ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי

להלן פסק דין בנושא ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי:

פסק - דין

     השופט ד"ר קובי ורדי:

1.     בפנינו ערעור על פסק דינו של בית משפט השלום בת"א (כבוד השופט קידר) מיום 14/7/06 בת.א 36521/03 לפיו נדחתה הודעת צד שלישי ששיגרו המערערים למשיבה 1.

2.     ההליכים והטענות בפני בית משפט קמא

מדובר בתביעת שיפוי שהגישה המשיבה 2 (להלן: "קרנית") נגד המערערים 1 ו-2. זאת בגין תאונת דרכים מיום 10/9/98 בה היה מעורב טרקטור מס' 6-99518 (להלן: "הטרקטור") בבעלות המערערת 3 (להלן: "חברת אקווריום") שבו נהג המערער מס' 2, באופן שבמהלך ביצוע עבודות מסגרות של חב' אקווריום במפעל "נשר" ברמלה נפל מטען על הנפגע מר ויקטור מוטוליקה (להלן: "הנפגע") שתבע את קרנית ואחרים וקרנית הגיעה עמו לפשרה ופיצתה אותו בסך משוער של 74,635 ₪ נכון ליום הגשת התביעה (3/6/03).
המערערים 1 ו-2 שהיו כאמור הנתבעים בתביעה, שלחו הודעת צד ג' כנגד המשיבה 1, סוכנת הביטוח, בטענה כי היא התרשלה, הטעתה את חברת אקווריום והודיעה לה כי אין צורך לבטח את הטרקטור בביטוח חובה אלא לבצע ביטוח של אחריות מעבידים וכך עשתה חב' אקווריום.
כן נטען כי המשיבה 1 התחייבה מפורשות לפצות את חברת אקווריום והפנתה את חברת אקווריום לחברת הביטוח כלל, אצלה בוטחה לפי טענתה בביטוח רשלנות מקצועית.
המשיבה 1 הגישה הודעת צד ד' כנגד המערער מס' 1, שהוא בעל השליטה והמנהל בחברת אקווריום (אביו של המערער 2).
יש לציין שקרנית הגיעה להסכם פשרה עם המערער 2 וחברת אקווריום ששילמו לה סך של 57,000 ₪ כך שהדיון בתביעה התמקד בשאלת התרשלותה של המשיבה 1 כלפי המערערים.

3.     פסק הדין של בית משפט קמא

בית משפט השלום דחה את תביעת המערערים 1 ו-2 כנגד המשיבה 1 (ההודעה לצד שלישי) בקובעו שהם לא הוכיחו שהתרשלה בתפקידה, בהתחשב בהתנהגות המערערים לפני האירוע, בסמוך לאירוע ואחריו, באי הזמנת עדים רלבנטיים לעדות ובאי הוכחת טענת הזיוף.

4.     טענות הצדדים בערעור

לטענות המערערים בימ"ש קמא התעלם מהצגת מסמך פיקטיבי ע"י המשיבה 1, מסמך מיום 6/5/01 (להלן: "המסמך") ושגה בכך שקבע שהמערערים טוענים לכך שהמסמך מזוייף בעוד הם טענו שהוא מפוברק והוכן זמן רב לאחר התאריך הנקוב בו ולכן גם לא היה מקום להטיל עליהם את הנטל להוכיח את טענת הזיוף בעזרת חוו"ד גרפולוגית.
לטענתם, מסקנת בית המשפט לכך שלא הוכח כי המשיבה 1 התרשלה היא מסקנה שגויה כאשר רשלנותה היא המסקנה הסבירה העולה מהראיות והעדויות.
לטענת המשיבה 1, מדובר בהפרת חוק בוטה של המערערים שהשתמשו ברכב מנועי ללא ביטוח חובה תקף מתוך אמונתם כי היות והרכב המנועי נוסע במקום סגור לא יקרה כלום, כאשר רק לאחר התאונה רכש המערער 1 ביטוח חובה ובנה לעצמו עילת תביעה בטענה של זיוף ותרמית המהווה שינוי חזית כנגד סוכנת הביטוח שלא התרשלה אלא הפנתה את תשומת לב המערער לחובה בעריכת ביטוח, חובה הנובעת גם מהחוק וחלה על המערערים.5.     דיון

לאחר ששמענו את הצדדים ועיינו בערעור, בעיקרי הטיעון ובתיק בית משפט השלום החלטנו לדחות את הערעור.

אכן, כפי שקבע בית משפט השלום, המערערים לא הוכיחו את טענת ההתרשלות של המשיבה 1, שהתבררה כטענה לא מבוססת הנשענת על טענה כללית של פיברוק מסמכים, העומדת בסתירה לראיות והעדויות שנשמעו, בלא שהמערערים הביאו עדים מהותיים שהיו יכולים להביא ובזמן שטענותיהם עומדות בסתירה להתנהגותם לפני, במהלך ואחרי האירוע.

6.     המסמך מיום 6/5/01

להלן נוסח המכתב מיום 6/5/01 שנטען ע"י המערערים שהוא מפוברק, מכתב שנשלח לב"כ המערערים מאת סוכנות הביטוח "פז ביטוחים".
          "הנדון: ז'אק בן שבת
בהמשך למכתבך מיום 30.4.01,

 1. אכן התבקש משרדנו לערוך ביטוח צד למעמיס הנדון והוצאה פוליסה ע"י כלל חב' לביטוח פוליסה שמספרה 1-2729955-8.
 2. מר בן שבת שאל את פקידת משרדנו האם יש צורך בתעודת חובה כשהמעמיס מובל על גבי משאית מחיפה למוסך ברמלה - נאמר לו שעל גבי המשאית אין צורך בתעודת חובה, אבל היה ויזדקק לתעודה חובה בהמשך עליו להודיע לנו מאחר ויש צורך להזמין תעודה כזו מחב' הביטוח.
 3. מר בן שבת ביקש שמשרדנו יוציא עבור המעמיס תעודת חובה זמנית עד ליציאתו מהמוסך, והחלטתו האם לקחת את המעמיס לאחר בדיקה. גם בכלל חב' לביטוח וגם במיגדל חב' לביטוח הובהר שאין אפשרות כזו ואנו ניסינו להשיגו טלפונית על מנת להודיע לו על כך.

לאחר שלא הצלחנו בכל דרך, שלחנו פקס (הנמצא בידנו) למוסך שבו היה המעמיס והצענו לו לבקש מבעל המעמיס שישאיר לו את תעודת החובה עד להגעת תעודה אצלנו, אם נתבקש על ידו להזמין כזו. וכן ביקשנו ליצור עמנו קשר דחוף, דבר שלא נעשה על ידו עד ל-10.2.1999 שבא למשרדנו על מנת לדווח על התאונה שארעה ב-10.9.1998.
4) מאחר ולא הופקה תעודת חובה תואם לתאריך התאונה ע"י כלל חב' ביטוח אלא כסוי לצד ג' בלבד - פוליסה נמצאת בידי מר בן שבת אין עליהם להשיב על תביעה זו.
5) אין בידנו רשיון תקף למעמיס הנדון תואם לתאריך התאונה, אבקש להעביר לנו בחוזר רישיון כזה.
6) מאחר ומר בן שבת בעל עסק המעסיק מספר כלי רכב עליו חלה האחריות להחזיק ברשותו ועל שמו תעודת חובה כחוק".

מעבר לכך שטענת המערערים שמדובר במסמך מפוברק, לא בוססה בראיות ולא הוכחה, הרי טענת המשיבה 1 לגבי הפרטים המופיעים במסמך זה נתמכת במסמך הנוסף שנשלח בפקס בזמן אמיתי למערערים ביום 8/6/98, מסמך שהוכח שנשלח, שגם לגביו טוענים המערערים שהוא מפוברק, כפי שיפורט להלן.

7.     המסמך מיום 8/6/98

מדובר במכתב של המשיבה 1 מיום 8/6/98 המופנה למערער 1 ובו נאמר:
"לאחר בדיקה מקיפה גם בכלל חברה לביטוח וגם במגדל חברה לביטוח אין שום אפשרות להוציא תעודה זמנית לטרקטור, לכן הצעתנו היא שבעל הטרקטור ישאיר לך את תעודת החובה ליומיים שלושה, עד שנערוך ביטוח ונוציא תעודה לטרקטור הנדון - כך גם נהוג לעשות בין מוכר לקונה (משום מה הפלאפון שלך לא זמין). אנא צור איתנו קשר. בתודה ויום נעים. צביה פז".

יש לציין ולהדגיש כי המערערים 1 ו-2 בעצמם, צירפו להודעה לצד שלישי את המכתב הנ"ל במסגרת "חליפת המכתבים" בין הצדדים.
דהיינו, המערערים בעצמם, לא ציינו בהודעה לצד שלישי שמדובר במסמך הנ"ל מיום 8/6/98 במסמך פיקטיבי, טענה שטענו לראשונה במסגרת הסיכומים (כשמדובר במסמך שני שנטען לגביו לפיקטיביות בנוסף למסמך מיום 6/5/01).

זאת ועוד, בכתב ההגנה של הצד השלישי - המשיבה 1, נטען מפורשות שהצד השלישי "שלחה פקס למספר הפקס אשר שולחת ההודעה מסרה על מנת שתשמש כערוץ תקשורת בין שולחת ההודעה ובין הצד השלישי ובו היא הודיעה מפורשות כי אין אפשרות להוציא תעודה זמנית לאותו מעמיס. כיוון שאותו מעמיס היה בשלבי רכישה על ידי המודיעה, הציעה הצד השלישי לשולחת ההודעה ל"השתמש" בתעודת החובה של המוכר, לאותה תקופה בת מספר ימים עד שהכלי יועבר לבעלותם. בנוסף ביקשה במפורש כי שולחת ההודעה ומנהלה ייצרו עם הצד השלישי קשר טלפוני או אישי".

והנה, המערערים, למרות האמור לעיל, לא הגישו כתב תשובה לכתב הגנה זה ולא העלו את הטענה לגבי פיברוק המסמך הנוסף מ-8/6/98 אלא בסיכומים שהגישו, וזאת למרות שהם עצמם צירפו מסמך זה כחלק מחליפת המכתבים להודעה לצד שלישי ולא טענו דבר לגבי אי אמיתות המסמך הנ"ל.

זאת ועוד, בידי המשיבה יש את אישור הפקס המקורי (נ/1) שנשלח לפקס שנתן המערער 1 למשיבה 1, מספר הפקס של המוסך של המערער 1, ותשובתו של המערער 1 שהוא "לא זוכר" אם זה מספר הפקס של המוסך (עמוד 8 לפרוטוקול מיום 24/1/06 שורות 5-6) אינה מספקת בלשון המעטה.

המשיבה 1 גם לא נחקרה ע"י ב"כ המערערים בחקירתה הנגדית על המסמך הנ"ל מיום 8/6/98 שצורף גם לתצהירה, אלא נחקרה רק באופן כללי לגבי פיברוק של המסמך מיום 5/6/01 (כשבא כוח המשיבה התנגד לטענת הזיוף בטענה של הרחבת חזית).

יוצא מכך, שהמערערים לא טענו ובוודאי לא הוכיחו את טענת הפיברוק של המסמך מיום 8/6/98 - נ/1.
מסמך זה תומך בגירסת המשיבה 1, שבזמן אמיתי, פנתה למערער 1 והודיעה לו שלאחר שבדקה בחברות הביטוח אין שום אפשרות להוציא תעודה זמנית לטרקטור, הציעה לו שבעל הטרקטור ישאיר לו את תעודת החובה למספר ימים עד שיערכו ביטוח חובה וביקשה שיצור עמה קשר. המערער 1 לא עשה כן, לא יצר עמה קשר וחזר אליה רק לאחר אירוע תאונת הדרכים בה ביקש ממנה להוציא תעודת ביטוח חובה לטרקטור שהוצאה ב-14/9/98, בלא שהודיע לה על התאונה שארעה ב-10/9/98.

ניתן לראות גם מתוכן מסמך זה שהוא עונה לבקשת המערער 1 לקבל תעודת ביטוח חובה זמנית לטרקטור והדבר תואם את גירסת המשיבה 1 שהמערער 1 ביקש זאת ולאחר בדיקה שלה הוברר שהדבר לא אפשרי וכך ענתה לו.

8.     אמנם לא מדובר בטענת זיוף אלא פיברוק של מסמכים ולכן לא היו המערערים צריכים להוכיח טענה זאת באמצעות מומחים לגרפולוגיה או מומחים אחרים כפי שקבע בית משפט קמא, אך משטענו המערערים לכך שמדובר במסמכים מפוברקים היה עליהם להוכיח זאת והדבר לא הוכח, מה גם שכאמור מעבר לטענת הפיברוק של המסמך מיום 5/6/01, הם הוסיפו וטענו לפיברוק גם של המסמך מיום 8/6/98 שהוכח ע"י המשיבה 1 שנשלח לפקס של המערער 1 בזמן אמיתי ב-8/6/98.

9.     נראה, שהמערער 1, מסיבותיו שלו, בחר שלא לרכוש פוליסת ביטוח חובה לטרקטור אלא רק פוליסת ביטוח לנזקי צד שלישי, ככל הנראה כיוון שהטרקטור עבד במקום סגור ולאחר שבקשתו להוציא תעודת ביטוח חובה זמנית נבדקה ונשללה, לא חזר לסוכנת הביטוח ולא דאג להוצאת תעודת ביטוח חובה בטרם ינהגו בטרקטור.

10.     בגירסת המשיבה 1 תומכת גם העובדה שלמרות שהמערערים טענו שמי שהודיעה להם מטעם המשיבה 1 שלא צריך ביטוח חובה כי הטרקטור לא נע בכביש פתוח, זו הפקידה רותי ושהסיכומים הנטענים בע"פ נעשו עם רותי ולא עם המשיבה 1, הם לא זימנו אותה לעדות וכן לא זומן לעדות המערער 2 שלטענת המערער 1 היה נוכח בפגישות עם סוכנת הביטוח.

11.     זאת ועוד, המערער 1 נהג לרכוש פוליסות ביטוח חובה במשך שנים רבות למספר רכבים, כאשר מדובר בחובה הקיימת על פי דין, שהמערער 1 היה מודע לה לגבי רכבים אחרים. מדובר בחובה סטטוטורית לעריכת ביטוח חובה המוטלת על הבעלים או המשתמש ברכב ועל המערער 1 היה לבדוק זאת ולדאוג לכך שיהיה ביטוח חובה לטרקטור לפני שהם נוהגים בו.

12.     תמוה גם כיצד המשיך המערער 1 לעשות ביטוחים אצל המשיבה 1 במשך שנים לאחר האירוע וזאת בזמן שהוא טוען שהיא רימתה והונתה אותו ואף פיברקה מסמכים.

13.     מדובר בקביעות עובדתיות של בית משפט קמא, שהתרשם מן העדים התרשמות ישירה וכידוע ערכאת הערעור לא תתערב ככלל, בקביעות כאלו, ולא מצאנו שמדובר במקרה חריג המצדיק סטיה מהכלל הנ"ל.

14.     המערערים מנסים לבסס את טענותיהם על הצעת הביטוח שבה נכתב בכתב יד ע"י אביבה (החתמת) "צביה יש כסוי. הפוליסה תופק בשבוע הקרוב", אך סוכנת הביטוח הבהירה שמדובר בפוליסה לנזקי צד שלישי שאכן הופקה וזאת בהתאם לרצון המערער 1, להבדיל מביטוח החובה שביקש תעודה זמנית בלבד והובהר לו שהדבר לא ניתן להיעשות.

15.     כן מסתמכים המערערים על כך שהמשיבה 1 העבירה את פניית ב"כ המערער מ-9/7/01 שישקול נקיטת צעדים משפטים, לחברות הביטוח המטפלות בביטוח האחריות המקצועית ולא דחתה את הטענות על הסף כעולה ממכתבה מיום 10/7/01 (מוצג 5 למוצגי המערערים).
     ברם, המשיבה 1 כבר עשתה זאת במכתביה הקודמים (כולל המכתב מ-6/5/01 שנטען ע"י המערערים, ולא הוכח, כי הוא מפוברק) וכן הסבירה זאת בחקירתה בבית המשפט:
"המכתב הוא לא פרביקציה, מתוקף האחריות שלי כל מסמך או תביעה כזו עלי קודם כל להעביר לגורם המטפל והם אמורים לענות לך ולא אני וכך עשיתי".

דהיינו, המשיבה 1 הבהירה שהיא פעלה במסגרת הנוהג המקובל אצלה בקבלת פנייה מעורך דין בשם לקוח, המציג שהוא עומד לנקוט בהליכים משפטיים, והעבירה את הפנייה לגורם המטפל בכך ואין לכאורה כל פסול בכך.


16.     התוצאה הינה שאציע לחברי להרכב לדחות את הערעור.
המערערים ישאו בהוצאות המשיבה 1 ובשכ"ט עו"ד בסך של 20,000 ₪ בתוספת מע"מ כדין.
     הערבון שהופקד ע"י המערערים יועבר למשיבה 1 באמצעות בא כוחה על חשבון ההוצאות הנ"ל.

                                         ד"ר ק' ורדי, שופט


     השופט י' שנלר - אב"ד:

     אני מסכים.
                                   

                                    י' שנלר, אב"ד-שופט

השופטת ר' לבהר שרון:

אני מסכימה.
                              

                               ר' לבהר שרון, שופטתהוחלט כאמור בפסק דינו של השופט ד"ר ק' ורדי.

לתיאום פגישה עם עורך דין חייגו: 077-4008177
נושאים רלוונטיים נוספים

 1. הודעה לצד שלישי

 2. הודעה לצד שלישי מעלית

 3. הודעת צד ג' בתביעת מזונות

 4. בקשה למחוק הודעה לצד רביעי

 5. בקשה למחיקת הודעה לצד שלישי

 6. הודעת צד ג' בית הדין לעבודה

 7. הודעה לצד שלישי בתאונת דרכים

 8. ערעור על דחיית הודעה לצד שלישי

 9. הודעה לצד שלישי נגד סוכנות ביטוח

 10. הארכת מועד להגשת הודעה לצד שלישי

 11. הודעה לצד שלישי בבית הדין לעבודה

 12. בקשה לתיקון הודעה לצדדים שלישיים

 13. הודעת צד ג' בהליך ערר ועדה מקומית

 14. קיבלתי הודעה לצד שלישי - מה עושים ?

 15. דחיית בקשה להארכת מועד להגשת הודעת צד ג'

 16. הודעה לצד ג' בהליך בפני המפקח על המקרקעין ?

 17. הודעת צד ג' נגד קופת חולים בגין הוצאות אשפוז

 18. ערעור על הודעה לצד שלישי ששלחה קרנית נגד הנהג

 19. הודעה לצד שלישי נגד בעל הרכב בתביעה נגד קרנית

 20. שאלות ותשובות

רקע תחתוןשעות הפעילות: ימים א'-ה': 19:00 - 8:30
                           יום ו' : 14:00 - 10:00

טלפון: 077-4008177
פקס: 153-77-4008177
דואר אלקטרוני: office@fridman-adv.com

Google+רקע תחתון