרצת הפתיחה, על אף צורת ניסוחם, הינה אחת ויחידה ולפיה מתבקשת גושפנקא משפטית והכרה בזכויותיה של המשיבה לעשות שימוש בסימן WALLA FASHION, סעד הזהה במהותו ובתכליתו לסעד המתבקש מרשם סימני המסחר בדבר הרישום המבוקש.
הסמכות להכריע באם סימן כלשהו כשיר לרישום בשם המבוקש, ועל שם המבקש, נתונה לרשם סימני המסחר ולאור מושכלות ראשוניים, שעה שהמחוקק התווה דרך ייחודית למיצוי סעד מסויים, יש לילך בדרך זו ולא לעוקפה בדרך הכללית.
יתרה מכך, על פני הדברים, ולפחות לכאורה, עולה כי המשיבה מנסה להתגונן בדרך לא ראוייה מפני טענת הפרה של המבקשות, אשר לית מאן דפליג משתמשות בשם "וואלה" מזה שנים רבות, על דרך הקדמת "תרופה למכה" בהגשת תובנעה למתן פסק דין הצהרתי אשר יהווה מעין "חיסון" כנגד הגשת תביעה שכזו.

5.     יש להבדיל בין מקרה של סמכות מקבילה בה מוכרת זכותו של בעל סימן מסחר רשום או מוכר לעתור לביהמ"ש הכללי לקבלת סעד שימנע הפרת זכויותיו, לבין זכותו של המפר לעתור לביהמ"ש הכללי לקבל סעד שמטרתו "לחסן" אותו בפני תביעה עתידית שיכולה להיות מוגשת כנגדו על ידי בעליו של בעל הסימן המסחר הרשום או המוכר, "זכות" המוטלת בספק במקרה של הליך מקביל לרישום.
בה"פ (ת"א) 4040/90 , טלמסר נ' עיתונות מקומית, נאמר בין היתר:
”באשר לסעד הראשון, בדבר היותה של המבקשת הבעלים הבלעדי של כל הזכויות בשם "טלקשר", לרבות זכויות קניין רוחני, אינני מוצא מקום להעניק סעד כזה במסגרת זו. כאמור - לפני רשם סימני המסחר תלוייה ועומדת בקשה של המבקשת לרישום סימן מסחר (או סימן שרות) על השם "טלקשר". על פני הדברים לפחות, דומה שהבקשה תתקבל. ואם כך יהיה תוכר ממילא זכות הקניין הרוחני שלה בשם. מכל מקום איני מעוניין לקבוע מסמרות בעניין זה, ומסור כעת לשיקול דעתו של רשם סימני המסחר, הרשות המוסמכת ובעלת הכלים המתאימים להכרעה בנדון”.

אף רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר סבור כי עסקינן בסמכות ייחודית.
בהחלטתו בעניין OMEGA ENGINEERING INC U.S.A נ' OMEGA SA (SWITZERLAND) מיום 11/9/01 קובע כב' הרשם:
”סמכות הרשם להחליט על רישום סימן מסחר הינה סמכות ייחודית".
בהחלטתו קיימת הפנייה לבג"צ 144/85 קליל נ' רשם הפטנטים וציטוט מתוך פסיקתה של כב' השופטת בן -פורת:
"פסק הדין על ממצאיו בהליך שנפתח על ידי קליל בבית המשפט המחוזי וכן פסק הדין וממצאיו בערעור אינם מעשי בית דין...שהרי כבוד רשם הפטנטים הוא בעל הסמכות הייחודית למחוק רישום (או לרשום) סימן מסחר, ואין בית משפט יכול להחליט בכגון דא".

6.     המבקשות עותרות למחיקה על הסף של התובענה בהעדר סמכות עניינית.
לטעמי, יש להסתפק ב"תרופה" פחותה בחומרתה והיא עיכוב ההליכים, שהרי לפחות הסעד הראשון בהמרצת הפתיחה לא מצוי כלל בסמכותו של רשם סימני המסחר, הגם שיתר הסעדים, על אף ניסוחם, זהים במהותם לסעד המתבקש אצל הרשם.
כך נעשה, למשל, בת.א. 1876/91, 1962/91 דומינוס פיצה נ' מיצ'ולסקי ואח', שם הוגשה תביעה נזיקית בעילה של גניבת עין שעה שבמקביל התבררה בפני רשם סימני המסחר בקשה לשימוש בסימן המסחרי "פיצה דומינו" כב' הנשיא דאז, השופט וינוגרד, מצא לנכון להורות על עיכוב הדיון עד להכרעה סופית של רשם סימני המסחר בהליכים המתנהלים בפניו.

7.     התוצאה
אני מורה על עיכוב הליכים בתובענה עד למתן החלטת רשם סימני המסחר בבקשה שהוגשה לו על ידי המבקשת לרישום הסימן המסחרי WALLA FASHION.

התיק יסגר מנהלית על ידי המזכירות.
המשיבה תשלם למבקשות את הוצאות הבקשה בסך 7,500 ₪ + מע"מ.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. סמכויות בית הדין השרעי

 2. סמכות בתי הדין השרעיים

 3. סמכות בית משפט פירוק שותפות

 4. סמכות בית משפט - חינוך ילדים

 5. סמכות בית הדין לעבודה נזיקין

 6. סמכות בית משפט - שימוש במקרקעין

 7. סמכות ייחודית רישום סימני מסחר

 8. סמכות בית משפט לאשר בניה בשטחים

 9. סמכות בית משפט - בני זוג מוסלמים

 10. סמכות בית המשפט שלום - היטל ביוב

 11. ביקורת שיפוטית - סמכות בית הדין לעבודה

 12. סמכות ייחודית לבית דין רבני בפירוק שיתוף

 13. סמכות בית משפט להאריך מועד ביצוע צו הריסה

 14. סמכות בית משפט לענייני משפחה - תביעת רכוש

 15. סמכות בית הדין למשמעת להורות על פרישה של עובד

 16. סמכות בית המשפט לענייני משפחה בזכויות מקרקעין

 17. חריגה מתקרת סמכות בית משפט השלום - פסיקת ריבית

 18. תביעה נגד בן משפחה שלא בסמכות בית המשפט לענייני משפחה

 19. סמכות ביהמ''ש משפחה בענייני רכוש שהוכרעו בבית הדין הרבני

 20. סמכות בית הדין לעבודה לדון בהודעת צד ג' שלא קשורה לדיני עבודה

 21. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון