בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר
בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

להלן החלטה בנושא בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר:

החלטה

החלטה זו ניתנת בהמשך לדיון אשר תקיים במעמד צדדים במסגרת בקשת המבקשת להאריך את המועד לצורך הגשת כתב התנגדות לביצוע שטר חוב מס' 140571 ע"ס 50,000 ש"ח מיום
28/11/01.

להלן טענות המבקשת בתצהירה אשר הוגש בתמיכה לבקשתה הנ"ל:

אין היא חתומה על השטר נשוא תיק ההוצאה לפועל.
אין היא חתומה על גבי אישור המסירה והיא לא קבלה את המסירה.
היא קבלה ביום 25/2/04 לראשונה הודעה על החלטה למתן צו מאסר כנגדה.
טענות בננוגע לחוב אמורות להתברר בת.א. 717207/03.
בשנת 1998 או בסמוך לכך החלה לספק שירותים לעובדים זרים ועל כן הקימה את חברת "אזרחי העולם" שעזרה למצוא עבור עובדים זרים דיור ומקומות עבודה.
היות ועובד זר לא יכול להיות בעל טלפון סלולארי היא יזמה פתרון שבו, תוך סיכון אישי רב, רכשה על שמה טלפונים סלולאריים והחשבונות חוייבו מחשבונה ומסרה לעובדים הזרים טלפונים סלולריים לשימושם האישי.
בתחילה עבדה עם סלקום, ובשלב מאוחר יותר פנה אליה מוטי מטעם המשיבה אשר התלהב מהרעיון לספק לעובדים זרים טלפונים, ובכך למכור לפלח שוק נוסף ורחב.
תחילה סופקו לה 10 מכשירים, אולם התעוררו בעיות שונות במכשירים והמבקשת הודיעה כי ברצונה לסיים את ההתקשרות. לכך הציעה לה המשיבה באמצעות מוטי להמתין על מנת לקבל מכשירים חדישים, וכן הבטיחו לפצותה ועל כן הסכימה להמתין פרק זמן נוסף והמשיכה לעבוד עם המשיבה.
המשיבה נהגה לגבות ממנה תשלום חודשי חד פעמי, והיא נהגה לגבות פעם בחודש מכל אחד מהעובדים הזרים כאשר לא אחת נקלעו לקשיים כלכליים.
לאחר כשנה עד שנה וחצי גדל מצבת הטלפונים ל- 75 ועל כן המבקשת נהנתה תעריפי שיחות זולים.
המכשירים לא הוחלפו והבעיות במכשירים הקיימים גרמו בזבוז זמן רב בטיפול אחר בעיות אלו.
היות והיו בעיות גבייה אצל המשתמשים אפשרה המשיבה למבקשת לשלם באיחור של חודש כל תשלום.
המבקשת היתה מעוניינת להמיר את כל הטלפונים למסלול של BIG TALK, אולם המשיבה לא הסכימה ללא תשלום קנס שכן התחייבה למסלול מוגדר למשך 3 שנים.
בתום 3 שנים, עברה המבקשת למסלולי BIG TALK תוך המרת המכשירים הישנים לאותו מסלול. סוף סוף, לאחר שהצליחה, קיבלה מכתב מהמשיבה ביום 18/8/02 ממנה עלה כי המבקשת מפרה את ההסכם בכך שהשכירה את המכשירים לאחר, מכתב אשר סתר את כל ההבנות שהיו בין הצדדים למשך 3 שנים קודם לכן.
המשיבה ידעה בוודאות כי המבקשת לא משתמשת בכל המכשירים באופן אישי אלא נועדו לשימוש המשתמשים חברי "אזרחי העולם". מוטי ידע זאת, וכן סוכנת אחריו מטעם המשיבה.
המבקשת הגיבה למכתב הנ"ל בכתב, ובעקבות זאת הצדדים הגיעו להבנה לפיה כל הקווים יעברו למסלול של BIG TALK כאשר יתבצע תהליך מתואם עם המשתמשים.
לבקשת המשיבה מסרה המבקשת לידיה רשימת הטלפונים אותם ביקשה המבקשת להמיר, אולם לאחר מכן, ולהפתעתה, זומנה לישיבה אצל המשיבה ושם הודיעו לה כי היא החליטה לסגור לאלתר את כל הקווים.
המבקשת מתארת כיצד פעלה "כעבד" עבור המשיבה, עשתה עבורה עבודת הגביה וספגה אי תשלום מטעם המשתמשים, ולעומת זאת פעלה המשיבה בניגוד להסכם על דרך ההתנהגות.
עקב הניתוק נבצר ממנה לגבות את הכספים מהמשתמשים, חלק נעלמו לה ומי שלא, בא אליה בטענות ואמינותה נפגמה.
נגרמו למבקשת נזקים, 70,000 ש"ח בגין העדר יכולת לגבות חובות מהמשתמשים, 50,000 ש"ח בגין אבדן מכשירים, 100 X 500 ש"ח כ"א, סך של 20,000 ש"ח בגין אבדן אימון ופגיעה בהכנסותיה של המבקשת וכן 10,000 ש"ח בגין עוגמת נפש ובסה"כ 150,000 ש"ח.
בנוסף לאמור לעיל נטען כי המשיבה גבתה תשלום בסך של 35 ש"ח בגין חיוב מינימאלי למכשיר, כאשר לא היה מקום לעשות כן בחלק מהמקרים כאשר משנת 200 ועד שנת 2003 מדובר בחיובי יתר בסך של 82,500 ש"ח. כמו כן נטען לנזק נוסף בסך של 10,000 ש"ח אותו סכום שהמשיבה התחייבה לפצות בגין המכשירים המקולקלים.
לבסוף נטען כי המשיבה מנועה מלהגיש את השטר לביצוע מאחר ופתחה הליך אחר תביעה מכח החשבוניות.

המבקשת נחקרה במסגרת חקירה נגדית על תצהירה, ובמהלכה הוצגו בפניה אישורי מסירה של אזהרות כאשר המבקשת העידה כי אישור אחד נראה כאישור אשר נושא את חתימתה אולם הכחישה כי חתמה על האישורים האחרים. המבקשת נשאלה בנוסף מדוע לא לקחה דברי דואר אשר נשלחו למענה והשיבה מדוע היא צריכה להסביר זאת ולאחר מכן הוסיפה כי היא עובדת משעה 9:00 בבוקר עד 12 בלילה.

המבקשת חזרה בסיכומיה על טענותיה הנ"ל כפי שפורטו בתצהירה ובבקשותיה.

ב"כ המשיבה סכמה את טענותיה וטענה כי היא עומדת על מתן החלטה במסגרת הבקשה להארכת המועד תחילה כאשר מאישור המסירה מיום 7/11 עולה כי בוצעה מסירה של האזהרה ישירות לידי המבקשת, כאשר מדובר במסירה אשר בוצעה על ידי רשות הדואר ועל כן קיימת חזקה כי מדובר במסירה כדין, כאשר המבקשת לא הציגה ראיות כלשהן על מנת לסתור זאת.

בנוסף לכך נטען כי המבקשת טוענת כי היא אינה חתומה על גבי השטר, אולם אחיה חתום על גבי השטר וטענתה הנ"ל נטענה בעלמא ללא פירוט כנדרש.

המבקשת השיבה וטענה כי היא איננה חתומה על גבי השטר וכי יש לה זכות להתגונן בבית המשפט.

בטרם מתן החלטה בבקשה הוגשה בקשה מטעם המבקשת להוסיף טענות לסיכומיה בכתב ובית המשפט נעתר לכך, ובלבד שמדובר בטענות משפטיות בלבד ושיוגשו עד ה- 2/6/04.

בסיכומי המבקשת הנ"ל טענות עובדתיות בניגוד להחלטת בית המשפט הנ"ל. יחד עם זאת נטענה טענה משפטית לפיה משטענה המבקשת כי החתימה על גבי אישור המסירה אינה שלה, נטל הראיה להוכחת ביצוע המסירה עובר כולו למשיבה, כאשר היה על המשיבה להגיש תצהיר מטעם פקיד המסירה. בנוסף לכך נטען כי אישור המסירה אינו בגדר תעודה ציבורית, ואף אם כן אין בכך כדי לשחרר את המשיבה מההתחייבות להמציא תצהיר של פקיד המסירה. לסיכום נטען, בין השאר, כי למבקשת לא בוצעה כל מסירה, ולפיכך המבקשת כלל לא איחרה את המועד להגשת ההתנגדות.

ב"כ המשיבה הגישה סיכומי תשובה ובהם טענה כי בכך שהוגשה בקשה להארכת מועד אנו למדים כי אכן בוצעה מסירה של האזהרה, שכן הגשת בקשה כזו חוסמת מהמבקשת את האפשרות לטעון כי לא בוצעה מסירה כדין.

בנוסף לכך נטען כי לא מדובר במבקשת אשר איננה מיוצגת אלא אף כטענתה מקבלת ייעוץ משפטי מאחיה.

לענין נטל ההוכחה להוכחת המסירה נטען כי הוא מוטל על המבקשת, וכן נטען כי אישור המסירה בגדר תעודה ציבורית לפי סעיף 29 לפקודת הראיות וב"כ המשיבה מפנה בנוסף לסעיף 57 לפקודת הראיות. עוד נטען כי בוצעה מסירה בכתובת אשר אושרה בחקירה על ידי המבקשת וכאשר מדובר בשלש מסירות אשר בוצע בפועל לידיה. בנוסף לכך נטען כי היה על המבקשת להמציא ראיות סותרות למסירה ולדאוג לזימון פקיד המסירה.

דיון

משהוגשה בקשה להארכת מועד לצורך הגשת כתב התנגדות לביצוע השטר, יש לראות בכך כהודאה על כך שהמבקשת אכן קבלה מסירה של האזהרה בגין פתיחת תיק ההוצאה לפועל.

בנוסף לכך, היה על המבקשת לייזום זימונו של פקיד המסירה לו סברה כי אישורי המסירה אשר נעשו על ידי פקיד מסירה מטעם רשות הדואר לא בוצעו כדין. עיון בתצהירה של המבקשת אשר הוגש בתמיכה לבקשתה להארכת המועד להגשת כתב ההתנגדות מראה כי מעבר לכך שצוין "איני חתומה על גבי אישור המסירה - וכאמור כלל לא קבלתי את המסירה" אין התייחסות פרטנית לאישור המסירה אשר הוגש לתיק ההוצאה לפועל והיה על המבקשת להתייחס לכך בהתאם, לרבות לכתובת אשר מופיעה על גבי אישור המסירה, מקום הימצאותה ביום שבו בוצעה המסירה בפועל ועוד.

בנוסף לאמור לעיל, המבקשת מתעלמת בסיכומיה מעדותה במהלך החקירה הנגדית, שם העידה כי החתימה אשר מופיעה על גבי אישור המסירה מה- 22/7 אכן נראה כחתימתה ועל כל פנים המבקשת לא הכחישה בוודאות כי מדובר בחתימתה וכאשר העידה כי אכן התגוררה במהלך שנת 2003 ברח' פרץ 22.

באישור המסירה הספציפי נשוא תיק ההוצאה לפועל שבפנינו צוין בצורה מפורשת כי פקידה מטעם רשות הדואר ביצעה מסירה של האזהרה "לידי הנמען" ביום 7/11/03.

לאור האמור לעיל, המבקשת לא הצליחה להרים את נטל ההוכחה הדרוש להוכיח כי היא לא קבלה ביום 22/7/03 את האזהרה של תיק ההוצאה לפועל נשוא תיק זה, כאשר הבקשה להארכת המועד להגשת כתב ההתנגדות הוגשה ביום 14/3/04, זמן מה לאחר מכן.

כאמור לעיל, קיימת חזקה אשר ניתנת לסתירה לפיה מדובר במסירה אשר בוצעה כדין, והמבקשת לא הצליחה לסתור חזקה זו אף בכך שהעידה כי היא לא קבלה העתק של המסירה.

בנוסף לכך, יצוין כי אין בבקשת המבקשת להארכת מועד טעם מיוחד כנדרש על פי התקנות לצורך הארכת המועד להגשת כתב ההתנגדות לביצוע השטר.

אין גם התייחסות מפורטת לנסיבות שבהן קבלה המבקשת לטענתה צו מאסר במסגרת תיק ההוצאה לפועל, פרט להצהרה לפיה קבלה צו מאסר ביום 25/2/04 לראשונה.

לגופו של עניין, אמנם צוין בתצהירה של המבקשת כי "איני חתומה על גבי השטר נשוא תיק ההוצאה לפועל", אולם מעבר לכך לא טרחה המבקשת להסביר מה הוא אותו מסמך, ובאילו נסיבות נמסר לידיה, וכן אין כל הסבר מדוע הוכן והוחתם על ידי אחיה וערב נוסף. המבקשת לא טענה כי שטר החוב הינו שטר חוב מזויף ולא ציינה בתצהירה מי אכן חתום על גבי שטר החוב כעושה השטר. בנוסף לכך אמנם מופיע שם הלקוח "אזרחי העולם" אולם מספח תעודת הזהות של אותו לקוח הינו זהה למספר תעודת הזהות של המבקשת. בנוסף לכך יצוין כי אין כל טענה מטעם המבקשת לפיה מאן דהוא אחר חתם במקומה בהרשאה, כאשר הצהרת המבקשת לפיה היא אינה חתומה על גבי שטור החוב, איננה שוללת הרשאה לאחר לחתום בשמה.

בהעדר פירוט כאמור, טענת המבקשת לפיה היא איננה חתומה על גבי השטר הינה אכן טענה אשר נטענה בצורה קלושה, כללית וסתמית.

בהתייחס לנזק אשר נטען בתצהירה של המבקשת, יצויין כי לא צורפו מסמכים כלשהם על מנת לבסס נזקים אלה, כאשר התביעות מתייחסות לסכומים עגולים, שנזרקו לחלל האויר ללא ביסוס או הסבר.

לאור כל האמור לעיל, כאשר אין בפני בית משפט זה טעם מיוחד להארכת המועד לצורך הגשת כתב התנגדות לביצוע השטר, וכאשר המבקשת לא הוכיחה ולו לכאורה כי לא בוצעה מסירה של האזהרה לידיה עוד במהלך שנת 2003, הנני דוחה את הבקשה להארכת המועד לצורך הגשת הבקשה לביצוע השטר, וכן מחייב את המבקשת לשלם למשיבה סך של 4,000 ש"ח + מע"מ ובצירוף הפרשי הצמדה וריבית מהיום ועד למועד התשלום בפועל.

כמו כן, הנני מורה בזאת על המשך הליכי הוצאה לפועל בתיק הוצל"פ מס' 01-87917-03-8.

יחד עם זאת, ולו המבקשת סבורה כי יש ליתן לה את יומה בבית המשפט, כנגד תשלום שכ"ט עוה"ד הנ"ל ישירות למשרד ב"כ המשיבה, והפקדת מלוא סכום החוב בתיק ההוצאה לפועל בתוספת 5,000 ש"ח נוספים לקופת בית המשפט תוך 30 יום מהיום, תינתן למבקשת רשות להתגונן במסגרת החלטה נפרדת.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. התנגדות לביצוע שיק

 2. התנגדות לביצוע שטר

 3. זכות בהמחאה אשר נוכתה

 4. התנגדות לביצוע שטרות

 5. פגם בבקשה לביצוע שטר

 6. התנגדות לביצוע שיקים

 7. התנגדות לביצוע שטר חוב

 8. התנגדות לביצוע שטרי חוב

 9. בקשה לביצוע שיק בהוצל''פ

 10. דחיית התנגדות לביצוע שטר

 11. דוגמא להתנגדות לביצוע שטר

 12. דחיית התנגדות לביצוע שטרות

 13. ביצוע שיק לתשלום דמי שכירות

 14. דחיית בקשת התנגדות לביצוע שטר

 15. התנגדות לביצוע שטר זיוף חתימה

 16. תיקון סכום התנגדות לביצוע שטר

 17. הארכת מועד התנגדות לביצוע שטר

 18. נטל ההוכחה בהתנגדות לביצוע שטר

 19. איחור בהגשת התנגדות לביצוע שטר

 20. טענת קיזוז בהתנגדות לביצוע שטר

 21. טענת רמאות בהתנגדות לביצוע שטר

 22. התנגדות לביצוע שטר ללא נימוקים

 23. התנגדות ערב לבקשת ביצוע שטר חוב

 24. התנגדות לביצוע שיק שהוצא בכפייה

 25. התנגדות לביצוע שטר פוליסת ביטוח

 26. התנגדות לביצוע שטר - טענת קיזוז

 27. התנגדות לביצוע שטר - חוזה שכירות

 28. התנגדות לביצוע שטר ביטחון שכירות

 29. ביצוע שטר חוב במסגרת הסכם שכירות

 30. הארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 31. בקשה להארכת מועד והתנגדות לביצוע שיק

 32. התנגדות לביצוע שטר הלוואה חוץ בנקאית

 33. התנגדות לביצוע שטר חוב להבטחת תשלומים

 34. בקשה להאריך את מועד להתנגדות לביצוע שטר

 35. לבקשה לביצוע השטרות לא צורף כל הסכם הלוואה

 36. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר

 37. התנגדות לביצוע שטר - בית משפט לענייני משפחה

 38. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטרות

 39. בקשה להארכת מועד להגשת התנגדות לביצוע שטר דוגמא

 40. בקשה לביצוע שטר בלשכת ההוצאה לפועל לביצוע שני שקים

 41. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב בערבות אוואל בטענת זיוף

 42. התנגדות לבקשה לביצוע שטר חוב שהוגשה ללשכת ההוצאה לפועל

 43. התנגדות לביצוע שטר שניתן על מנת להבטיח תשלום עבור סחורה

 44. התנגד לביצוע שיקים בטענה שלא חתם ושהוצאו משני פנקסים אשר אבדו לו

 45. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון