ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

לטענת הנתבעת, ההמחאות נמשכו בגין עבודות עתידיות ולאחר חתימת סיכום הדברים, נטשה התובעת את האתר ולא השלימה את העבודות בהתאם להסכם.

להלן פסק דין בנושא ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות:

פסק דין

מבוא:
1.     בפניי תביעה שטרית לפיה מבקשת התובעת לחייב את הנתבעים בסילוק 5 המחאות אשר נמשכו מחשבון הנתבעים לפקודת התובעת וחזרו באי פרעון בשל מתן הודעת ביטול (להלן: "ההמחאות"). להלן פרטי ההמחאות:

     -     המחאה מס' 9065 על סך של 20,000 ש"ח, ז"פ 5.8.01.
     -     המחאה מס' 9066 על סך של 20,000 ש"ח, ז"פ 5.9.01.
     -     המחאה מס' 9067 על סך של 20,000 ש"ח, ז"פ 5.10.01.
     -     המחאה מס' 9069 על סך של 20,000 ש"ח, ז"פ 5.12.01.
     -     המחאה מס' 9070 על סך של 20,000 ש"ח, ז"פ 5.1.02.

     ההמחאות הוגשו לביצוע בלשכת הוצאה לפועל בחיפה בתיק הוצל"פ מס' 5-04-07907-02. הנתבעים הגישו התנגדות לביצוע ההמחאות והתנגדותם התקבלה.

עובדות מוסכמות:
2.     התובעת התקשרה עם חברת קולנוע רון בע"מ שבבעלות נתבע מס' 1 (להלן: "חב' קולנוע רון") בהסכם לביצוע עבודות חשמל ואספקת ציוד לפרויקט אשר הקימה האחרונה בעיר נהרייה (להלן: "ההסכם"). התמורה בהסכם נקבעה על בסיס פאושלי בסך של 477,440 ש"ח.

3.     ביום 4.7.01 חתמו התובעת ונתבע מס' 1 על סיכום דברים (להלן: "סיכום הדברים") לפיו משכה חב' קולנוע רון לפקודת התובעת 10 המחאות על סך של 20,000 ש"ח כל אחת. בשל מצב כלכלי קשה אליו נקלעה חב' קולנוע רון, הוחלפו אותן המחאות פעמיים כאשר בפעם השלישית נמשכו מחשבון הנתבעים 10 המחאות, מתוכן 5 נפרעו ו-5 האחרות הן ההמחאות נשוא התביעה. ויודגש, ההמחאות נמשכו בחתימת נתבע מס' 1 בלבד ללא חתימת נתבעת מס' 2.

טענות הצדדים בתמצית:
4.     לטענת הנתבעת, ההמחאות נמשכו בגין עבודות עתידיות ולאחר חתימת סיכום הדברים, נטשה התובעת את האתר ולא השלימה את העבודות בהתאם להסכם. להשלמת העבודה באתר העסיקה חב' קולנוע רון את מר עלי עבד אלג'אני, עובד לשעבר אצל התובעת (להלן: "עבד אלג'אני") ונשאה בשכרו בסך של 50,000 ₪. כמו כן הועסק נכדם של הנתבעים בתור עוזר והוא קיבל שכר בסך של 20,800 ש"ח. הנתבעים מבקשים לקזז מכל סכום אשר ייפסק לתובעת סך של 178,000 ש"ח בגין ציוד, מערכות ועבודה שהתובעת החסירה וכן סך של 250,000 ש"ח בגין העיכוב בפתיחת האולמות אשר הוקמו בפרויקט בשל איחור התובעת בהשלמת העבודה. כמו כן, הנתבעים מבקשים לדחות את התביעה על הסף נגד הנתבעת בהעדר חתימתה על ההמחאות.

5.     לטענת התובעת, ההמחאות נמשכו לכיסוי תמורת העבודה אשר בוצעה בעבר והדבר עולה מנוסח סיכום הדברים עליו חתמו הצדדים. כמו כן, התובעת השלימה את כל העבודות באתר, כולל התקנת גופי התאורה המהווה שלב סופי בביצוע העבודה. באשר לעבודות, לציוד ולמערכות שלטענת הנתבעים לא סופקו על-ידי התובעת, נטען כי הם מהווים עבודה חריגה שלא נכללה במחיר הפאושלי שסוכם בין הצדדים ועל כן אין לקזז בגינם מהתמורה המגיעה לתובעת. התובעת מודה כי לא סיפקה לחב' קולנוע רון מערכת גילוי אש ומערכת כריזה עליהם סוכם מעבר למחיר הפאושלי, וטוענת כי הזמינה את מערכת גילוי האש והחלה בהתקנתה, וכן, ביצעה עבודות הכנה להתקנת מערכת הכריזה, אולם לא השלימה אותן עבודות והחזירה את מערכת גילוי האש לספק מאחר וחב' קולנוע רון לא שילמה את הסכומים להם התחייבה.

ד י ו ן:
6.     במסגרת הדיון בתביעה הוגש תצהירו של מר יהושע אייזנברג מטעם התובעת (להלן: "התובעת") והנתבעים סמכו על התצהיר הנתבע ובנו, מר משה אלמקייס (להלן: ''משה'') אשר הוגשו במסגרת התנגדותם לביצוע ההמחאות. כל המצהירים נחקרו בפניי.

7.     אקדים ואומר כי מן הדין לדחות את התביעה נגד נתבעת מס' 2, שכן הקשר שלה לתביעה מתמצה בעובדה כי היא אחד הבעלים בחשבון ממנו נמשכו ההמחאות ובהעדר חתימתה על ההמחאות, אין בכך די. התובעת לא הוכיחה כי לנתבעת היה קשר כלשהו למחלוקת נשוא התביעה ואף נציג התובעת לא ידע לציין בחקירתו הנגדית חלקה בנדון, באומרו: "אני מניח כי תבענו את השיקים האלה ואת בעלי החשבון בשיקים האלה, וגם נתבעת מס' 2. אני חושב שהיא גם שותפה בעסק בקולנוע רון. לנתבעת מס' 2 אין שום דבר פרט לכך שהיא נספחת לעסק" (שם, עמ' 19 שורה 25 לפרוטוקול הדיון). למותר לציין כי על סמך סברה כזו, שממילא אינה קושרת את הנתבעת למחלוקת בתביעה, אין כל מקום לקבל את התביעה נגדה.

8.     בסעיף 29(א) לפקודת השטרות (נוסח חדש) קבע המחוקק חזקה ולפיה "כל צד שחתימתו מצויה על השטר, חזקה לכאורה שנעשה צד לו בעד ערך". ב-ע"א 326/78 גרבוב ואח' נ' פישמן פ"ד לד (3) 792 נפסק לעניין סעיף זה כי "לכן חתימת השיקים ומסירתם על-ידי המשיב למנוח יוצרת הנחה לטובת האחרון שהשיקים ניתנו בעד תמורה; כאשר קיימת הנחה זו החותם על השיקים חייב על פיהם, אלא אם כן יצליח לסתור הנחה זו. ועל מנת לסתור אותה, עליו להוכיח שלא ניתנה תמורה או שהתמורה נכשלה וברור שנטל הראיה בנדון מוטל על הנתבע (המשיב) החתום על השיק..." (שם, עמ' 795 מול האות ה').

9.     בסיכום הדברים, לפיו נמשכו ההמחאות לפקודת התובעת, נקבע כי "...הסכום שמגיע לרגד אלקטרוניקה עבור יתרת העבודה באולם החתונות לפי המצב הקיים הוא 223,330 ש"ח כולל מע"מ" ולצורך כיסוי חוב זה "אלברט (נתבע מס' 1 - ר.ח.) יעביר סכום של 30,000 ש"ח במזומן... ועוד 10 שיקים של 20,000 כ"א בהמשך לשיקים שכבר קיבלנו" (ההדגשה אינה במקור - ר.ח.).

המצוטט לעיל, במיוחד הביטוי "לפי המצב הקיים" תומך בטענת התובעת כי החוב אשר נקבע בסיכום הדברים בסך של 223,330 ש''ח, כמו גם ההמחאות אשר נמשכו לצורך כיסויו, הינו בגין עבודה אשר בוצעה בעבר ולא עבודה עתידית, כטענת הנתבעים.

10.     המסקנה כאמור בסעיף 9 לעיל מקבלת משנה תוקף ממספר טעמים, כמפורט להלן:

א.     הסכום המצוין בסיכום הדברים אינו סכום עגול והדבר מתיישב יותר עם האפשרות כי הוא תוצר של התחשבנות שנערכה בין הצדדים בקשר לעבודות אשר בוצעו בעבר מאשר עבודות עתידיות שטרם בוצעו.

ב.     טענת הנתבעים כי הסכום שנקבע בסיכום הדברים הינו בגין עבודה עתידית הועלתה בעלמא ומבלי לפרט את מהות העבודות ועלות מרכיביה השונים.

ג.     כאמור, הנתבעים טענו כי התובעת נטשה את האתר ולא סיימה את העבודה בו לאחר חתימת סיכום הדברים ביום 4.7.01. דא עקא, אין חולק כי ההמחאות נשוא התביעה הן גלגול שלישי ולפניהן משכה חב' קולנוע רון שתי סדרות שיקים אחרות ומסרה אותן לתובעת. באם אכן ההמחאות נמשכו בגין עבודה עתידית והתובעת נטשה את העבודה לאחר חתימת סיכום הדברים, מדוע אם כן יסכימו חב' קולנוע רון או הנתבעים להחלפת סדרת השיקים ?!!

11.     משהגעתי למסקנה כי ההמחאות נמשכו לכיסוי תמורת עבודות אשר בוצעו בעבר, ממילא יש לדחות טענת הנתבעים לקיזוז עלות השלמת העבודה שהתובעת, כביכול, החסירה. על אף זאת, אתייחס להלן בקצרה לאותה טענה:

א.     לתצהירי הנתבעים צורפה אסופת חשבוניות בגין רכישת דברי חשמל שונים מבלי לפרט את הצורך בהם או נסיבות רכשיתם. ויודגש, לפחות חלק מהחשבוניות הופקו במועד מוקדם למועד בו נחתם סיכום הדברים, כאשר אף לטענת הנתבעים התובעת המשיכה לעבוד באתר ועל פני הדברים קיימה את המתחייב ממנה.

ב.     לתמיכה בטענתם בדבר השכר אשר שולם, כביכול, לעובד מר עבד אלג'אני להשלמת העבודה באתר, הגישו הנתבעים תלושי שכרו לחודשים 2/02-9/02. מעיון בתלושים עולה כי החל מחודש יולי 02 הועסק עבד אלג'אני בחב' רנסאנס אולמי נהרייה ולא הוברר מה הקשר בין החברה הנ"ל לבין חב' קולנוע רון. יתירה מכך, הנתבעים לא הזמינו את עבד אלג'אני למתן עדות בתביעה והדבר פועל לרעתם. טענת הנתבעים כי לא ניתן להזמין את עבד אלג'אני למתן עדות בתביעה בשל מצבו הרפואי, אינה משכנעת בעיני בהעדר כל ראייה לדבר ומאחר והטענה הועלתה לראשונה במהלך החקירה הנגדית.

ג.     הטענה כאילו משה עבד כעוזר של עבד אלג'אני להשלמת העבודות באתר וקיבל שכר בסך של 20,800 ש"ח לא נתמכה בראיה כלשהי ומשה לא הוזמן למתן עדות בתביעה. בנסיבות העניין, גם בטענה זו אינני נותן כל אמון.

12.     טענת הנתבעת כאילו התובעת נטשה את העבודה לאחר חתימת סיכום הדברים ביום 4.7.01 ולא השלימה את העבודה במקום, אינה אמינה ואינה משכנעת בעיניי. בחקירתו העיד משה מטעם הנתבעים כי מר עבד אלג'אני החל לעבוד אצל חב' קולנוע רון חודשיים-שלושה לאחר שהתובעת הפסיקה את עבודתה במקום (שם, עמ' 26 שורה 13 לפרוטוקול הדיון). מתלושי השכר של עבד אלג'אני בחב' קולנוע רון עולה כי הוא החל עבודתו אצלה ביום 1.1.02. משמע, התובעת הפסיקה את עבודתה באתר בחודש 02/ 9-10 , ולא מיד לאחר חתימת סיכום הדברים ביום 4.7.01. יתירה מכך, בחקירתו העיד משה כי העובד עבד אלג'אני הרכיב את גופי התאורה, השלב הסופי בביצוע העבודה, בשנת 2001 (שם, עמ' 26 שורה 9 לפרוטוקול הדיון) והרי אין חולק כי באותו מועד עבד אלג'אני עבד אצל התובעת.

13.     אף טענת הנתבעים כאילו בשל העיכוב בביצוע העבודה על-ידי התובעת באתר, התעכבה הפעלתו, נסתרה מניה וביה בחקירתו הנגדית של משה, בנם של הנתבעים, אשר העיד באומרו:

"ש.     אמרת שהמפקח באיזשהו שלב לא היה צורך שיבוא כל יום מאחר והיו הפסקות בביצוע העבודה?
ת.     חלק מהקבלנים גם לא עמדו באותו הסכם איתם ומסיבות אלה ואחרות אכן היו הפסקות בביצוע העבודה.
ש.     האם חלק מהסיבות להפסקת העבודה היה אי תשלום לקבלנים?
ת.     כן. כשהבנק ראה שקבלנים לא עומדים בלוח הזמנים, הוא החליט לעצור את המימון של הפרויקט" (שם, עמ' 27 שורה 13 לפרוטוקול הדיון).

דומה כי האמור לעיל הוא תמצית המחלוקת שבין הצדדים, כאשר חב' קולנוע רון מסתבכת בחובות ולא מצליחה לפרוע את התחייבויותיה כלפי הקבלנים השונים, והתובעת בכללם, ובאמצעות טענת סרק היא מנסה, באמצעות הנתבעים, לחמוק מקיום התחייבויותיה.

14.     לסיכום האמור לעיל, אני מורה כדלקמן:

א.     התובעת רשאית להמשיך בהליכי הוצל"פ למימוש ההמחאות נשוא התביעה כנגד נתבע מס' 1 בלבד וזאת במסגרת תיק הוצל"פ מס' 5-04-07907-02.

ב.     נתבע מס' 1 ישלם לתובעת הוצאות משפט ושכ"ט עו"ד בסך של 10,000 בתוספת מע"מ עליו ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית כחוק על הוצאות המשפט מיום הוצאתם ועל שכ"ט עו"ד מהיום ועד התשלום המלא בפועל.

ג.     התביעה נגד נתבעת מס' 2 נדחית בזאת על הסף. הואיל ונתבעת מס' 2 לא נטלה כל חלק בדיון בתביעה, לא אחייב את התובעת בהוצאות כלפי הנתבעת, וכל צד יישא בהוצאותיו.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. גלגול צ'קים

 2. הסבת צ'ק לבנק

 3. צ'ק מוסב שחזר

 4. צ'ק שעבר זמנו

 5. חתימת מושך צ'ק

 6. הסבת צ'קים לבנק

 7. ביטול צ'ק שנגנב

 8. מטרת צ'ק ביטחון

 9. צ'ק של אדם שנפטר

 10. חתימה על צ'ק ריק

 11. השלמת פרטים בצ'ק

 12. האם אפשר לבטל צ'ק

 13. מסירת צ'ק תחת לחץ

 14. הכחשת חתימה על צ'ק

 15. ח-ן מוגבל צ'ק שחזר

 16. התנגדות לביצוע צ'ק

 17. סירוב הבנק לכבד צ'ק

 18. קניה בצ'ק דחוי שחזר

 19. זיוף צ'ק אחריות בנק

 20. צ'ק ביטחון בלי תאריך

 21. המשמעות של ביטול צ'ק

 22. התנגדות לביצוע צ'קים

 23. צ'ק על מכירת רכב שחזר

 24. צ'ק חוזר לקבלן שיפוצים

 25. העדר כיסוי מספיק לצ'ק

 26. ערבות אוואל על גבי צ'ק

 27. האם צ'ק פתוח מהווה שטר

 28. ביטול צ'ק שניתן כמקדמה

 29. ביטול צ'ק על עיצוב פנים

 30. צ'קים חוזרים דמי שכירות

 31. צ'ק חוזר על אספקת סחורה

 32. התנגדות לביצוע צ'ק שחזר

 33. השמטת המילה בע''מ על צ'ק

 34. ניכיון צ'קים נחשב להלוואה

 35. הפקדת צ'ק ביטחון בשכירות

 36. הפצת מידע על צ'קים חוזרים

 37. חתימה בשם מישהו אחר על צ'ק

 38. מחיקת מילים מודפסות על צ'ק

 39. הפקדת צ'ק ביטחון בלי להודיע

 40. צ'ק עם חותמת חברה ללא חתימה

 41. ביטול צ'ק בגלל ביטול הסכם מכר

 42. התנגדות לביצוע צ'ק למוטב בלבד

 43. מימוש צ'ק ביטחון - הסכם שכירות

 44. ביטול צ'ק בגין אי השלמת עבודות

 45. הוצאת צ'ק בידיעה שאין לו כיסוי

 46. אחריות בעלי המניות על צ'ק חוזר

 47. ביטול ביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 48. החזרת צ'קים שניתנו למשכיר הדירה

 49. פניה להוצאה לפועל בגלל צ'ק שחזר

 50. גביית צ'קים בלי כיסוי - עורך דין

 51. התנגדות לביצוע צ'קים בהוצאה לפועל

 52. זכרון דברים למכירת רכב - ביטול צ'ק

 53. ביקורת מס הכנסה על צ'ק ע''ס 100 ש''ח

 54. ביצוע צ'קים דמי שכירות - הוצאה לפועל

 55. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון