הסכם ייעוץ השקעות עם הבנק
הסכם ייעוץ השקעות עם הבנק

התובע הגיש תביעה זו, בטענה, כי עובר להוראות הרכישה הוא קיבל ייעוץ רשלני בנדון, וכן טען כי הבנק לא החתים אותו על הסכם ייעוץ, על פי הוראות החוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995.

להלן פסק דין בנושא הסכם ייעוץ השקעות עם הבנק:

כללי


התובע הינו לקוח של סניף בנק לאומי לישראל, סניף דאלית אל כרמל (להלן - הבנק). בחודשים אפריל ומאי 2007, פנה התובע, טלפונית, לסניף הבנק וביקש כי האחרון ירכוש עבורו פקדון בסכום כולל 238,000 בקרן בשם "מיטב שקלים ארוכה" (להלן – הקרן). חלפה לה תקופה, והשקעתו של התובע בקרן פחתה בכ 7,000 ₪, וזאת בעקבות ירידות שערים. אשר על כן, הגיש התובע תביעה זו, בטענה, כי עובר להוראות הרכישה הוא קיבל ייעוץ רשלני בנדון, וכן טען כי הבנק לא החתים אותו על הסכם ייעוץ, על פי הוראות החוק הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות, התשנ"ה-1995 (להלן - חוק הייעוץ).


גרסת התובע


לטענת התובע, הוא היה לקוח של סניף דאלית אל כרמל, בבנק לאומי, כאמור לעיל, ונהג להשקיע את חסכונותיו באפיקים סולידיים. במהלך חודש 04/2007 הוא היה מעוניין להשקיע סכום של כ 200,000 ₪ שהיו זמינים בחשבונו באפיק סולידי, ולכן בירר טלפונית עם יועץ ההשקעות של הבנק, מר מועד חוסייסי, בנוגע לקרן השקעות הקרויה "מיטב שקלים ארוכה". בהמשך, ביצע התובע שתי רכישות טלפוניות - ביום 6.4.07, הוא השקיע בקרן סכום של כ 200,000 ₪, ובתאריך 3.5.07 השקיע סכום נוסף של כ 38,000 ₪.


לטענת התובע, כעבור 5 חודשים הוא הפסיד כ- 8% מהקרן, ובהמשך צומצם ההפסד לסכום של כ- 7,000 ₪, ואז הועברו הכספים למסלול פק"מ.

אקדים ואציין, כי בעוד שבכתב התביעה לא צויין הדבר, הרי שבעת הדיון, התברר כי התובע התקשר למר חוסייסי בעקבות פרסומת ששמע ברדיו, ולכן ביקש לברר באמצעות מר חוסייסי אודות אותה קרן. לטענתו, מר חוסייסי אמר לו כי הוא שמע כי:"הקרן הזאת היא באמת קרן טובה" וכן ציין כי:"אין בה סיכון" (עמוד 2, שורה 21). התובע הוסיף, כי באם היה יודע כי יש בקרן סיכון, הרי לא היה משקיע בקרן, שהרי, כדבריו:"אם היה אומר שיש לי סיכון, אז למה אני צריך להשקיע ? כל החיים שלי הייתי בפק"מים" (שם, שורות 22-23). התובע הוסיף כי הוא ביקש:"קרן סולידית עם אפס סיכון" (שם, שורה 12).

לאחר שהחלו ירידות השערים בקרן, הבין התובע, לטענתו, כי מר חוסייסי לא החתים אותו על הסכם בכתב, על פי חוק הייעוץ. התובע ניגש לסניף, החל לשאול את מר חוסייסי שאלות בנוגע לקרן, ואז השיב לו האחרון כי אסור לו לתת ייעוץ, וכדברי התובע:"רק אחרי שהתחלתי לשאול את השאלות הנוקבות, ואז הוא עצר ואמר שאסור לו לתת לי ייעוץ. זה היה כבר בירידות" (שם, שורות 30-31).

גרסת הבנק


לשיטת הבנק, שיוצג על ידי מר חוסייסי לעיל, שתי הרכישות אותן ביצע התובע, היו רכישות שלא היו כרוכות במתן ייעוץ, שכן התובע ביקש מפורשות, ובאופן ספציפי, לרכוש את הקרן לעיל.


מעבר לטענה העובדתית לעיל, הרי ציין מר חוסייסי כי לא סביר כי המליץ על הקרן כקרן אשר אין בה כל סיכון, שהרי עיון בביצועי הקרן בחודש אפריל מאי (נספח ד' לכתב ההגנה), מלמד כי היא עלתה בשיעור של כ 3.3%, קרי, אין מדובר בקרן סולידית.

הנתון לעיל, בשילוב הנתון כי לבנק אין כל אינטרס מה יהיה אפיק ההשקעה של התובע, מובילים למסקנה, לשיטת הבנק, כי אין בסיס עובדתי לטענת התובע.

כסיוע לעמדת הבנק, הוצגו דפי ההוראות הטלפוניות (נספחים א' וב' לכתב ההגנה), אשר הוקלדו בזמן אמת, קרי - במועדי הרכישה, שם ציין מר חוסייסי, כי:"הפעולה בוצעה ביוזמת לקוח בהוראה בטלפון ללא יעוץ".

במענה לתמיהה, מדוע שוחח התובע דווקא עם מר חוסייסי, שהינו יועץ ההשקעות של הסניף, ציין האחרון כי מעבר לתפקידו כיועץ השקעות, הרי שהוא גם משרת את לקוחות הבנק בעניינים שונים אחרים, והתובע נמנה על קהל הלקוחות בו מטפל, בין היתר, מר חוסייסי.


דיון והכרעהכפי שציינתי לעיל, טענותיו של התובע נחלקות לשניים: ראשית, כי הייעוץ שניתן לו היה רשלני; שנית, כי הבנק לא החתים אותו על טופס ייעוץ, כנדרש בחוק הייעוץ.
לגבי טענת הייעוץ הרשלני, ייתכנו שתי אפשרויות של רשלנות בנדון: הראשונה, כי ניתנו עצות שלא היו סבירות ביחס למידע שהיה קיים בזמן אמת; השניה, כי העצות שנתנו לא תאמו את המטרות והנתונים אותם הציב הלקוח (ור' בנדון, ת"א (ת"א) 216384/02, זיאד חסדייה נ' בנק לאומי לישראל, פסקה 22 לפסק הדין, ניתן בתאריך 23/11/04).
האפשרות השניה לעיל, הנוגעת לענייננו, נדונה בס' 12 לחוק הייעוץ, אשר מטיל על נותן הייעוץ חובות רבות, וקובע כי:


"בעל רישיון יתאים, ככל האפשר את הייעוץ שהוא נותן ללקוחותיו או את אופי העסקאות שהוא מבצע עבורם לצרכיו ולהנחיותיו של כל לקוח, לאחר שבירר עם הלקוח את מטרות ההשקעה, את מצבו הכספי, לרבות ניירות הערך והנכסים הפיננסיים שלו, ואת שאר הנסיבות הצריכות לעניין, ככל שהלקוח הסכים למסור מידע לגבי אלה".

מהסעיף הנ"ל אנו למדים, כי מוטלת חובה על יועץ ההשקעות לבדוק את צרכיו של הלקוח, ולהתאים לו תוכנית השקעה הולמת. צרכיו של הלקוח נגזרים ממטרת ההשקעה כפי שהלקוח הגדיר אותה, מטווחי הזמנים של השקעתו, ממצבו הכספי של הלקוח, דרישותיו לגבי זמינות השקעתו, ועוד כהנה וכהנה משתנים.

ס' 13 לחוק הייעוץ קובע את החובה לערוך הסכם ייעוץ בכתב, וכן את הסעיפים שייכללו בו.לאחר ששקלתי את טענות וטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי דין התביעה להדחות, וכי התובע לא הצליח להרים את נטל השכנוע, המוטל על תובע בהליך אזרחי.


על פי דברי התובע, הוא שמע לראשונה על הקרן מפרסומת ברדיו.

אמנם, לטענת התובע הוא קיבל ממר חוסייסי ייעוץ לגבי הקרן, אולם התובע לא הצליח לציין מה כלל אותו ייעוץ. כך, לדוגמה, לא ציין התובע מה נאמר לו על ידי מר חוסייסי אודות הנכסים בהם משקיעה הקרן, מה היו תשואות הקרן בתקופה שקדמה לרכישה, מיהו הגוף אשר מחזיק ומנהל את הקרן, מהן העמלות אשר ישלם בשל רכישת הקרן וכיצד הן עומדות ביחס לעמלות בקרנות דומות אחרות. לא די באמירה כללית, כי הוא ביקש השקעה ללא כל סיכון או, כדבריו:"עם אפס סיכון", ולא די בטענה כי הבין כי בקשתו התמלאה.

דווקא נתוני הקרן (עובר למועד הרכישה) מצביעים על כך, כי באם היה מר חוסייסי נותן ייעוץ, הרי היה משבח את הקרן על ביצועיה הטובים (אותה עת . .), אך גם זאת, התובע לא טען.

זאת ועוד, לאחר שהחלו הירידות, ציין התובע כי:"רק אחרי שהתחלתי לשאול את השאלות הנוקבות, ואז הוא עצר ואמר שאסור לו לתת לי ייעוץ. זה היה כבר בירידות" (פרוטוקול, עמ' 3 ש' 30-31), וגם עדות זו מחזקת את עמדת הבנק, כי עד אותו שלב לא ניתן לו ייעוץ, אלא הבנק מילא אחר הוראותיו הטלפוניות.מהאמור לעיל, עולה כי התובע לא הצליח להוכיח כי אכן קיבל ייעוץ ממר חוסייסי. משכך, מתייתר הדיון בחובה שהייתה מוטלת על מר חוסייסי להחתים את התובע על הסכם ייעוץ, וכן מתייתר הדיון בנוגע לשאלה האם הוכיח התובע את רשלנות הבנק בנוגע לטיב הייעוץ שניתן לו.


בהקשר זה אציין, כי התובע לא טרח להציג לבהמ"ש את ביצועי הקרן לאורך התקופה שבה החזיק כספים, וכך לא ניתן היה להתרשם באם אכן הקרן צברה רק הפסדים, או שמא בתקופה הראשונה היא גם צברה רווחים, באיזה שיעור, והאם הדבר אכן תאם את ציפיות התובע לקרן עם "אפס סיכון", ועם תשואה תואמת.סוף דבר, אני מורה על דחיית התביעה. התובע ישלם הוצאות לנתבע בסך 750 ₪ וזאת תוך 30 יום, שאם לא כן, ישא הסכום הוצאות הצמדה וריבית כחוק.
זכות בקשת רשות ערעור תוך 15 יום, מקבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הסכם השקעה בחברה

 2. החזר השקעת בעלים

 3. החזר כספי השקעה בחברה

 4. תביעה בגין הונאת השקעות

 5. תביעה נגד מנהל תיק השקעות

 6. הסכם ייעוץ השקעות עם הבנק

 7. הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 8. השקעת בעלים או הלוואת בעלים

 9. פיצוי עבור השקעות והוצאות בקרקע

 10. חריגה מהרשאה של מנהל תיקי השקעות

 11. חוק לעידוד השקעות -הון, תש"י-1950

 12. קיזוז הפסדים לפי חוק עידוד השקעות

 13. חוק לעידוד השקעות הון, תשי"ט-1959‏

 14. תנאים להבטחת השקעות של רוכשי דירות

 15. ייעוץ השקעות בבנק - פיצוי על הפסדים

 16. החזר השקעה בחברה בתמורה להעברת מניות

 17. פטור ממכרז לפי החוק לעידוד השקעות הון

 18. פטור ממע''מ על מכירת דירת מגורים להשקעה

 19. חוק להשקעות משותפות בנאמנות, תשכ"א-1961

 20. חוק השקעות משותפות בנאמנות, התשנ"ד-1994

 21. חוק לעידוד השקעות (חברות עתירות הון), תש"ן-1990

 22. מימוש ערבויות - חוק הבטחת השקעות של רוכשי דירות

 23. צו עידוד השקעות הון (פקדונות במטבע זר), תש"י-1950

 24. חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס' 39), התשנ"א-1990

 25. תקנות לעידוד השקעות-הון (בקשה לתעודה), תשט''ז-1956

 26. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות), התשנ''ה-1994

 27. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון), התשמ''ד-1984

 28. חוק להשקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס' 3), תש"ם-1980

 29. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''ב-1962

 30. תקנות לעידוד השקעות-הון (פטור ממס-בולים), תשכ''א-1961

 31. כללי הבנקאות (שירות ללקוח) (ייעוץ להשקעות), התשמ"ו-1986

 32. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עמלת הפצה), התשס''ו -2006

 33. תקנות לעידוד השקעות הון (קביעת ציוד משרדי), תשל''ב-1971

 34. צו לעידוד השקעות הון (קביעת פעילות ייצורית), התשס"ח-2008

 35. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (חישוב תשואה), התשנ''ה-1995

 36. תקנות לעידוד השקעות הון (הפחתת מחזור בסיס), התשס''ז-2007

 37. חוק החברות הממשלתיות (חברה להשקעות בהון סיכון), התשנ"ב-1992

 38. חוק להגנה על השקעות הציבור בישראל בנכסים פיננסיים, התשמ"ד-1984

 39. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דוחות כספיים של קרן), התש''ע-2009

 40. צו לעידוד השקעות הון (קביעת התחומים של אזורי פיתוח), התשס"ג-2002

 41. תקנות עידוד השקעות-הון (הודעות לצרכי פטור ממסי-רכוש), תש''י-1950

 42. תקנות לעידוד השקעות-הון (ערעורים לפי סעיף 25א לחוק), תשל''ב-1972

 43. צו עידוד השקעות הון (מענק על מכונות וציוד מתוצרת הארץ), תשל"א-1971

 44. כללי עידוד השקעות-הון (תשלום מענק על ידי פרעון הלוואה), תשכ"ח-1967

 45. נוהלי בדיקת תשקיף של קרן להשקעות משותפות בנאמנות לעניין היתר לפרסומו

 46. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (סיווג קרנות לצורך פרסום), התשס''ח -2007

 47. תקנות לעידוד השקעות-הון (נכסים שוטפים והתחייבויות שוטפות), תשל''ח-1977

 48. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופה מרכזית להשקעות), תשל''ו-1975

 49. תקנות לעידוד השקעות הון (מענק הישבון ומענק לתשלום מסים עקיפים), תשל''ח-1978

 50. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרטי תשקיף של קרן, מבנהו וצורתו), התש''ע-2009

 51. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (חישוב שוויים של נכסי קרן סגורה), התשנ''ד -1993

 52. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שינוי מהותי במדיניות השקעות של קרן), התשס''ח-2007

 53. תקנות לעידוד השקעות-הון (מתן פטור מתשלום אגרת-בניה לבנינים להשכרה), תשל''א-1971

 54. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (אופציות, חוזים עתידיים ומכירות בחסר), התשס''א-2001

 55. צו עידוד השקעות הון (קביעת הגבלה לסכום מענק השקעה למפעל להשכרת ציוד), התשמ"א-1981

 56. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (תקופה להתאמת נכסי קרן למדיניות ההשקעות), התשנ''ה-1995

 57. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים למתן הטבות חלופות לחברה בהשקעת חוץ גדולה), תש''ם-1979

 58. תקנות להשקעות משותפות בנאמנות (מחירי קניה ומכירה של נכסי קרן ושווי נכסי קרן), התשנ''ה-1994

 59. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (נכסים שמותר לקנות ולהחזיק בקרן ושיעוריהם המרביים), התשנ''ה-1994

 60. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (דו''ח של מנהל קרן סגורה על תוצאות הצעה ועל ביטול הצעה), התשנ''ה-1994

 61. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (כללי דיווח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 62. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (שווי מזערי של נכסי קרן פתוחה ומספר מזערי של בעלי יחידות), התשנ''ה-1994

 63. תקנות לעידוד השקעות הון (תנאים שבהתקיימם יראו במפעל המוכר רכיב למפעל אחר, מפעל זכאי להטבה), התשס''ז-2007

 64. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הגבלות אישיות על דירקטור, חבר ועדת השקעות ועובד של מנהל קרן), התשנ''ט-1999

 65. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח)(דרכי השקעת ההון והקרנות של מבטח וניהול התחייבויותיו), התשס''א-2001

 66. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (פרסום מחיר יחידה ומחיר פדיון בקרן פתוחה ומחיר יחידה ושווייה בקרן סגורה), התשנ''ה-1994

 67. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (עסקאות שעלול להיות בהן ניגוד ענינים עסקאות מהותיות ועסקאות מחוץ לבורסה), התשנ''ה-1995

 68. תקנות לעידוד השקעות הון (כללים בדבר שינוי שיעור ההצמדה לעניין חישוב ההכנסה החייבת של חלק מאושר במפעל מעורב), התשנ''ח-1997

 69. תקנות השקעות משותפות בנאמנות (הון עצמי וביטוח של מנהל קרן ונאמן ותנאי כשירות של דירקטורים וחברי ועדת ההשקעות), התשנ''ו-1995

 70. תקנות מס הכנסה (כללים בדבר ניהול פנקסי חשבונות של חברות בהשקעת חוץ ושל שותפויות מסויימות וקביעת הכנסתן החייבת), התשמ''ו-1986

 71. תקנות הסדרת העיסוק בייעוץ השקעות ובניהול תיקי השקעות (כללי דיווח ללקוח על היערכות לפתרון בעיית באג 2000) (הוראת שעה), התשנ''ט-1999

 72. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון