עשיית עושר ולא במשפט - גידול עגבניות עם חיי מדף ארוכים

בהמרצת פתיחה הגישו המבקשות בקשה להחזיר את פסק הבוררות לבורר כדי שיכריע בבקשת המבקשות לחייב את המשיבות להשיב למבקשות את הרווחים שנצמחו להן מהפרת ההסכמים שנכרתו בין המבקשות למשיבות בקשר עם פיתוח, גידול ושיווק זני עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ובבקשתן לקבוע פיצוי כספי בסך 25,000$ בגין כל ק"ג זרעים של זני הורים או זרעי עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים הניתנים לגידול מחוץ לחממה שהמשיבות יפתחו, ייצרו או ישווקו, ללא צורך בהוכחת נזק.

להלן פסק דין בנושא גידול עגבניות עם חיי מדף ארוכים:

פסק דין

רקע

בין המבקשות למשיבות נכרתו הסכמים שונים לפיתוח גידול ושיווק זני עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים המבוססים על ידע שרכשו המבקשות מחברות שבשליטת האוניברסיטה העברית בירושלים ואוניברסיטת בן גוריון בנגב.

בשלב מסויים התגלע סכסוך בין הצדדים ובשנת 1992 הסכימו הצדדים ליישב את הסכסוך בבוררות בה נקבעו הסדרים להמשך שיתוף הפעולה והמגבלות החלות על הצדדים בקשר עם שיווק זני עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים.

לאחר החלטת הבורר האמורה אשר קיבלה תוקף של פסק דין טענו המבקשות שהמשיבות מפירות את זכויותיהן בזני העגבניות בעלות חיי המדף הארוכים ואף מפירות את התחייבויותיהן מכוח ההסכמים ופסק הבורר ובהתאם הגישו המבקשות בקשה לפי פקודת בזיון בית משפט לאכוף על המשיבות לקיים את פסק הבורר ותביעת פיצויים. במסגרת הדיון בתובענות אלה הוסכם על העברת כל הסכסוכים והמחלוקות שבין הצדדים להכרעת כבוד הנשיא (בדימוס) השופט מאיר שמגר שישמש כבורר. ביום 16.1.01 קיבלה הסכמה זו תוקף של פסק דין (הפ 875/96).

ביום 24.11.05 ניתן פסק בורר בסכסוך האמור.

בהמרצת פתיחה 1342/06 הגישו המשיבות בקשה לאישור פסק הבורר.

בהמרצת פתיחה 1462/05 הגישו המבקשות בקשה להחזיר את פסק הבוררות לבורר כדי שיכריע בבקשת המבקשות לחייב את המשיבות להשיב למבקשות את הרווחים שנצמחו להן מהפרת ההסכמים שנכרתו בין המבקשות למשיבות בקשר עם פיתוח, גידול ושיווק זני עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים מכוח דיני עשיית עושר ולא במשפט ובבקשתן לקבוע פיצוי כספי בסך 25,000$ בגין כל ק"ג זרעים של זני הורים או זרעי עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים הניתנים לגידול מחוץ לחממה שהמשיבות יפתחו, ייצרו או ישווקו, ללא צורך בהוכחת נזק.


דיון

א.     בכתב הטענות שהגישו המבקשות במסגרת הבוררות (נספח ב') טענו המבקשות כי זכותן להשבה מבוססת על עילה של עשיית עושר ולא במשפט, אולם טענה זו נסמכה רק על זכויותיהן הנטענות בזרעים שהוגדרו כזרעי LSL, קרי זרעים שלגביהם נטען על ידי המבקשות שהם קניינה (סעיפים 71 ו - 75). בסיכומים שהגישו המבקשות בבוררות (נספח א לתשובת המשיבות) תחת הכותרת: "הזרע עשתה עושר ולא במשפט על חשבונה של התובעת" חזרו המבקשות על טענתן, לפיה התעשרו המשיבות על חשבונן שלא כדין, אולם גם כאן סמכו טענתן זו על גזילת זרעים, ידע וטכנולוגיה שנטענו להיות בבעלותן (סעיפים 344 - 352).

טענת המבקשות בהשלמת הטיעון, לפיה מהאמור בסעיף 216 לסיכומים שהגישו לבורר ניתן ללמוד כי המבקשות טענו לעשיית עושר ולא במשפט בשל הפרת ההסכמים שבינן לבין המשיבות, אינה מקובלת עליי. ראשית, המבקשות לא צירפו את סיכומיהן לבקשה כאן וממילא לא נסמכו על האמור בסעיף זה. שנית, האמור בסעיף 216 לסיכומי המבקשות שימש חלק מטיעוני המבקשות באשר לזכותן בזרעי הדניאלה ו/או הטענות בדבר הפרת ההסכמים ולא במסגרת בקשת הסעד. שלישית, בסעיף 574 לסיכומי המבקשות, תחת הכותרת: "סיכום", התייחסו המבקשות לזכותן לקבל פיצוי בגין הפרת זכויותיהן בקשר עם מכירת זרעי העגבניות ממשפחת הדניאלה. בכך יש כדי ללמד שהמבקשות לא תבעו השבה בגין טענותיהן אלה. רביעית, מהאמור בסעיף 176 (יא) לפסק הבוררות אשר צורף להמרצת פתיחה 1342/05, נראה שטענות המבקשות אשר הועלו בסעיף 216 לסיכומיהן נבחנו על ידי הבורר.

נמצא שהמבקשות לא טענו במסגרת הבוררות לזכות השבה מכוח עשיית עושר ולא במשפט בקשר עם הפרת ההסכמים שבין המבקשות למשיבות ובדין לא דן הבורר בעניין זה.

ב.     בסעיף 76.9 לכתב הטענות שהגישו המבקשות במסגרת הבוררות, עתרו המבקשות: "ליתן פסק דין לפיו אם חברות הזרע יפתחו, ייצרו או ישווקו קוי הורים או זרעי עגבניות בעלות חיי מדף ארוכים הניתנים לגידול מחוץ לחממה למעט זני CHERRY, הן יחוייבו לשלם ל - LSL בגין כל ק"ג זרעים כאמור סכום השווה ל - 25,000$ וזאת בלי ש - LSL תידרש להוכיח את הפגיעה בזכויותיה או הנזק שנגרם לה כתוצאה מכך ומבלי שיהיה בכך כדי למנוע מ - LSL לתבוע כל סעד אחר או נוסף או סכומים גבוהים יותר." על עתירה זו חזרו המבקשות בסעיף 583.7 לסיכומים שהגישו במסגרת הבוררות.

בסעיף 187 (א) בע' 237 לפסק הבורר, נקבע: "נדחו טענת LSL כי הזרע הפרה את חובתה שלא לטפח זרעי עגבניות עם חיי מדף ארוכים, הטענה כי הזרע הפרה את חובת הנאמנות שהיא חבה לכאורה ל - LSL, הטענה כי היתה זליגת מידע בין מחקרי LSL ומחקרי הזרע, הטענה בדבר מכירה באזור L המהווה הפרת הסכמים." משנדחו טענות המבקשות עליהן ביססו את זכותן לקביעת פיצוי למקרה של הפרה עתידית מצד המשיבות, התייתר הצורך לדון בסעד המבוקש בעניין זה.


סוף דבר

אני דוחה את התובענה בהמרצת פתיחה 1462/06.

אני מקבל את התובענה בהמרצת פתיחה 1342/06 ומאשר את פסק הבורר כבוד הנשיא (בדימוס) השופט מאיר שמגר מיום 24.11.05 שצורף כנספח א לתובענה.


המבקשות בהמרצת פתיחה 1462/06, ביחד ולחוד, תשלמנה למשיבות את הוצאות המשפט, ושכ"ט עו"ד בסך -.20,000 ₪.רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון