בקשה לאכוף צו מניעה זמני

לטענת המבקשת, באתר האינטרנט של Laxmi, פורסמו מכונות ליטוש יהלומים מתוצרם המשיבים המפרות צווי מניעה זמניים.

בבקשה להלן עותרת המבקשת לאכוף על המשיבים בקנס ו/או במאסר לפי פקודת בזיון בית המשפט לציית לצווים הזמניים.

להלן החלטה בנושא דחיית בקשה לאכוף צו מניעה זמני:

החלטה

ביום 5.4.05 הגישה המבקשת בקשה לסעד זמני (בשא 8498/05), בה טענה שהמשיבים משווקים מכונות ו/או חלקי מכונות לליטוש יהלומים בשם YAHALOMהמהווים חיקוי והעתקה של מכונות בשם DIALIT אותן פיתחה והם אף מפרים מדגם רשום מס' 35948 שבבעלותה. ביום 16.8.05 ניתנה החלטתי בבקשה ונקבע כדלהלן:

"ניתן בזה צו מניעה זמני כמבוקש בסעיפים א' ו - ב' לבקשה."

להלן פירוט סעיפים א' ו - ב' לבקשה שבבשא 8498/05:

"א. לצוות על כל אחד מהמשיבים - בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם ו/או על ידי מי המועסק על ידיהם ו/או על ידי צד ג' כלשהו בין במישרין ובין בעקיפין - להימנע מייצור, משיווק, מייבוא, משחרור במכס, ממכירה, מהזמנה, מרכישה, מאחסנה, מפרסום לרבות פרסום באינטרנט, מייצוא, מעשיית עסקים בחו"ל ומהפקת הנאה או שימוש בכל דרך אחרת ו/או דיספוזיציה ו/או ממעשי הכנה לפעולות העתקה וחיקוי בנוגע למוצרים או חלקים מהם המהווים חיקוי והעתקה של המוצרים המקוריים של המבקשת, לרבות חיקוי והעתקה של חלקיהם החיצוניים, המכלולים הפנימיים והציוד ההיקפי של המוצרים המקוריים מתוצרת המבקשת הידועים בשמם המסחרי: DIALIT Super Table ו - DIALIT Super Blocker (המצורפים ומסומנים א/1 ו א/2) - והכל בין בישראל ובין מחוצה לה, לרבות שטחי הרשות הפלסטינית, בין בהווה ובין בעתיד.
ב. לצוות על כל אחד מהמשיבים - בין בעצמם ובין על ידי מי מטעמם ו/או על ידי מי המועסק על ידיהם ו/או על ידי צד ג' כלשהו בין במישרין ובין בעקיפין, בין בהווה ובין בעתיד - להימנע מלהפר בדרך כלשהי את המדגם הרשום מס' 35948 - בין באופן ישיר ובין באופן עקיף או תורם בין כחיקוי מטעה ובין כחיקוי תרמית." (להלן: "הצווים הזמניים").

לטענת המבקשת, באתר האינטרנט של Laxmi, פורסמו מכונות ליטוש יהלומים מתוצרם המשיבים המפרות את הצווים הזמניים.
עוד טוענת המבקשת, כי מכונות ליטוש יהלומים מפרות פורסמו גם בעיתון בשם Diamond City שהתפרסם בהודו ביום 5.9.05.

בבקשה שלפני עותרת המבקשת לאכוף על המשיבים בקנס ו/או במאסר לפי פקודת בזיון בית המשפט לציית לצווים הזמניים.


דיון

א.     לטענת המבקשת, באתר האינטרנט Laxmi מפורסמות מכונות שיוצרו על ידי המשיבים, תוך טשטוש הכיתוב: MADE BY HAYAHALOM שנועד לנתק את הקשר שבין הפרסום למשיבים (נספחים ב1 - ב4). ועוד. מכונות כאלה, מפורסמות גם בעיתון Diamond City (נספח ג).

אין חולק שהפרסומים להם טוענת המבקשת אכן פורסמו באתר האינטרנט של Laxmi ובעיתון המתפרסם בהודו.

ב.     לטענת המבקשת, Laxmi משמשת כסוכן בלעדי של המשיבים ועל כן יש לראות בה זרוע ארוכה של המשיבים ועל כן אחראית לפרסום.

המשיבים כופרים בטענת המבקשת. לטענתם Laxmi אינה משמשת כסוכן בלעדי שלהם ואין להם שליטה על פעולותיה העסקיות. לטענתם, Laxmi היא חברת ענק היושבת בהודו ולה סניפים רבים ברחבי העולם, היא מעסיקה אלפי עובדים בליטוש יהלומים, עוסקת בפיתוח וייצור מכונות ומערכות לייזר לליטוש יהלומים ופעולותיה העסקיות אינן קשורות למשיבים.

המבקשת, לא צירפה ראיה שיש בה כדי ללמד ש - Laxmi משמשת כסוכן בלעדי של המשיבים, ואף לא צירפה ראיה לכך ש - Laxmi משמשת כזרוע הארוכה של המשיבים ו/או נשלטת בפעולותיה בקשר עם מכונות הליטוש על ידי המשיבים. אדרבא, מחקירתו של צבי פורת המצהיר מטעם המבקשת ופעיל בהודו בתחום מכונות הליטוש (ע' 1 לפרוטוקול), נמצא שהוא עצמו יודע ש - Laxmi מעסיקה אלפי עובדים ומייצרת מכונות לייזר לליטוש יהלומים, ונראה שפעילותה העסקית של Laxmi היא פעילות עצמאית בתחומים שונים בענף היהלומים וללא קשר למשיבים. ממילא לא ניתן להצביע על שליטה של המשיבים בפעולותיה העסקיות של Laxmi.

ג.     עוד טוענים המשיבים, כי עובר לאוקטובר 2004 Laxmi רכשה מהם מכונות ליטוש ושילמה את תמורתן במלואה באופן שהבעלות במכונות אלה עברה ל - Laxmi וממילא אין להם אחריות או שליטה על הנעשה במכונות אלה. המשיבים הציגו אישור מטעם מנהל החשבונות שלהם (נספח ו), ממנו עולה שלפי רישומי הנהלת החשבונות של המשיבים לא שילמו המשיבים בעד הפרסומים של Laxmi באינטרנט ובעיתון ההודי. עוד עולה ממכתב זה, שביום 27.9.04 נמכרה ל - Laxmi המכונה מפרה אחרונה וכי כל חשבונות - Laxmi שולמו במלואם. טענתם זו של המשיבים לא נסתרה.

ככל ש - Laxmi פועלת למכור מכונות ליטוש מתוצרת המשיבים, מדובר במכונות שנמסרו לה בטרם ניתנו הצווים הזמניים ובלא קשר למשיבים אשר קיבלו את מלוא התמורה בעד מכונות אלה.

ד.     לטענת המבקשת, לא פעלו המשיבים למניעת הפרת הצווים הזמניים על ידי Laxmi אשר שימשה כסוכנת שלהם בקשר עם שיווק מכונות הליטוש המפרות.

המשיבים כופרים בטענה זו. לטענתם, עם מתן צווי המניעה הפסיקו לפרסם את המכונות המפרות באתר האינטרנט שלהם ופנו אל Laxmi בדרישה שתחדל מפרסום של המכונות האמורות בשל צווי המניעה שניתנו. לטענתם, על פנייה זו חזרו מספר פעמים וככל ש - Laxmi לא חדלה מהפרסום הנטען, הרי זה נעשה שלא מרצונם ועל אף הודעותיהם בעניין. כך הוא גם לעניין פרסומי Laxmi בעיתון Diamond City.

המשיבים צירפו לתשובתם מכתבים שנשלחו מטעם המשיבים אל Laxmi ומהם עולה, שעם מתן הצווים הזמניים פנו אל Laxmi, ביום 17.8.05 בטלפון וביום 21.8.05 בדואר אלקטרוני וביקשו מ - Laxmi לחדול מפרסום באינטרנט של מכונות הליטוש מתוצרתם (נספח ג).
ביום 29.8.05, שבו ופנו המשיבים אל Laxmi באמצעות בא כוחם, ציינו את החלטת בית המשפט בעניין הצווים הזמניים והודיעו ל - Laxmi שלא יוכלו יותר להמשיך לפרסם או למכור את מכונות הליטוש מתוצרתם. באותה פניה דרשו מ - Laxmi להסיר ולחדול מפרסום או מכירה של מכונות הליטוש מתוצרתם (נספח ד).
מכתב כאמור נשלח גם ביום 10.11.05.

בחקירתו, חזר הרר אברהם על גרסתו לפיה, נשלחו ל - Laxmi הודעות כאמור (ע' 4 לפרוטוקול) ועדותו זו לא נסתרה.

ה.     לטענת המבקשת, אין במשלוח המכתבים כאמור לעיל, תחליף למעשים נחרצים למניעת המשך הפרת הצו.

איני מקבל גישה זו של המבקשת. Laxmi אינה בשליטת המשיבים ואלה הודיעו ל - Laxmi אודות מתן הצווים הזמניים ובקשו ממנה שלא למכור או לפרסם מכונות ליטוש מתוצרתם. מכאן, שפרסום מכונות הליטוש שפרסמה Laxmi באתר האינטרנט שלה ובעיתון המתפרסם בהודו, אינו קשור למשיבים ואינו בשליטתם.
ועוד. מלבד טענתה, לפיה לא נקטו המשיבים בצעדים נחרצים למניעת הפרת הצווים הזמניים, לא הצביעה המבקשת על פעולות בהן יכולים היו המשיבים לנקוט כדי למנוע פרסום שכזה ולא ננקטו.

ו.     משלא הוכח שהמשיבים מפרים את הצווים הזמניים דין הבקשה להידחות.

המבקשת תשלם למשיבים את הוצאות הבקשה, ושכ"ט עו"ד בסך -.25,000 ₪.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. צו מניעה זמני במקרקעין

 2. תנאים למתן צו מניעה זמני

 3. בקשה לאכוף צו מניעה זמני

 4. צו מניעה זמני נגד פיטורים

 5. התנאים למתן צו מניעה זמני

 6. צו מניעה זמני למניעת פינוי

 7. מה התנאים למתן צו מניעה זמני

 8. צו מניעה זמני נגד ייצור מוצר

 9. צו מניעה זמני נגד פינוי מדירה

 10. התחייבות עצמית - צו מניעה זמני

 11. צו מניעה זמני איסור שימוש בחלקה

 12. צו מניעה זמני להפסקת מכירת מוצר

 13. צו מניעה זמני האוסר להציק אישית

 14. צו מניעה זמני האוסר להיכנס לחלקה

 15. צו מניעה זמני להעסקת עובדים חדשים

 16. צו מניעה זמני האוסר הפעלת עסק מתחרה

 17. בקשה למתן צו מניעה זמני תנאי סף במכרז

 18. צו מניעה זמני לאסור אכלוס שלא למטרת מגורים

 19. צו מניעה זמני למנוע הפרעה לכניסה לאתר בניה

 20. צו מניעה זמני שיאסור לעשות כל דיספוזציה במכונות

 21. בקשה למתן הוראות למתן צו מניעה זמני האוסר על דיספוזיציה

 22. בקשה למתן צו מניעה זמני להימנע מלעשות כל פעולת בנייה ופיתוח

 23. צו מניעה זמני על מנת למנוע פתיחתו של גן ילדים בבית דו משפחתי

 24. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון