טענת פריצה לאתר האינטרנט

המבקשת מייחסת למשיב פריצה לאתר האינטרנט של המבקשת, בה נחשפו סודות מסחריים של המבקשת.

להלן החלטה בנושא טענת פריצה לאתר אינטרנט:

החלטה

המבקשת עוסקת בשיווק תוספי תזונה המיועדים לספורטאים ומפתחי גוף. למבקשת 3 חנויות ואתר אינטרנט.

למשיב אתר אינטרנט הפועל תחת שם הדומיין "שרירים" במסגרתו מתנהל פורום תגובות ("טוקבקים").

המבקשת מייחסת למשיב פריצה לאתר האינטרנט של המבקשת, בה נחשפו סודות מסחריים של המבקשת.

עוד קובלת המבקשת על פרסומים באתר שרירים הפוגעים לטענתה שלא כדין בשמה הטוב ובעסקיה.

בתביעתה בתיק אזרחי 2748/07 תבעה המבקשת את הסעדים הבאים:

"א.     ליתן צו מניעה המורה לנתבע ו/או למי מטעמו ו/או הפועל בשמו, להימנע מלהעביר לצדדים שלישיים, בין במישרין ובין בעקיפין, כל מידע ו/או נתונים ו/או חומר ו/או תרשימים ו/או סקיצות ו/או רעיונות אליהם נחשף בעקבות שימוש בסוד המסחרי המצוי בידו ו/או ברשותו ו/או בחזקתו, ולהימנע מלעשות כל שימוש בסוד המסחרי, בין במישרין ובין בעקיפין, בין אם באמצעות אתר האינטרנט שברשותו בשם "שרירים" ובין אם באמצעות אתר אינטרנט אחר.

ב.     להורות לנתבע ו/או מי מטעמו ו/או הפועל בשמו להוריד את "הפורום" כולו מאתר האינטרנט "שרירים" ולחילופין, להורות לנתבע ו/או למי מטעמו ו/או הפועל בשמו להוריד מאתר האינטרנט "שרירים" שבבעלותו, לרבות מ"הפורום", את כל הסוד המסחרי שהינו קניינה של התובעת ופורסם על ידו, לרבות, הורדה מאתר "שרירים" תגובות ("טוקבקים") ו/או מודעה שנערכו על ידי הנתבע ו/או מי מטעמו ו/או מי מהמשתמשים באתרו.

ג.     להורות לנתבע למסור את שמות הגורמים אשר מסרו ו/או מכרו ו/או העבירו ו/או פעלו בשמו ובשליחותו של הנתבע לשם גילוי המידע מאת אתר האינטרנט של התובעת.

ד.     להורות לנתבע ליתן רשימת לקוחות חדשים שהצטרפו לשירותיו של הנתבע החל ממועד פרסום הסוד המסחרי באתר "שרירים".

ה.     לקבוע כי במעשי הנתבע כמפורט לעיל ביצע הנתבע עוולת גזל סוד מסחרי על פי חוק עוולות מסחריות, התשנ"ט - 1999."

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לסעדים זהים בנוסחם לאלו שהתבקשו בסעיף 52 א-ג.

ד י ו ן

עילות התביעה, כמפורט בסעיפים 10-36 לכתב התביעה הן:

  1.      גזל סוד מסחרי לפי סעיף 6 לחוק עוולות מסחריות התשנ"ט - 1999.
  2.      גזל מוניטין.
  3.       עשיית עושר ולא במשפט.


גזל סוד מסחרי

המבקש סעד להגנה על סוד מסחרי חייב לפרט את הסוד עליו מבוקשת ההגנה.
בענייננו נטען כי הסוד הינו "שיטות ואסטרטגיות שיווק ומכירה, מידע לגבי מכירות ומחירים, דרכי ניהול עובדי התובעת ועוד" (סעיף 16 לכתב התביעה).

המבקשת אינה מצביעה על שיטות שיווק ומכירה או דרכי ניהול עובדים יחודית העשויות להיחשב סוד מסחרי. אשר למחירים בהם מוכרת המבקשת את מוצריה ללקוחותיה, מחירים אלו חשופים לפני כל מתעניין במוצרים אותה משווקת המבקשת, ואינם נתפסים בגדרה של הגדרת המונח "סוד מסחרי" בסעיף 5 לחוק עוולות מסחריות.
לפיכך אני סבור שסיכויי הצלחת התביעה בעילה של גניבת סוד מסחרי נמוכים.

גזל מוניטין

המבקשת טוענת בתביעתה, שהמשיב "משתמש במידע שבידו כנגד התובעת, על מנת לשווק את מוצריו שלו, ומטעה את לקוחותיו ולקוחות של התובעת לסבור בטעות כי תוספי התזונה שנמכרים על ידו הינם טובים יותר, במחירים נמוכים יותר משל התובעת, ועל ידי כך עולה בידו למכור תוספי התזונה ולתרום לשמו ולמוניטין שלו על גבה של התובעת".

חוששני שהמבקשת לא דקה פורתא בהבנת המונח המשפטי גזל מוניטין.
הטענה שפרסום מוצרי המשיב טובים מאלו של המבקשת דבר אין לו עם גזל מוניטין. כדי לבסס תביעה על גזל מוניטין יש להראות כי לתובע או למוצריו מוניטין, וכי הנתבע משתמש במוניטין של התובע שלא כדין, כדי לשווק אותם מוצרים.
ספק אם המבקשת הניחה תשתית לכאורית מספקת לביסוס טענתה למוניטין, ואפילו עשתה כן, המעשים המיוחסים על ידה למשיב אינם שימוש במוניטין של המבקשת.

לטענת המבקשת המשיב נותן באתר "שרירים" במה לתקיפת המבקשת והמוצרים המשווקים על ידה. אפשר שיש בכך פגיעה במוניטין של המבקשת, אך מה לכך ולגזל מוניטין?

עשיית עושר ולא במשפט

גם בעניין זה, איני מוצא במה שלפני תשתית ראייתית לכאורית מספקת ליסוד הנטילה שלא כדין וליסוד ההתעשרות.

הנה כי כן, אני סבור שהמבקשת לא יצאה ידי חובתה להניח תשתית ראייתית לכאורית מספקת לביסוס סיכויי הצלחת תביעתה, ברמה שתצדיק מתן סעדים זמניים.

לכך ראוי להוסיף, שהסעדים שהתבקשו בבקשה שלפני לא נוסחו כזמניים, שכן לא נאמר בבקשה שהם מתבקשים לתקופה מוגבלת, וסעדים זהים התבקשו בתביעה.

אוסיף עוד, שהסעד של הורדת הפורום מאתר "שרירים", ויהיו אשר יהיו תכניו, הינו פגיעה מידית וחסרת כל הצדקה בחופש הביטוי. המבקשת לא מניחה בסיס משפטי לאיסור גורף על המשיב לקיים פורום לתגובות במסגרת האתר שבבעלותו.

לאור האמור לעיל החלטתי לדחות את הבקשה.

המבקשת תשלם למשיב הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.7,500 ₪.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון