החזר כספי על הפלגה

התובעת טענה כי במהלך מסיבת סיום שהתקיימה על סיפון האוניה, חשה התובעת לפתע כי נשפך עליה נוזל כימי על העין, הפנים ובית החזה ומיד חשה תחושה של בערה, שריפה והחלה לבכות ולצרוח מכאבים.

בית המשפט פסק כי יש מקום לפצות את התובעת, לכל הפחות, בגין הנזקים ועוגמת הנפש שנגרמו לה ולהשיב לתובעת את עלות ההפלגה, כפי ששולמה על ידה.

להלן פסק דין בנושא החזר כספי על הפלגה:

בפני תביעה כספית שהגישה התובעת (להלן: "התובעת"), בין היתר בגין נזקי גוף שנגרמו לה, לטענתה, במהלך מסיבת סיום שהתקיימה ביום 2.7.07 בהפלגת נופש על ספינת "הנסיכה-דרים" (להלן: "האונייה").
רקע כללי:
התובעת רכשה הפלגת נופש בין התאריכים 29.7.07-3.8.07 (להלן: "ההפלגה"), באמצעות חברת הספנות של כספי הפלגות קרוז בע"מ (להלן: "הנתבעת"). כמתואר בתביעה, בערב האחרון להפלגה, ביום 2.7.07, במהלך מסיבת סיום שהתקיימה על סיפון האוניה, חשה התובעת לפתע כי נשפך עליה נוזל כימי על העין, הפנים ובית החזה ומיד חשה "תחושה של בערה, שריפה והחלה לבכות ולצרוח מכאבים" (סעיף 4 לכתב התביעה).
לדבריה, היא הבינה כי הנוזל שנשפך עליה היה נוזל שכיוונו מאבטחי האונייה כנגד נערים שפרצו במריבה, שהתרחשה בסמוך אליה. התובעת טוענת כי, בהיסח דעת, התיזו המאבטחים את הנוזל לעברה וכתוצאה מכך, נגרמו לה פגיעות. לדבריה, היא הובהלה לקבלת טיפול רפואי ראשוני אצל רופאת האוניה ומששבה לביתה, פנתה לקבל המשך טיפול רפואי אצל רופאת משפחה בקופת חולים. התובעת צירפה לכתבי טענותיה מסמכים רפואיים ועתרה, בין היתר, לפיצוי בגין הנזק שנגרם לה בסך כולל של 17,800 ₪.
הנתבעת הכחישה את גירסת התובעת וביקשה לדחות את התביעה. בנסיבות העניין, טענה הנתבעת, כי היא פעלה בצורה סבירה וראויה על פי אמות המידה במסגרת הוראת סעיף 35 לפקודת הנזיקין (נוסח חדש)- להלן: "הפקודה" וכי, במקרה זה, מדובר היה באירוע בלתי צפוי, שהיא לא יכלה לחזות אותו ועל כן, אין להטיל עליה את האחריות לקרות התאונה ולחייבה בפיצוי.
תמצית ההליכים:
ביום 16.3.08, משלא התייצבה הנתבעת לדיון, ניתן ע"י כב' השופט אנגל ז"ל, פסק דין בהיעדר הגנה, לפיו נתקבלה התביעה במלואה. ביום 26.3.08 עתרה הנתבעת בבקשה דחופה לביטול פסה"ד. בקשה זו הועברה לדיון בפני, בעקבות פטירתו של כב' הש' אנגל ז"ל, ובהחלטתי מיום 26/1/09, לאחר דיון, נעתרתי לבקשה, זאת לאור הנימוקים שפורטו בהחלטה. בנוסף, עתרה הנתבעת לצירוף בעלי האוניה וחוכריה כנתבעים. הבקשה נתקבלה ומועד לדיון נקבע ליום 3.6.09.
ביום 17.2.09 הודיעה הנתבעת כי היא חוזרת בה מבקשתה לצירוף נתבעים, זאת לאור המפורט בבקשה. בהחלטתי מיום 18.2.09 קבעתי מועד לדיון ליום 19/4/09.
הצדדים התייצבו לדיון בפני ביום 19.4.09, במסגרתו הוצעה להם על ידי בית המשפט הצעת פשרה, לפיה תפצה הנתבעת את התובעת במחצית סכום התביעה. התובעת הסכימה לקבל ההצעה, בעוד שנציגת הנתבעת ביקשה לבחון את ההצעה עם הממונים עליה.
משהודיעה הנתבעת כי היא מתנגדת להצעת בית המשפט וביקשה להגיש סיכומים, הוריתי על הגשת סיכומי הצדדים ולאחר הגשתם ניתן כעת פסה"ד.
תמצית טענות התובעת:
מעמדה של הנתבעת כסוכנת- התובעת טוענת, כי הנתבעת חבה באחריות מושגית וקונקרטית לנזק שנגרם לה, זאת מתוקף מעמדה כסוכנת נסיעות סבירה, אשר צריכה לשאת באחריות לעיסקאות ולשירות שהיא מתווכת. לטענת התובעת, הנתבעת הציגה עצמה בעלוני ההפצה כמפעילה בלעדית של האונייה ויצרה מראית עין לפיה מדובר באונייה מישראל. בנוסף, גם בשיווק הנופשים באמצעות האינטרנט, הכריז מנכ"ל החברה על קבלת זיכיון להפעלת הספינה. לטענתה, מן האמור לעיל עולה כי הנתבעת יצרה מצג, לפיו היא ערבה לכל תנאי ההפלגה והשירות. התובעת טוענת כי על הנתבעת מוטלות החובות כמתווכת לבחון את השירותים המוצעים על ידה ולנהוג באחריות ובמקצועיות מול הלקוח. לטענתה, אין להסיר אחריות מהנתבעת ולו רק בטענה כי "מתווך הנני- ואחראי אינני" .
אשר לחוזה ההתקשרות- התובעת טוענת כי מדובר בחוזה אחיד, כמשמעו בסעיף 2 לחוק החוזים האחידים , התשמ"ג-1982, הכולל תנאי מקפח ואינו עומד בתנאים הצורניים שנקבעו בתקנות הגנת הצרכן.
הפרת בטיחות- כמו כן, לטענת התובעת, הנתבעת הפרה את האיסור שנקבע במסגרת החוזה, בסעיף 6, לפיו "חל איסור על המפליגים לארוז בכבודתם בקבוקי נוזל מסוגים שונים....." ועל כן עליה לשאת באחריות.
גילוי נאות- התובעת טוענת עוד, כי הנתבעת התרשלה בכל הנוגע לגילוי נאות בדבר פרטים מהותיים הנוגעים לאחריותה ו/או לאחריות מי מטעמה במקרה של נזקים. הנתבעת הציגה עצמה כיחידה מול הלקוח ועל כן אינה יכולה לדרוש, בשלב זה, לדחות את התביעה ו/און להפנותה כלפי אחר.
כאמור, בגין הנזקים שנגרמו לה, עותרת התובעת לפיצוי כספי בסכום כולל של 17,800 ₪.

תמצית טענות הנתבעת:
ככלל, הנתבעת מכחישה את טענות התובעת כנגדה ומבקשת לדחות את תביעתה על הסף, בטענה של העדר יריבות. לטענתה, בית המשפט, ביושבו כבית משפט לתביעות קטנות, אינו מוסמך לדון בתביעות נזקי גוף ועל כן יש לדחות את התביעה מלכתחילה. יחד עם זאת, טוענת הנתבעת, לגופם של דברים, כי חוזה ההתקשרות עליו חתמה התובעת מעגן את מעמדה של הנתבעת כמתווכת ואין עליה כל אחריות בגין ניהול האונייה ועובדיה.
לגירסת הנתבעת, התובעת נהגה בחוסר תום לב ובחוסר הגינות משבחרה לנקוט ישירות בהליכים משפטיים, זאת מבלי לאפשר לה לבדוק את הטענות. המסמכים הרפואים, עליהם היא מסתמכת אינם מספיקים על מנת לתמוך בגירסתה. מחוות דעת הרופא עולה כי: "אין הסבר לכל התלונות, ללא מימצא המסביר כאבים".
אשר לחובת הזהירות- הנתבעת אינה חולקת על קיומה של חובת זהירות מושגית, תיאורטית כלפי התובעת, אך שוללת חובת זהירות קונקרטית כלפיה. לטענתה, תפקידה מתחיל ומסתיים בשיווק הנופשים על האונייה. היא לא מעסיקה את העובדים באונייה, איננה משלמת את שכרם ואינה יכולה להיות אחראית על התנהלותם.
אשר ליתר טענות התובעת, טוענת הנתבעת כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה במאזן ההסתברויות הנדרש וכי סכום תביעתה הינו מופרז וחסר כל יסוד. אשר על כן, עותרת הנתבעת לדחות התביעה על הסף ולחייב התובעת בהוצאות.
דיון:
לאחר שבחנתי ושקלתי את טענות הצדדים, הגעתי לכלל מסקנה כי דין התביעה להתקבל בחלקה, ואנמק.
עובדת היותה של הנתבעת, לטענתה, אך משווקת של חבילות השייט- זאת ותו לא, הינה עובדה מהותית אשר היתה חייבת להימסר בצורה מפורשת על ידה לתובעת. במקרה זה, בעלת האונייה והחברה החוכרת, הינן חברות זרות, שאינן מחזיקות נציגויות בארץ ואף לא נציגים המורשים לקבל מסמכי בי-דין. על הנתבעת מוטלת היתה חובה לגלות עובדה מהותית זו לתובעת. למעשה, אין לתובעת כתובת אחרת, זולת הנתבעת, אליה היא יכולה לפנות,להתלונן או למסור כתבי בי-דין. זהו מצב בלתי תקין, המהווה הפרת חובה חקוקה, כפי שנקבע בתקנה 2 לתקנות שירותי התיירות (חובת גילוי נאות), התשס"ג-2003.
זאת ועוד: טופס ההתקשרות בין התובעת לבין הנתבעת הינו חוזה אחיד כמשמעו בסעיף 2 לחוק החוזים האחידים, התשמ"ג-1982. האמור בטופס ההתקשרות, לפיו הנתבעת פטורה מכל אחריות לתקלות במהלך ההפלגה, מהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד, הן לאור מהותו והן לאור החזקות שבסעיף 4 לחוק זה.
ניסוח התנאים הכלליים כפי שנמסר לתובעת ולאחרים, אינו רק בבחינת חוזה אחיד שכופין אותו על הצרכנים, אלא שיש בו תנאים בלתי מתקבלים על הדעת. נותן שירות אינו רשאי לפטור עצמו מכל אחריות למעשיו, גם אם הוא מעגן את הפטור בכתובים. המדובר במסמך אחיד, שאינו חוקי ולפיכך, בטל מעיקרו. אשר להצגת הנתבעת את עצמה כמתווכת בלבד, זו טענה שתומצתה היטב בפסיקה כטענת "מתווך הנני ואחראי אינני" (ראה, דברי כב' הש' חג' יחיא בתק (ת"א) 7834/02, רבין נ' עקיבא טורס, ניתן ביום 2.2.03). טענה זו אין בידי לקבל. כפי שנקבע במקרים דומים (ראה: תק (פ"ת) 3148/06 אלון בורנפלד נ' הדקה ה-90 בע"מ, ניתן ביום 27.5.07), קבע בית המשפט: "ספק בעיני כי "חזקת התיווך" שסוכני נסיעות מסתתרים מאחוריה, עודנה תקפה לאור התפתחות תורת תום הלב בפסיקה בתחום החוזים".
עוד יודגש, כי טופס ההתקשרות אינו עומד בכללים הצורניים שנקבעו בתקנות הגנת הצרכן (גודל האותיות בחוזה אחיד), התשנ"ה- 1995, הן מבחינת גודל האותיות והן מבחינת הרווח בין השורות.
לפיכך, ולמרות האמור בטופס ההתקשרות, אני דוחה את טענות הנתבעת בדבר מעמדה כמתווכת בלבד, בלא שתוטל עליה אחריות לנעשה על האוניה.
בפסיקה נקבע כי על סוכנות נסיעות מוטלת חובת זהירות כלפי לקוחותיה, הרוכשים באמצעותה נופש וכי ניתן להטיל עליה חבות בנזיקין בגין כשלים שאירעו במהלך הנופש. מעיון בכתב ההגנה עולה, כי הנתבעת אינה חולקת על קיומה של חובת זהירות מושגית מצידה כלפי התובעת, אך טוענת כי בנסיבות העניין אין היא חבה חובת זהירות קונקרטית, שכן לא היה עליה לצפות את האירוע. טענה זו אין בידי לקבל ואני קובעת כי מוטלת היתה על הנתבעת חובת זהירות קונקרטית, שכן היה על הנתבעת לצפות נזק שיכול להיגרם לנוסעים בשל שימוש באמצעי הרתעה של מאבטחים, לצורך השתלטות על הפרות סדר ו/או מהומות על האוניה.
יחד עם זאת, מוכנה אני לקבל את טענות הנתבעת, כי התובעת לא הוכיחה את תביעתה באופן ראוי. התובעת לא הניחה בפני תשתית עובדתית מספקת, שעל בסיסה אוכל לקבוע כי מאבטחי האוניה, על פי גירסתה, הם אלו האחראים לקרות הנזק. כמו כן, המסמכים הרפואיים אותם הגישה התובעת עלומים ואינם מעידים על נזק ממשי שנגרם לה, כזה שיש בו די על מנת לחייב את הנתבעת באחריות בנזיקין.


על אף האמור לעיל, אני מוצאת לנכון לקבל את התביעה בחלקה, שכן אין חולק כי לתובעת נגרם נזק כלשהו, אם כי לא בחומרה כפי שמתואר על ידה וכן נגרמה לה עוגמת נפש בגין האירוע המצער אותו חוותה במהלך הנופש והן כתוצאה מניהולו המתמשך של ההליך.
השאלה היחידה היא, כיצד ניתן לכמת את עוגמת הנפש שנגמה לתובעת, באופן יחסי לחלקה של הנתבעת באירוע, שהרי כאמור אחריותה נובעת מהיותה נציגת הבעלים, אם כי לא ניתן לייחס לה רשלנות חמורה או פושעת.
לאחר ששקלתי את מכלול נסיבות העניין ולאחר שהגעתי לכלל מסקנה כי יש מקום לפצות את התובעת, לכל הפחות, בגין הנזקים ועוגמת הנפש שנגרמו לה, אני מחייבת את הנתבעת להשיב לתובעת את עלות ההפלגה, כפי ששולמה על ידה, בצירוף הפרשי הצמדה וריבית כחוק ממועד התשלום ועד להשבת הסכום בפועל. בנוסף, אני מחחיבת את הנתבעת לשלם לתובעת פיצוי יחסי בגין עוגמת הנפש שנגרמה לה, בסך של 2,000 ₪.
הסכומים האמורים ישולמו תוך 30 יום וממועד זה ישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק עד לתשלום המלא בפועל.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. החזר מכס

 2. החזר מס קניה

 3. החזר מס עודף

 4. החזר מס רכישה

 5. החזר עמלת היקף

 6. החזר היטל ביוב

 7. החזר תשלום מים

 8. החזרת פסל לאמן

 9. החזר הטבה לעובד

 10. החזר דמי שכירות

 11. החזר היטל השבחה

 12. החזר אגרת חינוך

 13. החזר השקעת בעלים

 14. החזר מיסים עקיפים

 15. החזר פיקדון שכירות

 16. החזר עלויות שיקום

 17. החזר כספי על קורס

 18. החזר הוצאות אשפוז

 19. החזר כספי על שיפוץ

 20. החזר משכורת מעוקלת

 21. החזר כספי על הפלגה

 22. החזר כסף ששולם ביתר

 23. החזר אגרת רישיון רכב

 24. החזר מס בלו על סולר

 25. החזר כספי על רכב חדש

 26. החזר כספי כסא גלגלים

 27. החזר על שיחות בחו''ל

 28. החזר מחצית היטל השבחה

 29. החזר כספי השקעה בחברה

 30. החזר על קורס שלא נפתח

 31. החזר כסף שנמשך בכספומט

 32. תביעה בגין אי החזרת ספר

 33. החזר מס שבח ששולם ביתר

 34. החזר הלוואה לאדם שנפטר

 35. החזר כספי מחברת פלאפון

 36. החזר מקדמות לסוכן ביטוח

 37. החזר ארנונה ששולמה ביתר

 38. החזר כספי על השתלת שיער

 39. החזר תשלום על ביטוח חיים

 40. החזר כספי על כרטיסי טיסה

 41. החזרת כספים שקוזזו מהשכר

 42. החזר עלויות עבודות פיתוח

 43. החזר מס קניה של חוב אבוד

 44. החזר הוצאות ביטוח שיניים

 45. החזר דמי הרשמה קניית מגרש

 46. החזר דמי ביטוח מוצרי חשמל

 47. החזר כספי מכשיר להסרת שיער

 48. החזר דמי הרשמה לקניית מגרש

 49. החזר הוצאות רפואיות בחו''ל

 50. החזר תשלום מקדמה לגן ילדים

 51. החזר הוצאות רכב לחברי כנסת

 52. החזר אגרת רישוי אובדן להלכה

 53. החזר דמי שכירות ששולמו ביתר

 54. החזר הוצאות נישואים אזרחיים

 55. החזר שכר לימוד על קורס איפור

 56. החזר כספי על SMS - אס.אם.אס

 57. בקשה לקבלת החזר כללית מושלם

 58. החזר כספי עסקת שדרוג פלאפון

 59. החזר שכר טרחת עורך דין ללקוח

 60. החזר הוצאות שימוש ברכב צמוד

 61. החזר מענק השתלמות עובד מדינה

 62. החזר כספי על טיפול הסרת שיער

 63. הכרויות ושידוכים - החזר כספי

 64. החזר כספי קורס לימודי אנגלית

 65. החזר כספי - נופש במלון לדתיים

 66. החזר כספי על טיפול לייזר כושל

 67. החזר דמי שכירות על נכס משועבד

 68. החזר שכר טרחת עו''ד ששולם ביתר

 69. החזר כספים לאחר תיקון צו ירושה

 70. החזר כספי על הזמנת ארונות מטבח

 71. החזר הוצאות ניתוח מחברת הביטוח

 72. החזר כספים שהתקבלו מביטוח לאומי

 73. השבת החזר מס בחזרה לרשות המיסים

 74. החזר הלוואה ליורשים של אדם שנפטר

 75. החזר אגרה עקב הקטנת סכום התביעה

 76. החזר מס בגין ביטול עסקת מקרקעין

 77. החלקת קמטים - החזר כספי על טיפול

 78. החזר כספי השקעה עקב ביטול שותפות

 79. החזר שכר לימוד בגין ביטול קורסים

 80. החזר הלוואה מההורים לאחר גירושין

 81. החזר תוספת שכר אשר הופחתה מהמשכורת

 82. החזר כספי מחברת אבטחה לאחר פריצה

 83. החזרת תושבי איקרית ובירעם לכפרים

 84. החזר כספי בגין הפרת הבטחת נישואין

 85. החזר היטל סלילת מדרכה התקנת תאורה

 86. החזר יציאות והוצאות סמכות עניינית

 87. החזר כספים שהופקדו בקופת בית המשפט

 88. החזר דמי מחלה למעסיק - קרן דמי מחלה

 89. החזר הוצאות מיגון לתושבי שכונת גילה

 90. החזר השקעה בחברה בתמורה להעברת מניות

 91. החזר הלוואה שניתנה במסגרת הסכם שבוטל

 92. החזר השקעה במקרקעין לאחר פירוק שיתוף

 93. החזר דמי היתר בגין שינוי ייעוד המגרש

 94. החזר כספי על קורס בגלל אי קבלת עבודה

 95. החזר שכר טרחת עו''ד עקב ביטול פסק דין

 96. החזר היטל השבחה עקב אי קבלת היתר בניה

 97. החזר כספי עבור טיפול הסרת שיער בלייזר

 98. החזר אגרת בית דין לעבודה ששולמה בטעות

 99. החזר הוצאות ניתוח ללא אישור קופת חולים

 100. החזר הוצאות שימוש ברכב פרטי לצרכי עבודה

 101. החזר תשלומים ששולמו ביתר לקצין התגמולים

 102. החזר אגרה במקרה של פשרה בבית המשפט העליון

 103. תקנות מס הכנסה (החזר מס יתר), התשמ''ד-1983

 104. החזר אגרה ששולמה מכיסו של עו''ד עבור הלקוח

 105. תקנות מס מקביל (החזר מס מקביל), התשמ''ה-1984

 106. החזר כספי ערבות בנקאית שהופקדו בקופת בית המשפט

 107. החזר כספים ששולמו לעובד בטעות ללא חתימה על כתב ויתור

 108. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון