חוב ארנונה של המשכיר

לאחר מספר חודשי שכירות פוטר התובע מעבודתו ומשכך ביקש לקצר את תקופת השכירות בנכס.
התובע מלין על כך כי נוצר חוב בגין תשלומי ארנונה בעירייה.

להלן פסק דין בנושא חוב ארנונה של המשכיר:

רקע

מונחת בפני תביעה כספית בסך 1,500 ₪.

התובע חתם ביום 01/09/04 על חוזה לשכירת דירה בת 4 חדרים ברחוב פני הגבעה 7 ברמת גן השייכת לנתבע. לגישת התובע, חדר אחד מתוך הדירה שימש כמחסן לחפציו של הנתבע.

לאחר מספר חודשי שכירות פוטר התובע מעבודתו ומשכך ביקש לקצר את תקופת השכירות בנכס. הנתבע נתן הסכמתו לכך וביום 30/06/05 פינה התובע את הנכס ומסר לתובע את מפתח הדירה. הנתבע אישר את פינוי הנכס מידי התובע כעולה מנספח א' לכתב התביעה וכן אישר בכתב ידו כי החל מיום 01/07/05 יישא הנתבע בתשלומי הארנונה בגין הנכס (אישור הנתבע צורף כנספח ב' לכתב התביעה).

התובע מלין על כך כי נוצר חוב בגין תשלומי ארנונה בעירייה בעבור התקופה של עד 30/09/05 כאשר החוב שהצטבר עד ליום 30/06/05 שייך לתובע ואילו השאר לנתבע. התובע טוען כי פנה מספר פעמיים לנתבע ויזם מספר פגישות לשם הסדרת החוב בגין התקופה שבין 01/07/05 ועד 30/09/05 אולם הנתבע סירב.

ביום 29/04/08 שלח התובע מכתב בצירוף פירוט החוב לתקופה בה לא החזיק בנכס בסך כולל של 1,130 ₪ (צורף כנספח ד' לכתב התביעה). יתרה מכך טוען התובע כי הוא זכאי תשלום בעבור החלק היחסי בתשלום הארנונה בגין החדר אשר לא היה בשימושו וזאת בסך של 336 ₪.

לאחר שכל ניסיונות התובע לגבות את החוב האמור העלו חרס, לא נותר בידיו כל ברירה אלא להגיש תביעה זו כאשר סכום החוב צמוד ומשוערך ליום הגשתה.

הנתבע מודה כי ביום 01/10/04 נחתם חוזה בין הצדדים לתקופה של 12 חודשים. לגישתו התובע חדל מלשלם את שכר הדירה בחודשים מאי ויוני 2005 ובחודש יולי הודיע כי אין באפשרותו לשלם את שכר הדירה ומשכך הוא עוזב את הדירה. הנתבע טוען כי בלית ברירה הסכים להפרת החוזה בידי התובע ללא כל פיצוי מצד התובע וזאת בתנאי כי יתקבל תשלום בגין חודשי השכירות מאי ויוני.
הנתבע טוען כי בדיעבד התברר כי הסכמתו זו גרמה לו נזקים כבדים מאחר והדירה לא הושכרה במשך שלושה חודשים לאחר עזיבת התובע ומשפחתו וזאת בשל מצבה אשר אילצה אותו לצבוע את כל הדירה שוב לאחר מספר חודשי השכירות בהם הושכרה הדירה לתובע ובני משפחתו.

הנתבע דוחה את טענות התובע בדבר העדר יכולת שימוש בחדר הרביעי. לגישתו מלבד ספריה ושולחן כתיבה אשר היו בשימושו של התובע לא היה בחדר דבר. הנתבע מלין על כך כי בדיעבד התברר כי התובע הותיר חוב של 250 ₪ לוועד הבית אשר שולמו על ידו.

הנתבע טוען כי כלל לא היה מודע לחובות כלשהם בגין ארנונה. לגישתו, חוב הארנונה מתייחס לתקופה בה החזיק התובע בנכס ובנוסף לכך חוב בגין שלושה חודשים בהם התובע לא גר בנכס. הנתבע טוען כי תשלומים אלו שולמו לאחר 3 שנים בהם התחמק התובע מתשלומם ושולמו רק לאחר שהוטלו על הנתבע עיקולים שונים ומשכך מלוא ההפרשים והריביות חלים עליו.

הנתבע מוסיף כי לאור מצבה של הדירה ולאור העובדה כי לא עלה בידיו להשכירה במשך שלושה חודשים היה זכאי לקבלת פטור מהעירייה מאחר והדירה עמדה ריקה. הנתבע טוען לנזקים שונים בגין הפרת החוזה מצד התובע המסתכמים בסך של 9,450 ₪ הכוללים בתוכם שלושה חודשי שכירות , עלות צביעת הדירה, ותשלום חוב לוועד הבית.
דיון

לדידי, לאחר ששמעתי את עדויות הצדדים, עברתי על הראיות והמסמכים המצויים בתיק, מצאתי לנכון לדחות את התביעה והכל כפי שיפורט להלן.

ביום 24/08/08 התקיים בפני דיון בו לא הייתה כל התייצבות מצד הנתבע או מי מטעמו משכך ניתן פסק דין על מלוא סכום התביעה ובנוסף חייבתי את הנתבע לשאת בתשלום הוצאות הדיון לתובע בסך 500 ₪.
ביום 27/08/08 הגיש הנתבע בקשה לביטול פסק דין. לאחר עיון בבקשה ובתגובה לבקשה מיום 11/09/08 ובתשובה לתגובה מיום 22/09/08 ניתנה החלטה ביום 28/09/08 כדלהלן:

"בנסיבות העניין, על אף מחדלו של הנתבע באי התייצבות לדיון שהוזמן אליו כחוק, פסק הדין יבוטל , אך בתנאי שיופקד סך של 1,800 ₪ בקופת בית המשפט בתוך 30 יום מהיום."

לאור העובדה כי הסכום האמור הופקד בקופת בית המשפט התקיים בפני דיון ביום 01/01/09 בו העלו הצדדים את עקרי טענותיהם.

התובע חזר על טענות כתב התביעה והוסיף כי שם המשלם בעירייה שונה רק מיום 01/10/05 בעוד שהוא עזב את הנכס ביום 30/06/06 כתוצאה מכך הכירה עיריית רמת גן בו כמי שצריך לשאת בתשלום.

הנתבע חזר אף הוא על טענות ההגנה וטען כי נענה לבקשת התובע לקבלת אישור לשם הצגתו בעירייה אשר מעיד כי החל מיום 01/07/05 אינו מחזיק בנכס ואינו חייב בתשלומי הארנונה בגינו. הנתבע הבהיר כי נשא בתשלום דמי וועד הבית בעבור הנתבע בסך של 250 ₪ בגין 7 חודשים בהם לא שילם התובע.

הנתבע שב על טענתו לפיה במידה והיה מודע לחוב היה פועל לקבלת פטור מהעירייה מאחר והנכס היה ריק.

לאחר שעיינתי בכתבי הטענות של הצדדים והתרשמתי מעדויותיהם נראה כי אין מקום לקבלת את תביעתו של התובע וכן אין לקבל את טענותיו של הנתבע באשר לנזקים הנטענים אשר כלל לא גובו בכל מסמך שהוא.

לדידי, עולה כי התובע - על אף שהיה בידו אישור המעיד על כך כי אינו מחזיק בנכס עוד מיום 01/07/05 - בחר שלא להציגו במשרדי העירייה וזאת מסיבותיו שלו וככל הנראה על מנת שלא יהיה עליו לשאת בתשלומי הארנונה מתחילת תקופת השכירות ועד למועד שינוי שם החייב.
מקובלת עלי טענת הנתבע לפיה במידה והיה מודע לחוב האמור יכול היה לפעול לקבלת פטור בגין נכס ריק למשך תקופה של עד שישה חודשים כקבוע בחוק. התובע לאור הקושי הכלכלי אליו נקלע לא עמד בתשלומי הארנונה וועד הבית ורק לאחר תקופה ארוכה בה הוטלו עיקולים פעל להסדרת החוב.

משלא פעל התובע להעביר את החיובים על שמו של הנתבע בזמן אמת ולא אפשר לנתבע ליהנות מהפטור המוקנה לו בגין החזקת נכס ריק אין לא להלין אלא על עצמו.

באשר לטענות הנתבע, נראה כי משבחר משיקוליו שלו לאפשר לנתבע להפר את החוזה מבלי שבדק את מצב הנכס בטרם אישר כי קיבל לידיו את מפתחות הדירה ואישר כי קיבל את מלוא תשלומי השכירות אין הוא יכול לדרוש פיצוי בעבור נזקים אשר הראו לאחר מכן.

לדידי נראה כי תשלום הארנונה באיחור על ידי התובע ואילו תשלום דמי וועד הבית אשר היו אמורים להיות משולמים על ידי הנתבע מאזנים את החובות והזכויות של הצדדים במקרה דנן משכך ( וגם לאור פסק הדין שניתן בהעדר ובוטל) אינני מוצא מקום לפסוק הוצאות למי מהצדדים.

סוף דבר

אי לכך ובהתאם לכל האמור לעיל הנני דוחה את התביעה.

המזכירות תשיב לנתבע את דמי הפיקדון אשר הופקדו כתנאי לביטול פסק הדין.

אין צו להוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חיוב רטרואקטיבי

 2. סיווג נכס ארנונה

 3. ארנונה על רפת

 4. ארנונה על הים

 5. ארנונה על מכבסות

 6. ארנונה על בית משפט

 7. מכון רישוי ארנונה

 8. הגבלת גובה ארנונה

 9. פטור מארנונה בטעות

 10. תביעה להחזר ארנונה

 11. חוב ארנונה של שוכר

 12. ארנונה על גג משותף

 13. סבירות תעריפי ארנונה

 14. צו הארנונה לשנת 1985

 15. גביית ארנונה מופרזת

 16. סיווג נכס בית מלאכה

 17. חוב ארנונה של המשכיר

 18. קונטיינרים - ארנונה

 19. חובות ארנונה של נפטר

 20. התיישנות החזר ארנונה

 21. פטור מארנונה לנכס ריק

 22. ערעור על השבת ארנונה

 23. ארנונה על מחזיק בנכס

 24. ביטול ארנונה על מחסן

 25. ארנונה על קווי תשתית

 26. ארנונה על מכונות משחק

 27. דיני ההקפאה בשנת 1985

 28. ארנונה על קאנטרי קלאב

 29. ארנונה - חברת מקורות

 30. אי תשלום חובות ארנונה

 31. ערעור מנהלי על ארנונה

 32. חיוב ארנונה קרקע תפוסה

 33. ארנונה על אדמה חקלאית

 34. סיווג נכס לצורכי ארנונה

 35. פטור מארנונה ל"נכס ריק"

 36. ארנונה על מחסן בשכירות

 37. ארנונה לפי השימוש בנכס

 38. דחיית תביעת החזר ארנונה

 39. תשלום ארנונה ע"י הבעלים

 40. חוב ארנונה לעיריית אשדוד

 41. מכתב השגה למנהל הארנונה

 42. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 43. גבייה מנהלית חוב ארנונה

 44. ארנונה למפעלים בטחוניים

 45. עורך דין לענייני ארנונה

 46. ארנונה על מחסן תת קרקעי

 47. מתי מתחילים לשלם ארנונה

 48. התיישנות בתביעות ארנונה

 49. צו ארנונה מספרה תל אביב

 50. ארנונה על בית ספר מקצועי

 51. חיוב רטרואקטיבי בארנונה

 52. ארנונה על מבנים מוזנחים

 53. הנחה רטרואקטיבית ארנונה

 54. חוב ארנונה לחנות בקניון

 55. בקשה לעיכוב גביית ארנונה

 56. הנחה רטרואקטיבית בארנונה

 57. סמכות לשנות תעריף ארנונה

 58. עתירה לחייב תשלום ארנונה

 59. פטור מארנונה למוסד מתנדב

 60. פיצוי על טעות בחיוב ארנונה

 61. הנחה בארנונה על בניין ריק

 62. חיוב רטרואקטיבי של ארנונה

 63. שינוי רטרואקטיבי של ארנונה

 64. ארנונה שיטת הצמדה לא חוקית

 65. התיישנות זכות קיזוז ארנונה

 66. טענת קיזוז כנגד חוב ארנונה

 67. הגבלת העלאת תעריפי הארנונה

 68. ערעור על ועדת ארנונה כללית

 69. תביעה בגין אי תשלום ארנונה

 70. נכס לא ראוי לשימוש - ארנונה

 71. שכירות לתקופה קצרה - ארנונה

 72. טופס בקשה לקבלת החזר ארנונה

 73. חוב ארנונה בגלל שינוי כתובת

 74. ערר החזר הארנונה שנגבתה ביתר

 75. ערעור ארנונה - תעריף של עסקים

 76. ארנונה על מרתף בבניין משרדים

 77. תביעה לבית משפט בנושא ארנונה

 78. הסכם עם העירייה בנושא ארנונה

 79. שינוי סיווג מרתף מגורים למשרד

 80. אי תשלום ארנונה בתקופת שכירות

 81. בניין שרובו אינו מגורים ארנונה

 82. ארנונה על מגרש חניה במרכז מסחרי

 83. ארנונה על פעילות ללא מטרות רווח

 84. התנאים למתן פטור מארנונה בתי ספר

 85. עתירה נגד הגדלת שטח חיוב בארנונה

 86. פטור מארנונה דירות גדולות לנכים

 87. תשובה להשגה על ארנונה תוך 60 יום

 88. טעות חישוב גודל הנכס לצורכי ארנונה

 89. הגדרת ''מחזיק בנכס'' לצורכי ארנונה

 90. עיכוב סיום בניה כדי לא לשלם ארנונה

 91. שינוי גובה ארנונה רטרואקטיבי לחברה

 92. ארנונה על ''רחוב'' - פקודת העיריות

 93. שינוי הגדרת אזור מגורים לצרכי ארנונה

 94. חיוב בארנונה למרות אישור סילוק חובות

 95. ערעור ארנונה - ועדת ערר או בית המשפט

 96. גביית חוב ארנונה חלוט מבעל שליטה בחברה

 97. חיוב בארנונה בגין חלקה היחסי בשטח החניון

 98. פטור מארנונה לנכס ריק לתקופה של 6 חודשים

 99. תיקון לצו הארנונה משנת 2001 לגבי שטחי מחסנים

 100. תנאים להליכי גביית ארנונה כאשר החוב במחלוקת

 101. ערעור מנהלי על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה

 102. עתירה בענין ארנונה חניון בנין מסחרי תל אביב

 103. בקשה לפטור מארנונה בגין נכס ריק עיריית רמת גן

 104. טענת שינוי בצו ארנונה מבלי שניתן לכך אישור חריג

 105. עתירה בטענת חברת החשמל לאי חוקיות שדבקה בצווי ארנונה

 106. חובות ארנונה מכוח סעיף 8(ג) לחוק ההסדרים במשק המדינה

 107. עתירה לביטול דרישת תשלום ארנונה בהפעלת אולמות אירועים

 108. הנחה בארנונה בגובה 90% בהתאם לקריטריונים של משרד הפנים

 109. חוק הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה), התשנ"א-1991

 110. תקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), התשנ''ג-1993

 111. טוענים כי הנתבע לא עמד בחובתו לבקש מהעירייה פטור מארנונה

 112. ערעור על שומת ארנונה בגין החזקה בנכס המשמש לאחסנה של ציוד

 113. עתירה כנגד הליכי גבייה מנהליים שנפתחו בגין חובות מים וארנונה

 114. ארנונה על שטח שאינו מסתיים במספר מ"ר שלם אלא ב-X.01 ועד X.99

 115. ריבית והפרשי ההצמדה על חוב ארנונה ששולם באיחור מתחילת שנת הכספים

 116. חוק הארנונה הכללית (סייג להעלאה בשנת הכספים 1988), התשמ"ח-1988

 117. חוק הארנונה הכללית (סייגים להעלאה בשנת הכספים 1990), התש"ן-1990

 118. סיווג ארנונה מרפאות השיניים בת"א כבתי מלאכה ולא בסיווג הכללי והשיורי

 119. ערעור על החלטת ועדת הערר לענייני ארנונה כללית שליד עירית תל-אביב-יפו

 120. ארנונה תחת תת סיווג 911 שהגדרתו בצו הארנונה - בית אריזה וכן מבנה חקלאי

 121. ערעור מנהלי בעניין פטור מתשלום ארנונה לפי סעיף 3(ב) לפקודת מיסי העירייה

 122. הערכאה המוסמכת לדון בטענה של "אינני מחזיק", הינה ועדת הערר לענייני ארנונה

 123. תקנות העיריות (המועד להגשת החלטה בדבר הטלת ארנונות) (תיקון מס' 2), תשכ''ב-1962

 124. תקנות הסדרים במשק המדינה (ארנונה כללית בשל נכסים פטורים לשנת 2000), התש''ס-2000

 125. תקנות הסדרים לשעת חירום במשק המדינה (דרכים ומועדים לתשלום ארנונה), התשמ''ו-1985

 126. צו הסדרים במשק המדינה (היטלים וארנונה) (ארנונה כללית לשנת הכספים 1991), התשנ"א-1991

 127. תקנות הרשויות המקומיות (פטור חיילים, נפגעי מלחמה ושוטרים מארנונה) (הגדרת שאר לענין סעיף 3(7) לחוק), תשט''ו-1954

 128. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון