תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

האם מזונות זמניים מהווים פסק דין חלקי ?

המזונות הזמניים אינם אלא אחת מצורותיו של סעד זמני. טיבו של כל סעד זמני, וצו למזונות זמניים בכללו,שהוא ניתן למי שלפי סברת בית המשפט זקוק לו ,עד שיתברר דינו.

משום שהחלטה למזונות זמניים הינה, במהותה, צו זמני לכל דבר, צו כזה עומד בתוקפו עד למתן פסק דין בתובענה או עד להחלטה אחרת על ידי בית המשפט.

אשר על כן משניתן פסק דין בתובענה למזונות, צו למחיקת התובענה ולא נאמר בו דבר לעניין ההחלטה למזונות זמניים, הסתיים תוקפו של הסעד הזמני, לכל המאוחר באותו מועד.

בית המשפט דחה את טענת ב"כ האישה שההחלטה למזונות זמניים היא פסק דין חלקי.

להלן פסק דין בנושא תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה:

פסק דין

1.     לפני ערעור על החלטת ראש ההוצל"פ באילת (כב' הש' מ. נדל) שניתנה ב-16/10/01 ,בה עוכבו ההליכים שננקטו בתיק הוצל"פ 494/92 . ההליכים ננקטו לגביית מזונות זמניים (להלן:"ההחלטה למזונות זמניים"),שנפסקו על ידי כב' השופט טימור בביהמ"ש המחוזי בב"ש בתיק מ.א. 860/91 ביום 10/3/92. הצדדים כולם יהודים.
     להשלמת המסגרת העובדתית יש להוסיף שביום 2/11/92 נמחקה ,ע"י כב' הש' טימור, התובענה במסגרתה נקבעו המזונות הזמניים.

2.     לטענת המערערת,אשת המשיב (להלן:"האישה"), טעה ראש ההוצל"פ שעיכב את ההליכים על פי סעיף 11(ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות) התשי"ט-1959 (להלן:" סעיף 11 לחוק").
נטען שסמוך לפסיקת המזונות הזמניים,כ-4 חודשים לאחר שניתנה, נפתח תיק ההוצל"פ והיו במסגרתו דיונים. ב-5/92 אף נדחתה בקשת המשיב (להלן:"הבעל") לעיכוב הליכים.
אמנם מ-1992 לא פעלה האשה בתיק ההוצל"פ ,משום שפחדה מהבעל, אך בשל מצוקה כלכלית המשיכה לפעול בשנת 2001. אין תחולה לסעיף 11 לחוק.

3.     הבעל,במקום להשיב, הגיש בקשה להארכת מועד להגשת ערעור מטעמו. לאחר שמלא הבעל את ההוראות שנקבעו בבש"א 679/02 נתקבל ערעורו.
     בערעור הבעל,שהוא למעשה תשובה לערעור האשה, נטען כי אכן טעה ראש ההוצל"פ בעשותו שימוש בסעיף 11 לחוק ,אולם בכל מקרה היה דין בקשת ה"פרעתי" שהגיש (סומנה מ/1 ונמצאת בתמ"ש 14201/01) להתקבל והיה מקום להורות על עיכוב הליכי ההוצל"פ, אם כי מטעם אחר. הטעם הוא מחיקת התובענה ומשום כך בטלות ההחלטה למזונות זמניים.

4.     הדין עם אשה וגם עם הבעל לגבי טעות ראש ההוצל"פ בעשותו שימוש בסעיף 11 לחוק.
     הדין גם עם הבעל, ביחס לאפשרות גביית מזונות זמניים משנמחקה התובענה, כפי שיובהר, והתוצאה בסופו של דבר היא שהיה מקום לקבל את טענת ה"פרעתי" של הבעל לגבי ההחלטה למזונות זמניים.

5.     על פי סעיף 11(ב) לחוק לתיקון דיני משפחה (מזונות),הוא הסעיף עליו הושתתה ההחלטה בהוצל"פ:"מזונות שלא התחילו לפעול לגבייתם תוך שנתיים לאחר התקופה שבעדה הם נפסקו, אין לגבותם אלא ברשות בית המשפט".

     סעיף 11(ב) קובע תקופת התיישנות,מעין התיישנות,משום שאין גבייה אלא ברשות ביהמ"ש, לגבי מזונות שאינם על פי הדין האישי והם על פי החוק. בענייננו המזונות הזמניים נקבעו על פי הדין האישי ולא החוק ולכן לא היתה מלכתחילה תחולה לסעיף.
ראה הוצאה לפועל הליכים והלכות, דוד בר אופיר,הוצאת פרלשטיין גינוסר,מהדורה חמישית-2001,עמ' 635 , מזונות ילדים הלכה למעשה ,שלם וגריידי,הוצאת חוקת המשפט בע"מ,מהדורה שנייה מורחבת , עמ' 430. בר"ע (ת"א) 2423/93 ,לא פורסם, ע"א 799/76 שוחט נ שוחט,לב(1)588,587, המ' 22/72 נדב נ נדב כו(1) 607.

6.     לכל היותר יכול היה ראש ההוצל"פ לברר האם ראוי להעביר את נטל הראיה, שהחוב לא סולק אל הזוכה, מחמת השהיית ההליכים מאז נפתח תיק ההוצל"פ וההליכים האחרונים שננקטו (מ-1992 עד 2001 כ-9 שנים). ראה שם, אצל בר אופיר עמ' 634 וכן שם,אצל שלם וגריידי עמ' 430.

7.     המזונות הזמניים אינם אלא אחת מצורותיו של סעד זמני. טיבו של כל סעד זמני, וצו למזונות זמניים בכללו,שהוא ניתן למי שלפי סברת בית המשפט זקוק לו ,עד שיתברר דינו. ע"א 342/83 גלוזמן נ גלוזמן,לח(4)105. מדובר בסעד זמני,כשאין לפני בית המשפט את מכלול הראיות,שלב ראשוני. ע"א 542/68 בן סירה נ בןמ סירה ,כג(1)169, בר"ע 324/88,אדר נ אדר, מב(3) 347.
     משום שהחלטה למזונות זמניים הינה,במהותה,צו זמני לכל דבר,צו כזה עומד בתוקפו עד למתן פסק דין בתובענה או עד להחלטה אחרת על ידי בית המשפט. בר"ע(ת"א)28/96 כהן נ כהן,לא פורסם.

     אשר על כן משניתן פסק דין בתובענה למזונות, צו למחיקת התובענה, ב-2/11/92, ולא נאמר בו דבר לעניין ההחלטה למזונות זמניים, הסתיים תוקפו של הסעד הזמני,לכל המאוחר באותו מועד.
     התוצאה היא שלא היה על הבעל לשלם על פי ההחלטה למזונות זמניים לגבי התקופה שמאותו מועד ואילך,צדק הבעל בטענת ה"פרעתי" שהגיש בעניין זה להוצל"פ לגבי החיובים ביחס לאותו מועד ואילך.

     אני דוחה טענת ב"כ האישה שההחלטה למזונות זמניים היא פסק דין חלקי. תמ"ש(ת"א)32180/98 בש"א 4091/99 פליסר נ פליסר דינים משפחה כרך א, 163.

אני גם דוחה את הטענות שסכום המזונות הזמניים לא היה משתנה לו ניתן היה פסק דין לאחר בירור התובענה,שהוא יכול היה רק לעלות על סכום המזונות הזמניים ועוד, טענות ספקולטיביות,תיאורטיות,כיוון שהתובענה לא התבררה ולא ניתן פסק דין לגופו של עניין.

לא נכונה גם טענת ב"כ האשה שאם ביהמ"ש לא נדרש לסעד הזמני בפסק הדין הרי מה שהיה הוא שיהיה,היינו הסעד הזמני ממשיך לעמוד בתוקפו. הכלל הוא שמסתיים תוקפו של הסעד הזמני אלא אם כן נקבע אחרת בפסק-הדין, או במקרים מיוחדים שנקבעו בתקנות. ראה לענין זה תקנה 370 לעומת תקנה מיוחדת שמשאירה בתוקף סעד זמני, תקנה 258 יז' (ב) לתקנות סדר הדין האזרחי, התשמ"ד - 1984, במקרה כזה קבע המחוקק שצו עיקול זמני יפקע בתום 5 שנים ממתן פסק-הדין, וכן תקנה 258 יח' (ב), צו עיכוב יציאה נגד קטין, שיהיה בתוקף עד מלאת לקטין 18 שנים, זולת אם הורה בית המשפט אחרת.

8.     נותר להידרש לתקופה שמהמועד שנקבע חיוב במזונות זמניים ועד למחיקת התובענה, מה דינו של החיוב בתקופה זו. האם ניתן לגבות את המזונות הזמניים בתקופה זו.

     בדרך כלל כל מה שקורה עד למתן פסק-הדין נבלע בו. לא כך לגבי תשלומי מזונות לאחר הגשת התביעה ולפני מתן פסק-הדין. פסק דין למזונות (חיוב בהם או דחיית תביעה או מחיקתה) אינו מכבש שמופעל ללא שיקול דעת. שם, אצל בר אופיר, עמ' 635.

     כמו כן, הכלל הוא שאם שולם תשלום שאינו מגיע יש להחזירו וגם צו מזונות זמניים יכול להתבטל למפרע. עם זאת, רשאי בית המשפט, בנסיבות מיוחדות, לפסוק שלמרות שנדחתה התביעה למזונות אין מקום להשיב סכומי מזונות ששולמו על פי הצו למזונות זמניים.
     ע.א. 433/72 כרמלי נ. כרמלי כז (1) 538. בענין אחד אף נפסק שאין להחזיר מזונות זמניים שנגבו לאחר שהתביעה העיקרית נדחתה. ע.א. 7038/93 סלומון נ. סלומון נא (2) 577.
     הלכה היא כי חיוב להשיב דמי מזונות ששולמו ביתר, אם בית המשפט סבור ששולמו ביתר, מסור לשיקול דעת בית המשפט ויש מגוון שיקולים שבית המשפט ישקול. ע.א. 125/86 סימונוב נ. סימונוב דינים עליון כרך ג', 934; ע.א. 591/81 פורטוגז נ. פורטוגז לו (3) 449; ע.א. 413/85 רוט נ. רוט מ (1) 835; ע.א. 4322/90 אדלשטיין נ. אדלשטיין מו (1) 289 ועוד.

     כל זאת כאשר שולמו דמי מזונות על פי צו למזונות זמניים והשאלה היתה האם להורות על החזר.

     בעניננו לא מדובר בדמי מזונות זמניים שנגבו והשאלה היא אם להחזירם, אלא השאלה היא האם לאפשר גבייה של דמי מזונות זמניים שלא נגבו ובינתיים נמחקה התובענה. לא רק זאת, אלא שחלפו 9 שנים לאחר שנקבעו המזונות הזמניים ועתה מבקשים לגבותם. מדובר במזונות זמניים לתקופה שמ - 22.12.91, הוא המועד לתחילת תשלומם, ועד 11/92, אז נמחקה התובענה, היינו כ - 10 חודשים. דמי מזונות ל - 10 חודשים שמבקשים לגבות אותם עתה, בחלוף 9 שנים.

     הואיל ובית המשפט שמחק את התובענה לא הורה כל הוראה לגבי המזונות הזמניים, אני סבורה שעם מחיקת התובענה התבטל גם הצו למזונות זמניים, שלא נגבו ואין אפשרות לגבות אותם.
     
9.     התוצאה היא, בסיכומו של דבר, שאין על הבעל לשלם על פי ההחלטה למזונות זמניים, אין לנקוט הליכי הוצאה לפועל לגבי אותה החלטה, מתקבלת טענת "הפרעתי" של הבעל (במובן שאין עליו למלא אחר ההחלטה למזונות זמניים).

     אין צו להוצאות, למרות שערעור הבעל התקבל משום שגם הטענה לערעור של האישה לגבי הטעות בהחלת סעיף 11 (ב) היתה נכונה ומשום שלא היה צורך בהגשת ערעור הבעל ואת הטענות שבערעורו יכול היה להביא בעיקרי טיעון מטעמו, על פי התקנות שבסדר הדין האזרחי (258 כח ואילך).

להחזיר לצדדים פקדונות שהפקידו ערובה להוצאות. לשלוח לצדדים.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מזונות בגיר

 2. מזונות אב חייל

 3. מזונות חסרי דת

 4. מזונות אב מובטל

 5. מזונות מהעיזבון

 6. דמי טיפול מזונות

 7. דין אישי במזונות

 8. גובה מזונות אישה

 9. מזונות עד גיל 21

 10. מזונות לילד מרדן

 11. מזונות ילד מהאבא

 12. הסכם מזונות בגיר

 13. דמי מזונות תינוק

 14. ביטול הסכם מזונות

 15. מזונות אישה עובדת

 16. מזונות מעל גיל 15

 17. תביעת מזונות דוגמא

 18. מזונות לפי דין דתי

 19. מזונות אחרי גיל 18

 20. כריכת מזונות ילדים

 21. זכות ילדים למזונות

 22. פיצול תביעת מזונות

 23. תביעת מזונות ילדים

 24. הגדרת בעל מורד

 25. מזונות מהבעל בחו''ל

 26. מעוכבת מחמתו להינשא

 27. חישוב מזונות זמניים

 28. מזונות נכה מהעיזבון

 29. תביעה להפחתת מזונות

 30. מזונות לפי רמת חיים

 31. בקשה למזונות זמניים

 32. מזונות אישה שמשתכרת

 33. ערעור על גובה מזונות

 34. שינוי פסק דין מזונות

 35. התיישנות מזונות בגיר

 36. תביעת מזונות נגד האב

 37. כפל קצבה דמי המזונות

 38. מזונות ילדים דרוזים

 39. פסק דין בנושא מזונות

 40. תביעת מזונות מהעזבון

 41. מזונות אישה לא עובדת

 42. תביעת אם למזונות ילדים

 43. מזונות ילדים עד גיל 15

 44. עורך דין בענייני מזונות

 45. מזונות בהתאם לרמת החיים

 46. בקשה לביטול חיוב מזונות

 47. חוק המזונות הבטחת תשלום

 48. סמכות לדון במזונות אישה

 49. בקשה להעלאת סכום מזונות

 50. מזונות ילדים לאב מוסלמי

 51. הוצאות בר מצווה - מזונות

 52. הגדלת מזונות רטרואקטיבית

 53. דחיה על הסף תביעת מזונות

 54. הפחתת אגרה מתשלום מזונות

 55. מזונות קטין מהסבא והסבתא

 56. מזונות לילד מתחת לגיל 15

 57. עיקול רכב בגין חוב מזונות

 58. בקשה לקבוע מזונות זמניים

 59. פסיקת מזונות טרום זמניים

 60. צמצום מזונות לאישה שעבדה

 61. תביעת מזונות ילדים מהאבא

 62. סמכות שיפוט מזונות קטינים

 63. דחיית תביעת מזונות על הסף

 64. עד איזה גיל משלמים מזונות

 65. תביעת קטינים למזונות מהאב

 66. הגדלת מזונות בגין התעשרות

 67. תביעה למזונות אישה וילדים

 68. נקודות זיכוי למשלם מזונות

 69. תביעה רכושית ומזונות קטין

 70. דחיית תביעה להפחתת מזונות

 71. מזונות ילדים מביטוח לאומי

 72. הפחתת מזונות בגלל פיטורים

 73. בקשת דחייה של תביעת מזונות

 74. פסק דין בנושא מזונות ילדים

 75. פסק דין מזונות אישה וילדים

 76. בקשה לחלוקת מזונות לתשלומים

 77. תביעת מזונות אישה וילד מהאב

 78. מזונות קטין מאב שאינו משתכר

 79. הערעור נגד חיוב במזונות האשה

 80. תביעה עצמאית של קטין למזונות

 81. מזונות קטינים לפי הדין האישי

 82. מזונות אישה בדין קדימה בפש"ר

 83. סירוב להתגרש כדי לקבל מזונות

 84. מזונות אישה ללא ילדים קטינים

 85. פריסת חוב מזונות בהוצאה לפועל

 86. הולדת ילד נוסף בתביעה למזונות

 87. נישואים אזרחיים - תביעת מזונות

 88. תשלום מזונות לאחר מחיקת התביעה

 89. תביעה להגדלת מזונות בשם קטינים

 90. דחיית תביעת מזונות מחוסר סמכות

 91. בקשה לפסיקת מזונות זמניים לקטין

 92. אי תשלום מזונות ויצירת חובות חדשים

 93. תביעה למזונות אישה כשהבעל בחו''ל

 94. בקשת דחייה על הסף של תביעת מזונות

 95. הגדלת מזונות ילדים בגלל מצב רפואי

 96. הפסקת חיוב מזונות עקב שינוי הנסיבות

 97. הפחתת מזונות ילדים בגין שינוי נסיבות

 98. בקשה לדחייה על הסף תביעת מזונות קטין

 99. תביעה של סבתא נגד האב למזונות קטינים

 100. תביעת מזונות ראשונית או הגדלת מזונות

 101. חוק המזונות (הבטחת תשלום), תשל"ב-1972

 102. תקנות המזונות (בקשות תשלום), תשל''ג-1972

 103. תקנות המזונות (הבטחת תשלום), תשל''ג-1973

 104. חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות), תשי"ט-1959

 105. ניכוי אגרה 1% מתשלומים בתיקי מזונות בהוצאה לפועל

 106. תקנות מס הכנסה (קביעת סכום הניכוי בעד תשלום מזונות לתושב חוץ), התשמ''ב-1982

 107. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון