הפרת סימני מסחר של נעליים

להלן החלטה בנושא הפרת סימני מסחר של נעליים:

החלטה

רקע

מבקשות 1 ו - 2 (להלן: "אדידס") מייצרות מוצרי ספורט ומשווקות אותם בישראל באמצעות משיבה 3. בבעלותה של אדידס סימן מסחר מס' 33479 בסוג 25, איור של נעל בעלת שלושה פסים מקבילים על הדופן החיצונית, סימן מסחר מס' 45237 בסוג 25, איור של נעל בעלת שלושה פסים מקבילים על הדופן החיצונית, וסימן מסחר מס' 118277 בסוג 25 איור של נעל בעלת שלושה פסים מקבילים על הדופן החיצונית (להלן: "סימני המסחר").

לטענת המבקשות, משווקת המשיבה מספר דגמי נעליים בעלות ארבעה פסים מקבילים באופן הפוגע בזכויותיה.

בת.א 1297/07 תבעו המבקשות צווי מניעה קבועים, איסוף מוצרים מפרים, מתן דין וחשבון ופיצוי כספי.

בבקשה שלפני עותרות המבקשות לסעד זמני כדלהלן:

א.     לאסור על המשיבה לייצר ו/או לייבא ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או לאחסן ו/או להציע למכירה ו/או כל שימוש אחר במישרין ו/או בעקיפין בדגמי הנעליים אשר צילומים שלהם צורפו כנספחים א1, א2, א3 ו - א4.
ב.     לאסור על המשיבה ו/או מי מטעמה לייצר ו/או לייבא ו/או למכור ו/או לפרסם ו/או להציע למכירה ו/או כל שימוש אחר במישרין ו/או בעקיפין, בנעליים הנושאות על צדיהן שלושה ו/או ארבעה פסים מקבילים, כדוגמת אלה המופיעים בסימני המסחר ו/או בכל סימן מסחר אחר הדומה לסימני המסחר.

ג.     להורות למשיבה, לאסוף בתוך 5 ימים מיום מסירת הצו לידיה, את כל המוצרים המפרים, המצויים בידיה ו/או בשליטתה ו/או בסניפיה ו/או בידי מפיץ, משווק, סוחר או כל אדם שאינו צרכן סופי, וכן את כל המסמכים הנוגעים לייבואם ו/או ייצורם ו/או רכישתם ו/או שיווקם ו/או הפצתם ו/או מכירתם ו/או אחסנתם של המוצרים המפרים, ובכללם חשבוניות רכישה, קבלות, תעודות משלוח, מסמכים המעידים על אחסון הסחורה, רשימוני יבוא, מסמכי אשראי דוקומונטרי, וכל מסמך נוסף המצוי בידיה ו/או בשליטתה ו/או בסניפיה ו/או בידי רואה החשבון או מנהל החשבונות שלה ו/או בידי כל גורם שהוא הפועל בשמה ו/או עבורה ו/או מטעמה, ולהעבירם, במועד הנקוב לעיל, לידי ב"כ המבקשות, אשר ימונו לצורך כך ככונסי נכסים/תופסי נכסים זמניים.

ביום 25.2.07 ניתן צו ארעי על פי הסעדים המבוקשים בסעיפים א ו - ב וצו לאיסוף המוצרים המפרים.

ביום 8.3.07 המציא כונס הנכסים הזמני דו"ח מטעמו, לפיו העבירה לו המשיבה 2,124 זוגות נעליים שתמונתם מופיעה בנספחים א1, א2, א3 ו - א4 לבקשה.

דיון

א.     מהשוואה בין הנעל של המשיבה המצולמת בנספח א1 (להלן: "נעל 1") לבין סימני המסחר. נמצא, שנעל 1 כוללת פסים מקבילים בצדי הנעל באופן בו מופיעים הפסים המקבילים על צידי הנעליים המאויירות בסימני המסחר. אכן, נעל א כוללת 4 פסים מקבילים וכל פס מורכב משני צבעים שונים, אולם אין בכך כדי לשלול את הדמיון עד כדי הטעיה לסימני המסחר.
ב.     מהשוואה בין הנעל של המשיבה המצולמת בנספח א2 (להלן: "נעל 2") לבין סימני המסחר, נמצא, שנעל 2 כוללת לכאורה פסים מקבילים הנמשכים לצד הנעל מעליה ועד לסוליה בצד הפנימי של הנעל. ברם הפסים המקבילים היוצאים מהחלק הפנימי של הנעל משמשים בחלקם כלשוניות סגירה, ובפתיחת פסים אלה נמצא שבצד החיצוני של הנעל מופיעים פסים מקבילים באופן בו מופיעים הפסים המקבילים בנעל שבאיורים בסימני המסחר. כאמור, אין בכך שמדובר בארבעה פסים כדי לשנות מהדמיון המטעה שבין הסימנים.

ג.     מהשוואה בין הנעל של המשיבה המצולמת בנספח א3 (להלן: "נעל 3") לבין סימני המסחר. נמצא, שנעל 3 כוללת 4 פסים מקבילים בצדי הנעל באופן בו מופיעים הפסים המקבילים על צידי הנעליים המאויירות בסימני המסחר.

ד.     מהשוואה בין הנעל של המשיבה המצולמת בנספח א4 (להלן: "נעל 4") לבין סימני המסחר. נמצא, שנעל 4 כוללת 4 פסים מקבילים בצדי הנעל באופן בו מופיעים הפסים המקבילים על צידי הנעליים המאויירות בסימני המסחר.

ה.     נוכח ההשוואה שלעיל, מסקנתי היא שהנעליים של המשיבה המצולמות בנספחים א1, א2, א3 ו - א4, כוללות סימנים המפרים לכאורה את סימני המסחר של אדידס.

ו.     לטענת המשיבה, מתעלמות המבקשות מהסכם פשרה שנכרת בינן לבין גלי רשתות (1998) בע"מ ושו סטריט שווק בע"מ אשר מוזגו לתוך המשיבה, ואשר קיבל תוקף של פסק דין, לפיו רשאית המשיבה לשווק את הנעליים שבנספחים א1 - א4.

אכן, הצדדים הגיעו להסכם אשר קיבל תוקף של פסק דין ביום 11.2.03 (נספח י"א) (להלן: "הסכם הפשרה"), ברם על פי סעיף 3 להסכם אין בהסכם האמור כדי למנוע מאדידס להגיש תביעות נגד הנתבעות בכל הנוגע לזכויותיהן בדגמי נעליים לרבות זכויותיהן מכוח סימני המסחר. לפיכך, אפילו אין בשיווק הנעליים שתמונותיהן מופיעות בנספחים א1 - א4 משום הפרת ההסכם האמור, זכאית אדידס לתבוע את המשיבה מכוח סימני המסחר ו/או כל זכות אחרת שיש לה בדגמי נעליים.

ז.     תביעתה של אדידס נסמכת בין היתר על עילות של הפרת סימן מסחר, לפיכך, נראה שסיכוייה לזכות בתביעתה טובים.

ח.     בבעלות אדידס סימני מסחר רשומים והיא זכאית להינות מסימני מסחר אלה מבלי שהמשיבה תעשה בהם שימוש, מנגד רשאית המשיבה לשווק נעליים שאינן פוגעות בזכויותיה של אדידס והיא לא טענה לעניין הנזק שייגרם לה ממתן הסעד הזמני המבוקש. בנסיבות אלה, נוטה מאזן הנוחות לטובת מתן הסעד הזמני המבוקש.

אשר על כן, החלטתי לקבל את הבקשה לסעד זמני בבשא 5206/07 ולדחות את הבקשה בבשא 5914/07.

הצו הארעי מיום 25.2.07 יישאר בתוקפו.

המשיבה תשלם למבקשות את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.2,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. כינוי מקור

 2. מחיקת סימן מסחר

 3. שימוש בסימן מסחר

 4. מבחן המראה והצליל

 5. שם גנרי סימן מסחר

 6. עורך דין סימן מסחר

 7. הפרת סימן מסחר מזון

 8. סימן מסחר מוכר היטב

 9. איך בודקים סימן מסחרי ?

 10. שימוש בסימן מסחרי רשום

 11. הפרת סימן מסחר של אדידס

 12. תקנות סימני המסחר, 1940

 13. הפרת סימני מסחר של בגדים

 14. פיצויים על הפרת סימן מסחר

 15. הפרת סימני מסחר של נעליים

 16. הפרת סימן מסחר מכונת גילוח

 17. סימן מסחר כיתוב על גבי אריזה

 18. בקשת צו מניעה הפרת סימני מסחר

 19. צו עיקול בגין הפרת סימן מסחרי

 20. צו מניעה נגד שימוש בסימן מסחר

 21. שימוש בסימנים דומים לסימן מסחר

 22. הפרת סימני מסחר מוצרי קוסמטיקה

 23. פיצויים בגין הפרת סימן מסחר רשום

 24. צו סימני המסחר (איסלנד), תש"ך-1960

 25. תביעה בגין הפרת סימן מסחר באינטרנט

 26. צו נגד שימוש בסימן דומה לסימן מסחר

 27. עיכוב משלוח במכס בגין הפרת סימני מסחר

 28. צו סימני המסחר (אמנות נכסי-תעשיה), 1934

 29. צו מניעה זמני האוסר על שימוש בסימן מסחר

 30. פקודת סימני מסחר (נוסח חדש), תשל"ב-1972

 31. ביקשו בתביעה צו הצהרתי לעשות שימוש בשם מסחרי

 32. האם שילוב של שתי מילים מהווה הפרת סימן מסחרי

 33. תקנות סימני המסחר (הסמכת-פקידים), תש''י-1950

 34. חוק לתיקון פקודת סימני מסחר (מס' 5), התשס"ג 2003

 35. תקנות סימני מסחר (יישום פרוטוקול מדריד), התשס''ז-2007

 36. שם גיאוגרפי לא יוכר כסימן מסחר רק אם "משמעותו הרגילה גיאוגרפית"

 37. תקנות סימני המסחר (ערעור בפני בית המשפט העליון), התשמ''ח-1987

 38. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון