פיצוי על הוצאה לפועל למרות תשלום חוב

להלן פסק דין בנושא פיצוי על הוצאה לפועל למרות תשלום חוב:

עסקינן בתביעת שיפוי ופיצוי שהגיש התובע בגין הליכי הוצל"פ שננקטו נגדו שלא כדין, לטענתו.

התובע הגיש תביעה זו לאחר שננקטו נגדו הליכי הוצל"פ ולאחר ששילם את מלוא הסכום הנדרש.
הנתבעת פרידה חן (להלן: "פרידה") הייתה הבעלים של הדירה ששכר התובע ואשר השיק לדמי השכירות בגינה הוא השיק נשוא תיק זה.
הנתבע רוני חן (להלן: "רוני") בנה של הנתבעת, הוא אשר טיפל בענייני השכירות עבור אמו ובלי קשר היה חייב כספים לצד ג'.
צד ג' חברת מונו מוד (להלן: "צד ג'" ו"החברה") הייתה הזוכה בתיקי ההוצל"פ שנפתח נגד רוני כולל התיק שנפתח נגד התובע.
השיק נשוא תיק זה,הינו על סך 7,660 ₪ , מועד פירעונו 1.11.99, עליו חתום התובע והוא נמשך מחשבונו לפקודת הנתבעת. התובע נתן לבנק הוראה לבטלו (להלן: "השיק"). צד ג' הגיש את השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל בתיק 0175781005 (להלן : "תיק ההוצל"פ) ביום 25.9.2000.

רקע כללי:
התובע שכר דירה מפרידה בשנת 1999 ונתן לה שיקים דחויים עבור כל שנת השכירות. במהלך השנה עבר התובע לאזור ירושלים כתוצאה משינוי הצבתו במקום עבודתו. התובע פנה לרוני בנה של פרידה שטיפל עבורה בענייני השכרת הדירה ובקש לעזוב את הדירה לפני תום השנה. כמו כן בקש כי השיק עבור תקופת השכירות האחרונה בה לא ישהה בדירה יוחזר לו בהתאם להסכם שבין הצדדים. הוסכם בין הצדדים על עזיבתו המוקדמת של התובע את הדירה ורוני הבטיח לטפל מול צד ג' בתשלום השיק הדחוי שהועבר לידיו.
התובע עזב את הדירה, אך לא הוחזר לו השיק האחרון , אשר סוחר לצד ג' עבור שירותים שקבל ממנו רוני.
התובע שלא קבל את השיק או תמורתו חזרה מרוני, נתן הוראת ביטול לבנק מבלי שידע שהעניין לא סודר מול צד ג'.
צד ג' הגיש את השיק יחד עם עוד שיקים נוספים של רוני, לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל באמצעות עו"ד אוחיון, אשר העיד בפניי.
הליכי הוצל"פ התנהלו גם נגד רוני, אשר הגיע עם צד ג' להסדר, אשר קבע בין היתר כי לצד ג' הזכות להמשיך ולפעול כנגד התובע.
התובע לא ידע על כל המתרחש במשך שנים ורק בחודש מרץ 2008 גילה שחשבון הבנק שלו עוקל . בברור שערך התברר לו שהעיקול נובע מתיק ההוצל"פ שנפתח ע"י צד ג' כנגדו בגין השיק. במועד הגילוי תיק ההוצל"פ בגין השיק על סך 7,660 ₪ עמד על סך של 22,500 ₪.
התובע שביקש לסגור את תיק ההוצל"פ שנפתח נגדו ולבטל את הליכי ההוצל"פ, אשר מנעו ממנו שימוש בחשבון הבנק שלו על כל המשתמע מכך, הגיע להסדר עם צד ג' לפיו ישלם סך של 18,000 ₪ תמורת סגירת תיק ההוצל"פ.
התובע שלם את הסכום שנקבע והליכי ההוצל"פ כנגדו בוטלו.

התובע שמצא עצמו משלם סך של 18,000 ₪ בשנת 2008 בגין שיק על סך7,660 ₪ שנתן בשנת 1999 , ואשר לא הוחזר לו כמוסכם, הגיש תביעה כנגד רוני שלטענתו סיבך אותו בהליכי הוצל"פ לא לו וגרם לו להפסד כספי גדול ועוגמת נפש רבה.

ביום 20.4.09 התקיים דיון בין התובע לרוני. בדיון זה הוסכם כי רוני ישלם לתובע את סכום הקרן, דהיינו סך של 7,660 ₪ , ודיון לגבי יתרת הסכום יתקיים לאחר שרוני יגיש הודעת צד ג' כנגד החברה.
רוני הגיש הודעת צד ג' כנגד החברה אשר הגישה כתב הגנה והתקיים דיון נוסף בנוכחות כל הצדדים.

השאלה שנותרה במחלוקת התייחסה ליתרת החוב ששילם התובע לצד ג' שהגיש את השיק לביצוע בלשכת ההוצאה לפועל.

תמצית טענות הצדדים:
תמצית גרסת התובע:

 1. רוני סיחר את השיק בניגוד למוסכם בין הצדדים ובכך גרם לו לנזק כספי ישיר בסך של 18,000 ₪ ונזק כספי נוסף שנבע מהוצאות ועוגמת נפש.
 2. ההסדר אליו הגיע עם צד ג' נעשה מתוך "חוסר ברירה" ולצורך מניעת המשך נקיטת הליכי הוצל"פ כנגדו מבלי שהיה מודע לזכויותיו, ולאחר שצד ג' סירב לתת לו ולו הארכה להגשת ההתנגדות לביצוע שטר.
 3. התובע לא היה מודע להליכי ההוצל"פ שננקטו נגדו, לטענתו לא קיבל כל אזהרה וגילה כי נפתח תיק נגדו רק כתוצאה מהעיקול שהוטל על חשבונו בשנת 2008. מיד עם הגילוי פעל לסגירת התיק נגדו. הוסיף וטען התובע כי לא הייתה מעולם כל בעיה לאתרו בהיות כתובתו מעודכנת במרשם האוכלוסין.


תמצית גרסתו של רוני:

 1. רוני לא הכחיש כי היה אמור להחזיר את השיק או תמורתו לתובע.
 2. לטענתו הוא פרע את מלוא חובו לצד ג' באמצעות עבודה שעשה עבורם בהתאם להסכם שהגיע איתם ולכן לא הייתה כל הצדקה בנקיטת ההליכים שנקטו כנגד התובע.

לטענתו בגין החוב שילם לצד ג' בעבודה סך של כ- 22,000 ₪.

תמצית גרסת צד ג'
לטענת צד ג' השיק התקבל עבור עבודה שביצעו עבור רוני. לטענתו הגיע להסדר עם רוני, אשר במפורש נקבע בו שזכותו של צד ג' להמשיך לנקוט בהליכים כנגד התובע.
2.לתובע נמסרה אזהרה כדין בהתאם להצהרת השליח שצורפה לכתב ההגנה וזאת עוד בשנת 2002.
3.צד ג' נקט בהליכים מפעם לפעם ובשלב מסוים נקלט העיקול, אשר בעקבותיו פנה אליהם התובע והגיע איתם להסדר בו התחייב שלא תהיינה לו כל תביעות וטענות כלפי צד ג'.
לאור האמור לעיל צד ג' נהג כדין הן כלפי רוני והן כלפי התובע ויש לדחות את התביעה כנגדו.

דיון:
בדיון שהתקיים בפני העיד בנוסף לצדדים גם עו"ד אוחיון אשר ניהל את הליכי ההוצל"פ עבור צד ג'.

ממכלול העדויות עולה התמונה שרוני אכן סיחר את השיק, למרות ההסכם שהיה לו עם התובע, לצד ג' תמורת שירותים שקבל מצד ג'. רוני לא עמד בהבטחתו לתובע להחליף את השיק או לשלם לו תמורתו.
התובע מצידו ביטל את השיק לאחר שלא קבלו בחזרה.
צד ג' פתח בהליכי ההוצל"פ כנגד פרידה, רוני והתובע. לטענת צד ג' הם לא איתרו את פרידה אך הגיעו להסדר עם רוני שכיסה לטענתם חלק מהחוב ובד בבד המשיכו את ההליכים כנגד התובע.
לטענת צד ג' בוצעה מסירה כדין על ידי שליח שנתן תצהיר על ביצוע המסירה. השליח לא זומן לדיון אך בתיק ההוצל"פ מצויות שתי הצהרות מטעמו, האחת שנרשמה במקום המסירה והשנייה שנרשמה אצל עורך הדין. בהצהרה הראשונה שנרשמה במקום המסירה מצהיר השליח כי בהעדרו מסרתי את הזמנה לידי בן משפחה הגר עמו.. מוסיף השליח כי אותו בן משפחה "סרב לחתום".
בהצהרה השנייה מאותו יום מסר השליח מר אפרים גולן כי ההודעה נמסרה לחייב.
לו היה השליח מוזמן להעיד הייתי יכולה לנסות לבקש את הסברו לגרסאות השונות אך הוא לא זומן ולא ניתן כל הסבר לסתירה שבין ההצהרות השונות מחד, ומאידך העיד בפניי התובע, שעשה רושם אמין, שלא קבל כל הודעה על אזהרה מלשכת ההוצאה לפועל. התובע הסביר גם שלא התגורר בכתובת אותה ציין השליח ככתובת בה ביצע את המסירה. כמו כן לאור התנהגות התובע מיד עם היוודע לו דבר הטלת העיקול על חשבון הבנק שלו , קשה לי להאמין שלו היה מקבל את הודעת האזהרה מלשכת ההוצאה לפועל לא היה מגיב באופן מיידי כפי שעשה מיד לאחר שגילה את קיומו של העיקול.
לאור האמור לעיל אני מקבלת את טענת התובע שלא קיבל את האזהרה שהונפקה על ידי לשכת ההוצאה לפועל.
בשולי הדברים יוער כי החלטת רשם ההוצאה לפועל אינה מעשה בית דין כלפי בית המשפט ולו לאור העובדה שנקבעה מבלי שנתקיים דיון בנדון ומבלי שנחקרו לא התובע ולא השליח.

באפריל 2008 לאחר שחשבונו של התובע בבנק עוקל, הוא הגיע להסדר עם צד ג' לפיו שילם סך של 18,000 ₪ בשני תשלומים של 9,000 ₪ כל אחד לאחר שצד ג' ויתר על סך של 4,500 ₪ , שכן תיק ההוצל"פ עמד באותו מועד על סך של 22,500 ₪.

מעדותו של עו"ד אוחיון ונציג צד ג' עולה כי תיקי ההוצל"פ נפתחו בגין שישה שיקים, ארבעה בסך של 2,200 ₪, כל אחד, השיק נשוא תיק זה בסך של 7,660 ₪ ושיק ביטחון בסך של 10,000 ₪. לטענת צד ג' תיקי ההוצל"פ הגיעו לסך של 36,000 ₪ בשלב בו הגיעו להסדר עם רוני אשר ביצע עבורם עבודה שהוערכה על ידם בסך של 20,000 ₪.
סכום זה קוזז, כפי הנראה מיתרת החוב, אך היתרה בסך של כ- 16,000 ₪ המשיכה לצבור הפרשי הצמדה, ריבית ותשלומי הוצל"פ שונים כך שבמועד בו הגיע התובע להסדר עם צד ג' עמד התיק על סך של 22,500 ₪.

ההסכם שצד ג' הגיע עם התובע באפריל 2008 אמור היה לסיים את ההליכים ביניהם ולמעשה בכל תיק ההוצל"פ, אלא שהפרשה נפתחה מחדש לאחר שהתובע הגיש את תביעתו כנגד רוני ופרידה חן.

מחומר הראיות עולה שרוני גרם לתובע להיות מעורב בהליכי הוצל"פ לא לו, ולא דאג לפטור עבורו במסגרת ההסדר שלו עם צד ג', לכן אני רואה אותו כאחראי לנזק לנגרם לתובע.

נשאלת השאלה אם זכאי הוא לשיפוי מצד ג' אם לאו.

צד ג' פתח בהליכי הוצאה לפועל כשהוא מפקיד ארבעה שיקים על סך 2,200 ₪ כל אחד בתיק אחד, שיק ביטחון על סך 10,000 ₪ בתיק נוסף (חשב החברה בפרוטוקול עמוד 10 שורה 3 ), והשיק נשוא תיק זה בתיק שלישי. סה"כ קרן של 26,460 ₪, אלא ש 10,000 ₪ מתוך סכום זה הוא שיק ביטחון אשר אין הצדקה לגבותו אם נגבים כל השיקים האחרים, כלומר החוב האמיתי היה בקרן 16,460 ₪ כשני שליש מיתרת החוב בתיקי ההוצל"פ בעת פתיחתם.

בפועל קבל צד ג' סך של 20,000 ₪ בעבודה בהתאם להערכתו, וסך של 18,000 ₪ בשיקים ששילם התובע. סה"כ קבל צד ג' תמורת חוב של 16,460 ₪, סך של כ- 38,000 ₪ .

אני סבורה שמלכתחילה פעולות הגבייה כנגד רוני היו מעל ומעבר ליתרת החוב שלו כלפי צד ג' שכן צד ג' הפקיד הן את השיקים שהיוו את החוב והן את שיק הביטחון.

בנסיבות אלו אני קובעת כי בוצע כאן מעשה של עשיית עושר ולא במשפט וככל שרוני יאלץ לשלם לתובע בגין הנזקים שנגרמו לו כתוצאה מהליכי ההוצל"פ אליהם נקלע כתוצאה ממחדלו של רוני הרי שעל צד ג' לשפותו על כל סכום מעבר לסכום הקרן של השיק.

אני מקבלת את גרסתו של התובע על כי לא היה אמור לשלם את סכום השיק לאחר שעזב את המושכר, יחד עם זאת קיימת לו רשלנות מסוימת בדרך בה טיפל הן בקבלת השיק הדחוי חזרה לאחר שעזב את המושכר, והן בדרך בה טיפל בתיק ההוצל"פ לאחר שגילה שנפתח נגדו בכך שלא הגיש התנגדות.

לאור האמור לעיל אני מחייבת את רוני לפצות את התובע בסך של 7,000 ₪ נוספים ואת צד ג' לשפות את רוני בגין תשלום זה.

סוף דבר:
רוני ישלם לתובע תוך 30 יום סך של 7,000 ₪ .
צד ג' ישלם לרוני תוך 30 יום סך של 7,000 ₪.

מעבר לתשלומים אלו אינני עושה צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. פיצוי על שייט

 2. פיצוי על טרטור

 3. פיצוי על התחשמלות

 4. פיצוי על בזבוז זמן

 5. פיצוי על דואר שאבד

 6. פיצוי על הזמנת ספר

 7. פיצוי על נזק לפסלים

 8. פיצוי על נזק מעקלים

 9. פיצוי על הפסקות חשמל

 10. פיצוי על טעות בעיקול

 11. פיצוי על אובדן דרכון

 12. פיצוי על גביה מנהלית

 13. פיצוי על ביטול הופעה

 14. פיצוי על נזקים לגינה

 15. פיצוי על ירי של שוטרים

 16. פיצוי על בדיקה בטחונית

 17. פיצוי על התאבדות במעצר

 18. פיצוי על גיזום ללא רשות

 19. פיצוי על נזק לצינור מים

 20. פיצוי על פגיעה ברכב חונה

 21. פיצוי על אי כיבוד קופונים

 22. פיצוי על איחור מסירת משלוח

 23. פיצוי על איחור במסירת הדירה

 24. פיצויים על הפרת הבטחה לעובד

 25. פיצויים על שתי תאונות דרכים

 26. פיצוי על פירוק מחפרון - באגר

 27. פיצוי על נזק לבגד שנמסר לניקוי

 28. פיצויים על תאונת אימונים בצה''ל

 29. פיצוי על הדבקת אזהרת הוצאה לפועל

 30. פיצוי על עיכוב משיכת כספים מהבנק

 31. פיצוי על בניה של העירייה בשטח פרטי

 32. פיצוי על הוצאה לפועל למרות תשלום חוב

 33. פיצוי על פגיעה בזכות ההתארגנות בעבודה

 34. פיצוי על השמדת רכוש שנתפס ע''י המשטרה

 35. פיצוי על אי ביטול מנוי בחברת 012 סמייל

 36. פיצויים על הנחת צינורות מים בקרקע פרטית

 37. פיצוי על הנזק שנגרם לשער כניסה שמלי לחנייה

 38. פיצוי על נזק לחפצים שהיו ברכב בזמן תאונת דרכים

 39. פיצוי על עגמת נפש ופיצוי על פיטורים כחושף שחיתויות

 40. פיצוי על זיכוי בהליך פלילי שסיכויי ההרשעה בו היו נמוכים

 41. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון