איחור בשחרור כספים מקופת גמל

להלן פסק דין בנושא איחור בשחרור כספים מקופת גמל:

התובע דנן, תושב חיפה אשר בתאריך 1/3/2002 הצטרף לקופת גמל "בטחון" אצל הנתבע 1,בנק אוצר החייל,שלאחר הגיעו לגיל 65 ,שהינו גיל הפנסיה דאז,יועמד הסכום שיצטבר בקופה לרשותו.

במהלך השנים,הוראות החוק שונו,וגיל הפנסיה של התובע שונה לגיל 67 .

לטענת התובע, במהלך השנים העביר הנתבע 1 את ניהול הקופה לאיילון קופות גמל,הנתבעת 2, על דעת עצמו וללא מתן הודעה לתובע.

ההפקדות בוצעו אצל הנתבע 1 ובתאריך 19/9/2008 הגיש התובע בקשה למשיכת הכספים שהצטברו בקופת הגמל.

לתובע הובטח, על פי טענתו, כי הכספים יופקדו בחשבונו תוך מספר ימים אך משעברו הימים והכספים לא הופקדו בחשבונו ,פנה התובע לנתבע 1 לבירור העניין כי אז הוא הופנה לנתבעת 2 שהפנתה אותו חזרה לנתבע 1 וכך חלילה.

לבסוף, נמסר לתובע ע"י הנתבעת 2 כי הכספים יועברו לחשבונו בשלושה תשלומים התשלום הראשון בוצע ב 7/10/2008,התשלום השני בוצע ב 12/10/2008 בסכום כולל של 61,625 ₪ כאשר על פי היתרה הרשומה בדו"ח שניפקה הנתבעת 2 המעודכן ליום 31/8/2008 עמדה על 74,802 ₪.
לטענת התובע פנייתו לנתבעת 2 לבירור פשר ההעברה החסרה של הכספים שהצטברו בקופה לזכותו ,נענתה תחילה בכך שאין יודעים כיצד לבצע זאת ובהמשך נטען על ידי הנתבעת 2 כך לפי התובע,כי על התובע לספוג את ההפסדים שהצטברו בקופה בחודשים ספטמבר ואוקטובר 2008.

לטענת התובע, אין ממש בטענות הנתבעת ועליה להעביר לו את מלוא הכספים שהצטברו לזכותו כך שהוא זכאי לקבלת התירה שנותרה מעבר לסכומים שהועברו בפועל,יתרה בסך 13,177 ₪.

בכתב ההגנה שהגיש הנתבע 1 צויין כי קופת הגמל הינה ישות משפטית נפרדת מהבנק, ושבעקבות הוראות הדין ורגולציית וועדת בכר,נמכרו קופות הגמל לחברות פרטיות והבנק איננו הבעלים של הקופה,הקופה נרכשה ע"י הנתבעת 2 ונוהלה על ידה בתאריך 30/6/2007 ,וכי במועדים של הגשת הבקשה למשיכת הכספים,שימש הנתבע 1 כנותן שירות תפעולי טכני עבור קופת הגמל.

לגופן של טענות התובע טען הנתבע מועד נזילות הקופה נקבע על פי הוראות הדין ,והן אלה אשר שינו את מועד הנזילות של הקופה.

העברת ניהול הקופה לנתבעת 2 נעשתה בעקבות רפורמת וועדת בכר אשר חייבה את הבנקים למכור את אחזקותיהם בקופות הגמל,וכי לאור הוראת האוצר לא נתבקשה הסכמת התובע,אך הודעה על השלמת הליך המכירה נשלחה לעמיתי הקופה ובכללם התובע,לרבות אפשרות ביצוע ההעברה לפני השלמת המכירה,ובנוסף העניין פורסם בתקשורת כפי נהלי משרד האוצר.

באשר לעיתוי שחרור הכספים טוען הנתבע כי אכן בתאריך 19/9/2008 הגיש התובע בקשה למשיכת הכספים שהצטברו לזכותו בקופה,בסניף הבנק,וכי מניין הימים למשיכת הכספים מתחיל ממועד הגעת הבקשה למשרדי קופת הגמל,וזאת בהתאם להוראות תקנה 41 יא לתקנות מס הכנסה(כללים לאישור וניהול קופות גמל)תשכ"ד-1964.

הבקשה הגיעה למשרדי הקופה בתאריך 22/9/2008 סמוך לראש השנה העברי אך הבקשה טופלה בסמיכות לאחר קבלתה תוך זמן סביר,גם בהתחשב בעיתוי הגשתה,שבוע לפני ראש השנה העברי,התשלום בוצע בשני מועדים 7/10/2008 ו 12/10/2008 בשל עומס עבודה במשרדי הקופה הן בשל חגי ישראל שחלו באותה תקופה והן בשל ריבוי בקשות משיכת הכספים,כך ש 8-9 ימי עסקים הם בגדר זמן סביר למשיכת הכספים.

עוד טוען הנתבע כי בפרק הזמן שבין הגשת הבקשה עד למשיכת הכספים עלולים או עשויים לחול שינויים בשווי הכספים אם כלפי מעלה ואם כלפי מטה והכספים המשוחררים הם לפי שווי הקופה במועד השחרור,כך שגם במצב בו ערך הכספים היה עולה,התובע היה מקבל סכומים גבוהים יותר.
עוד טוען הנתבע כי בתאריך 31/8/2008 יתרת הקופה עמדה על 73,893 ₪ ולא כפי טענת התובע,וכי האישור שהנתבעת 2 מנפקת מראה על יתרה מקורבת ולא מדויקת.

עוד טוען הנתבע כי נזקים באם נגרמו לתובע,הרי שהם אינם עולים על הסך 5,174 ₪ כפי המפורט להלן:

יתרת הכספים נכון ל 31/8/2008 עמדה כאמור על 73,893 ₪.

הכספים שהועברו בפועל בשני המועדים המצויינים ע"י התובע עמדו על סך כולל של 61,825 ₪.

בתאריך 12/11/2008 הועבר לתובע סכום נוסף של 4,123 ₪.

לו היו הכספים מועברים בתאריך 28/9/2008 סכום המשיכה הראשונה היה מסתכם בסך של 47,892 ₪ והסכום השני מסתכם בסך 19,107 ₪,קרי הפרש של 5,174 ₪.

בנוסף,לזכות התובע נותר סכום של 2,700 ₪ שהינו סכום קצבתי בלבד לאור ההפקדות שבוצעו לאחר 1/7/2008 כך שגם סכום זה יש לנכות מסכום התביעה.

בדיון שהתקיים לפניי התייצבו התובע ונציגה מטעם הנתבע 1 שביקשה להתייצב הן בשם הנתבע 1 והן בשם הנתבעת 2.

נציגת הנתבע 1 שהתייצבה לדיון היא מנהלת מחלקת קופות הגמל אצל הנתבע 1.

התובע אישר קבלת הסך הנוסף של 4,123 ₪ לאחר הגשת התביעה.

התובע אף אישר כי ההפקדות החל מחודש ינואר 2008 הם לקופה קצבתית ולאחר מכן הוא ביקש את הפסקת ההפקדות.

נציגת הנתבעים ציינה כי הפקדות התובע הן משלושה סוגים,הראשון עד 2003 אינן חייבות במס,החל משנת 2003 הרווחים מההפקדות מחויבים במס,והחל מ ינואר 2008 ההפקדות הן לקופה קצבתית.

שינויים אלו בסוגי ההפקדה הם תולדה של שינוי בחקיקה ולא משיקולים שלנתבעים קיימת עליהם שליטה או שיש להם שיקול דעת כלשהוא לגביהם.
נציגת הנתבעת אישרה כי אכן ממועד קבלת הבקשה לשחרור הכספים,יש לבצע את שחרור הכספים תוך 4 ימי עסקים.

שחרור הכספים,לכל הדעות בוצע באיחור מעבר לאותם 4 ימי עסקים.

אין חולק כי בין לבין ערך הכסף בקופה ירד.

יחד עם זאת,חישוב ההפסד או הנזק שהתובע טוען לו הוא פשטני מידי ואיננו משקף נכונה את ההפסד בפועל שנגרם לו.

טענת הנתבעים לאיחור היא בין היתר הוראות האוצר באשר לאפשרויות שחרור הכספים בחלק הקצבתי וניתן אישור לשחרור ההפקדות מחודש ינואר עד יוני 2008 בלבד.

לטענת נציגת הנתבעים,מעבר לכספים ששוחררו בפועל לא ניתן לשחרר כספים נוספים שהם קצבתיים כפי הוראות האוצר.

לפי דברי נציגת הנתבעים,גם אם התובע היה מקבל את הכספים לאחר 4 ימי עסקים,הכסף שהיה משוחרר לידיו היה סך של 69,529 ₪ לעומת סך של 68,260 ₪ שהוא קיבל בפועל כך שמדובר בהפרש של קצת מעל 1,000 ₪ ולא כפי טענת התובע ובאשר לחלק הקצבתי,ניתן לשחרר את הכספים באמצעות קופת קצבה בלבד בהתאם לפרוצדורה המקובלת.

הנתון היחד שניתן לקבוע לגביו בוודאות הוא ששחרור הכספים נעשה באיחור ולא במועד.

באשר לנזק הנטען ע"י התובע,הרי שכפי שכבר צוין,מדובר בחישוב פשטני שאין לקבלו ועל התובע היה להצטייד בעדות איש מקצוע להראות את הנזק הממשי האמיתי.

באשר לאותו נזק,אין לפניי אלא דברי נציגת הנתבעים כפי שצוינו לעיל.המסקנה המתבקשת היא שהתובע זכאי לתשלום נוסף של 1,269 ₪ כשסכום זה נושא הפרשי הצמדה וריבית כחוק מיום 28/9/2008 ועד לתשלום המלא בפועל ועל הנתבעים לשלם לו סכום זה תוך 14 יום מהיום שאם לא כן ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצל"פ לגבייתם.

בנוסף,ישאו הנתבעים בהוצאות התובע בגין הליך זה בסך 400 ₪ להיום וסכום זה גם הוא ישולם תוך 14 יום מהיום שאם לא כן,ניתן יהיה לנקוט הליכי הוצל"פ לגבייתו.


בקשת רשות ערעור לבית המשפט המחוזי תוך 15 יום.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גמלה מקופת גמל לקצבה

 2. מימוש עיקול על קופת גמל

 3. מימוש עיקול על קופת גמל

 4. איחור בתשלומים לקופת גמל

 5. הצעת חוק קופות גמל אישיות

 6. איחור בשחרור כספים מקופת גמל

 7. הפקדת פיצויי פיטורים בקופת גמל

 8. הצעת חוק מבוטחי עמיתי קופות הגמל

 9. העדר אפשרות להעביר כספים לקופת גמל

 10. משיכת כספים מקופות גמל לפיצויים על ידי מעביד

 11. חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל), התשס"ה-2005

 12. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופת גמל), תשכ''ד-1964

 13. תקנות עבודת נשים (מועדים וכללים לתשלומים לקופת גמל), התשס''ח-2008

 14. תקנות מס הכנסה (קביעת ניירות ערך זרים לענין קופות גמל), התשס''ג-2002

 15. תקנות מס הכנסה (ניכוי מסכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל), התשמ''ב-1981

 16. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשנ''ז-1996

 17. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה), התשס''ח-2008

 18. צו מס הכנסה (קביעת סכומים ששולמו למעביד מאת קופת גמל כהכנסה), התשמ"א-1981

 19. תקנות מס הכנסה (ניכוי הוצאות של עמית בקופת גמל מרכזית לקצבה), התשס''ג-2003

 20. תקנות מס הכנסה (תנאים להתרת הוצאות בגין תשלומי מעביד לקופת גמל), התשמ''ח-1988

 21. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (חישוב שווי נכסים), התשס''ט-2009

 22. תקנות הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (סכום מוגן בקופת גמל לתגמולים), התשנ''ה-1994

 23. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (קופת גמל בניהול אישי), התש''ע-2009

 24. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ח-2008

 25. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראת שעה) (מס' 2), התשס''ט-2008

 26. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (אגרה שנתית לחברה מנהלת), התשס''ז-2007

 27. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (העברת כספים בין קופות גמל), התשס''ח-2008

 28. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסים (קופות גמל) (הפחתה של סכומי העיצום הכספי), התשס''ח-2007

 29. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (רכישה ומכירה של ניירות ערך), התשס''ט-2009

 30. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הוצאות ישירות בשל ביצוע עסקאות), התשס''ח-2008

 31. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (השתתפות חברה מנהלת באסיפה כללית), התשס''ט- 2009

 32. תקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (הגנה ממשלתית על החיסכון הפנסיוני) (הוראת שעה), התשס''ט-2009

 33. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה בדבר הגבלת סכומי ההפקדות לקופת גמל לתגמולים), התשס''ב-2002

 34. תקנות מס הכנסה (כללים לאישור ולניהול קופות גמל) (הוראות שעה לענין הגבלת סכומי ההפקדות בקופת גמל לתגמולים), התש''ס-2000

 35. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון