ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

הנתבע טען כי בנסיבות העניין לא היה בעת חתימת הערבות במעמד של "בעל עניין" ולכן יש לראותו כערב יחיד בערבות בלתי מוגבלת שדינה להתבטל ולפטור אותו באופן מוחלט מהערבות.

להלן החלטה בנושא ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת:

החלטה

התביעה
1.     התובעת הגישה כנגד הנתבע וכנגד שני נתבעים נוספים שתי תובענות בסדר דין מקוצר.
     החלטה זו עניינה הבקשות למתן רשות להתגונן שהגיש הנתבע בכל אחד מהתיקים.

     עילת התביעה כנגד הנתבע הינה מכוח חתימת ערבות שחתם בקשר לחובותיה של חברת רוניגל בניה והנדסה בע"מ (נתבעת מס' 1 בתובענות) עפ"י הסכמים לרכישת בטון וטיט ביום 2.7.06.

     ההצעה לרכישת בטון מובא בתיק 68750/06 נקשרה עם חברת ב.ר. בטון (1986) מפעלי בטון מובא בע"מ, אשר בחודש דצמבר 2006 התמזגה עם התובעת וחוסלה עקב המיזוג, באופן שזכויותיה הומחו לתובעת.

     התביעות מתייחסות לרכישות בטון ע"י חב' רוניגל, עפ"י הסכמי ההתקשרות בחודשים יולי - ספטמבר 2006.

     עפ"י הנטען חתם הנתבע על הערבויות לאחר שהצטרף כבעלים נוסף לחברת רוני גל לבעליה סעדה דורון, נתבע מס' 3 בתובענות.

     הנתבע הינו הבעלים של חברת אורן מן החזקות בע"מ שהינה הבעלים של חברת מיל-ארו אחזקות בע"מ.

הגנת הנתבע
2.     בכל אחת מהתביעות הגיש הנתבע בקשה מפורטת למתן רשות להתגונן לה צורפו מסמכים שונים ונתמכה בתצהירו של הנתבע.

     תוכן הבקשות והתצהירים זהה במדויק בשתי התביעות וגם המסמכים שצורפו הינם אותם המסמכים בדיוק.

     לכן ניתנת החלטה אחת בהתייחס לשתי התביעות האמורות ולהגנה הזהה בשתי התביעות.

     הנתבע מודה בחתימת הערבות שלו לטובת התובעת בקשה לרכישות של חברת רוני גל, ומאשר את ההתקשרות שלו באמצעות חברת האחזקה עם רוני גל ביום 21.6.06 שהסתיימה בבטול ההתקשרות ביום 21.9.06, ומשלוח הודעה לנושים, לרבות לתובעת.

     בתצהירו מעלה הנתבע טענות קשות וחמורות כלפי דורון סעדה, כמי שתכנן מראש להפיל את הנתבע קורבן למזימה מתוכננת שמטרתה עשיית עושר שלא כדין על חשבונו של הנתבע, תוך ניסיון ציני לגלגל את חובות העבר של רוני גל ושל סעדה על כתפי הנתבע (למשל סעיף 13 לתצהיר).

     יצוין כבר עתה כי אין בכל הטענות והאשמות המופנות כלפי דורון סעדה כדי לשמש הגנה לנתבע כנגד התביעות.

     בנוסף, ראוי לציין כי החובות הנתבעים בתביעות דנן אינן חובות עבר, אלא חובות שנוצרו בתקופת היותו של הנתבע בעלים משותף בחברת רוני גל.

3.     לנתבע שתי טענות הגנה עיקריות. טוען הנתבע כי בעת שערך בדיקת נאותות לגבי מצבה של רוני גל הציגה בפניו התובעת מצג שווא, והטעתה אותו לחשוב שמצבה של רוני גל ושל סעדה איתן ביותר, ומדובר בחברה משגשגת.

     עפ"י הנטען נעשה המצג במשרדיה של חברת מיל-ארו ברמת גן ונציג התובעת סיפר ניסים ונפלאות על סעדה והחברה, וכי מדובר בחברה משגשגת ופעילה שיש לה עבודות רבות וקשרים טובים בענף הבניה, וסעדה הינו מלקוחותיה המועדפים של התובעת.

     לטענתו של הנתבע התברר לו כי המידע לא נכון והמצג לא אמיתי והעובדות האמיתיות הפוכות בדיוק.

     טענה מרכזית שניה לנתבע הטוען שסוכם בעפ"ה כי טרם אספקת סחורות לרוני גל, תשלח הזמנה חתומה ע"י מר פרדי קייזר שמונה ע"י הנתבע כמפקח ומנהל ביצוע, ורק לאחר אישורו תסופק הסחורה.

     טוען הנתבע שלא התקבלו בקשות לאישור הזמנה, תעודות משלוח או כל אסמכתאות אחרות המעידות על אספקת הסחורה נשוא התובענות. אספקת סחורה מבלי לוודא העברתן של הזמנות חתומות ע"י מר קייזר מהווה הפרת ההסכם ע"י התובעת.

4.     הנתב טוען כי בנסיבות העניין לא היה בעת חתימת הערבות במעמד של "בעל עניין" ולכן יש לראותו כערב יחיד בערבות בלתי מוגבלת שדינה להתבטל ולפטור אותו באופן מוחלט מהערבות.

     כן נטען שלא נשלחה הודעה על אי קיום החיוב ע"י רוני גל, כדרישת סעיף 26 לחוק הערבות.

     הנתבע טוען שהוא זקוק לכל המסמכים והאסמכתאות היוצרים את החיוב הכספי כלפיו, מסמכים שלא קיבל עד היום מהתובעת.

     הנתבע טוען לתנאים מקפחים בחוזה אחיד שדינם להתבטל או להיות משונים ע"י ביהמ"ש, ומפנה לסעיף 5 להסכם וסעיף 5 א לתנאי האספקה השוללים את זכותו להתגונן ע"י עיון ובדיקה קפדניים של מסמכי התובעת ע"י מומחים.

     כן טוען הנתבע כי הריבית שנקבעה בשיעור של 3% לחודש בחישוב של ריבית דריבית, בצירוף הפרשי הצמדה למדד הינה ריבית רצחנית מוגזמת ומופרזת ובלתי חוקית בעליל, וביהמ"ש מתבקש להפחיתה לשיעור הראוי.

דיון והכרעה
להלן הכרעתי בטענות ההגנה, לאו דווקא עפ"י סדר העלתן של הטענות.
5.     בסיכומים לא נטענה הטענה על אי משלוח הודעה לפיה רוניגל לא עומדת בהתחייבויותיה וטוב שלא נטענה, ומכל מקום ניתן להבין כי הטענה נזנחה שכן אין בה כל ממש.

     תנאי התשלום היו במזומן עד 80 יום מסוף חודש האספקה. כבר ביום 27.9.06 נשלח המכתב שהעתקו צורף לתביעות, ובו מודיעה התובעת על חובותיה של רוני גל בגין אספקת בטונים בחודשים 7-9/06 ומוזכרת ערבותו של הנתבע.

     הודעה נוספת בקשר לחוב נשלחה במכתב מיום 5.10.06 ובמכתב הנוסף מיום 17.10.06.

     במצב דברים זה כיצד ניתן לטעון על אי מתן הודעה שהנערב לא עומד בהתחייבותו, רק לנתבע פתרונים.

     הטענה נדחית.

6.     טענת הנתבע לפיה יש לראותו במעמד של "ערב יחיד" דינה להדחות משני טעמים.

     התובעת איננה במעמד של "נושה" כהגדרתו בסעיף 19 לחוק הערבות, ולעניין זה התייחסתי בפסקי הדין אותם מביא ב"כ הנתבע בסיכומיו.

     אינני מקבל את נסיון הפרשנות של ב"כ הנתבע בסיכומיו בהסתמך על גובה הריבית, שכן אותה ריבית "רצחנית" נטענת חלה רק במקרה והלקוח לא עומד בתנאי התשלום שסיכמו ולכן אין המדובר בעסקת הלוואה.

     בנוסף, עפ"י נספח א' לבקשה בוצעה רכישת מניות בחברת רוני גל והתחייבות לחתום על שטר העברת 50% ממניותיו של סעדה ברוני גל למול ארו אחזקות בע"מ, בה שולט הנתבע ומשמש כמנהלה ע"י חברת אורן מן החזקות בע"מ, בנוסף מאשר הנתבע את המצב המשפטי בסעיפים 4,5 לתצהירו, וכן במכתב מיום 21.9.06 נספח ד' לבר"ל (ראה סעיף 1, 4-1). הנתבע היה בעל עניין, במועד הרלוונטי, ברוני גל.

     טענת הנתבע על היותו ערב יחיד המופטר מערבותו, נדחית בזאת.

7.     אין בטענה על אי קבלת מסמכים כדי להקנות לנתבע רשות להתגונן.

     במכתב נספח ה לבר"ל מתבקשת התובעת להמציא (סעיף 5 למכתב) מסמכים רלוונטים מסמכי אובליגו כרטסת לקוחות וכיוצ"ב.

     בנספח ו', מכתב מיום 10.10.06 נטען כי התובעת לא המציאה תעודות משלוח וחשבוניות מס המיוחסים להזמנות נשוא כתבי הערבות.

     דא עקא שכל אחת מהתביעות מבוססת על חשבוניות ועל תעודות משלוח חתומות שצורפו לכתבי התביעה כחלק בלתי נפרד.

     הנה כי כן קיבל הנתבע את המסמכים שביקש לצורך בדיקה ואין הוא מתייחס בבקשתו למסמכים שצורפו.

     הנתבע לא טוען בבקשתו אילו מסמכים נוספים ביקש ולא קיבל, לא מציג דרישה ששלח ואף לא פנה לביהמ"ש שיורה לתובעת להמציא לו מסמכים שונים הדרושים לו להגנתו.

     הטענה בדבר מסמכים חסרים לצורך בדיקת התביעה הינה טענת סתם, בלתי מפורטת ואין לבוא לתובעת בטענה על שלא המציאה מסמכים שלא נתבקשו ואשר הנתבע עצמו איננו יודע מהם.

     אשר על כן נדחית הטענה.

8.     לטענה הקודמת קשורה, במידת מה, הטענה על כי לא הוצגו הזמנות מאושרות על ידי מר פרדי קייזר.

     הנתבע ידע כי ההסכמים להם ערב נועדו לרכישת בטונים מהתובעת וכי רוני גל מבצעת רכישות, שהרי טוען כי הזרים לה למעלה ממליון ₪ לצורך תשלום לספקים. (ראה עמ' 4 שורה 1 לפרוטוקול).

     כאמור לכתבי התביעה צורפו תעודות המשלוח והנתבע לא מתייחס אליהם בהקשר לאשור הזמנות ע"י קייזר, ומאשר כי לא בדק לא לפני התביעה ולא לאחריה עם קייזר אם סיפקה הסחורה בפועל, ואף לא טוען שפנה לקייזר כדי לבדוק עמו אם אישר את ההזמנות.

     בנוסף הטענה הינה טענה בעפ"ה בניגוד להסכם הכתוב הקובע מפורשות כי כל שינוי או תוספת להסכם תעשה בכתב ובחתימת שני הצדדים.

     אכן אנו בשלב הרשות להגן ואולם מכלל הנסיבות שפרטתי לעיל ניתן לקבוע כי מדובר בהגנת בדים שדינה להדחות.

9.     באשר לטענה בדבר תנאים מקפחים, לא הבהיר הנתבע מדוע הוא סבור שסעיף 5 לתנאי המכירה והאספקה הינו תנאי מקפח והעיקר במה תנאי זה גרם לו נזק או פגע בזכויותיו.

     הסעיף מדבר על מועד קצר של 42 יום ממועד האספקה או מועד החשבון להגשת תלונה בקשר לאי התאמת הבטון או בקשר לחשבון.

     ההגיון שבסעיף ברור על פניו, לברר תלונות בזמן אמת ועל פניו אין זה סעיף מקפח.

     בנוסף אין לנתבע טענת הגנה הנדחית או עומדת בסתירה להוראות הסעיף עד כי יש לבחון את היותו "תנאי מקפח".
     הטענה על תנאי מקפח נדחית בזאת.

10.     הנתבע העלה טענה בדבר גובה הריבית שעפ"י ההסכם, התובעת טוענת בסיכומיה כי הנתבע היה מודע לריבית הפיגורים הגבוהה שנקבעה בהסכם ולפיכך יש לדחות טענתו.

     לחילופין משאירה התובעת לביהמ"ש, עפ"י שיקול הדעת הנתון לו, להפחית את שיעור הריבית.

     אני סבור כי שיעור הריבית של 3% לחודש בחישוב של ריבית דריבית חודשית, ובנוסף להפרשי הצמדה איננו יכול להיות מאושר ועל פניו איננו תקין, גם אם מדובר בחיוב לתשלום שלא שולם במועדו, ריבית פיגורים.

     לו שיעור ריבית הפיגורים היה סביר לא היה מקום להתערב ברצון ההתקשרות החופשי של הצדדים, ואולם עפ"י הנתונים שבפני ובהעדר שיעור אחר של ריבית פיגורים, אני קובע כי כל חוב בו יחויב הנתבע לשלם לתובעת, ישא הפרשי הצמדה וריבית עפ"י חוק פסיקת ריבית והצמדה ויחושב מהמועד שנקבע לתשלום, עפ"י תנאי התשלום בהסכם, ועד לתשלום המלא של החוב.

     לאור קביעתי דלעיל אין צורך בהמשך דיון בשאלת הריבית.

11.     התלבטתי לגבי טענתו של הנתבע בקשר למצג הנטען על ידו שהוצג לו ע"י התובעת האם יש לדחות הטענה או ליתן רשות להגן מותנית בהפקדה.

     הטענה בתצהיר נטענה באופן לא מפורט דיו ורק בסעיף 11 פרט הנתבע במידת מה וסיפר על פגישה שנערכה במשרדו ובה הוצג המצג.

     מחקירתו הנגדית של הנתבע ניתן להבין כי הערבות נחתמה על ידו באותה פגישה שאם כן מדובר על יום 2.7.06.

     מאידך חתם הנתבע על הסכם עקרונות עם דורון סעדה כבר ביום 29.6.06, עוד לפני המועד בו הוצג לו, לטענתו, מצג מטעה ומכל מקום יהיה המצג אשר יהיה לא הוא הביאו לחתום על ההסכם עם סעדה, שכאמור כבר נחתם מספר ימים קודם לכן.

     גם במכתבו של הנתבע מיום 17.7.06 לכל מאן דבעי הוא מאשר כי ההתקשרות עם סעדה בחברת רוני גל הייתה ביום 1.7.06, במטרה להגדיל את פעילותה העסקית וחוסנה הכלכלי.

     יוצא לכאורה כי בדיקת הנאותות שביצע הנתבע לא קשורה למצגים הנטענים של התובעת ולא מצגים אלה היוו את העילה להתקשרות עם דורון סעדה.

סיכום
12.     מצב הדברים בטענה האמורה הוא של כמעט דחיית הטענה כטענת בדים שאין לקבל.

     בהתאם לתקנות ועפ"י הפסיקה החלטתי ליתן לנתבע יומו בביהמ"ש להוכחת הטענה האמורה, בכפוף לכך שיפקיד בקופת ביהמ"ש את סכומי התביעות.

     ההפקדה תעשה עד ליום 15.8.07, ובכפוף להפקדה תינתן רשות להגן בטענה האמורה וכל יתר הטענות נדחות, כפי שפרטתי לעיל.

     בהעדר הפקדה תחשב גם הטענה האמורה לנדחית והתובעת תהיה זכאית לעתור לפסק דין בכל אחת מהתביעות, עפ"י כל העתירות ובכפוף לשנוי חישוב הריבית, כאמור לעיל.

     הוצאות הבקשה בסך 3,000 ₪ בתוספת מע"מ יהיו לפי התוצאה הסופית בפסה"ד (אם תעשה ההפקדה).

     בהעדר הפקדה ומתן פס"ד ישא הנתבע בתשלום ההוצאות הנ"ל.

למקרה ותעשה ההפקדה לא ניתנת רשות להגיש כתב הגנה לצורך הגשת תביעה שכנגד, שכן המחלוקת בתיק זה צומצמה לטענה אחת בלבד, ובנוסף לא מפרט הנתבע בבקשתו את רכיבי הנזק שבכוונתו לתבוע מהתובעת, ואף עפ"י תנאי ההסכם אין זכות קיזוז, ועל כן אין לקיים דיון משותף בשתי התביעות של התובעת ביחד עם תביעה, ככל שתוגש ע"י הנתבע.

תצהיר הנתבע בשאלה האמורה, ובכפוף להפקדה, ישמש כתב הגנה בשתי התובענות.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. מהי ערבות ?

 2. ערבות בדק

 3. ערבות לשטר

 4. נסיבות מיוחדות

 5. איך מבטלים ערבות ?

 6. ערבות אוטונומית

 7. חובת הודעה לערב

 8. ערבות אישית לחברה

 9. ערבות להסכם ליסינג

 10. עיכוב מימוש הערבות

 11. סעיף 5 לחוק הערבות

 12. סעיף 26 לחוק הערבות

 13. מיצוי הליכים נגד ערב

 14. סירוב לחתום על ערבות

 15. הכחשת חתימה על ערבות

 16. מימוש ערבות ללא התראה

 17. שינוי נוסח ערבות מכרז

 18. כתב ערבות בלתי מוגבלת

 19. ערבות בלתי מוגבל בסכום

 20. גמירות דעת בחוזה ערבות

 21. חוק הערבות, תשכ"ז-1967

 22. חתימה תחת מחאה על ערבות

 23. הוכחת ערבות אישית לחברה

 24. ערבות בחתימה על גב השיק

 25. ערבות להלוואה חוץ בנקאית

 26. הכחשת חתימה על ערבות לחברה

 27. שינוי תנאי ערבות ללא הסכמה

 28. תקנות הערבות, התשנ''ח-1998

 29. סירוב לחתום על ערבות אישית

 30. ערבות מתמדת ללא הגבלה בסכום

 31. הפקדת ערבות לפני קריסת חברה

 32. טענת זיוף חתימה על כתב ערבות

 33. חתימה על ערבות בסניף בנק אחר

 34. ביטול ערבות אישית בלתי מוגבלת

 35. חתימה על ערבות בלי לדעת עברית

 36. דחיית תביעה בשל אי הפקדת ערבות

 37. כתב ערבות מוגבל בזמן (למשך שנה)

 38. ערבות אישית של מנהל תפעול בחברה

 39. חשיבות ערבות אישית בחוזה עם חברה

 40. תביעה נגד משכיר בגין מימוש ערבות

 41. כתב ערבות מתמדת בלתי מוגבלת בסכום

 42. חוק ערבויות מטעם המדינה, תשי"ח-1958

 43. ערבות המדינה להלוואה בחוק מימון מפלגות

 44. סעיף 5 לחוק הערבות - השפעת שינוי חוב על ערב

 45. נטען כי כתב הערבות בוטל בהסכמה עקב יציאה מניהול החברה

 46. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות להסכמים) תשט''ו-1955

 47. חוק עידוד החסכון, הנחות ממס הכנסה וערבות למילוות, תשט"ז-1956

 48. תקנות הנכים (תגמולים ושיקום) (ערבויות למילוות לנכים), תשי''ד-1954

 49. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון