בדיקת רכב על תאונות קודמות לפני קניה

לטענת התובע, בבדיקה שבוצעה על ידי במכון בדיקת רכב, לא נמסר לו כי הרכב עבר תאונה חמורה אשר פגעה בשלדת הרכב, דבר שהתברר לו רק כעבור מספר חודשים בעת שביקש למכור את הרכב.

להלן פסק דין בנושא בדיקת רכב על תאונות קודמות לפני קניה:

ביום 16.8.07, נערך בין התובע לנתבעת מס' 1 שהינה עסק למכירת רכבים משומשים (להלן: "בנקאר") הסכם לפיו התובע רוכש מבנקאר רכב מסוג פיאט פונטו מס' רישוי 8438950 (להלן: "הרכב") וזאת בתמורה לסך של 32,500 ש"ח.

בהתאם להסכם שנערך בין הצדדים, הצהיר הקונה כי בדק את הרכב במכון בדיקה השייך לנתבעת מס' 2 (להלן: "טכנוטסט") ו"מצא את הרכב מתאים ... וכי הוא מוותר בזה מראש על כל טענה מחמת פגם ו/או מום נסתר ו/או גלוי ו/או אי התאמה, טעות ו/או הטעיה ומקבל על עצמו כל נזק שיגרם עקב העברת הסיכון כמשמעותו בסעיף 22 לחוק המכר..".

כמו כן נקבע בהסכם כי צד שיפר את ההסכם, ישלם לצד השני 10% ממחיר הרכב, אולם סכום זה לא יפחת מסך של 2,000$.

לטענת התובע, בבדיקה שבוצעה על ידי טכנו טסט, לא נמסר לו כי הרכב עבר תאונה חמורה אשר פגעה בשלדת הרכב, דבר שהתברר לו רק כעבור מספר חודשים, בחודש 3/2008, בעת שביקש למכור את הרכב ולצורך כך בוצעה לרכב בדיקה נוספת במכון מ.מ.מ. במפרץ חיפה, אשר בה נתגלו ליקויים שונים שלא התגלו בבדיקה בטכנוטסט ואשר יש בהם להעיד על נזק חמור שנגרם לשלדת הרכב.

התובע מוסיף וטוען כי לאחר שהתגלו ממצאי הבדיקה של מ.מ.מ, פנה לבנקאר וביקש לבטל את העסקה אולם בנקאר סרבה. לעומת זאת, טכנוטסט ביקשה להעמיד את הרכב לבדיקת שמאי מטעמה, אולם התובע התנה קיומה של בדיקה כזו בכך שהצדדים יסכימו קודם לביצוע הבדיקה, על אופן ישוב תביעתו כנגד הנתבעים.

משלא הגיעו הצדדים להסדר, מכר התובע את הרכב ביום 4.5.2008 תמורת הסך של 13,500 ₪ בלבד, ובתביעתו זו, הוא תובע הן את הפיצוי המוסכם על פי ההסכם עם בנקאר והן את הסך של 19,000 ₪, המהווים את ההפרש בין המחיר ששילם עבור הרכב, לבין המחיר בו הצליח למכור אותו, אולם לאור גובה סמכות בית המשפט במועד הגשת התביעה, העמיד את תביעתו על הסך של 17,700 ₪.

בנקאר טענה כי יש לדחות את התביעה כנגדה הן לאור הוראות ההסכם שנערך בין הצדדים והן לאור העובדה כי אף על פי גרסת התובע, בדק את הרכב אצל טכנוטסט קודם להתקשרות העסקה וככל שבבדיקה זו לא התגלו הליקויים שנטען כי קיימים ברכב, אין להשית על בנקאר אחריות כלשהי לאופן ביצוע הבדיקה ומידת המקצועיות שבה בוצעה. בנקאר הוסיפה וטענה כי התובע לא הוכיח טענתו כי היא ידעה שהרכב עבר תאונה חמורה או תאונה אחרת כלשהי, טענה המוכחשת על ידה, ואף לא הוכיח טענתו כי בין בנקאר לבין טכנוטסט קיים קשר כלשהו.

טכנוטסט לעומת זאת טענה כדלקמן:
א. אין בדו"ח הבדיקה של מ.מ.מ. כדי להעיד על כך שהרכב עבר תאונה חמורה אשר פגעה בשלדת הרכב ודוחות הבדיקה שנערכו על ידה ועל ידי מכון מ.מ.מ, דומים מאד בפירוט הליקויים ובדירוג חומרתן ולפיכך, אין בסיס לטענת התובע כי בבדיקה של מ.מ.מ נתגלה ליקוי חמור שלא אותר על ידה.
ב. על גבי טופס הבדיקה שהוא טופס אחיד של משרד התחבורה רשומה הערה אשר מוטבעת גם בחותמת בולטת כי: "משמעות הליקויים, חומרתן והערכת מחיר לתיקון יש לקבל ממוסך מורשה ובאחריות קונה הרכב" וככל שהתובע בחר שלא לעשות כן קודם לרכישת הרכב, אין לו להלין אלא על עצמו.
ג. בעקבות קבלת תלונת התובע, ביקשה טכנוטסט לבצע בדיקה לרכב על מנת שתוכל להגיב ענינית לטענות התובע, אולם התובע סיכל קיומה של בדיקה זו, תוך התניתה בקביעה מראש של אופן סילוק תביעתו, דבר שגרם לנתבעת לנזק ראייתי שכן, היה בו להכשיל את מאמציה להתגונן בפני התביעה.
ד. חרף הכשלת בדיקת הרכב, נערכה חוות דעת מומחה מטעם טכנוטסט אשר על פיה אופן רישום הליקויים שנמצאו בבדיקת טכנוטסט, נעשתה באדיקות ובמדויק על פי ההגדרות המחייבות בהוראת הנוהל של משרד התחבורה, וכי מבחינת טופס הבדיקה של מ.מ.מ אשר בדק את הרכב בחלוף כ-7 חודשים לאחר רכישתו על ידי התובע, עולה כי הרכב הוזנח, נגרמו לו פגיעות שונות ומצבו המיכני ו/או הבטיחותי לא היה תקין דהיינו, שמצבו של הרכב הורע לעומת מצבו בעת הבדיקה בטכנוטסט ולפיכך יש לזקוף את ההפחתה במחירו להרעה זו ולא בקיומו של ממצא כלשהו בדבר תאונה חמורה קודמת, כפי שטוען התובע. טכנו טסט מוסיפה וטוען כי באם בחר התובע לציין בפרסום הרכב למכירה כי הוא ניזוק בשלדה בעקבות תאונה, אין לו אלא להלין עצמו שבכך גרם להפחתה משמעותית במחיר.דיון והכרעה
לאחר שמיעת העדויות בפני וכן עיון במלוא המסמכים שהוצגו בפני, אני סבורה כי דין התביעה כנגד הנתבעת מס' 1, בנקאר, להידחות ואילו דין התביעה כנגד הנתבעת מס' 2, להתקבל אולם זאת בחלקה הקטן בלבד.

ראשית, באשר לחבותה הנטענת של בנקאר - כפי שטען נציג בנקאר, לא הוכחו טענות התובע כי היא ידעה אודות ליקוי כלשהו הקיים ברכב, ולא גילתה את דבר קיומו קודם לביצוע העסקה. טענת טכנו טסט כי יש להניח שכל ליקוי שהיה קיים ברכב נודע לבנקאר שמקבלת את הרכבים לצורך מכירתם מחברת ליסינג לא הוכחה בדרך כלשהי ונאמנה עלי עדותו של ארז בנקאר כי לא נמסר לו כל מידע אודות תאונה שארעה לרכב לפני מכירתו על ידו.

חתימתו של התובע על הסכם המכר לאחר שביצע בדיקה לרכב (משלא הוכח כי קיים קשר כלשהו בין הנתבעים לבין עצמם), משחררת את בנקאר מאחריות לכל פגם שנמצא לאחר מכן ברכב, אלא אם כן היה מוכח כנטען בכתב התביעה, שאכן היתה לה ידיעה מפורשת כזאת אודות הפגם והיא הסתירה דבר זה ממנה.

ביחס לחבות טכנוטסט, לצורך בחינת שאלה זו יש להשוות ראשית את הממצאים שהתגלו בבדיקת טכנוטסט לעומת אלו שהתגלו בבדיקת מ.מ.מ.

טענת התובע מתרכזת בליקויים שצויינו ביחס לשלדת מרכב כאשר בבדיקת מ.מ.מ ב"ליקויים בעלי משמעות גבוהה" נרשם כי קיים "תיקון גג כולל חיזוקים ומשקופים" ואילו ב"ליקוים בעלי משמעות נמוכה" נרשם כדלקמן: "תיקון מכסה מנוע, תיקון דלת אחרות שמאל, החלפת תא מטען, פגיעה ותיקון רצפה אחורית בחלק הסמוך לפגוש + פח אחורי, תיקון קורת אורך אחורית עד לנקודת ריתום המתלה, מנוע + מילוי חומר, תיקון כנף אחורית ימנית ושמאל מולחמת".
בנוסף לכך נרשמו ליקוים נוספים הנוגעים למצב המנוע, הבלמים, הצמיגים ומערכת העברת הכוח ולמעשה עולה מטופס הבדיקה כי מרבית מערכות הרכב, אינן תקינות.

לעומת זאת, בדוח הבדיקה של טכנוטסט בסעיף שלדת מרכב לא צוינו ליקויים בעלי משמעות גבוהה אולם נרשם כדלקמן: "ליקוים בעלי משמעות נמוכה – תיקונים כלליים בגוף המרכב, בוצעו תיקוני פח וצבע, תיקון פגיעה מאחור פח אחורי, מכסה תא מטען רצפה, מגן אחורי, הוחלפו חלקי מרכב, פגמים בצבע".
כמו כן צוינו ליקויים נוספים במנוע, במערכת ההיגוי בבלמים ובמערכת העברת הכח אולם ככלל, הרכב נמצא במצב טוב בהרבה מזה שמשתקף בבדיקה שבוצעה במכון מ.מ.מ.

התובע להוכחת טענתו כי הרכב עבר תאונה חמורה שדבר קיומה לא גולה לו, מסתמך על הממצא שהוגדר כליקוי בעל משמעות חמורה, דהיינו העובדה שגג הרכב כולל חיזוקים ומשקופים, עבר תיקון, דבר שלא עלה מתוך בדיקת טכנוטסט. התובע לא הגיש חוות דעת שמאי מטעמו אשר בדק את הרכב ואף לא העיד את הבודק במכון מ.מ.מ אלא הסתפק בעיון בדו"ח הבדיקה, וטען כי אילו ידע על הפגיעה הקיימת בשילדה, לא היה רוכש את הרכב.

לעומת זאת טכנוטסט מצביעה על כך שעל אף שלא צוין בבדיקתה כי נעשה תיקון לגג, הרי שעיון בפירוט הליקויים שהופיעו בבדיקתה והוגדרו כליקוים בעלי משמעות נמוכה, מעיד על כך שניתן היה ללמוד שהרכב סבל מפגיעות קודמות לרבות פגיעה מאחור, שכן הדבר פורט בליקוים וצוין כי נעשו תיקונים בגוף המרכב והוחלפו חלקי מרכב.

העובדה שבבדיקתה ליקוים אלו צוינו כבעלי משמעות נמוכה, אין בה כדי לגרוע מן העובדה שתשומת לב התובע הופנתה בבדיקה לקיומם של הליקויים וככל שרצה להעמיק ולבדוק בדבר המשמעות שיש ליחס להם, צריך היה לפנות ולבצע בדיקה במוסך קודם לרכישת הרכב על ידו, כפי שגם הופנה לעשות וכפי שנרשם בטופס הבדיקה.

אכן, עיון מדוקדק בבדיקות של טכנוטסט ושל מ.מ.מ, מעלה כי מלבד ציון התיקון בגג, פירוט הליקויים שנמצאו על ידי שני המכונים בשלדת הרכב דומה, אם כי הפירוט המופיע בבדיקת מ.מ.מ הינו רב יותר וכולל פירוט נרחב יותר של הליקויים.

אני מקבלת את טענת התובע כי לו היה מצוין, בנוסף לפירוט הליקויים שהוגדרו בדו"ח טכנוסטסט כי קיימים גם סימני פגיעה בגג ובמשקופים, ליקויים שהוגדרו כבעלי משמעות גבוהה, היה עושה אחת משתיים: או שהיה מעמיק בבדיקת הליקויים במוסך, או שהיה מוותר על רכישת הרכב בשל החשש לקיומו של ליקוי בעל משמעות חמורה.

טענת הנתבעת, העולה מחוות דעתו של השמאי גורביץ', אשר ערך חוות דעת על סמך העיון במסמכים בלבד (לאור הנסיבות שתוארו לעיל) כי אין ללמוד מבדיקת מ.מ.מ על קיומה של פגיעה בשילדה, מאחר ולרכבים כיום אין למעשה "שילדה" (או "שאסי" בלשון העם), כאמור בסעיפים
8-11 לחוות דעתו (נ/1), אין בה כדי להועיל לנתבעת שכן אין בכל האמור בחוות הדעת כדי לתת הסבר לפער שבין תוצאות הבדיקות, והעדר ציון לקיום ליקוי בגג ומשקופי הרכב בבדיקת טכנוטסט.

אשר על כן אני קובעת כי טכנוטסט התרשלה בביצוע בדיקת הרכב משלא איתרה את קיומו של הליקוי בגג הרכב. אמנם אין בקיומו של ליקוי זה להעיד, בהכרח, על העובדה שהרכב עבר תאונה חמורה כטענת התובע, אולם יש בו כדי להעיד שטכנוטסט לא "האירה" את עיני התובע ביחס לליקוי בעל משמעות גבוהה, שיכול והיתה משנה את עמדתו ביחס לעסקה.

כפי שכבר צויין פעמים רבות:
"מהות הפניה של רוכש רכב פוטנציאלי למכון לבדיקת כלי רכב, היא לקבל חוו"ד והערכה לגבי מצבו המכני של הרכב ולגבי כדאיות רכישתו. זאת הן מבחינה מכנית והן מבחינת הכדאיות הכספית. על הנתבעת מוטלת חובת זהירות כלפי רוכש הרכב, לתת הערכות נכונות בנושאים אלה, שכן ברור שהוא סומך עליהן." (ת.ק. (חי') 1587/06 הדר שרון נ' טכנו טסט טכנולוגיה מתקדמת לרכב בע"מ (28.9.06)).

משכך אני קובעת כי טכנוטסט הפרה את חוב הזהירות כלפי התובע.

שיעור הפיצוי לו זכאי התובע
באשר לגובה הנזק שנגרם לתובע כתוצאה מהתרשלות טכנוטסט אני מקבלת את טענתה של האחרונה כי התובע גרם לה נזק ראייתי של ממש שמנע ממנה את האפשרות להעריך את המשמעות הכספית שיש לתת להתרשלותה, ובכך פגע באפשרותה להתגונן מפני התביעה.

התניית התובע את העמדת הרכב לבדיקת טכנוטסט בהשגת הסדר, מראש, בדבר אופן סילוק
תביעתו, לא היתה כדין ולא היתה סבירה, על אף שנעשתה על סמך ייעוץ משפטי. זכאותה של הנתבעת לבדוק את הרכב על מנת לבחון את שאלת חבותה כלפי התובע, איננה מותנית ברצונו הטוב של התובע ומניעת זכותה לעשות כן, בהחלט גרמה לנזק ראייתי, אשר יש בה להביא להפחתת סכום הפיצוי, במיוחד לאור העובדה כי התובע לא הגיש חוות דעת שמאי מטעמו.

התובע מבסס את תביעתו למעשה אך ורק על ההפרש בין מחיר הרכב בעת קנייתו לבין מחיר מכירתו בחלוף 9 חודשים מאוחר יותר, אלא שבכך מתעלם התובע מן העובדה כי על מחיר הרכב משפיעים גורמים רבים לרבות: מספר הקילומטרים שהרכב גמע בינתיים (כ-10,000 ק"מ), מצבו המכני הכללי, תאונות נוספות שעבר וכד'. לאור תוצאות הבדיקה במכון מ.מ.מ ברור כי הרכב נמצא, בחלוף 7 חודשים ממועד רכישתו על ידי התובע, במצב ירוד בהרבה מזה שבו נרכש ומרבית מערכותיו לא היו תקינות ונמצאו בהם פגמים שונים, שלא נמצאו בבדיקת טכנוטסט ואשר מקורם בבלאי (צמיגים, נזילות שמן, פנסים שבורים וכו').

בנסיבות אלו אין מקום לייחס את מלוא ירידת ערך הרכב עד למכירתו על ידי התובע, בשיעור של כ-60% מערכו, אך ורק לליקוי הנוגע לפגיעה בגג ומשקופי הרכב, ואין מקום להניח, כטענת התובע כי אך ורק בשל ליקוי זה נאלץ להוריד ממחיר הרכב את מלוא הסכום הנתבע על ידו.

יחד עם זאת, אין לי כל ספק, כפי שטען התובע, כי אילו ידע אודות הליקוי שהתגלה מאוחר יותר היה שוקל מחדש עמדתו באם לרכוש את הרכב, ובאם כן, ודאי שהיה עומד על הפחתת מחירו, ובהעדר ראיות בענין זה אני מעריכה את השפעת הליקוי בו מדובר במחצית מירידת הערך שהוכחה בפועל.

לפיכך אני מחייבת את טכנוטסט לפצות את התובע בסך של 9,500 ₪ בצירוף הוצאות בסך של 500 ₪. הסכומים ישולמו בתוך 30 יום שאם לא כן יישאו הפרשי הצמדה וריבית כחוק מהיום ועד למועד תשלומם בפועל.כאמור לעיל, התביעה כנגד בנקאר נדחית וזאת ללא חיוב בהוצאות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. תאונות שרשרת

 2. תאונה בלי טסט

 3. דריכה על גחלים

 4. תאונה באור ירוק

 5. תאונה עם עגלת סופר

 6. דריכה על מסמר חלוד

 7. תאונה ברוורס ביציאה

 8. קושי לבשל לאחר תאונה

 9. הכחשת מעורבות בתאונה

 10. קניית רכב שעבר תאונה

 11. תאונה ביציאה ממקום חניה

 12. עורך דין תאונה של ילד

 13. תאונה במתקן בלונה פארק

 14. כסא נשבר תוך כדי ישיבה

 15. תביעת רכוש תאונת שרשרת

 16. תאונה עקב הרמת משקל יתר

 17. גרימת תאונה בה נהרג אדם

 18. תאונת פגע וברח ללא ידיעה

 19. תאונה בכביש היציאה מכפר קרע

 20. תאונת שרשרת בכניסה לאשדוד

 21. סטיית רכב מהמסלול בעת התאונה

 22. תאונה בין רכב פרטי לרכב מסחרי

 23. תאונה בגלל חציית קו הפרדה רציף

 24. פגיעת ראש קשה של תינוק בתאונה

 25. מדיניות ענישה בתאונות קטלניות

 26. תאונה עקב סטיה בכדי לא להתנגש

 27. תאונה לאחר סיום פריקת סחורה מרכב

 28. רכיבה טיפולית על סוסים - תאונה

 29. סטיה לנתיב הנגדי - תאונה קטלנית

 30. הוכחת תאונת פגע וברח בהליך אזרחי

 31. תאונה במהלך השתלבות בנתיב השמאלי

 32. האם זכאית התובעת לתשלום דמי תאונה ?

 33. תקלה במערכת הבלמים - תאונה קטלנית

 34. אדם שאיבד הכרה ולא זוכר את התאונה

 35. תאונה בביצוע מעבר לא זהיר מנתיב לנתיב

 36. בדיקת רכב על תאונות קודמות לפני קניה

 37. תביעה לתשלום נזקים בגין תאונה בין רכבים

 38. פגיעה באותו איבר בגוף בשתי תאונות שונות

 39. תאונת "פגע וברח" באזור התחנה המרכזית הישנה בתל אביב

 40. תאונה בפארק מים - החליקה על רצפת ה"דק" ( עץ) הרטובה

 41. גרסה לאופן שבו התרחשה התאונה אינה מתיישבת עם מיקום הנזק

 42. הדגימו בבית המשפט באמצעות רכבי הדגמה את אופן התרחשות התאונה

 43. נטען כי בעת עמידה בפקק תנועה, נסע לאחור וכתוצאה מכך נגרמה התאונה

 44. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון