סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

בית המשפט פסק כי משנקבע כי יש לבצע פסק הבורר כלשונו, אין המערער זכאי למחזר טענותיו ולהביאן מחדש בפני ראש ההוצאה לפועל במסגרת בקשה בטענת "פרעתי", שכן כב' ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך לבחון נכונותו של פסק הדין ואינו יכול לשמש תחליף לערכאות הדיוניות ולא ניתן להפכו לבית משפט זוטא שיברר טענות שונות בין צדדים שונים, שהמקום לברר אותן הוא בבית המשפט המוסמך.

להלן פסק דין בנושא סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין:

פסק דין

1.     ערעור על החלטת כב' ראש ההוצאה לפועל בחיפה (כב' הרשם מר ד' מאזן), מתאריך 4.11.2003 בתיק הוצל"פ [חיפה] 02-07159-00-0.

2.     בהחלטתו האמורה דחה כב' ראש ההוצאה לפועל טענת המערער כי אינו חייב לקיים את פסק הבוררות שהוגש לביצוע. בהחלטתו הזכיר כב' ראש ההוצאה לפועל, כי בקשה קודמת בטענת פרעתי שהוגשה על ידי המערער נדחתה, וכי מאז הגשת בקשתו הראשונה של המערער בטענת "פרעתי", לא שילם המערער כל תשלום, ועל כן לא נוצרה כל עילה לדיון מחדש בטענת "פרעתי".


3.     הודעת הערעור שהגיש המערער קשה עד מאוד להבנה, ועל כן, בישיבה שקיימתי במעמד הצדדים בתאריך 19.10.04 הגדרתי המחלוקות שבין הצדדים, ובסופו של דבר מתברר, כי המערער טוען שיש להפחית מחובו על פי פסק הבורר חמישה סכומי כסף, עליהם אעמוד להלן.

4.     סך 425,000 ₪ שהועבר מבית המשפט ל"חשבון הפרוייקט":

(א)     פסק הבורר ניתן בקשר עם "עסקת קומבינציה" שנעשתה בין המערער והמשיבים, במסגרתה היה על המערערים לבנות בית דירות על מקרקעין שבבעלות המערער. לצורך ביצוע הפרוייקט, פתחו הצדדים חשבון משותף, המכונה על ידי המערער "חשבון הפרוייקט". עיקר תביעת המשיבים, שנדונה בפני הבורר נגעה לסכומי כסף שהיה על המשיבים לשלם כדי לכסות את יתרת החובה שנוצרה ב"חשבון הפרוייקט".

(ב)     לטענת המערער, בעת שפתח בהליכים בבית המשפט נגד בנק לאומי לישראל בע"מ, חוייב על ידי בית המשפט להפקיד סך 425,000 ₪ כערובה, וזאת במסגרת בקשה לסעד זמני שביקש. בתאריך 10.7.98 הועבר הסכום האמור לחשבון הפרוייקט, בה בשעה שפסק הבורר ניתן קודם לכן, בתאריך 7.7.97. על כן, לטענת המערער, הסכום האמור לא הובא בחשבון על ידי הבורר בפסק הבוררות, ומכיוון שהועבר לחשבון הפרוייקט, יש להפחיתו מסכום החוב על פי פסק הבורר.


(ג)     על כך משיב ב"כ המשיבים, כי טענתו זו של המערער כבר נדונה וקיים לגביה מעשה בית דין, והמעשה נעשה בפסק דין שניתן בבית משפט זה בתיק אז' 619/00, על ידי חברי, כב' השופט י' עמית, בתאריך 14.7.02. זאת ועוד, ב"כ המשיבים מזכיר, כי המערער ערער על פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט י' עמית לבית המשפט העליון (ע"א 1300/00), וערעורו נדחה.


(ד)     אכן, בסעיף 22 לפסק הדין מתייחס כב' השופט עמית לסכום האמור (הוא הסך 403,000 בערכי קרן), וקובע, כי "גם אם הבורר טעה ולא לקח את הסכום בחשבון במסגרת פסק הבוררות, הרי שטעות אינה עילה להתערבות בפסק בורר, מה עוד שפסק הבורר כבר אושר ונוצר מעשה בית דין".

     זאת ועוד, כב' השופט עמית, כדרכו, לא פטר עצמו בנימוק הדיוני, אלא טרח ונכנס לעוביה של ההתחשבנות בין הצדדים, ובחן את ההיבטים החשבוניים הנובעים מהפקדת הסכום הנזכר לחשבון הפרוייקט, והגיע למסקנה כי אין להפחיתו.


(ה)     לאחר ששקלתי טענות ב"כ הצדדים, וקראתי פסק דינו של כב' השופט י' עמית, הגעתי למסקנה כי הדין הוא עם המשיבים, ומכיוון שטענות המבקש ביחס להפחתת הסכום האמור מחובו על פי הבוררות כבר נדונו והתבררו, אין להן מקום במסגרת בקשת המערער בטענת "פרעתי".


5.     סך 480,000 ₪ שלטענת המערער קיבלו המשיבים מעזבון אחיו המנוח, עמנואל הקיני ז"ל:

(א)     טענת המערער בעניין זה היא, כי בשעתו משך אחיו המנוח סכום כסף מ"חשבון הפרוייקט", ולאחר פטירתו נעשתה פשרה בין עזבונו והמשיבים, והעזבון שילם למשיבים סך 480,000 ₪. לטענת המערער, המשיבים לא הפקידו הסכום האמור ב"חשבון הפרוייקט", שהרי אם היו עושים כן יתרת החובה בחשבון הייתה מתאפסת. המערער טוען אפוא, כי מכיוון שהמשיבים נטלו הסכום ששולם על ידי עזבון אחיו המנוח, ולא הפקידו אותו ב"חשבון הפרוייקט", יש להפחית סכום זה מסכום החוב על פי פסק הבוררות.


(ב)     ב"כ המשיבים משיב לטענה זו, כי הסכום הנזכר שולם לידי המשיבים על ידי מנהל העזבון, עו"ד א' פיש, וזאת בקשר עם פרוייקט שנבנה ברח' אידר בחיפה, בה בשעה ש"חשבון הפרוייקט" מושא פסק הבורר, התייחס לפרוייקט שברח' הגליל בנווה שאנן, ועל כן אין לערב בין השניים. עוד מזכיר ב"כ המשיבים, כי גם עניין זה זכה להתייחסות ראויה בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט י' עמית.


(ג)     על פי נספח ע/46, שצרף המערער לסיכומיו, בתאריך 28.2.99 נעשתה פשרה בין מנהל העזבון והמשיבים, ולפיה שילם מנהל העזבון למשיבים סך 432,699 ₪, ובסעיף 3.1 להסכם הפשרה נקבע:

"הצדדים מתחייבים לשתף בינהם פעולה בכל הנוגע למימוש האמור בהסכם זה [ב]מלואו, וכן בכל הנוגע למימוש פסק הדין שניתן בבוררות שנערכה בין אוריאל גניזדוביץ לבין הנתבעים."

     הנני סבור, כי דברים אלה מלמדים שהסכום ששילם העזבון לידי המשיבים אינו יכולה לבוא בחשבון בהתחשבנות שבין המערער והמשיבים, שהרי באותה עת כבר ניתן פסק הבוררות, ואם היה מקום להביא את הסכום ששילם העזבון בחשבון, כי אז היו הצדדים קובעים זאת במפורש בהסכם הפשרה, ואף לכך התייחס כב' השופט י' עמית בפסק דינו (עמ' 18 לפסק הדין, שורות 25 עד 29).


(ד)     אם לא די בכך, כי אז מקובלת עלי אף טענת ב"כ המשיבים, המאזכרת את פסק הדין שניתן על ידי כב' השופט י' עמית. בעניין זה אזכיר, כי הבסיס לקביעת הסכום האמור בהסכם הפשרה שנעשה בין העזבון והמשיבים היה דו"ח שנערך על ידי רו"ח פרנקל, שכותרתו "משיכות עמנואל הקיני", ולפיו משיכותיו של מר הקיני ז"ל הסתכמו בסכום של 207,160.60 ₪ (בערך נומינלי). בתחתית הדו"ח כתב רו"ח פרנקל הערה בכתב ידו, והיא, ש"הרשימה בסך 207,160.60 ₪ (נומינלי) נבדקה על ידי והוגשה לבוררות (נכסי יעל) - א' גניזדוביץ". מכאן עולה, שהדברים נבחנו על ידי הבורר בפסק הבוררות, ואף לעניין זה התייחס כב' השופט עמית בפסק הדין שניתן על ידו, ואין אפוא מקום לעורר הדברים מחדש במסגרת טענת "פרעתי" לפי סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל, תשכ"ז - 1967.


(ה)     על כן, הנני מקבל טענת המשיבים בעניין זה, והנני דוחה טענת המערער כי יש להפחית הסכום האמור מסכום חובו על פי פסק הבוררות.


6.     סך 207,000 ₪ שהיה על המשיבים לשלם לבנק, ושולם על ידי המערער:


(א)     טענת המערער בפרק זה היא, כי המשיבים חויבו לשלם לבנק ריבית בסך 207,000 ₪, שהצטברה על יתרות החובה ב"חשבון הפרוייקט" עד לתאריך 1.1.97. ואולם, לטענת המערער, סכום זה שולם על ידו, ועל כן יש להפחית הסכום מחובו על פי פסק הבוררות.


(ב)     בסיכומיו טוען המערער, כי הסכום הנטען על ידו (207,508 ₪), הוא 30% מסכום כולל של הוצאות מימון בסך 632,730.79 ₪, המתייחסות לתקופה שמחודש דצמבר 1992 ועד לחודש דצמבר 1996, וכי בפסק הבורר קיימת קביעה לפיה הסכום האמור חל על המשיבים ולא על המערער.


(ג)     לטענות המערער בעניין זה משיב ב"כ המשיבים, כי המערער לא הציג מסמך כלשהו המלמד על כך שהסכום האמור שולם על ידו, ועוד מוסיף ב"כ המשיבים וטוען, כי אף עניין זה קיבל ביטוי הולם בפסק הדין שניתן על ידי כב' השופט י' עמית. לעומת זאת, טוען המערער, כי "בפסק דינו של כב' השופט י' עמית אין כל התייחסות לטענת המערער כי הוצאות המימון והריבית בסך 207,508 ₪ יש לקזז מכל סכום המגיע למשיבים".


(ד)     ראשית, אם הבסיס לטענת המערער הוא, כי הסכום הנזכר שולם על ידו, מצופה היה כי יציג מסמך המאשר זאת. ואולם, למרות שהמבקש מצרף לכתבי הטענות המוגשים על ידו מסמכים רבים, לא מצאתי כי צורפה קבלה המעידה על כך שהסכום הנזכר שולם על ידו.

     זאת ועוד, מתברר כי אף סכום זה זכה להתייחסותו של כב' השופט י' עמית בסעיף 22 לפסק דינו הנזכר, והזכיר, כי הסכום האמור הוא הסכום שעזבון עמנואל הקיני ז"ל התחייב לשלם במסגרת הסכם הפשרה (וראה אף את הדו"ח שערך רו"ח פרנקל, ואשר צורף להסכם הפשרה).

(ה)     על כן, הנני דוחה טענות המערער אף ביחס לסכום זה.


7.     סך 46,000 ₪ ששולם כשכ"ט עו"ד:

(א)     על פי פסק הבוררות חויב המערער לשלם לבא כוחו של בנק לאומי לישראל שכ"ט בסך 46,000 ₪. לטענת המערער הסכום האמור שולם על ידו, אלא שהמשיבים גבו סכום זה אף מהדיירים שרכשו דירות בבניין, כך שלמעשה המשיבים זכו בכפל הסכום.

(ב)     כיון שמדובר בחיוב שהמערער היה חייב בו על פי פסק הבורר, הרי שהתשלום שבוצע על ידו נעשה כדת וכדין. אם זכו המשיבים בתשלום כפול, כי אז לדיירי הבניין קיימת זכות תביעה כלפי המשיבים להשיב להם הסכומים שהמשיבים גבו שלא כדין.

(ג)     מכל מקום, הדיירים שרכשו דירות בבניין אינם צד להתדיינות שלפני, ולא ניתן לשמוע עמדתם, והנני סבור כי לשכת ההוצאה לפועל אינה המקום המתאים לברר את השאלות העובדתיות הצריכות ברור בעניין זה, אשר דיירי הבניין צריכים לקחת בו חלק ולהשמיע עמדתם. די לי בכך שהמערער שילם למשיבים סכום אשר היה עליו לשלם להם על פי פסק הבורר, והנני דוחה טענותיו בעניין זה.


8.     הסך 1,002,672 ₪:

(א)     המערער טוען כי יש להפחית מסכום חובו סך 1,002,672 ₪, אשר כב' השופט עמית הציע להפחית מהחוב בדרך של פשרה. דא עקא, שהמערער היה זה שדחה את ההצעה, ובפסק הדין ציין כב' השופט עמית כי הצעתו נדחתה על ידי המערער "אף מבלי לקבל תגובת הנתבעים" (וראה סעיף 33 לפסק הדין).

(ב)     לטענת המערער מדובר בסכומים אשר שולמו לחשבון הפרוייקט כמפורט להלן:

     (1)     השבת משיכותיו של מר הקיני ז"ל          420,567     ₪
     (2)     השבת הוצאות מימון וריבית               415,020     ₪
     (3)     עלות דירת המערער                         121,895     ₪
     (4)     ש"ט עו"ד לב"כ בנק לאומי לישראל          45,190     ₪
                                                            סה"כ                              1,002,672     ₪

(ג)     משדחה המערער ההצעה שהועלתה, קבע כב' השופט עמית כי יש לבצע את פסק הבורר כלשונו, וכאמור, ערעור שהגיש המערער על פסק הדין נדחה.

(ד)     משנקבע כי יש לבצע פסק הבורר כלשונו, אין המערער זכאי למחזר טענותיו ולהביאן מחדש בפני ראש ההוצאה לפועל במסגרת בקשה בטענת "פרעתי", שכן כב' ראש ההוצאה לפועל אינו מוסמך לבחון נכונותו של פסק הדין ואינו יכול לשמש תחליף לערכאות הדיוניות ולא ניתן להפכו לבית משפט זוטא שיברר טענות שונות בין צדדים שונים, שהמקום לברר אותן הוא בבית המשפט המוסמך. יתרה מזאת, מטיעון המערער עצמו עולה, כי כב' השופט עמית התייחס בדיון שלפניו לסכומים הנטענים על ידי המערער, והציע למערער הצעת פשרה שנדחתה על ידו, ללמדך שהדברים לא נעלמו מעניו של כב' השופט עמית עת החליט שיש לבצע את פסק הבורר כלשונו.

(ה)     על כן הנני מחליט לדחות טענותיו של המערער אף בעניין הסך 1,002,672 ₪.

9.     משסיימתי בחינת טעות המערער לגופן, מתברר כי אכן צדק כב' ראש ההוצאה לפועל בקביעתו, כי לא נולדה עילה לבחון מחדש בקשת המערער בטענת "פרעתי" שכן מאז נדחתה בקשתו הראשונה לא שילם המערער דבר על חשבון חובו, ןתחת זאת בחר להגיש בקשה נוספת ולמחזר טענות שכבר נדונו.

10.     אשר על כל האמור לעיל, הנני מחליט כדלקמן:

(א)     הנני דוחה את הערעור.

(ב)     הנני מחייב את המערער לשלם למשיבים הוצאות הערעור ושכ"ט עו"ד בסך 12,000 ₪ בצירוף מע"מ כחוק, וסכום זה יתווסף לחוב הפסוק.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. חוק ההוצאה לפועל

 2. התראה הוצאה לפועל

 3. התנגדות להוצאה לפועל

 4. חוב עתידי בהוצאה לפועל

 5. גביית יתר בהוצאה לפועל

 6. תקנת השוק בהוצאה לפועל

 7. הקטנת קרן בהוצאה לפועל

 8. הפחתת צו חיוב בתשלומים

 9. מכסת חלב - הוצאה לפועל

 10. סעיף 69ג לחוק ההוצאה לפועל

 11. סעיף 7 לחוק ההוצאה לפועל

 12. ערעור בזכות בהוצאה לפועל

 13. סעיף 28 לחוק ההוצאה לפועל

 14. סעיף 7 ג לחוק ההוצאה לפועל

 15. סעיף 44 לחוק ההוצאה לפועל

 16. ערעור על דחיית טענת פרעתי

 17. סעיף 19 לחוק ההוצאה לפועל

 18. סעיף 47 לחוק ההוצאה לפועל

 19. סעיף 38 לחוק ההוצאה לפועל

 20. אגרת צילום תיק הוצאה לפועל

 21. מימוש פסק דין בהוצאה לפועל

 22. הגדרת ''זוכה'' בהוצאה לפועל

 23. סעיף 81א לחוק ההוצאה לפועל

 24. מחיקת מסירת האזהרה בהוצל''פ

 25. תקנה 106 לתקנות ההוצאה לפועל

 26. סעיף 34(ב) לחוק ההוצאה לפועל

 27. בזבזנות של חייב בהוצאה לפועל

 28. ביטול מכירת נכס בהוצאה לפועל

 29. בקשה להפסקת הליכי הוצאה לפועל

 30. ערעור על סגירת תיק ההוצאה לפועל

 31. תקנה 119 (ה) לתקנות ההוצאה לפועל

 32. תקנות ההוצאה לפועל, תש''ם-1979

 33. עיכוב החלטה של ראש ההוצאה לפועל

 34. ערעור על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 35. חריגה מסמכות של ראש ההוצאה לפועל

 36. הודעה על סיום הליכים בהוצאה לפועל

 37. סמכות ראש ההוצאה לפועל בטענת פרעתי

 38. ביטול צירוף חייב נוסף בתיק הוצל''פ

 39. תביעה בגין אי סגירת תיק הוצאה לפועל

 40. תביעה על סכום קצוב בלשכת ההוצאה לפועל

 41. חיוב קרוב משפחה של חייב בהוצאה לפועל

 42. ערעור בזכות על החלטת רשם ההוצאה לפועל

 43. אי ידיעה על קיומו של תיק הוצאה לפועל

 44. ביטול הצעה בהליכי מימוש בהוצאה לפועל

 45. סגירת תיק ההוצאה לפועל בגלל פטירת הזוכה

 46. ערעור שהתקבל על החלטת ראש ההוצאה לפועל

 47. ערעור בגלגול שני על החלטת רשם ההוצל''פ

 48. סמכות ראש ההוצאה לפועל לאחר מתן פסק דין

 49. החלטת השם ללא תגובה של הזוכים בתיק ההוצל"פ

 50. ביטול אישור מכירה על ידי ראש ההוצאה לפועל

 51. הסכם שירותים משפטיים לגביית כספים בהוצל''פ

 52. פיצויים בגין הוצאות פתיחת תיק הוצאה לפועל

 53. מעצר שווא בהוצל''פ שגרם להחמרת בעיה רפואית

 54. ערעור על החלטת רשם לפיה סירב לפתוח תיק הוצל"פ

 55. בקשה לרשם ההוצאה לפועל לשנות את שם הזוכה בתיק

 56. רשם ההוצל"פ אינו מוסמך להוסיף או להחסיר לפס"ד

 57. סמכות ראש ההוצאה לפועל לבדוק נכונות פסק דין

 58. טענה כי התשלום החודשי אשר הוא גבוה ביחס להכנסות

 59. ערעור על החלטה ראש ההוצאה לפועל בענייני משפחה

 60. פתיחת תיק הוצאה לפועל בגין פסק דין שניתן בארה"ב

 61. תקנות ההוצאה לפועל (אגרה מיוחדת), התשנ''ה-1995

 62. בקשה להאריך את מועד פדיון הנכס בתיק ההוצאה לפועל

 63. התנגדות לביצוע תביעה על סכום קצוב בהוצאה לפועל

 64. צו ההוצאה לפועל (הפעלת מערכת מיכון),תשל"ח-1978

 65. דחיית הודעת התנגדות מטעם צד ג' בלשכת ההוצאה לפועל

 66. פתיחת תיק הוצאה לפועל למרות הסכמה לשלם את מלוא החוב

 67. ערעור על החלטה במסגרתה נתקבלה באופן חלקי טענת פרעתי

 68. ערעור על החלטת רשם ההוצאה לפועל שדחה בקשת סגירת תיק

 69. סעיף 84 לחוק ההוצאה לפועל, מתיר לחייב לפתוח לעצמו תיק

 70. תקנות ההוצאה לפועל (אגרות, שכר והוצאות), תשכ''ח-1968

 71. צו ההוצאה לפועל (סדרי פעולה בלשכה ממוכנת), תשל"ח-1978

 72. תקנות הוצאה לפועל של פסקי-דין נגד המדינה, תשל''ז-1976

 73. סמכות רשם הוצאה לפועל לשנות החלטה של רשם בלשכה בעיר אחרת

 74. לטענת המערערים, בקשתם בטענת "פרעתי" מעולם לא נדונה לגופה

 75. צירוף חייב בתיק הוצל"פ - הגשת תביעה אישית (עצמאית ונפרדת)

 76. טענה כי תיק ההוצאה לפועל לא היה צריך להיפתח במועד בו נפתח

 77. תקנות ההוצאה לפועל(גניזת תיקים) (הוראת שעה), התשנ''ו-1996

 78. ערעור על החלטת רשמת הוצל"פ לביטול מועד הפינוי של דירת מגורים

 79. האם חובה לזמן לחקירה לפני מתן צו חיוב בתשלומים בהוצאה לפועל ?

 80. ערעור על החלטת רשם על אישור מכר המקרקעין נשוא תיק ההוצאה לפועל

 81. צו ההוצאה לפועל (שימוש בטפסים נוספים בלשכה ממוכנת), התש"ן-1989

 82. פקיעת רישיון בגין אי תשלום אגרה או מחמת מגבלה לפי חוק ההוצאה לפועל

 83. תקנות בתי משפט והוצאה לפועל (החזרת פקדונות וקנסות), התשמ''א-1981

 84. תקנות ההוצאה לפועל (גניזת תיקים וביעורם) (הוראת שעה), התש''ע-2010

 85. טעם שרשמת ההוצל"פ לא בחנה את מצבו הכלכלי, ולא התחשבה אף במצבו הרפואי

 86. תקנות ההוצאה לפועל (סילוק פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשמ''ח-1988

 87. תקנות ההוצאה לפועל (העברת פרטים ממערכת המיכון) (הוראת שעה), התשנ''ב-1992

 88. צו ההוצאה לפועל (הליכים שיינקטו על ידי הלשכה לבקשת הזוכה בלבד), התשס"א-2001

 89. תקנות בתי המשפט ולשכות ההוצאה לפועל (סדרי דין במצב חירום מיוחד), התשנ''א-1991

 90. בערעור על החלטת רשם ההוצל"פ רשאי ביהמ"ש של ערכאת הערעור להדרש לטענות עובדתיות חדשות

 91. התניית ביטול ההגבלה על החידוש רישיון נהיגה בתיק ההוצאה לפועל בהפקדת מחצית סכום החוב

 92. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון