החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

להלן פסק דין בנושא החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון:

רקע וטענות הצדדים

1. התביעה, היא תביעה לקבלת החזר תשלומים, אשר התובע טוען, כי שולמו על ידו ביתר לנתבעת, אשר חייבה אותו בהם שלא כדין, ובניגוד להסכם ביניהם ולהבטחות של הנתבעות, אשר התובע הסתמך עליהם, לטענתו, בהתקשרו עם הנתבעות.

2. הנתבעת מס' 1 היא חברה שמספקת שירותי רדיו טלפון אלחוטי נייד, ומעת לעת, במסגרת מבצעים, מציעה ללקוחותיה שדרוג של המכשיר או שיפור בתנאי ההתקשרות עימה (להלן: "הנתבעת מס' 1" או "חברת פלאפון").

3. הנתבעת מס' 2 (להלן: "חברת נור") הינה בית עסק עצמאי שקיבל הרשאה לשיווק ומכירת שירותי חברת פלאפון ומכשירים הפועלים ברשת החברה בהתאם להסכם הרשאה שנחתם בין הנתבעות ביום 15.05.1996 (להלן: "הסכם ההרשאה").

4. על-פי הנטען בכתב התביעה, רכש התובע במהלך שנת 2002 מהנתבעת 1 מספר מכשירי פלאפון. ביום 06.09.2007 בוצעה עסקת שדרוג.

5. התובע מלין על כך שהנתבעת חייבה אותו בתשלום חודשי בניגוד להסכם שנכרת עם הנתבעות ביום 06.09.2007, לאחר הצטרפותו למסלול "P10 בעסקים" לפיו: יבוצע חיוב בתשלום חודשי על סך של 49.90 ₪. במידה וצרך הלקוח זמן אוויר בסך 59 ₪ בחודש הוא יקבל זיכוי על סך 20 ₪. כמו כן נקבע, כי במידה והלקוח צרך זמן אוויר בסך 99 ₪ לחודש אזי הוא יקבל זיכוי בסך 49.90 ₪. סך כל ההפרש בחיובים בהם חויב התובע עד למועד הגשת התביעה עומד על 900 ₪.
6. עוד נטען, כי חשבונו של התובע חויב בסך של 7,130 ₪ בגין עמלת יציאה מוקדמת, כאשר מקורו של החיוב, כך לטענת התובע, בטעות מטעם הנתבעות. התובע פנה לנתבעות שהכירו בטעות זו ואף שלחו לו שתי חשבוניות זיכוי על סך של 6,634 ₪. אולם, על אף משלוח חשבוניות הזיכוי, טוען התובע כי בפועל הסכום האמור לא הועבר לחשבונו ולא התקבל לידיו בכל צורה אחרת.

7. עוד טוען התובע, כי הנתבעת 1 המשיכה לחייבו בגין מנויים חרף העובדה שחדל זה מכבר להשתמש בהם. לטענת התובע, מדובר בחיובים שלא כדין וכי הוא הפסיק את השימוש במכשירים אלה זמן רב קודם לכן.

8. לשיטת התובע, חבות לו הנתבעות בהחזר תשלומים בסך של 8,530 ₪ וכן פיצוי בגין עוגמת נפש בסך 1,800 ₪, ובסך הכל לפי כתב התביעה נתבע סכום של 9,834 ₪.

9. לעניין החיובים החודשיים, טענה חברת פלאפון כי הצדק הוא עם התובע אך ורק לגבי מכשיר אחד בלבד, אשר לפי תנאי ההסכם מגיע לתובע זיכוי בגינו בהתאם למסלול חיוב/זיכוי שפורט על ידי התובע, והינו קו שמספרו 050-8500987. לטענת הנתבעת 1, התובע זוכה בפועל במלוא הסכום שחוייב בו בטעות וזאת ב-2 סוגי זיכויים: האחד בשיק ע"ס של 5,653.36 ₪, והשני באמצעות שתי חשבוניות בגין יתרת הסכום העודף בסך של 980.64 ₪ ואשר שימשו לכיסוי חובו השוטף של התובע לנתבעת.

10. לטענת הנתבעת 1, המצב שונה באשר לשאר המכשירים של התובע, שלושה במספר, באשר הלה ביקש ביום השדרוג ששלושת המנויים יחויבו בהתאם למסלול החיוב הקודם, דהיינו מסלול "אחיד-פתוח-SOHO". למען הבהירות אסביר, כי לפי מסלול זה זכאי התובע לזיכוי על סך 40 ₪ בכפוף לזמן אוויר של הנתבעת 1 בפועל.

11. חברת פלאפון הגישה מטעמה הודעה לצד שלישי, במסגרתה היפנתה את האחריות, במידה והיא תחויב בתביעה זו, אל כתפי הנתבעת מס' 2, שהינה כאמור המשווקת של המכשירים. עיקר טענותיה של חברת פלאפון בהודעה לצד שלישי הן, כדלקמן:חברת פלאפון אינה אחראית בגין פעולות שבוצעו על-ידי הצד השלישי המהווה אישיות משפטית נפרדת.
לפי הסכם השירות, חברת נור אינה מהווה שליח של חברת פלאפון אלא קבלן עצמאי (סעיף 6 להסכם ההרשאה ).
חברת נור נושאת באחריות בלעדית בגין העסקה על כל הנובע מכך, דהיינו שינוי מהותה מרכישה לשדרוג, שיוך התובע למסלול "אחיד-פתוח- SOHO" ולחיובו בגין עמלת יציאה מוקדמת בשוגג, אי-הבהרת תנאי המסלול ומחיר המכשיר לתובע, הטעייתו בכך שסבר כי יצורף למסלול חיוב אחר "P10 בעסקים", בכך שהיא התרשלה בעת שנמנעה מליידע את חברת פלאפון שאין לחייב את התובע בעמלת יציאה מוקדמת וכי היא חרגה מסמכותה ופעלה בהיעדר הרשאה.


12. הנתבעת 1 מוסיפה וטוענת, כי התובע התקשר עמה בהסכם לאחר שקיבל מידע והסבר ממצים ומלאים, ומשום כך אין הוא יכול עתה לחזור בו מתנאי העסקה או לחילופין לבטל מסלולי חיוב להם הצטרף קודם לכן, רק מטעמי נוחות. לטענת הנתבעת 1, התובע ידע את תנאי ההתקשרות, הבינם לאישורם, קיבל לרשותו את המכשירים והשתמש בהם ולאחר מכן החליט, על דעת עצמו, להכתיב לנתבעת תנאי התקשרות השונים מהותית מההסכם.

13. חברת נור טוענת בכתב הגנתה להעדר יריבות בינה לבין התובע וכי הסכמי הרכישה נכרתו בין התובע לחברת פלאפון. ברם, היא מצטרפת לעמדתה של חברת פלאפון וטוענת, כי הזיכוי כבר שולם לתובע. באשר לתנאי החיוב, נטען כי הם מבוצעים בהתאם להסכם הרכישה עליהם חתום התובע.

דיון והכרעה

14. בדיון שהתקיים בפניי העידו התובע ונציג הנתבעת מס' 1, מר עמי גולן, ואילו מטעם חברת נור לא התייצב אף נציג מוסמך, חרף זימון כדין. כל אחד מהצדדים ניסה לשכנע את בית המשפט בצדקת גרסתו הוא ולא של האחר.

15. לאחר ששמעתי את הצדדים ועיינתי בטענותיהם ובמסמכים שצורפו הגעתי למסקנה, כי יש לקבל את התביעה, אם כי באופן חלקי. להלן נימוקיי.

16. חברת פלאפון השכילה להוכיח, כי היא העבירה לתובע את החלק הארי מסכום הזיכוי בסך 5,653 ₪ באמצעות שיק מיום 23.12.2007 שמספרו 5210986 (ראו: ת/1).

17. ברם, בניגוד לאמור בסעיף 3 לכתב ההגנתה, ובניגוד לעדותו של נציג חברת פלאפון בפניי (עמ' 3 לפרוטוקול שורות 16-21) לא הוכח , כי יתר סכום הזיכוי אכן הועבר באמצעות חשבוניות, כפי שנטען ע"י הנתבעת 1. משטענה חברת פלאפון, כי היא זיכתה את התובע במלוא הסכום, חבה היא בנטל הבאת הראיות להוכחת טענתה. כאמור, לא הובאו בפניי הראיות והחשבוניות הרלוונטיות להוכחת טענה זו.

18. לאור האמור, אני מקבלת את טענת הנתבעת באשר לזיכוי בסך של 5,653.36 ₪ באמצעות השיק, ודוחה את טענתה באשר לזיכוי באמצעות החשבוניות, בשל העדר הוכחה.

19. באשר לחיובים בגין מכשירים קודמים שהיו בחזקת התובע, ארבעה במספר, מסכימה אני עם טענות הנתבעת 1, שכן חיובים אלה בוצעו בהתאם להסכם ההתקשרות שנחתם עם התובע ביום 19.11.2002 עליו חתום התובע (ראו : נספחים א' ו- ב' לכתב ההגנה של חברת פלאפון). התובע לא טען, וממילא לא הוכיח, כי תנאים אלה לא הובאו לידיעתו במועד החתימה או כי הוא שלח הודעה בכתב על כוונתו ורצונו להפסיק את השירות במנויים הללו, כמתחייב מהוראות סעיף 8 להסכם מתן שירותים (נספח ג' לכתב ההגנה).

20. לעניין מסלול החיוב, לאחר שעיינתי היטב בתנאי ההתקשרות עליהם חתום התובע מיום 19.09.2007, דהיינו מיום ביצוע עסקת השדרוג, עולה בבירור כי מסלול החיוב הינו מסלול "P10 בעסקים", כפי שנטען על-ידי התובע. אולם, התובע לא הוכיח, כי בפועל חוייב חשבונו במסלול חיוב אחר מזה שחתם עליו, הוא לא צירף ולו חשבונית אחת המראה חיובים כאלה לאחר ביצוע העסקה והרלוונטיות למועד סגירת החשבונית הקודמת עובר לעסקת השדרוג ופתיחת חשבונית חדשה לאחר השדרוג. אי-לכך טענותיו לעניין מסלול החיוב נדחות משלא עלה בידו להוכיחן כאמור.

21. הלכה פסוקה היא, כי נדרש התובע במהלך המשפט להוכיח את כל יסודותיה של עילת התביעה. כלל ידוע הוא כי "המוציא מחברו עליו הראיה" (ע"א 78/2004 המגן חברה לביטוח בע"מ נ' שלום גרשון הובלות בע"מ, תק-על 2006(4) 64; ת"ק 1640/08 מ.יעל נ' מלון סיאסטה (פורסם במאגרים, ביום 12.06.2008). הדברים נכונים ויפים גם בתביעות קטנות.

סוף דבר

22. לאור כל האמור לעיל, אני מקבלת את התביעה באופן חלקי ומחייבת את הנתבעות, ביחד ולחוד, לשלם לתובע סך של 1,000 ₪ וכן בתשלום הוצאות משפט בסך 300 ₪. הסכומים הנ"ל ישולמו תוך 30 יום מהיום, שאם לא כן ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק.

23. ניתן להגיש בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי בנצרת תוך 15 יום.
לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוב לסלקום

 2. תביעה נגד מירס

 3. חיוב יתר בסלולרי

 4. גביית יתר פלאפון

 5. הפרת חוזה עם אורנג

 6. הפרת חוזה עם פלאפון

 7. אנטנות סלולריות על גג

 8. החזר כספי מחברת פלאפון

 9. תביעה של פלאפון נגד לקוח

 10. היתר בניה אנטנות סלולריות

 11. טלפון סלולרי לעובדי עירייה

 12. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 13. זיכוי סלולרי - תביעה ייצוגית

 14. סירוב לתת זיכוי ללקוח פלאפון

 15. הסכם שכירות להצבת מתקן סלולרי

 16. פיצוי על שירות לקוי מחברת סלקום

 17. כרטיס SIM לא עובד לאחר ניוד מספר

 18. תביעה בגין אי החזרת אייפון שנמסר לתיקון

 19. קנס על שימוש בטלפון סלולרי בזמן נהיגה

 20. הפחתת משכורת בגלל שימוש בטלפון סלולרי

 21. העברת מנוי סלולר על שם לקוח ללא הסכמתו

 22. הפרת הבטחה לשלם קנס התנתקות מחברה מתחרה

 23. גביית מחיר בלתי סביר עבור הודעת-SMS נכנסת

 24. הוספת אנטנות פלאפון לעמוד תאורה קיים של מע"צ

 25. לאחר בקשת הניתוק אבדו שני מכשירי הטלפון הסלולארי

 26. תביעה שהגישה חברת תקשורת סלולרית לתשלום יתרת חוב

 27. טען כי קיבל תביעה ובה יתרת חוב בלתי מוסברת מפלאפון

 28. חוב לפלאפון - נטען כי בחשבונית שקיבל הופיעה יתרת חוב "0"

 29. תביעה בגין נזקים עקב גניבת מכשיר טלפון נייד מסוג IPHONE 4

 30. תביעה לפיצוי בגין הגעה חוזרת ונשנית למרכז השירות של פלאפון

 31. תביעה ייצוגית: חישוב זמן אויר לפי יחידות של דקה שלמה בפרטנר

 32. טענה פלאפון מפקיעה לצרכים פרסומיים חלק מזמן השירות של שיר בהמתנה

 33. תביעה בגין הבטחה כי פלאפון תישא במלוא עלויות הניתוק מחברת אורנג'

 34. לטענת המבקש פלאפון החלה לחייב את הלקוחות מבלי לקבל את הסכמתם לכך מראש

 35. אי העמדת שירות קו חינם טלפוני (1-800) לצורך טיפול בתקלות ללקוחות פלאפון

 36. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון