זכויות יוצרים על רעיון

לטענת המבקשת הפרו המשיבים את זכויות היוצרים שלה לרבות הזכות המוסרית בכך שגזלו ממנה ו/או הפרו את זכויות היוצרים שלה במחזה.

בתגובתם טוענים המשיבים כי בקשתה של המבקשת אינה מגלה עילה לפי חוק זכויות יוצרים ו/או פק' זכויות יוצרים.

לטענתם, וכך אכן הוא הדין, לא קיימת זכות יוצרים בגין רעיון.

להלן החלטה בנושא זכויות יוצרים על רעיון:

החלטה

1.     זוהי בקשה לצו מניעה זמני שהגישה המבקשת כנגד המשיבים.

העובדות:
2.     א.     המבקשת, לטענתה, היא יוצרת, שחקנית, מורה ומחנכת בתחום
התאטרון, אשר הגתה את הרעיון נשוא המחזה "קשר השתיקה" (להלן: "המחזה").
לטענת המבקשת, היא גם יצרה וכתבה את המחזה ביחד עם משיב 1.

ב.     משיב 1 הינו שחקן, במאי ומחזאי אשר עוסק, לטענתו, במלאכת הכתיבה שנים רבות וביים מחזות רבים.

ג.     משיב 2 הינו משווק מופעים והצגות תאטרון, ונושא את השם המסחרי "אבגי הפקות".

3.     לטענת המבקשת הפרו המשיבים את זכויות היוצרים שלה לרבות הזכות המוסרית בכך שגזלו ממנה ו/או הפרו את זכויות היוצרים שלה במחזה, אשר נכתב ועובד בשיתוף עם משיב 1, תוך עשיית עושר ולא במשפט, נישול וגזל ותוך גרימת נזק למבקשת.

4.     לאור האמור לעיל הגישה המבקשת כתב תביעה בו עתרה לצו מניעה קבוע ובמקביל, הגישה בקשה לצו מניעה זמני, היא הבקשה נשוא החלטה זו.

5.     בבקשה עותרת המבקשת לסעדים הזמניים כדלקמן:
א.     ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מהם לעשות שימוש במחזה, בכל צורה שהיא;

ב.     ליתן צו מניעה האוסר על המשיבים, או מי מהם, להעלות את המחזה ו/או כל הצגה המבוססת על המחזה בכל מדיה, אמצעי תקשורת ובכל מקום אחר;

ג.     ליתן צו מניעה האוסר על המשיבים, או מי מהם, להדפיס ו/או לשכפל ו/או להפיץ או לשווק ו/או למכור בכל פורמאט את המחזה וההצגה;

ד.     ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים ו/או מי מהם להמשיך ולפגוע בזכות המוסרית של המבקשת במחזה ובהצגה;

ה.     ליתן צו מניעה זמני האוסר על המשיבים או מי מהם להתקשר בכל התקשרות עם כל גורם באופן שיהיה בהתקשרות כדי לפגוע בקניין הרוחני של המבקשת, בהצגה ובמחזה.

6.     המבקשת טוענת כי היא מי שהגתה את הרעיון נשוא המחזה, יצרה וכתבה אותו ביחד עם משיב 1, כאשר משיב 2 הוכנס ל"פרוייקט" כאיש שיווק, אף כי הצדדים לא הגיעו להסכמה בעניין התנאים הכספיים.

7.     לטענת המשיבים, המבקשת אינה בעלת זכויות היוצרים במחזה, היא לא כתבה את המחזה ולא היה לה כל חלק במלאכת כתיבתו.
     משיב 1, לטענתם, הוא בעל זכויות היוצרים במחזה, הוא כתב, ביים ושימש כמעצב גרפי של המחזה והשקיע בו את מרצו, זמנו, תבונתו וכשרונו.
     משיב 2, לטענת המשיבים, הוא משווק ההצגה ובעל רישיון לעשות בה שימוש.
     עוד טוענים המשיבים לשיהוי, חוסר תום לב, והעדר תשתית ראויה למתן סעד זמני, בנוסף לטענות כנגד זכויותיה של המבקשת במחזה.

דיון:
8.     מכתבי הטענות והנספחים אליהם, וככל שהדבר נוגע לשלב זה של הדיון בבקשה לצו מניעה זמני, עולה כי המבקשת הגתה את רעיון המחזה (בעצמה או ביחד עם משיב 1) אולם היא לא כתבה את המחזה.
למרות טענתה בס' 1 לבקשה, כי יצרה וכתבה את המחזה, על שמו, ביחד עם המשיב 1, לא ניתן לקבוע כי היא הרימה את נטל ההוכחה המוטל עליה להוכיח כי כתבה את המחזה ביחד עם משיב 1.

בס' 37 לבקשה טענה כי "משיב 1 יהיה אמון על ה"איך"... במחזה", היינו, יעלה על הכתב את המחזה.
בס' 38 לבקשה היא מודה כי משיב 1 חשב על שם למחזה - "קשר השתיקה" - כפי שחשבה גם היא על אותו שם.
בס' 41 לבקשה טענה כי היא ומשיב 1 סיכמו כי המשיב 1 יעלה על הכתב את טקסט המחזה, הכולל את התוכן עליו דיברו ביניהם המבקשת ומשיב 1.

9.     לאור האמור לעיל, ניתן לקבוע כי משיב 1 הוא מי שכתב את המחזה כאשר המבקשת 1 הגתה את הרעיון, קיימה ראיון עם איש משטרה וקיימה פגישות נוספות בעניין המחזה עם המשיבים או מי מהם, ועם אחרים.

10.     לטענת המשיבים, משיב 1 השקיע ימים ולילות במלאכת הכתיבה שארכה חודשים רבים, הוא כתב 11 טיוטות (גרסאות) למחזה והשקיע בו את מרצו, זמנו, תבונתו וכשרונו (ס' 29 לתגובה וס' 16 לתצהירו של משיב 1).
     עובדות אלה לא נסתרו באופן ממשי למעט הכחשה כללית בס' 5.6 לתשובה.

11.     בתגובתם טוענים המשיבים כי בקשתה של המבקשת אינה מגלה עילה לפי חוק זכויות יוצרים ו/או פק' זכויות יוצרים.
     לטענתם, וכך אכן הוא הדין, לא קיימת זכות יוצרים בגין רעיון.
     ב"כ המשיבים מפנים לחוק ולפסיקה בס' 88-79 לתגובתם, אשר מהם עולה כי רעיון איננו נהנה מהגנת חוק זכויות יוצרים.
     בנוסף ר' גם ד"ר שרה פרזנטי/דיני זכויות יוצרים, מהדורה II, כרך ב' ע' 64 ואילך.

12.     בתשובתה לתגובה אין מענה הולם מטעם המבקשת לטענה משפטית זו של המשיבים לפיה רעיון אינו נהנה מהגנת חוק זכות יוצרים והתגובה מתייחסת, בין היתר, לטענת המבקשת לפיה הציגה תשתית ראייתית מספיקה המעידה כי יש לה זכויות במחזה.

13.     בטיוטת המחזה (נספח א' ו- ב' לבקשה) אכן נרשם כי הזכויות במחזה שמורות גם למבקשת וגם למשיב 1, אולם שם צויין כי הזכויות הן רק בשימוש ברעיון לרבות בשם המחזה.
     בטיוטות ההסכמים שהוחלפו בין הצדדים (כמו לדוגמא נספח ג' לבקשה) נקבע כי אם המבקשת תעזוב את ההצגה (כשחקנית) עדיין ישולמו לה כספים, לאחר תשלום לשחקן אחר.
     גם בכך ניתן לקבוע, כך לטענת המבקשת, כי היו לה זכויות במחזה מעבר לחלקה כשחקנית.

14.     בבואה לבקש צו מניעה זמני כנגד המשך הצגתו של המחזה ועשיית שימוש בו, על המבקשת לעמוד בנטל ההוכחה המוטל עליה כי יש לה זכויות יוצרים במחזה וכי היא נטלה חלק בכתיבתו, כטענתה.
     המבקשת לא עמדה בנטל זה, והעלאת רעיון כמו גם יתר פעולותיה, אינם מבססים זכות יוצרים במחזה.
     טיוטת המחזה המתייחסת לזכויותיה אינה מבססת, במידה הראויה, את זכות היוצרים שלה ככותבת המחזה וכך גם טיוטות ההסכמים בינה לבין המשיבים.

15.     המשיבים, במיוחד משיב 2, השקיעו עבודה וכספים לצורך העלאת המחזה ומכירתו, בעיקר לבתי ספר, לקראת שנת הלימודים הקרבה (ס' 4 לתצהירו של משיב 2).

16.     לאור האמור לעיל ניתן לקבוע, במסגרת בקשה זו לצו ביניים, כי המבקשת לא הוכיחה, במידה הראויה, את זכותה במחזה כדי להוות תשתית מספיקה להוצאת צו מניעה זמני, על בסיס זכותה במחזה.

17.     שאר טענות המבקשת, כמפורט בבקשתה, אם יוכחו כנכונות, ואם ייגרם לה נזק, עניינן נזק כספי ואין בהן כדי לבסס בקשה לצו מניעה זמני.

18.     ולסיום הערה: תקנה 71(א) לתקנות, סדר הדין האזרחי, התשמ"ד-1984 קובעת, כדלקמן:
"כתב טענות יכיל את הרצאת העובדות המהותיות בלבד, שבעל דין מסתמך עליהן בתביעתו או בהגנתו, לפי העניין, אך לא את הראיות הבאות להוכיח אותן."

     תביעה ובקשה זו חורגות באופן קיצוני מניסוח תמציתי של כתבי טענות, והיא גוררת את הקורא למסע ארוך של פרטים ותיאורים מיותרים, אשר אינם רלוואנטים, ומכבידים על הדיון.

19.     אשר על כן ולסיום הבקשה נדחית.
     הוצאות הבקשה בסך 10,000 ₪ + מע"מ יהיו לפי התוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון