החזר אגרת חינוך
החזר אגרת חינוך

להלן פסק דין בנושא החזר אגרת חינוך:התובע בתיק לפני הינו תושב העיר נשר, ועניינה של התביעה אותה הגיש, הינה דרישתו כי עיריית נשר (להלן – העירייה; או הנתבעת) תשיב לו כספים ששילם, בשנת 2008, בגין אגרות חינוך לשנים 1999-2004. בשנים אלה, למדו ילדיו של התובע במערכת החינוך העירונית.
בתאריך 16/2/08 קיבל התובע, בדואר רשום, דרישת תשלום חוב מאת הנתבעת, על סך של 2,078.80 ₪. לאחר בירור שערך, התברר לתובע, כי מדובר בחוב שמקורו באגרות חינוך לשנים 1999-2004.


לטענת התובע, ואקדים ואומר כי נתתי אמון בדבריו אלה, הוא מעולם לא קיבל כל דרישת תשלום בנדון עד לאותו מועד, ולו היה מודע לחוב היה משלמו במועד.בתאריך 2/3/08, פנה התובע, באמצעות בא כוחו, לעירייה וטען כי הוא מוכן לשלם את החוב לשנים 2001-2004 בלבד. מדובר היה בסכום, נומינלי, בסך 304 ₪.


בא כוחו של התובע הוסיף וציין, כי לשיטתו, החוב שקדם לתקופה זו, בנוגע לשנים 1999-2000, התיישן. מדובר בחוב, נומינלי, בסך 714 ₪.לאחר שהנתבעת דחתה את טענת ההתיישנות לעיל, היא הסכימה להפחית את הדרישה לסכום של 1,500 ₪, וביום 5/3/09 שילמו התובע. התובע טען, כי נאלץ לשלם את הסכום לעיל, משום חששו כי באם לא יעשה כן, ימשיך החוב ויתפח.
התובע העלה, במסגרת הדיון בפני, שתי טענות:
הראשונה, כי לא היה כל בסיס, מלכתחילה, לחיובו באגרת החינוך. אגרה זו, יועדה ברובה להשאלת ספרי לימוד, בעוד שהתובע טען כי הוא רכש לילדיו, בכספו, את ספרי הלימוד לאורך שנות לימודיהם. אציין, כי לא מצאתי ממש בטענותיו אלה של התובע, שלא גובו, ונטענו בעלמא.
השניה, בה אתמקד להלן, כי החוב לשנים 1999-2000 התיישן.
לאחר שבחנתי את ראיות וטיעוני הצדדים, הגעתי למסקנה כי יש ממש בטענת התובע לגבי התיישנות החוב, כאמור לעיל. עמדת התובע בנדון, נסמכת על טענתו, כי הפעם הראשונה שבה נודעה לו דרישת הנתבעת, היתה בתאריך 16/2/08, עם קבלת המכתב הרשום, וכי מעולם לא קיבל כל מכתב בנדון.


מנגד, טענה העירייה כי נשלחו לתובע, במהלך השנים, מכתבים בתחילת כל שנת מכתבים (ר' דברי נציג העירייה, עמוד 1, שורות 21-22 לפרוטוקול). יחד עם זאת, הנתבעת הצליחה להצביע רק על מכתב אחד, מתאריך 1/5/06, שנשלח לתובע, בו הוא יודע כי חובו עומד, נכון לאותה תקופה, על סכום של כ 1,700 ₪ (המכתב צורף לכתב ההגנה, ומכתב זה הוא היחיד אשר מוזכר במכתב הנתבעת, שנשלח לנציבות תלונות הציבור, אשר צורף אף הוא לכתב ההגנה).

מדובר במכתב יחיד, שנשלח בדואר רגיל, בשיהוי ניכר מהמועד בו החל להיווצר החוב, בשנת 1999. כמו כן, ניתן לציין את התקופה הארוכה יחסית (כשנתיים), שחלפה מאז שליחתו של מכתב זה, ועד שליחתו של המכתב הרשום בתאריך 16/2/08.

כפי שציינתי לעיל, מקובלת עלי עדות התובע, כי לא קיבל מעולם כל מכתב, עובר למכתב הרשום, ופעולותיו המיידיות להסדרת החוב, מייד לאחר קבלת אותו מכתב הרשום, מחזקות מסקנתי זו.

בנסיבות אלה, איני יכול לראות במכתב שנשלח ביום 1/5/06, כדרישה לתשלום החוב, העוצרת את מרוץ ההתיישנות .מכאן, יש לקבוע כי החוב שקדם לשנת 2001 התיישן. מדובר בחוב המתייחס לשנת 1999, בסך של 458 ₪; וחוב המתייחס לשנת 2000, בסך של 256 ₪. סה"כ, נומינלית 714 ₪.
מסקנתי לעיל אינה מהווה סוף לדיוננו זה, שכן, כאמור לעיל, התובע שילם לעירייה, בתאריך 5/3/08, סכום של 1,500 ₪ בגין כל תקופת החוב, ובכלל זאת, בגין השנים 1999-2000.


לכאורה, יש לראות בפעולה זו כויתור על טענת ההתיישנות, אך מנגד, במכתבו של בא כוח התובע, מתאריך 2/3/08 (צורף לכתב התביעה) הוא העלה את טענת ההתיישנות, ולכן לא ניתן לראותו כמי שויתר על טענת ההתיישנות (ור' בנדון הסיפא – הגדרת "הודאה" - שבס' 9 לחוק ההתיישנות תשי"ח – 1958; להלן חוק ההתיישנות).

עוד ניתן היה להבין מטיעוני הנתבעת, כי התובע מושתק מלטעון את טיעוניו לאחר ביצוע התשלום לעיל. איני יכול להסכים לטיעון זה. לא ניתן לראות, באותו תשלום, כהסכם במובנו הרגיל, אשר נעשה מרצון, והמבטא מפגש אמיתי של רצונות, או אינטרסים (והשווה בנדון עם ע"א 7664/00, אברהם רובינשטיין ושות' חברה קבלנית בע"מ נ' עיריית חולון, פ"ד נו (4), 117).משקבעתי כי חלק מהחוב ששולם על ידי התובע התיישן, מתבקשת השאלה האם דיני ההשבה חלים על חוב שהתיישן. חובת ההשבה נגזרת, באופן כללי, מדיני עשיית עושר ולא במשפט הקבועים בחוק עשיית עושר ולא במשפט, תשל"ט-1979 (להלן – החוק).


סעיף 1 (א) לחוק קובע כדלהלן:

"(א) מי שקיבל שלא על פי זכות שבדין נכס, שירות או טובת הנאה אחרת (להלן -הזוכה) שבאו לו מאדם אחר (להלן - המזכה), חייב להשיב למזכה את הזכייה, ואם השבה בעין בלתי אפשרית או בלתי סבירה - לשלם לו את שוויה.
(ב) אחת היא אם באה הזכייה מפעולת הזוכה, מפעולת המזכה או בדרך אחרת."

סעיף זה קובע, כי חובת ההשבה הינה בנוגע לנכס שהתקבל "שלא על-פי זכות שבדין", נשאלת השאלה - האם גביית חוב שהתיישן (ושגבייתו היתה מוצדקת, אלמלא ההתיישנות) הינה כְּדין מי שקיבל נכס שלא על פי זכות בדין.
כידוע, טענת התיישנות הינה טענה דיונית, ואינה משליכה על הזכות המהותית (ר' בנדון ס' 2 לחוק ההתיישנות). זאת ועוד, טענה זו, ככלל, הינה טענת הגנה. ויפים לעניין זה, הדברים שנאמרו בע"א 522/71, מוריס בנין נ' אלברט בנין, ואח', פ"ד כח(2) 309, 326, שם נקבע, בין היתר, כי:" . . תנאי מוקדם להעלאת טענת ההתיישנות הוא - הגשת תובענה על תביעה שהתיישנה. באין תובענה כזו, אין טענת התיישנות."

יחד עם זאת, כבר נקבע, כי הגם שטענת ההתיישנות הינה טענה הגנה במהותה, הרי שאין לחסום, במקרים מתאימים, מתובעים, את העלתה. כך, למשל, כאשר מגיש נישום תובענה לסעד הצהרתי כנגד הרשות, בנוגע לגביית חוב (ור' בנדון, את ה"פ (מחוזי חיפה) 30340/97, בתי זיקוק לנפט בע"מ נ' המועצה האזורית זבולון, ניתן בתאריך 15/3/01, על ידי כבוד השופט ד"ר דן ביין; וכן עת"מ (נצרת) 1043/05, אחים גרונפלד בע"מ נ' מועצה מקומית משהד, ניתן בתאריך 27/11/06 על ידי כבוד השופט אהרון אמינוף).

יפים לעניין זה, דבריו של ד"ר דן ביין בפסק דינו לעיל, שם צוין כי:

". . .
לשון אחרת, התיישנות אינה יכולה לשמש עילת תביעה אלא מדובר בטענת הגנה, אך השאלה אם מדובר בעילת תביעה או הגנה אינה נבחנת לדעתי במישור החיצוני הפורמאלי אלא לפי מהותם הפנימית של הדברים.
. . .
במקרה הנדון, מי שהוא מבחינה מהותית "המוציא מחברו" היא המשיבה, התובעת מן המבקשת חוב ארנונה. העובדה שעומדים לימינה אמצעי גבייה מינהליים שאינם מזקיקים אותה להליך שיפוטי אינה מעלה ואינה מורידה."

גם במקרה דנן, בו התובע שילם את חובו, ורק לאחר מכן הגיש את תביעתו לבית המשפט לתביעות קטנות, אין מקום לחסום אותו בטענה כי היה צריך, לדוגמה, לבחור בהליך אחר, דוגמת פניה לבית המשפט התביעה לסעד הצהרתי, עובר לתשלום החוב. מדובר בחוב קטן יחסית, ויחסי הכוחות בנדון הינם ברורים, ואינם פועלים לטובת התובע.


התוצאה המעשית של האמור לעיל, הינה כי יש להורות על השבתו של החוב שהתיישן.


התובע - מר לובנסקי, שילם סך של 1,500 ₪ הכוללים את סכומי החוב שהתיישנו.

סכום החוב היחידי, שמר לובנסקי, מחויב לשלמו לעירייה, הוא סך של 250 ₪ בגין שנת 2001, וסך של 54 עבור השנים 2002-2004, היינו סך של 304 ₪. אין מקום לפטור את התובע מהצמדת הסכום, אשר יוצא, בקירוב, 350 ₪.

לפיכך, על הנתבעת להחזיר לתובע את יתרת הסכום (1,150= 1,500-350).

בנוסף, תשלם הנתבעת לתובע הוצאות בסך 850 ₪.

סך הכל, תשלם הנתבעת לתובע סכום כולל של 2,000 ₪. הסכום ישולם תוך 30 יום, ולאחר מכן ישא הפרשי ריבית והצמדה כחוק.זכות בקשת רשות ערעור מבית המשפט המחוזי תוך 15 יום, מקבלת פסק הדין.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חינוך לכל

 2. החזר אגרת חינוך

 3. יום חינוך מוגבר

 4. חינוך ואהבת ילדים

 5. תקנות החינוך, 1933

 6. תקנות החינוך, 1934

 7. מאבחני ליקויי למידה

 8. שוויון תקציב בחינוך

 9. חינוך חינם למבוגרים

 10. עורך דין בנושא חינוך

 11. עדיפות לאומית בחינוך

 12. חינוך להכרת האמנויות

 13. חובת חינוך לדמוקרטיה

 14. הצעת חוק חינוך משולב

 15. חינוך חובה לגילאי 4-3

 16. הצעת חוק תקציב החינוך

 17. חוב בגין שירותי חינוך

 18. שכר עובדי חינוך משלים

 19. גמול ניהול משרד החינוך

 20. ניכוי הוצאות חינוך ילדים

 21. חיבור מוסדות חינוך לחשמל

 22. תאונה בשיעור חינוך גופני

 23. ענישה חינוכית - הצעת חוק

 24. תעודת הוראה בחינוך גופני

 25. מוסדות להכשרת עובדי חינוך

 26. הצעת חוק היועצים החינוכיים

 27. הצעת חוק יסוד הזכות לחינוך

 28. חינוך מיוחד בשירות הציבורי

 29. חוק חינוך מיוחד, התשמ"ח-1988

 30. חוק חינוך ממלכתי, תשי"ג-1953

 31. הצעת חוק שירותי חינוך לילדים

 32. עדיפות לאומית בחינוך בפריפריה

 33. מס חב"ר - חינוך, בריאות, רווחה

 34. ייחוד כספי הקצבות למטרות חינוך

 35. סלילת כבישי גישה למוסדות חינוך

 36. אישור שקילות לתואר משרד החינוך

 37. ייצוג מול משרד החינוך - עורך דין

 38. נציג בתחום החינוך בוועדת שחרורים

 39. המכון הלאומי להערכת הישגים בחינוך

 40. הצעת חוק יסוד הזדמנויות שוות בחינוך

 41. תלמידים עם ליקויי למידה בחינוך הרגיל

 42. טיפול בתלונה של עובד חינוך שפגע בילד

 43. פקודת החינוך (נוסח חדש), תשל"ח-1978

 44. תקנות חינוך ממלכתי (העברה), תשי''ט-1959

 45. חוק חינוך חינם לילדים חולים, התשס"א-2001

 46. מוסד חינוכי מוכר לא רשמי - זכויות עובדים

 47. תקנות חינוך ממלכתי (שם מוסד), תשכ''א-1961

 48. העברת ילד לחינוך מיוחד למרות התנגדות ההורים

 49. תקנות חינוך ממלכתי (סדרי הפיקוח), תשי''ז-1956

 50. חוק יום חינוך ארוך ולימודי העשרה, התשנ"ז-1997

 51. שילוב ילדים שלומדים בחינוך מיוחד בתנועות נוער

 52. תקנות חינוך ממלכתי (פתיחת מוסדות), תשי''ד-1953

 53. חופש התארגנות פוליטית במוסדות חינוך על תיכוניים

 54. תקנות חינוך ממלכתי (מוסדות מוכרים), תשי''ג-1953

 55. חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח-2008

 56. הודעה בדבר אישור דרגות שכר לימוד לפי תקנות החינוך

 57. צו חינוך מיוחד (הכרה בארגונים ציבוריים), התש"ן-1990

 58. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום), תשי''ט-1959

 59. חוק הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך), התשס"א-2001

 60. צו חינוך ממלכתי (בתי-מדרש למורים ולגננות), תשי"ח-1958

 61. תקנות לימוד-חובה וחינוך ממלכתי (רישום נוסף), תשל''ח-1978

 62. תקנות חינוך ממלכתי (המועצה לחינוך ממלכתי-דתי), תשי''ג-1953

 63. תקנות זכות יוצרים (ביצוע פומבי במוסדות חינוך), התש''ע-2010

 64. תקנות חינוך ממלכתי (תכנית השלמה ותכנית נוספת), תשי''ד-1953

 65. צו לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי), תשל"ח-1978

 66. תקנות חינוך ממלכתי (מועצה מייעצת לחינוך הערבי), התשנ''ו-1996

 67. תקנות יום חינוך ארוך (מספר שעות יום חינוך ארוך), התש''ן-1990

 68. תקנות לימוד חובה (חינוך חינם שלא במוסד חינוך רשמי) תשל''ח-1978

 69. תקנות לימוד חובה (כללי דיווח של מנהל מוסד חינוך), התשס''ה-2004

 70. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (בקשה לרישיון) התשס''ט-2009

 71. תקנות הרשויות המקומיות (מנהל מחלקת חינוך) (כשירות), התשס''ג-2003

 72. תקנות לימוד חובה (היטל חינוך על יסודי לעובד במשק בית), תשל''ט-1978

 73. תקנות לימוד חובה (תשלום היטל חינוך בעד חייל בשירות קבע), תשל''ט-1978

 74. תקנות לימוד חובה (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת), התשס''ה-2005

 75. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (הכרה במוסד חינוך חרדי) התשס''ט-2009

 76. תקנות חינוך ממלכתי (כללים ותנאים להנהגת שבוע לימודים מקוצר), התשס''ה-2004

 77. חוק הרשויות המקומיות (ייעוד כספי הקצבות והגנת נכסים למטרות חינוך), התש"ס-2000

 78. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ויחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר - הכרה) התשס''ט-2009

 79. תקנות מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים (סדרי הדין בוועדת ערר – רישיון), התשס''ט-2009

 80. תקנות לימוד חובה (כללים להרחקת תלמיד לצמיתות ממוסד חינוך בשל הישגיו הלימודיים), התשס''ה-2004

 81. תקנות חינוך מיוחד (רישום ילדים בעלי צרכים מיוחדים במוסד לחינוך מיוחד בלא ועדת השמה), התשס''ו-2005

 82. צו לימוד חובה (שיעור ההשתתפות של המדינה ושל רשויות החינוך המקומיות בקיום מוסדות חינוך רשמיים בשנת הלימודים התשס"ט-התש"ע), התשס"ט-2009

 83. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון