מטרת צ'ק ביטחון








מטרת צ'ק ביטחון

השאלה המרכזית העומדת על הפרק הינה מה נועד להבטיח שיק הבטחון, האם כטענת התובע שיק זה ביחד עם שיק זהה נועדו להבטיח סכום קרן של 100,000 ש"ח למקרה של הפסדים או כטענת הנתבעת, נועד השיק לשמש כבטחון לתובע מפני גניבת כספים מהחשבון ע"י שני שותפיו לעסקים.

להלן פסק דין בנושא מחלוקת לגבי מטרת צ'ק ביטחון:

פסק דין

מבוא
1.     התובע פתח בהליכי הוצל"פ לבצוע שטר משוך ע"י הנתבעת ( תיק הוצל"פ 1615305050), בעת פתיחת ההליך העמיד התובע את סכום החוב על 25,924 ש"ח, סכום השיק החתום ע"י הנתבעת הינו 50,000 ש"ח וזמן פרעונו 17.8.04.

2.     הנתבעת הגישה בקשת רשות להתנגד לביצוע השטר ולהעברת הדיון לבית המשפט בחיפה ובקשותיה נתקבלו.

3.     משהועבר התיק למסלול של דיון מהיר העידו ונחקרו התובע מר חיים ששון, הנתבעת הגב' רחל רמות רוטשילד ובעלה של הנתבעת מר עמיהוד רוטשילד. יצויין כי בן דודו של התובע שאף הוא נקרא מר חיים ששון זומן להעיד ללא תצהיר ולאחר טיעונים שנשמעו בנושא בפתח ישיבת ההוכחות ויתר התובע על עדותו. לאחר מכן נתבקשו הצדדים לסכם טיעוניהם בע"פ בשל התארכות סיכומי התובע ניתנה לצדדים האפשרות לסכם טיעוניהם בכתב, התובע הסתפק בהגשת תמצית טיעוניו בכתב ולאחר אותה ישיבה הגיש גם ב"כ הנתבעת את סיכומיו.

העובדות שאינן במחלוקת על פי תצהירי הצדדים
4.     התובע, בעלה של הנתבעת שיכונה להלן "מר רמות" ובן דודו של התובע מר חיים ששון שיכונה להלן "הנגר" (הכינוי לפיו כונה ע"י הצדדים), בחרו לעשות עסקים משותפים באמצעות פעולות בבורסה לניירות ערך וכי לצורך כך שימש חשבון מיוחד שנפתח ע"י התובע וכספים שהפקיד התובע באותו חשבון.
5.     אין מחלוקת כי התובע הפקיד בחשבון סכום קרן של 60,000 ש"ח, למר רמות נתן התובע את האפשרות לפעול בחשבון באמצעות האינטרנט (הוא מסר לו את הקוד הסודי) והפעולות שבוצעו היו על פי מידע שהגיע מהנגר. המטרה שעמדה לנגד הצדדים היתה להפיק רווחים מפעולות בבורסה כאשר אין מחלוקת שבמקרה של רווח אמורים היו הרווחים להתחלק לפי היחס לתובע 50%, לנגר 25% ולמר רמות 25%.

6.     אין מחלוקת כי לתובע היה קשר רק עם בן דודו הנגר וכי לא היה מפגש ישיר בין התובע לבין הנתבעת או מר רמות, אין גם מחלוקת כי הצדדים לא העלו על הכתב את המוסכם ביניהם.

7.     ביום 16.8.04 צלחה דרכם של הצדדים ונצטבר לזכותם רווח בשיעור של 92,786 ש"ח, מחציתו הועבר לנגר ולמר רמות ואילו את המחצית השנייה של הרווח בשיעור של 46,393 ש"ח שעמדה לזכות התובע, הוא בחר להשאיר בחשבון, (למעט סכום של כ-7,000 ש"ח שנמשך על ידו). בנסיבות אלו היתה היתרה בחשבון נכון ליום 16.8.04 100,000 ש"ח.

8.     אין מחלוקת כי ביום 17.8.04 קבל התובע שיק על סכום של 50,000 ש"ח משוך על ידי הנתבעת, על השיק נרשם "ציק בטחון". מוסכם על הצדדים כי השיק אכן ניתן לבטחון ובגין שיק זה נפתח בסופו של יום תיק ההוצל"פ נשוא המחלוקת שבפניי.

9.     עוד יצויין כי ביום 10.5.05 בקש התובע למשוך את הכספים מהחשבון למרות ששווי המניות ירד נכון לאותו מועד לכ-50,000 ש"ח, שוב הגיעו הצדדים להסכם וגם הפעם לא הועלה ההסכם על הכתב, ההסכמה היתה לעכב את מכירת המניות עד לסוף שנת 2005, לטענת התובע ההסכמה היתה מותנית בתנאי.

10.     זמן מסוים לאחר מכן מכר התובע את תיק המניות. לגרסתו הוא קבל בתמורה לכך סכום של 48,152 ש"ח ואת מחצית ההפרש ביחס לסכום של 100,000 ש"ח המבוטח לו לטענתו בכל מקרה הוא תבע מהנתבעת.



השאלות שבמחלוקת
11.     השאלה המרכזית העומדת על הפרק הינה מה נועד להבטיח שיק הבטחון, האם כטענת התובע שיק זה ביחד עם שיק זהה שניתן ע"י הנגר נועדו להבטיח סכום קרן של 100,000 ש"ח למקרה של הפסדים או כטענת הנתבעת, נועד השיק לשמש כבטחון לתובע מפני גניבת כספים מהחשבון ע"י שני שותפיו לעסקים.

12.     בהנחה שתתקבל טענת התובע כי הוסכם על הצדדים כי השיק יכסה את מחצית סכום הקרן תשאל השאלה מהו גובה סכום הקרן, האם 60,000 ש"ח שהוא הסכום המקורי שהשקיע התובע, או 100,000 ש"ח שהוא הסכום שהשאיר התובע בחשבון (קרן +חלק מרווחיו).

13.     שאלה נוספת לה השלכה על הסכום לו זכאי התובע, הינה האם הפר התובע את התחייבותו שלא למכור המניות לפני סוף שנת 2005 ובכך הגדיל את נזקיו או שמא התחייבות התובע היתה מותנית בקבלת הלוואה חוץ בנקאית אותה לא הצליח לקבל.

14.     כמובן שאת השאלות יש לבחון על רקע נטל ההוכחה ובהתחשב כי מדובר בתביעה שטרית.

דיון
15.     לאחר ניתוח עדויות וטענות הצדדים הנני סבור כי הנתבעת באמצעות עדותו של בעלה הרימה את נטל ההוכחה באשר למהותו של השיק שמסרה, מר רמות העיד כי השיק ניתן לבטחון על מנת שהתובע לא יחשוש כי בעת ביצוע פעולות בחשבונו, יגנוב מר רמות כספים מאותו חשבון.

16.     גרסה זו מתיישבת עם העובדה שאינה במחלוקת ואשר אושרה בסעיף 7 לתצהיר התובע כי מסר למר רמות את הקוד הסודי והסיסמה הנדרשים לביצוע פעולות בחשבון באמצעות האינטרנט.

17.     התובע יכול היה בנקל לסתור גרסה זו על ידי הצגת תנאי נהול החשבון או להציג מסמך מהבנק המראה כי פעולה של משיכת כספים הינה בלתי אפשרית. התובע בחר שלא לעשות כן ואזכיר כי מדובר בחשבון בבעלות התובע ורק לו (ולבנק) המידע והיכולת להציג את תנאי נהול החשבון.

18.     למעשה עצם העובדה כי התובע בחר שלא לתבוע את מלוא סכום השיק אלא העמיד את סכום התביעה על סכום של 25,924 ש"ח מעבירה אליו הנטל להסביר ולשכנע הכיצד הגיע לסכום זה ובנטל זה לא עמד התובע.

19.     באופן בולט בתיק זה בלטה מצד ראיות התובע הגישה של הסתרת פרטים ואם נזכור כי התובע והנגר הם בני דודים מתעוררת התהיה מדוע לא הובא הנגר להעיד מטעם התובע ומדוע לא הציג התובע אסמכתאות לתמוך בטענותיו. אם למשל קבל התובע מהנגר כטענתו סכום של 25,294 ש"ח, (סעיף 24 לתצהירו) מדוע לא הציג התובע מסמך התומך בטענתו והמראה כי לא מדובר בפיקציה משפחתית. אם קבל התובע מהנגר שיק לבטחון זהה (באותו סכום ובאותו מועד) כפי שקבל מהנתבעת מדוע לא הוצג שיק זה ואם מדובר בשני שיקים בני 25,000 ש"ח מדוע הצהיר התובע בסעיף 9 לתצהירו הצהרה שונה ומדוע לא הוצגו אותם שני שיקים.

20.     גם הטענה כי התובע מכר את תיק המניות- הינה טענה נעדרת פרטים מהותיים, התובע לא מציין מתי מכר את תיק המניות (ר' סעיף 23 לתצהירו ת/1) והוא גם לא הציג מסמך המעיד על הסכום שקבל בפועל בגין אותה מכירה.

21.     בהתחשב בעובדה שאינה במחלוקת ולפיה לא היה קשר ישיר בין התובע לבין הנתבעת או בעלה, הפכה עדותו של הנגר לעדות חיונית ואם נזכור כי כל הסיכומים בין הצדדים נעשו בע"פ, אך טבעי היה כי התובע יביא לתמיכה בטענותיו את בן דודו הנגר שלמעשה מולו ועימו עשה התובע את שני ההסכמים (ההסכם בדבר ההשקעה ותנאיה וההסכם בדבר אי מכירת תיק המניות לפני תום שנת 2005). הנגר מסיבות תמוהות סרב להעיד לטובת בן דודו וגם שזומן ע"י התובע- אם כי באיחור והתייצב לישיבת ההוכחות ויתר התובע על השמעת עדותו על כל המשתמע מכך.

22.     למען הסדר אבהיר כי שתי נקודות בולטות עליהן הצהיר או העיד מר רמות, לא נסתרו ואם נזכור כי התובע לא שוחח ישירות עם מר רמות הרי שרק הנגר שלא העיד יכול היה לכאורה לסתור טענות אלו.

23.     הנקודה הראשונה-התחייבות התובע לשאת גם בהפסדים. בסעיף 5 לנ/1 הצהיר מר רמות כי הוסכם ש"במידה ויהיו הפסדים מחצית ההפסדים תחול על חיים" הוא התובע, מר רמות לא נשאל על כך בחקירה נגדית והתובע לא הביא את הנגר לסתור טענה זו שסוכמה בינו לבין מר רמות.

24.     הנקודה השנייה- לטענת מר רמות משבקש התובע למכור את תיק המניות הוצע לו לקבל הלוואה של 100,000 ש"ח מהנגר וכי הדבר נעשה בשיחת ועידה בין הנגר, מר רמות והתובע או כדברי מר רמות בעמ' 12-13:
"ש.     בסעיף 3 ו - 4 לתצהיר העדות הראשית שלך השני. אתה כותב שהתובע התחייב להשאיר את הכסף עד סוף השנה, איפה הוא התחייב?
ת.     הסיכום היה בעל פה. הנגר גם הציע לו 100 אלף ₪ בלי ריבית מהכסף שלו העיקר שלא תשבור את התיק. זו היתה שיחת ועידה בין שלושתנו. חיים לא עניין אותו שום דבר והוא רצה לשבור את התיק עכשיו. אני אמרתי לו קח 100 אלף ₪ ושלא תשבור. זה לא עניין אותו והוא הלך עם ראש בקיר.
ש.     מפנה אותך לסעיף 5 לתצהירך. מאיפה הוא מודה, מאיפה אתה שואב את זה?
ת.     מהתצהיר שלו סעיף 17. בוודאי שהוא הפר את ההסכם. הצענו לו 100 אלף ₪. גם הנגר אומר את זה".

גם בנושא זה נשמעה רק עמדת מר רמות שלא נסתרה.

25.     במאמר מוסגר אציין כי בנסיבות בהן מתקשרים 3 צדדים בהסכם בע"פ שרק אחד מביניהם מדבר עם שני הצדדים האחרים, קיימת אפשרות כי בשל אי הבנה, בעיות תקשורת או הטעיה מכוונת, סבורים התובע ומר רמות כי עמדתם צודקת בעוד שבעל הדבר האמיתי הנגר יושב באולם בית המשפט ומחייך לעצמו. ניתוח עדויות התובע ומר רמות מראה כי לשאלות מהותיות השיב כל אחד מהם "הנגר אמר לי" ומה באמת אמר הנגר לשניהם לא ניתן לדעת בשל סרובו לתת תצהיר בתחילת הדרך וויתור התובע על עדותו במועד שמיעת ההוכחות.

סיכום
26.     לאור כל האמור לעיל דין התביעה להדחות ולכן הנני מורה על דחיית התביעה וסגירת תיק הוצל"פ מספר 1615305050.

27.     הנני מחייב התובע לשלם לנתבעת שכר טרחת עו"ד בשיעור של 5,000 ש"ח בצירוף מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד ליום התשלום בפועל.





לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177




נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתון



שעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+



רקע תחתון