תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

הוגשה תביעה של רוכש רכב משומש כנגד מוכרת הרכב.

בכתב התביעה מתאר התובע את הדרך בה איתר את הרכב באתר פרסום יד 2 ואת פרטי המודעה ולאחר מכן את המו"מ כפי שהתנהל לפי זוית ראייתו.

התובע מתאר בכתב התביעה כיצד יצר קשר עם הנתבעת, אמר לה שרומה וכי הרכב אינו יד ראשונה ויש בו בעיות מכניות רבות, והוא רוצה לבטל את העסקה ולהחזיר את הרכב.


להלן פסק דין בנושא תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2:

1. לפני תביעה של רוכש רכב משומש כנגד מוכרת הרכב.

2. ההתקשרות הרלוונטית בוצעה בחודש פברואר 2008 והתייחסה לרכב מסוג אאודי A4 שנת 2001 (להלן: "הרכב").

יובהר כי רוכש הרכב הוא התובע 1 ("התובע") וכי התובע מס' 2 הינו אביו של התובע 1 והיה מעורב בהליך ההתקשרות. עוד יובהר כי מצדה של מוכרת הרכב, פעלה בענין ההתקשרות הנתבעת מס' 1 ("הנתבעת") שהיא אמה של הנתבעת מס' 2 (הרכב היה רשום על שם הבת).

3. בכתב התביעה מתאר התובע את הדרך בה איתר את הרכב באתר פרסום יד2 ואת פרטי המודעה ולאחר מכן את המו"מ כפי שהתנהל לפי זוית ראייתו. התובע טוען כי למחרת ההתקשרות (במסגרתה נקנה הרכב, שולמה מלוא התמורה והועברה הבעלות), הרגיש שמשהו אינו תקין ברכב וכעבור מס' ימים לקח אותו למוסך. לשיטת התובע, נאמר לו במוסך שמצב הרכב בכי רע והמנוע ברכב "גמור". כן התברר לו שהרכב אינו יד ראשונה כפי שהוצג.

התובע מתאר בכתב התביעה כיצד יצר קשר עם הנתבעת, אמר לה שרומה וכי הרכב אינו יד ראשונה ויש בו בעיות מכניות רבות, והוא רוצה לבטל את העסקה ולהחזיר את הרכב.

באשר לסעדים - כתב התביעה אינו כולל דרישה לביטול עסקה ולהשבה (ענין שהיה חורג ממילא מסמכותו העניינית של בית המשפט לתביעות קטנות, בשים לב להיקף התמורה). הסעד הנתבע הוא תשלום 17,800 ₪, כאשר התובע טוען שנזקו עומד על "לפחות 15,000 ₪ בלי עבודה ובלי מע"מ", תוך שהוא מפנה למסמך הערכה של מוסך בענין זה.

4. במסגרת כתב ההגנה מתארת הנתבעת את המו"מ ואת הליך ההתקשרות לפי זווית ראייתה. הנתבעת מציינת, בין השאר, שהתובע ומשפחתו אשר נכחה במו"מ, התמקחו על המחיר, כי הם החליטו שלא לקחת את הרכב לבדיקה בשל עלות הבדיקה וכי הובהר להם שהרכב רשום כיד שניה אף שנרכש על ידי הנתבעת, בגלל ענין של ליסינג מימוני. הנתבעת מאשרת כי דחתה את הדרישה לביטול ההתקשרות לאחר העברת הבעלות, ומציינת כי לה לא היה ידוע בזמן המכירה על בעיות כלשהן ברכב וכי הרכב טופל לאורך השנים באופן קבוע ומסודר. הנתבעת צירפה לכתב ההגנה התכתבות בין פרקליטים של הצדדים ועותק בדיקות שבוצעו לרכב במוסך.

5. בסופו של יום ולאחר מספר ישיבות סרק אשר פרטיהן מופיעים בפרוטוקולים והחלטות בתיק זה, התייצבו הצדדים לפני ביום 24.2.09, שטחו את טענותיהם ואף חקרו זה את זה הדדית.

דיון
6. בדף הפותח של כתב התביעה וכן בדיון שנערך לפני, הדגיש התובע כי תביעתו נוגעת להונאה. במהלך הדיון עשה התובע שימוש גם בביטויים מתונים יותר כמו אי גילוי נאות, בעוד אביו ממשיך בקו תקיף של כינויים דוגמת "מרמה" ו"שקרנות".

7. כאשר מתרגמים את הדברים ללשון משפטית, לפנינו טענות שניתן להכלילן בקשת שבין חוסר תום לב במו"מ לבין מצגי שווא ומרמה לפי דיני הנזיקין.

8. שתי סוגיות מעלה התובע בעניינים אלו. האחת – מצבו המכני של הרכב. השניה – היות הרכב יד שניה ולא יד ראשונה.

9. בכל הנוגע למצבו המכני של הרכב, על מנת להוכיח את טענותיו, על התובע להראות כי מצבו של הרכב כיום לוקה, כי קיים הבדל בין מצב הרכב כהווייתו לבין המצב שהוצג לו וכי הנתבעת ידעה על הפער בין המצג למציאות.

10. עיון בחומר שלפני אינו מגלה תשתית ראייתית שיש בה כדי להוכיח את האמור לעיל. גם אם נניח לרגע בצד את העובדה שכל שיש לפנינו לגבי מצבו דהיום של הרכב הינם דבריו של התובע בצירוף מסמך כללי של מוסך המתייחס לכך ש"עלות התיקון יכולה להגיע עד ל....." (להבדיל מחוות דעת או גיבוי של איש טכני בפני בית המשפט), כי אז עדיין לא הוכחו שאר חלקי המשוואה ובעיקר – ידיעתה של הנתבעת לגבי מצבו הנטען של הרכב.

11. הנתבעת העידה והצהירה כי לה לא היה ידוע על בעיות ברכב וכי אמרה את כל אשר ידעה. הנתבעת אף צירפה מסמכים המעידים על טיפול שוטף ברכב בתקופה הסמוכה יחסית למכירתו (סוף שנת 2007). טענת הנתבעת לא נסתרה כלל. כך למשל, אף שהתובע, כבעל הרכב, זכאי לקבל מכל מוסך בו טופל הרכב ומכל מבטח שביטח אותו, את כל המידע שיש בידיהם לגבי הרכב, לא הוצג כל חומר שיש בו כדי להעיד על ידיעה בדבר מצב לוקה של רכב בעת ההתקשרות.

12. גם אם נניח אפוא לטובת התובע, כי יש צורך בביצוע תיקונים ברכב, אין לפנינו ראיה לכך שהיה פער בין מה שאמרה הנתבעת במהלך המו"מ לבין מה שידעה או היה עליה לדעת לגבי מצב הרכב.

13. בשלב זה נזכיר שאין מדובר בעסקה לרכישת רכב חדש, אלא עסקה לרכישת רכב בן 7 שנים אשר גם היה ידוע לצדדים כי עבר קילומטרז' גבוה יחסית לגילו (ובשל כך הופחת המחיר). מלכתחילה, ציפיה (ככל שהיתה כזו) למצב מצוין ברמה אובייקטיבית, אינה סבירה וברור שמדובר ברכב שעבר דברים כאלה ואחרים בחייו, ואת מצבו יש להעריך בהתאמה.

14. בהינתן האמור, מתבקשת השאלה מדוע התובע לא נטל את הרכב, כמקובל, למוסך או מכון מתאימים כדי לבדוק את מצבו המכני קודם לרכישתו.

15. התובע טוען שלא מצא לנכון לעשות כן משום שהנתבעת אמרה לו כי הבדיקה תוביל ממילא לאותה מסקנה כפי שהיא אומרת, היינו – שמצבו של הרכב משובח. הנתבעת טוענת כי התובע לא נטל את הרכב לבדיקה בשל עלויות הבדיקה.

16. עיון בכתב התביעה מעלה כי התובע בעצמו מאשר שכאשר העלה על הפרק את אפשרות בדיקתו של הרכב, הנתבעת אמרה שאין כל בעיה שהרכב יבדק, הגם שהוסיפה שהיא סבורה כי מדובר בבזבוז כסף. גרסה זו קרובה למדי לגרסת הנתבעת ובודאי שלא די בה כדי להטיל אחריות על הנתבעת לאי קיום הבדיקה.

אין זה סביר לקבל גרסה לפיה רוכש רכב משומש החליט לא לקחת את הרכב לבדיקה רק משום שמוכר הרכב אמר לו שהדבר אינו כדאי בשל עלות של 500 ₪, וכי כעת יש להניח את הדבר לפתחו של המוכר ולקבוע כי כל הממצאים שניתן היה לגלות (בהנחה שאכן היה מתגלה) קודם לרכישת הרכב, הינם משום נזק אשר על המוכר לשפות בגינו.

17. יתר על כן, מתאורי שני הצדדים לגבי המו"מ עולה כי התובע לא עמד בגפו למול הנתבעת. התובע היה מלווה בשלב מסוים באביו, בשלב מסוים בדודו וכיוצא באלו בני משפחה. כמו כן, המו"מ לא התחיל והסתיים באותו יום. התקיימה פגישה אחת בין הצדדים (במיקום לבקשת התובע), התובע התמקח והצליח להוריד את המחיר מ- 60,000 ₪ ל- 50,000 ₪ ואמר שיחשוב על כך. המשא ומתן התחדש רק לאחר מספר ימים וגם אז התקיים, כלשון התובע, "משא ומתן ארוך" אשר במסגרתו הופחת המחיר עד כדי 44,000 ₪.

העולה מן האמור הוא כי היו לתובע שלל הזדמנויות לשקול האם ברצונו לקחת את הרכב לבדיקה ולהתייעץ עם מי אשר חפץ על מנת לגבש החלטה, הן לענין בדיקת הרכב והן בכלל. אין זה סביר להטיל על מוכר הרכב את ההחלטה שהתקבלה על ידי התובע, לא לקחת את הרכב לבדיקה לפני רכישתו (גם אם היתה הנתבעת אומרת את הדברים כפי שצוינו בכתב התביעה, ענין שלא הוכח).

18. עוד יש להוסיף כי נוכח השתתפות בני המשפחה של התובע במהלך המשא ומתן, ממילא אין בסיס לטענת התובע כי הנתבעת ניצלה את העובדה שמדובר בבחור צעיר אשר רוכש לראשונה רכב. גם כך ההלכה הפסוקה קובעת כי אדם בגיר אחראי למעשיו. היכולת להתכחש להתקשרות חוזית או לבטלה על יסוד טיעוני כפיה, מצוקה וכיוצא באלו, הינה מוגבלת ביותר ואין לה רלוונטיות בנסיבות התובע שלפנינו שהוא אדם בגיר אשר לא הוכח לגבי יכולותיו דבר וחצי דבר.

19. לאור כל האמור, לא מצאתי שיש במצבו של הרכב (שספק אם הוכח), ובדרך בה התנהל המשא ומתן (לרבות מצגיה ודבריה של הנתבעת), כדי להקים עילה לפיצויו של התובע בענין המצב המכני.

20. על כך ניתן להוסיף כי ממילא לא הוכח נזקו של התובע כנדרש. לכתב התביעה צורף מסמך כללי המתייחס לצורך בתיקון המנוע ולעלות מקסימלית משוערת. הגם שהתובע אמר במהלך הדיון כי מאז בוצעו תיקונים ועלותם עלתה באופן ניכר על ההערכה, קבלות לא הוגשו ולא הוצגו. האמור מצוין מעל לדרוש, שכן כאמור, לא הוכחה עילה לפיצוי התובע בענייני מצבו המכני של הרכב.

21. בכל הנוגע לשאלת ה"יד", הדברים שונים במידה מסויימת. הפרסום באינטרנט אשר דרכו הגיע התובע אל הנתבעת, אכן ציין שהרכב הינו יד ראשונה, למרות שהרכב רשום כיד שניה. טענת הנתבעת (בדיון) לפיה בנה הוא אשר הכניס את פרטי הפרסום והיא עצמה לא ידעה את אשר כתוב שם, לאו טענה היא. הנתבעת אחראית לפרסום מטעמה, גם אם בוצע על ידי אדם אחר.

22. טענה נוספת של הנתבעת הינה כי בפועל מדובר ביד ראשונה. לשיטת הנתבעת, הרכב נקנה על ידה ישירות מהיבואן, אלא שהדבר בוצע בליסינג של החברה בבעלותה/בשליטתה – מייקל הנדסה בע"מ לצורך ליסינג מימוני (אשר בסיומו, הועבר הרישום ע"ש הבת, הנתבעת 2).

מסמך מחודש מאי 2001 אשר צורף לכתב ההגנה אכן מלמד כי הרכב נרכש מלכתחילה עבור "מייקל הנדסה בע"מ (חווה)". חווה הינה הנתבעת. מבחינה עובדתית יש אפוא גיבוי לכך שהרכב היה, כנטען, בחזקתה ושליטתה של הנתבעת מלכתחילה.

למרות האמור, אני סבורה שהנתבעת נהגה שלא כדין. אין זה לנתבעת להחליט ש"יד" מסויימת אינה רלוונטית ולהציג את הרכב באופן שונה מהדרך בה הוא מופיע במסמכי הרישוי. הנתבעת יכולה להסביר לרוכשים פוטנציאליים את משמעות קיומן של שתי ידיים ולעמוד על המקח בענין זה, מהטעמים שציינה. הנתבעת גם יכולה היתה לציין כי מדובר ביד שנייה "רשמית" וראשונה "למעשה". אולם לא היה מקום לבצע פרסום של יד ראשונה ללא הסתייגויות.

23. אלא שגם בהנתן האמור, עדיין יש לפנינו שני שלבים בין התנהלותה הלוקה של הנתבעת בענין פרסום הרכב באינטרנט, לבין קביעה שהתובע זכאי לפיצוי בגין כך. בשני שלבים אלו, כושל התובע.

24. ראשית, שוכנעתי עובדתית כי במועד בו הושלמה ההתקשרות והועברה הבעלות ברכב, כבר ידע התובע וידעו בני משפחתו כי במסמכי הרישוי מדובר ברכב יד שניה (ולא יד ראשונה), ואת ההסבר לכך שהנתבעת מלכתחילה כתבה בפרסום שמדובר ביד ראשונה. יוער כי הנתבעת ציינה בכתב ההגנה שהדוד של התובע אמר לתובע שהענין אינו משנה. הדוד לא הגיע להעיד. בנוסף, האמנתי לנתבעת כי ענין קיום יד שניה ברשיון, לא רק צוין על ידה לפני העברת הבעלות אלא גם צוין על ידי פקידת הדואר בזמן אמת וקודם שהתובע בחר להעביר את הבעלות על שמו.

25. שנית, גם אם נניח לרגע קל (וזו אינה מסקנתי העובדתית) שהתובע הוטעה גם בשלב ההתקשרות עצמה לגבי ה"יד" במכירה, לא הוכח הנזק בענין זה. כפי שצוין לעיל, על הפרק לא עומד ביטולה של העסקה אלא דרישת פיצויים. דרישת הפיצויים מתייחסת להערכתו הכללית של מוסך לגבי תיקון המנוע. אין לפנינו מחירונים רלוונטיים של רכב מסוג זה, ואין ולו טענה כי יש פער בהיקף זה או בהיקף אחר בין מחיר רכב כזה יד ראשונה ויד שניה (פשיטא כי קיים פער, אך יש לציין מהו ולהוכיחו). התובע אמר בדיון כי לו היה יודע שאין מדובר ביד ראשונה, לא היה רוכש את הרכב. כאמור, אינני מקבלת את הטענה ברמה העובדתית ואני סבורה כי בשלב העברת הבעלות הדברים כבר היו ידועים, אך בנוסף, התביעה שלפני היא כאמור תביעה לפיצויים ואין ולו טענה כללית בענין הנזק בסוגיית ה"יד".

26. על כל אלו, הן לגבי מצבו המכני של הרכב והן לגבי ה"יד", ניתן להוסיף כי הצדדים חתמו על הסכם אשר קבע כי "לא יהיו כל טענות ומענות ברגע העברת בעלות על הרכב הנ"ל". למסמך זה יש לתת תוקף ויש גם בו כדי להוות מחסום כלפי טענות שמעלה התובע לאחר העברת הבעלות.

27. בשולי הדברים יוער כי אביו של התובע הזכיר במהלך הדיון חוק בעניינים כגון דא. האב לא פירט, אך ככל שאין מדובר בדיני החוזים והנזיקין הכלליים, יתכן וכוונתו ל"חוק מכירת רכב משומש (זכאות למידע וגילוי נאות), תשס"ח- 2008".

אם לכך היתה הכוונה, אציין כי חוק זה אינו לענייננו מכמה טעמים, ובכלל זה לפי שהחוק חל בסעיפיו הרלוונטיים (גילוי נאות), על "עוסק ברכב" כהגדרתו בסעיף 1 לחוק הנ"ל, ולא נטען (קל וחומר הוכח) שעיסוקה של הנתבעת במכירת רכב משומש. כמו כן, במועד ההתקשרות בין הצדדים, ממילא לא היה החוק האמור בתוקף (ר' סעיף 9 לחוק הנ"ל).

28. לאור כל האמור, ולאחר שעיינתי במכלול טעוני הצדדים, אני סבורה כי התובע לא הרים את הנטל המוטל עליו להוכחת התביעה ודינה של זו להדחות.נוכח התנהלותה הלוקה של הנתבעת בענייני ישיבות בית המשפט (ענין שכבר בא לידי ביטוי בהוצאות בעבר) וכן התנהלותה הלוקה במודעה שפורסמה באינטרנט, אינני מוצאת לתת צו להוצאות בתביעה (להבדיל מהוצאות שנפסקו בעבר, ואין בהן שינוי).

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. עורך דין רכב

 2. זיוף מד אוץ של רכב

 3. רכב חדש פגום

 4. בעלות על רכב

 5. תקלות במזדה 6

 6. תקלות ברכב חדש

 7. רכישת רכב לקוי

 8. בעלות רכב מעוקל

 9. החלפת קודן לרכב

 10. הפחתת מס על רכב

 11. מכירת רכב מעוקל

 12. קניית רכב ממגרש

 13. זכות עכבון ברכב

 14. קפיצה מרכב נוסע

 15. צבע מתקלף באוטו

 16. הפקרת מפתחות רכב

 17. טיפול רשלני ברכב

 18. בעיות ברכב משומש

 19. תקלות ברכב משומש

 20. קניית רכב מהשכרה

 21. החזרת רכב מהמשטרה

 22. תקלות חוזרות ברכב

 23. שאלת בעלות על רכב

 24. אחריות צ'מפיון לגיר

 25. הצעת חוק שמאות רכב

 26. פתיחת דלת רכב חונה

 27. חיפוש ברכב של עובד

 28. רעשים בהגה דייהטסו

 29. טעות בדוח בדיקת רכב

 30. ליקויים במנוע משומש

 31. השמדת רכב לאחר גרירה

 32. ביטול עסקת קניית רכב

 33. עלות פחחות וצבע לרכב

 34. החזר כספי על רכב חדש

 35. החזרת רכב לאחר פרידה

 36. תקלות ברכב מרצדס חדש

 37. אי העברת בעלות על רכב

 38. קניית רכב שלא עבר טסט

 39. הרשאה לאחר לנהוג ברכב

 40. תביעה על שפשופים לרכב

 41. קניית רכב עם סדק במנוע

 42. שמירת מרחק בין כלי רכב

 43. תקלה בחלונות חשמל ברכב

 44. בדיקת מפתחות רכב שנגנב

 45. נפילת עמוד תאורה על רכב

 46. טוטאל לוס רכב של המדינה

 47. תביעה נגד מכון בדיקת רכב

 48. תביעה לתשלום דמי השכרת רכב

 49. תביעה בגין קניית שמן לרכב

 50. התיישנות תביעת רכב קל כבד

 51. זיוף קילומטראז' מכירת רכב

 52. התקנה לקויה של מערכת לרכב

 53. מיסים על רכב לעולים חדשים

 54. בעלות על רכב לפי תקנת השוק

 55. הרכב ועדת השחרורים על תנאי

 56. תביעה בגין איתור רכב שנגנב

 57. הנחה לעורכי דין ברכישת רכב

 58. התנגדות להעברת בעלות על רכב

 59. מכירת רכב - שני בעלים שונים

 60. נזקים לרכב שנמצא לאחר שנגנב

 61. ביטול רישום רכב במשרד הרישוי

 62. תביעה נגד מוכר רכב באתר יד 2

 63. שימוש בכלי רכב אזרחיים כמחסום

 64. תביעה בגין פגם בתיבת ההילוכים

 65. דרישת פיצויים על ליקויים ברכב

 66. אי בדיקת תקינות רכב לפני קניה

 67. ידיעה על בעיות ברכב לפני רכישה

 68. הפסדי ימי עבודה בגלל תיקון רכב

 69. אדם שנפגע מרכב נוסע כשיצא מרכבו

 70. כתב הרשאה להפעלת מכון רישוי רכב

 71. תאונה בין שני רכבים שנסעו ברוורס

 72. קניית רכב שהיה בליסינג ללא ידיעה

 73. נזק לרכב בחניון לטווח ארוך בנתב"ג

 74. תביעה נגד חשמלאי רכב על תקלות חוזרות

 75. קילומטראז מזוייף - קניית רכב משומש

 76. תביעת פיצויים בגין החלפת מנוע ברכב

 77. עורך דין קניית רכב - מודעה בעיתון

 78. טען כי רכב התדרדר מהגרר עקב קשירה רשלנית

 79. תקנות שמירת הנקיון (שלטים ברכב), התשמ''ז-1987

 80. פיצוי כספי על קניית רכב עם קילומטראז' לא נכון

 81. תביעה בגין תקלה ברכב (רעידות חזקות ובלתי נסבלות)

 82. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות רכב), התשנ''ה-1995

 83. טענת אי גילוי תקלה חמורה בגיר ע"י מכון בדיקת רכב, נדחתה

 84. תביעה: לטענת התובע היה בור בכביש ורכבו נפל לתוכו וניזוק

 85. תקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת רכב), התשנ''ז-1997

 86. טען כי לפני תיקון הרכב לא התקשרו אליו ולא קיבלו אישור לתקן

 87. לטענת התובע, הבטיח לו מוכר הרכב לבצע העברת בעלות ו"מאז נעלמו עקבותיו"

 88. טען שהמוכר הצהיר בפניו שהרכב מעולם לא עבר תאונה ומדובר ברכב יד 2 והתובע הינו יד 3

 89. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון