תשלום על אורחים שלא הגיעו לחתונה
תשלום על אורחים שלא הגיעו לחתונה

למחרת החתונה נמסר לתובע ממנכ"ל המלון, כי השתתפו בשמחה 540 אורחים בלבד. הוא נפגש עם מנכ"ל המלון לצורך תשלום חשבון החתונה, ואז לתדהמתו נאמר לו, כי למרות שעפ"י הספירה נכחו באירוע 540 אורחים, יחוייב בגין 600 אורחים.

להלן פסק דין בנושא תשלום על אורחים שלא הגיעו לחתונה:

1. ביום 14.7.08 נחתם בין הצדדים הסכם לעריכת חתונתו של התובע במלון הנתבעת. בין היתר הוסכם, כי עלות המנה למבוגר תעמוד על 260 ₪ ולילד - 130 ₪. באשר למספר המוזמנים המוסכם, חלוקים הצדדים.

2. לטענת התובע הוסכם עוד, כי עבור סגירת המלון באותו יום, ישלם תמורת 42 חדרים, סכום של 29,400 ₪.

טענה נוספת של התובע הינה, כי הוסכם בין הצדדים, כי מהסכום הכולל שהיה עליו לשלם לנתבעת, יקוזזו הסכומים הבאים:

א. בגין עיצוב במות החופה – 10,000 ₪ בצירוף מע"מ.
ב. בגין כיסוי הכיסאות לפי 5 ₪ לכיסא × 600 כיסאות - סה"כ 3,000 ₪ בצירוף מע"מ.
ג. בגין יינות שסופקו ע"י התובע – 3,000 ₪.

באשר למספר המוזמנים טוען התובע, כי תחילה סוכם על 600 אורחים. התובע התבקש ע"י מנכ"ל הנתבעת, להודיע שבוע לפני החתונה על מספר המוזמנים הסופי. לטענתו, הודיע לנתבעת, כי סך המוזמנים יעמוד על 554 אורחים. ימים ספורים לפני החתונה הגיע למלון וחתם על מסמך, לפיו כמות המוזמנים לא תחרוג מן המוסכם. עפ"י הודעה זו, הודיעו לו מנכ"ל המלון ומנהל מזון בר ומשקאות של המלון, כי המלון יערך ל-550 אורחים + 50 רזרבה.

ביום 3.9.08 נערכה החתונה. למחרת נמסר לתובע ממנכ"ל המלון, כי השתתפו בשמחה 540 אורחים בלבד. הוא נפגש עם מנכ"ל המלון לצורך תשלום חשבון החתונה, ואז לתדהמתו נאמר לו, כי למרות שעפ"י הספירה נכחו באירוע 540 אורחים, יחוייב בגין 600 אורחים, שכן נגרמו עלויות גבוהות, וההסכם מדבר על מינימום אנשים. על אף הטעות החשבונאית של הנתבעת, שילם לנתבעת סכום כולל של 176,500 ₪.

התובע טוען, כי הוא זכאי להחזר בסכום כולל של 28,615 ₪, עפ"י התחשיב כדלקמן:

510 אנשים × 260 ₪ = 132,600 ₪
30 ילדים × 130 ₪ = 3,900 ₪
סה"כ (ללא החדרים) – 136,500 ₪
בניכוי בגין במות, כיסוי כיסאות ויינות - 18,015 ₪
סה"כ (ללא החדרים) – 118,485 ₪

הואיל והתובעת גבתה ממנו סכום של 147,100 ₪ (ללא החדרים), ההפרש הנטען עומד כאמור על 28,615 ₪.

3. בכתב הגנתה, כופרת הנתבעת בטענות התובע. לטענתה, הוסבר לתובע מפורשות, כי מדובר באירוע יקר מאוד. תמחורו חייב להוות תחליף להשבתת המלון כולו. למעשה, היה על התובע לשכור את כל המלון, ובכלל זה את כל החדרים, למשך יום וחצי.

כמות האורחים נקבעה כמספר מינימלי של 600 אורחים. בהתאם לכך, נערך הסכם בכתב בין הצדדים.

בסעיף 2.5 להסכם נקבע, כי אם חפץ המזמין להקטין את מספר האורחים, עליו להודיע על כך בכתב 10 ימים לפחות לפני מועד האירוע. במקרה כזה, יהיה המלון רשאי להעלות את מחיר המנה למוזמן, על מנת שלא לפגוע בכדאיות הכלכלית של האירוע.

בהתאם לאמור בסעיף 3.1 להסכם, המחיר שנקבע עמד ע"ס 161,200 ₪ כולל מע"מ, וכן 35,000 ₪ כולל מע"מ, תמורת 50 חדרים בעלות של 700 ₪ לחדר. התמורה הכוללת בגין האירוע עומדת אפוא בסכום כולל של 196,200 ₪ כולל מע"מ.

המלון קיזז מתוך התמורה 7,000 ₪ בצירוף מע"מ, בגין כיסוי רחבת הריקודים ע"י ספק חיצוני. כמו כן, הסכים המלון לקזז עלות של 4.5 ₪ לכל כיסוי של הכיסאות.

הנתבעת טוענת, כי התובע לא חתם על בקשה להפחתת מספר המוזמנים המינימלי ואף הצהיר יום לפני החתונה, כי כמות האורחים עומדת על כ-600 מוזמנים.

בענין השתיה טוענת הנתבעת, כי התובע בחר להוסיף לאירוע שתיה חריפה מתוצרת חוץ, ובשום שלב לא הסכימה לקזז סכום כלשהו בגין שדרוג המשקאות באירוע.

בשל טעות חשבונאית, חויב התובע ב-30 מנות ילדים בתעריף של 260 ₪ למנה במקום 130 ₪ למנה (סה"כ 3,900 ₪). המלון לקח נתון זה בחשבון, והפחית 8 חדרים, באופן שהתובע חוייב על 42 חדרים ולא על 50 כמוסכם (סה"כ 5,600 ₪).

בהתחשבנות בין הצדדים הפחית המלון חיובים שונים של התובע, אשר כללו: הפחתת 8 חדרים, שדרוג 5 חדרים לסוויטות, ביטול חיובו בגין טיפולי ספא, חיובים בגין פרחי המלון, סבלות בגין כיסאות, אי חיוב על שימוש בצוות החזקת המלון ביום החתונה לטובת ספקים שהזמין התובע, סידור הושבת האורחים וקנס בשל רעש מופרז ביום האירוע. סה"כ וויתר המלון על סכום של 18,843 ₪ מסך חיוביו של התובע.

תחילה פנה התובע ודרש כי יושב לו סכום של 3,900 ₪ בגין טעות בחישוב מנות הילדים, אח"כ דרש כי יושבו לו 9,800 ₪ בגין קיזוזים שונים, וכחודש לאחר החתונה דרש סכום של 10,780 ₪. לבסוף, בתביעה זו הוא תובע החזר של 28,615 ₪.


דיון.
4. כזכור, נערך בין הצדדים הסכם בכתב, בו נקבע כי מספר האורחים המינימלי יעמוד על 600 אורחים, כולל ילדים. במקרה שהמזמין חפץ להקטין את מספר האורחים המינימלי, עליו להודיע על כך בכתב, לפחות 10 ימים לפני מועד האירוע (סעיף 2 להסכם).

5. טענתו של התובע, כי הודיע בכתב למלון על כך שמספר המוזמנים יעמוד על 554 איש בלבד, הינה עדות יחידה של בעל דין, מבלי שהיא נתמכת בראיה נוספת כלשהי, ועומדת בסתירה לטענת הנתבעת, לפיה לא נמסרה בענין זה הודעה כלשהי. בנסיבות אלה, לא הוכחה במידה הדרושה טענת התובע בענין זה.

6. טענה נוספת של התובע הינה, כי הוסכם בין הצדדים, על קיזוזים בסכום כולל של 18,015 ₪ (כולל מע"מ), בגין במות, כיסוי כיסאות והפרש בגין היינות (סעיף 17 לכתב התביעה).

גם בענין זה טוען התובע להסכמות בע"פ. הנתבעת מודה, כי הסכימה לקזז סכום של 7,000 ₪ בצירוף מע"מ, בגין כיסוי רחבת הריקודים, וצירפה לכתב הגנתה הצעת מחיר בסכום זה (נספח ב' לכתב ההגנה).

התובע טען לקיזוז בסכום של 10,000 ₪ בצירוף מע"מ, אשר שולמו לטענתו למעצב מטעמו, אך לא הוצגה כל ראיה המוכיחה תשלום סכום זה.

לפיכך, גם אילו הייתי מקבלת את טענת התובע, כי היתה הסכמה בע"פ בדבר קיזוז הוצאה שהוציא לכיסוי רחבת הריקודים, לא הוצגה על ידו כל ראיה המוכיחה, כי אכן הוציא את הסכום הנטען. מנגד, הציגה הנתבעת, הצעת מחיר בסכום של 7,000 ₪ + מע"מ, התומכת בטענתה, כי הוסכם שסכום זה יקוזז מחיובי התובע.

בנסיבות אלה, אני דוחה את טענת התובע, ומקבלת את גרסת הנתבעת בענין זה.

7. עוד טוען התובע, כי הוסכם על קיזוז בסך 3,000 ₪ בצירוף מע"מ, בגין כיסוי הכיסאות, אשר שולם ע"י התובע ישירות למעצב.

הנתבעת מאשרת, כי הוסכם על קיזוז של 4.5 ₪ לכל כיסוי (סעיף 16 לכתב ההגנה).

גם בענין זה, התובע לא הציג כל ראיה המוכיחה, כי שילם למעצב הסכום האמור. בנוסף, גירסתו נסתרה ע"י הנתבעת. בנסיבות אלה, התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו.

8. התובע טוען בנוסף, כי הוא זכאי לקיזוז בסך 3,000 ₪, בגין יינות שסופקו על ידו (סעיף 3.4 לכתב התביעה). טענה זו מוכחשת ע"י הנתבעת הטוענת, כי צויין בפני התובע מפורשות, כי אינו זכאי לקיזוז בגין שדרוג היין על ידו (סעיף 21 לכתב ההגנה).

ניתן היה לצפות, כי התובע, עו"ד במקצועו, ידאג לכך כי ייערך מסמך בכתב, לענין הסכמות הצדדים, ככל שאלה לא מצאו ביטויים בהסכם שנחתם בין הצדדים. גם בענין זה התובע לא עמד בנטל ההוכחה המוטל עליו, להוכיח טענה זו.

9. הנתבעת מאשרת, כי נפלה טעות בעלות חישוב המנות לילדים, וכי התובע היה זכאי להחזר סך 3,900 ₪ בסעיף זה (סעיף 25 לכתב ההגנה). ואולם, לטענתה, כנגד חיוב שגוי זה, הופחת חיוב בגין 8 חדרים, והתובע חוייב בגין 42 חדרים במקום 50, כפי שנקבע בהסכם. ההפרש בגין החדרים עומד ע"ס 5,600 ₪.

בנוסף, הנתבעת פירטה בכתב הגנתה ביטול חיובים שונים בסכום כולל בסך 18,843 ₪ (סעיפים 26 ו-27 לכתב ההגנה).

טענות אלה לא נסתרו ע"י התובע.

בנסיבות אלה, אין מקום לחייב את הנתבעת להשיב לתובע סך 3,900 ₪, בגין הטעות בחישוב מנות הילדים.

לאור כל האמור, התביעה נדחית.התובע ישלם לנתבעת הוצאות הליך זה בסך 1,000 ₪ בצירוף מע"מ, שישולמו תוך 20 יום ממועד המצאת פסק הדין, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונה בחתונה

 2. תאונה באולם אירועים

 3. נפילה באולם אירועים

 4. תביעה על צילום חתונה

 5. ביטול הזמנה שמלת כלה

 6. תביעה נגד צלם חתונות

 7. הפרת חוזה ארגון חתונה

 8. הפרת חוזה צילום חתונה

 9. שחרור ממעצר בגלל חתונה

 10. חופשה מהכלא לרגל חתונה

 11. פיצוי בגין ביטול אירוע

 12. גן אירועים על שטח חקלאי

 13. פיצוי על ביטול בר מצווה

 14. מכתב תלונה לאולם אירועים

 15. ביצוע פומבי באולם אירועים

 16. ביטול אירוע באולם אירועים

 17. קריסה כלכלית של גן אירועים

 18. עוגמת נפש בגלל צילום חתונה

 19. נזק לשמלה לאחר ניכוי במכבסה

 20. פיצוי על רב שלא הגיע לחתונה

 21. צו הרחבה בענף אולמות לחתונות

 22. חיוב יתר על מספר מנות בחתונה

 23. אחריות בעלים של אולם אירועים

 24. חוסרים רבים של מתנות לאחר האירוע

 25. תביעה בגין אלבום חתונה דיגיטלי

 26. תשלום על אורחים שלא הגיעו לחתונה

 27. השמעה פומבית של מוסיקה באולם אירועים

 28. ביטול הזמנת אולם אירועים חודש לפני החתונה

 29. דחיית תביעה בגין הפרת הסכם לתפירת שמלת כלה

 30. נתקלה בוויטרינת זכוכית המהווה חלק מקירות אולם האירועים ונחבלה

 31. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון