הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

להלן פסק דין בנושא הפרת זכויות יוצרים בצעצועים:

פסק דין מתוקן

1.     ביום 10/6/07 הגישו התובעות כתב תביעה ובו טענות של הפרת זכויות קניין רוחני ועתירות למתן סעדים של צווי מניעה, מתן חשבונות ופיצוי כספי בהתאם. במסגרת ההליך האמור, הוגשה גם בקשה לסעדים זמניים.

2.     בתביעה טוענת התובעת 1 לזכויות בעקבות ייצורו ושיווקו של צעצוע לילדים שהוא "מסוק זעיר", המופעל באמצעות שלט רחוק והמכונה:
NANOCOPTER PICOOZ, ובקיצור: PicooZ. נטען שמדובר ב"מסוק הזעיר ביותר בעולם", שזכה אפילו להרשם בספר השיאים של גינס. לתובעת 1 אתר באינטרנט, שבו היא מדווחת, בין השאר, על פעילותה כנגד העתקה של המוצר הנדון ע"י אחרים, לרבות הליכים משפטיים שננקטו על-ידיה במדינות שונות.
ראו:

מוצר התובעת 1 נרשם כמדגם במספר מדינות וכן נעשה לגביו רישום של זכויות יוצרים בארה"ב. אין טענה של זכויות קניין רוחני רשומות בישראל. בעיקרו של דבר, מבקשות התובעות סעדים בהסתמך על העילה הנזיקית של גניבת עין המוגדרת בסעיף 1(א) לחוק עוולות מסחריות, תשנ"ט-1999.

3.     לגבי הנתבעים נטען, ששיווקו בישראל מוצר שהועתק מזה של התובעת 1. לגבי חלק מהנתבעים נטען כי עסקו בייבוא מספקים מחו"ל ולגבי אחרים נאמר כי רכשו מוצרים כאמור מיבואנים ושיווקו אותם ללקוחות בישראל. חלק מפעילות המכירה לצרכנים סופיים נעשתה באמצעות אתרי אינטרנט.

4.     בישיבה שנקבעה לדיון במעמד הצדדים בעתירות לסעדים זמניים, הגיעו בעלי הדין להסדר מוסכם. לגבי חלק מבעלי הדין, הנתבעים 1,2,3,5,6,13הושג ההסדר עוד קודם לכן והתביעות נגדם נמחקו.

5.     להלן נוסחו של ההסדר המוסכם, אליו הגיעו התובעות מזה והנתבעים 4,7,8,9,10,11,12,14,15 מזה:
"פרזנטי + חכם + כפיר + כהן + בן אשר + הנתבעים 4, 7, 15, 12:
בעלי הדין מסכימים, כי כל ההליכים התלויים ועומדים יסתיימו בפשרה כדלקמן:
1.     יינתן צו מניעה קבוע כנגד כל אחד מהנתבעים הנוכחים כאן שיאסור עליהם, במישרין ו/או בעקיפין מלעסוק, לייבא, ולשווק צעצוע לילדים שהוא מסוק זעיר הנשלט בשלט רחוק כדלהלן:
LITTLE BEE
     RIDER
     X-SMALLEST COPTER
     X-ROTOR
     MINIATURE COPTER
     SMART
     או מוצר הזהה להם
     למניעת ספק סימנו באי כוח בעלי הדין את המוצרים דלעיל בראשי תיבות שמם ומסרו דוגמה של כל אחד מהם לידיו הנאמנות של בא כוח התובעות, וזאת לצורך זיהוי.
2.     ככל שבידי מי מהנתבעים החתומים מטה נמצאים מוצרים כפי המוגדר בסעיף 1 לעיל, הרי יימסרו אלה עד יום 3.7.2007 לידי באי כוח התובעות או נציג מוסמך מטעמן.
3.     מוסכם על בעלי הדין, כי בית המשפט יפסוק, לפי שיקול דעתו, בכל ההיבטים הכספיים הקשורים בהליכים הנדונים אחרי שישמע טענות קצרות בע"פ מאת כל אחד מהם. ברור, שבמסגרת טענות אלה ייקח בית המשפט בחשבון את כל הנתונים הרלוונטיים שיובאו בפניו, לרבות העיקרון של מניעת כפל פיצוי לגבי מוצרים שיובאו ושווקו על ידי בעלי דין הנמצאים כאן. בית המשפט יוכל לפסוק סכומים כפי שייראו לו על בסיס הטענות שיובאו בפניו כאמור, ובכלל זאת יוכל גם להימנע מפסיקת סכום כלשהו, וכן יוכל לחייב את כל אחד מבעלי הדין בלי יוצא מן הכלל.
     4.     פסק דינו של בית המשפט, שיינתן מכוח ההסדר המוסכם הנוכחי, יביא, עם ביצועו, לסיום סופי ומלא של כל ההליכים שבין הצדדים.
5.     למניעת ספק מובהר, כי אין בהסדר הנוכחי כדי להשפיע על זכויות של אלה מבין בעלי הדין שאינם צד לו.פרזנטי               חכם                כפיר
כהן + בן אשר      הנתבע 4            הנתבע 7
הנתבע 12       הנתבע 15          

עו"ד חכם+הנתבעים 7 ו- 15:
למניעת ספק מוסכם עלינו, כי לא נעשה כל שימוש במישרין ו/או בעקיפין, לרבות בדרך של הצגה באתר אינטרנט או הפנייה, בסרטון של התובעת לגבי מוצר או מוצרים של התובעת.עו"ד חכם               הנתבע 7           הנתבע 15"


6.     מכוח הסכמת הצדדים ניתן על-ידי פסק-דין שנותן תוקף להסכמות. ניתנו צווי המניעה וצווי העשה בהתאם להסכמות אלה. שמעתי בהרחבה את טענות הצדדים באשר להיבטים הכספיים ופסק-הדין הנוכחי ניתן, איפוא, בנושא זה, בהתאם להסכמות הצדדים ומכוחן.

7.     בעיקרו של דבר מתברר, כי הנתבעים קיבלו על עצמם שלא להמשיך ולשווק מספר מוצרים, שתוארו בפשרה הזהים או דומים מאד למוצר הנדון של התובעת 1. לעניין היקף הפעילות אמרו הנתבעים 7, 14 ,15, כי הביאו 400 מוצרים, כאשר כמות זו כוללת גם מוצר אחד שאינו "ברשימת המוצרים האסורים" שהוגדרה בפשרה. הנתבע 8 ציין שייבא 168 יחידות, מתוכן מכר לנתבעים 11, 12,- 20 יחידות. לא כל היחידות שיובאו על ידי הנתבע 8 נמכרו עד היום. הנתבע 4 הביא 384 יחידות שחלקן נמכר לנתבעים 9 ו- 10.

8.     מהנתונים שהובאו בפניי מתברר, איפוא, כי עיקר הפעילות נעשתה על-ידי הנתבעים 4, 8 ו- 7, 15. לגבי יתר הנתבעים שעניינם נדון עתה, מדובר במי שרכשו את המוצר מהנתבעים הייבואנים הנ"ל.
     באי כוח התובעות ציינו כי הגיעו להסדרים מוסכמים עם הנתבעים שההליכים נגדם נמחקו על בסיס של פיצוי בסך 5,200 ₪ לכל 100 יחידות.

9.     אחרי שלקחתי בחשבון את כלל נסיבות העניין כפי שהובאו בפניי, לרבות היקף הפעילות, סיום ההליכים בשלב מוקדם והסכמת כל הנתבעים לסיום הפעילות מצידם שהביאה להגשת התובענה כאשר הסכמה זו ייתרה את הצורך לקיים הליך משפטי באשר למהות הזכויות נשוא התובענה, אני מחליט, בהמשך לפסק הדין החלקי מהיום, ובנוסף לסעדים שנקבעו שם, כדלקמן:
     א. אני מחייב את הנתבע 7 לשלם לתובעות פיצוי בסך 13,000 (שלושה עשר אלף) ₪ + מע"מ, להיום;
ב. אני מחייב את הנתבעים 14 ו- 15, ביחד ולחוד, לשלם לתובעות פיצוי בסך 13,000 (שלושה עשר אלף) ₪ + מע"מ, להיום;
ג. אני מחייב את הנתבע 4, לשלם לתובעות פיצוי בסך 12,000 (שנים עשר אלף) ₪ + מע"מ, להיום;
ד. אני מחייב את הנתבע 8, לשלם לתובעות פיצוי בסך 14,000 (ארבע עשר אלף) ₪ + מע"מ, להיום;
ה. אני מחייב את הנתבעים 9 ו- 10, ביחד ולחוד, לשלם לתובעות פיצוי בסך 200 (מאתיים) ₪ + מע"מ, להיום;
ו. אני מחייב את הנתבעים 11 ו- 12, ביחד, לשלם לתובעות פיצוי בסך
200 (מאתיים) ₪ + מע"מ, להיום.

10.     בשים לב לשלב המוקדם של סיום ההליך המשפטי כולו, אני מורה על החזר אגרות לתובעות וכן לתובע שכנגד, לפי התקנות. החיובים שנקבעו לעיל כוללים גם חיובים בגין הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד. המוצרים התלת מימדים, שהוגשו לעיוני ושהם נושא הפשרה בין בעלי הדין, נמסרו לידיו הנאמנות של עו"ד ערן פרזנטי ב"כ התובעות וישמרו על ידיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. טיפול הוגן ביצירה

 2. העברת זכויות יוצרים

 3. זכויות יוצרים בתמונה

 4. עורך דין יצירות אמנות

 5. זכויות יוצרים קלישאה

 6. תחולת חוק זכות יוצרים

 7. זכויות יוצרים של צלם

 8. זכויות יוצרים גופנים

 9. זכויות יוצרים על מידע

 10. זכויות יוצרים בצילום

 11. זכויות יוצרים על אריזה

 12. זכויות יוצרים על משחק

 13. זכויות יוצרים על רעיון

 14. הזכות המוסרית של יוצרים

 15. הפרת זכויות יוצרים פסל

 16. זכויות יוצרים על תוכנה

 17. זכויות יוצרים על קטלוג

 18. זכויות יוצרים על הרצאה

 19. תקנות זכות-יוצרים, 1929

 20. תביעת חוב זכויות יוצרים

 21. פקודת זכות יוצרים, 1924

 22. זכויות יוצרים על פרסומת

 23. הפרת זכויות יוצרים מחזה

 24. זכויות יוצרים על מאמרים

 25. זכויות יוצרים ספר לימוד

 26. זכויות יוצרים על צילומים

 27. הפרת זכויות יוצרים בטעות

 28. זכויות יוצרים על אייקונים

 29. הפרת זכויות יוצרים בתוכנה

 30. העתקת לוגו - זכויות יוצרים

 31. סעיף 3א לפקודת זכות יוצרים

 32. עונש על הפרת זכויות יוצרים

 33. זכויות יוצרים של צלם אופנה

 34. עריכת מוזיקה זכויות יוצרים

 35. זכויות יוצרים על ספר נהלים

 36. מעצר על הפרת זכויות יוצרים

 37. ערעור על הפרת זכויות יוצרים

 38. זכויות יוצרים על מאגרי מידע

 39. זכויות יוצרים במסגרת העבודה

 40. הפרת זכויות יוצרים בצעצועים

 41. זכויות יוצרים בתוכנת הפעלה

 42. הגדה של פסח - זכויות יוצרים

 43. זכויות יוצרים על כתבה בעיתון

 44. הפרת זכות יוצרים הגדה של פסח

 45. זכויות יוצרים - יצירת אומנות

 46. העתקת ספר הפרת זכויות יוצרים

 47. זכויות יוצרים מילון אבן שושן

 48. זכויות יוצרים על מאמר בעיתון

 49. חוק זכות יוצרים, התשס"ח-2007

 50. עורך דין לענייני זכויות יוצרים

 51. זכויות יוצרים בתוכנת ווינדוס

 52. זכויות יוצרים על מודעות פרסום

 53. פרשנות לתנ''ך - זכויות יוצרים

 54. השמעה פומבית של יצירה מוסיקלית

 55. זכויות יוצרים של צלם על תמונות

 56. דחיית תביעת הפרת זכויות יוצרים

 57. זכויות יוצרים על תמונות בקטלוג

 58. יצירה מוזיקלית - זכויות יוצרים

 59. הפרת זכויות יוצרים אולם אירועים

 60. הפרת זכויות יוצרים על שיר קריוקי

 61. זכויות יוצרים על דמויות בדיוניות

 62. זכויות יוצרים על אירוע בשידור חי

 63. האם יש זכויות יוצרים על פסקי דין

 64. השאלה בספריה - הפרת זכויות יוצרים

 65. הפרת זכויות יוצרים טלויזיה בכבלים

 66. חוק זכות יוצרים, 1911 תיקון תש"י

 67. העתקת הרצאה אקדמית - זכויות יוצרים

 68. מוזיקה באירוע פרטי - זכויות יוצרים

 69. הפרת זכויות יוצרים בתוכניות אדריכלות

 70. הפרת זכויות יוצרים ע''י השמעת שירים

 71. זכויות יוצרים על ממצאים ארכיאולוגיים

 72. זכויות יוצרים על יצירות אומנות עתיקות

 73. הפרת זכויות יוצרים מוסיקליות בבית קפה

 74. הגנה על זכויות יוצרים לפני תחילת החוק

 75. זכויות יוצרים בקערות פלסטיק חד פעמיות

 76. האם יש זכויות יוצרים על עריכה - עיצוב

 77. הפרת זכויות יוצרים בתחנות רדיו צבאיות

 78. עונש על החזקת יצירה מפרת זכויות יוצרים

 79. צו זכות יוצרים (הסכם טריפס), התש"ס-1999

 80. הצעת חוק זכות יוצרים על יצירות קולנועיות

 81. צו זכות-יוצרים (ארצות-הברית), תשי"ג-1953

 82. חוק לתיקון פקודת זכות-יוצרים, תשי"ג-1953

 83. פיצוי ללא הוכחת נזק על הפרת זכויות יוצרים

 84. הדפסת עותקים של ספרים - הפרת זכויות יוצרים

 85. זכויות יוצרים על תמונה - פיצוי בסך 10,000 ש''ח

 86. תקנות זכות יוצרים (ספריות וארכיונים), התשס''ט-2008

 87. תביעת הפרת זכות יוצרים בשל השמעת יצירות מוקלטות במרפאה

 88. תביעה לפיצוי בגין הפרת זכות יוצרים בחוברת לימוד בשפה הערבית

 89. העתקה של מאמר באתר אינטרנט ללא מתן קרדיט למחברו, מהווה פגיעה בזכויות יוצרים ?

 90. רישיון ייחודי זכויות יוצרים: ניתן להעניק רק בהסכם בכתב (סעיף 37(ג) לחוק זכויות יוצרים)

 91. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון